Ситнікова Ірина Олександрівна

Наукові публікації

2022 р.

Zhuk, A., Sytnikova, I., Fylypchuk, T., Bahlei, O., Shkrobanets, O., Danihlík, J., Moskalyk, H., Panchuk, I., Burkut, V., Angelstam, P., & Fedoriak, M. (2022). Physicochemical quality indicators of honey: An evaluation in a Ukrainian socioecological gradient. Regulatory Mechanisms in Biosystems13(4), 354-361. https://doi.org/10.15421/022246

Легета У. В., Ситнікова І. О., Москалик Г. Г. Аналіз ситуації щодо поводження з побутовими відходами у гірських населених пунктах чернівецької області. «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»: збірка матеріалів Національного форуму  (м. Київ, 24–25 листопада 2022 р.). К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2022. С.45-47.

Ларін М.В., Ситнікова І.О. Аналіз деяких сорбентів природного походження для очищення нафтових забруднень. Scientific Collection «InterConf», (97): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (February 6-8, 2022). Melbourne, Australia. С.339-402

2021 р.

Ситнікова І.О., Зборик О.О. Аналіз якості меду з пасік Сумської області за вмістом проліну. Scientific Collection «InterConf», (94): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (December 25-26, 2021). Tallinn, Estonia. С. 546-548

Филипчук Т.В., Ситнікова І.О., Буркут В.І. Аспекти використання окремих енергетичних культур. Біологічні системи. 2021. Т. 13, вип. 1. С. 59-67.

Ситнікова І., Филипчук Т., Баглей О. Дослідження якості меду з пасічних угідь деяких районів Чернівецької області. Пасіка. 2021. № 6. С. 24-27.

 

2020 р.

Москалик Г. Г., Легета У. В., Ситнікова І. О. Порівняльний аналіз методів компостування органічних відходів у домашніх умовах. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології:  матеріали  Національного форуму, м. Івано-Франківськ, 8–10 жовтня 2020 р. К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2020.  С. 335-336.


2019 р.

Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: колективна монографія /за заг. ред. проф. М. М. Федоряк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 176 с.


Ситнікова І.О.,
Филипчук Т.В. Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2019.  № 1(75). 80-87. doi:10.25128/2078-2357.19.1.10

Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Оцінка екотоксичності пестицидів з використанням тваринних тест-організмів. Біологічні системи. 2019. Т.11, вип.1. С. 71-80. http://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.071

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Відповідність якості меду пасік Сторожинецького району Чернівецької області національному та міжнародному стандартам // Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м.Чернівці, Україна. Чернівці : Друк Арт, 2019. С.87-89.

2016 р.

Ситникова И.А. Экологическая структура фитоценоза урочища «Гамарня» //Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2016. – № 2(12). – С.45-48.

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження емісії СО2 в системі «річка-заплава» // Зб. наук. праць за матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 227-231.

Ситнікова І.О., Олексюк І.І. Вміст Карбону в компонентах прибережних систем на водозборі р. Клокучка // Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 27. ‒ С. 72-76.

 

2015 р.

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Методи біотестування в науково-дослідній роботі учнів / І.О. Ситнікова, Т.В. Филипчук // Матеріали наук. конф. за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 137-140.

 Ситнікова І.О. Роль екскурсій в екологічній освіті та просвіті / І.О.Ситнікова // Матеріали наук. конф. за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 135-137.

Ситнікова І.О., Коновалова А.І., Антощук Т.О. Вивчення вмісту Карбону в біомасі прибережних фітоценозів заплави р. Прут // Materially XI mezinarodni vĕdecko_praktická conference “Vĕdecký pokrok n pŕelomu tysyachalety – 2015” – Dil.17. Ekologie. Zemĕpis a geolodie. Výstaavba a architektura. Zemĕdĕlstvi : Praha. Publishing House “education and science” s.r.o – 2015. – P. 25-27.

Ситнікова І.О., Жеребецька Є.О. Вміст нітрогену в компонентах лучних і пасторальних екосистем на водозборі р. Дністер // Materials of XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science”. –2015. Volume 19. Ecology. Chemistry and chemical technology. Geography and geology. Sheffield. Scitnct and education LTD. – C.39-42.

 

 

2014 р.

Ситнікова І.О. Вміст Карбону в компонентах водозбірно-басейнової екосистеми р.Прут у техногенних умовах // Наука в інформаційному просторі : матер. Х міжнародної наук.-практ. конфер. 20-21 листопада 2014 р. : 2 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 33-36.

Ситнікова І.О. Дослідження солестійкості газонної трави на прикладі райграсу багаторічного (Lolium perenne L.) // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників XXVI міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки –ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 р. ). – Т.2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Вид-во ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С.16-17

 

2013 р.

Филипчук Т.В., І.О. Ситнікова Эколого-флористический анализ Брустурянского государственного лесоохотничьего хозяйств Закарпатской области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – № 1 (8). – С.42-43.

Ситнікова І.О. Вміст пигментів у хвої Picea abies (L.) karst. за дії складових глобальної екологічної кризи // Materiály IX  mezinárodní vědecko – praktická conference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 62. Ekologie. – Praha : Publishing House “Education and Science”. – P. 39-41

Ситнікова І.О., Радул І.П. Пилове забруднення атмосферного повітря вулиць м. Чернівці // Материали 9-й международной научно-практичной конференции «Achievement of high school». – 2013. – Т.38. Екология. География и геология.– София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.61-63.   

Ситнікова І., Серній Н.  Гідрохімічний режим поверхневих вод р. Дністер // Матер. XVII Міжнарод. науково-практичної інтернет-конфер. «проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 29-30 листопада 2013 р. – Частина 1. – Переяслав-Хмельницький. – С.48-50.

Ситнікова І.О. Трансформація сполук азоту в ланцюгу грунт-рослина // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 4. Том 50. – Биология, Сельское хозяйство. Иваново: МАРКОВА АД. – 2013. – 32-35.

Ситнікова І.О. Вміст нітратного та амонійного нітрогену в рослинах, вирощених на різних типах грунтів // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників XXVI всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки –ХХІ сторіччя» (10-15 грудня 2013 ). – Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. С. 10-11.

 

2012 р.

Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Візуальна чутливість і водний режим  Picea abies (L.) Karst за дії чинників глобальної екологічної кризи // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Вип. XVII – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 194-198

 

2011 р.

Ситнікова І. Роль соціального здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – № 1(3). – С. 100-101

Ситнікова І.О. Дослідження адаптаційних можливостей студентів молодших курсів //Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. 124-125

 

2010 р.

Ситнікова І.О.. Біоіндикаційна оцінка стану лімноекосистем м. Чернівці  // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. –  Одесса: Черноморье, 2010. – С. 55-56.

Ситнікова І.О. Показник адаптаційного потенціалу студентів молодших курсів / І.О. Ситнікова // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Перпективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010». г. Одесса, 21-30 июня 2010 г. – Том 21. Экономика, Біологія. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 77-78.

 

2009 р.

Легета У.В., Ситнікова І.О. Оцінка екологічного стану території Чернівецької області за інтегральним показником флуктуючої асиметрії (на прикладі Tussilago farfara L.) / // Природничий альманах. Біологічні науки. Вип.13. Збірник наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 98-105

Ситникова И.А., М.М. Федоряк, И.В. Тильняк  Некоторые репродуктивные показатели массовых видов синантропных пауков (Aranea) г.Черновцы (Украина) // Материалы IVмеждународной научно-практической конференц. «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» (Ишим, 19-20 марта, 2009).- Ишим: Тюменський издательский дом, 2009. Вып 4.– С. 301-303.

Fedoryak M., Sitnikova I. The age-sexual structure of the populations of common synantropic spiders of Chernivtsi city // Proceedings of the IV international young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odesa, September 16-19, 2009. – Odesa: Pechatniy dom, 2009. – P. 96-97.

Тільняк І., Федоряк М., Ситнікова І.Сезонна динаміка і статево-вікова структура популяцій масових видів синантропних павуків м.Чернівці / // Збірник тез V Міжнародної наук. конференції «Молодь та поступ біології», м. Львів, 12-15 травня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 117-118.

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Біоіндикаційна оцінка загальної токсичності опадів околиць м. Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2009» (Одесса, 16-27 марта, 2009). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2009. – С. 58-59.

 

2008 р.

Легета У.В., Ситнікова І.О. Порівняння розвитку когорт Drosophila melanogaster Meig. за умов техногенного пресингу // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2008.– №2.-С. 81-84.

Легета У.В., Ситнікова І.О. Використання інтегрального показника флуктуючої асиметрії Tussilago farfara L. для оцінки стану довкілля / У.В. Легета, І.О. Ситнікова // Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 416.- Сер.: Біологія, 2008.-С. 39 – 46.

Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Вивчення шкідливості миючих засобів за допомогою рослинних тест-об′єктів / Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 417.- Сер.: Біологія, 2008.-С. 357-360.

 

2007 р.

Легета У.В., Ситнікова І.О. Можливість використання Drosophila funebris F. як біоіндикатора стану довкілля // Materialy III Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wiadomosci naukowej mysli – 2007” (01 – 15 listopada 2007 roku). – Tym 9. Rolnicywo. Ekologia. Chemia i chemiczne technologie. – Przemysl: Nauka i studia, 2007. – S. 48-50.

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Функціональний стан смереки за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях // Міжнародна конференція “Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання”. – 1 – 4 квітня 2007р., м. Черкаси – м. Канів. – Київ, 2007. – С. 54-55.

Кочерган Л.Ф., Ситнікова І.О. Визначення адаптивного потенціалу учнів //Матер. ІХ Всеукраїнської наук. конф. студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України», 11-12 травня 2007 р.- Одеса.- С. 158-159.

 

2006 р.

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Дослідження едифікаторних властивостей смереки в експериментальних моделях // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 3 - 4. С. 33-46.

Федоряк М.М., Ситнікова І.О. Порівняльна характеристика морфометричних показників сільськогосподарських культур за дії кислотних дощів в умовах мікрокосмів // Питання біоіндикації та екології – 2006. Вип. 11, № 2. – Запоріжжя, 2006. – С. 45-51.

Ситнікова І.О., Федоряк М.М. Деякі показники функціонального стану печінки щурів за умов інтоксикації хлоридом алюмінію з наступною кореек-цією селенітом натрію та рутином // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» 27-28 квітня 2006 року, Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2006.- С. 67-68.

Ситнікова І.О., Федоряк М.М. Біоіндикаційна оцінка рівня забруднення грунтів вулиць з різним ступенем завантаженості автотранспортом у м. Чернівці //Матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. „Наукові дослідження – теорія та експеримент 2006”, м.Полтава, 15-17 травня 2006 р. – Полтава: Вид-во ”ІнтерГрафіка”, 2006. – Т.7.– С.63-64.

Легета У.В., Руденко С.С., Ситнікова І.О. Використання показника площ фігур під кривими виживання Drosophila melanogaster як тест-ознаки для біоіндикаційних досліджень //Матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. „Наукові дослідження – теорія та експеримент 2006”, м.Полтава, 15-17 травня 2006 р. – Полтава: Вид-во ”ІнтерГрафіка”, 2006. – Т.7.– С.53-56.

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження морфофізіологічних парамет-рів ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) за дії кислотних дощів мікрокосмних моделях // Матеріали II Міжнар. науково-практ. конф. „Сучасні наукові дослідження – 2006”. Т. 18. Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006.- С.61-63.

Ситнікова І.О. Дослідження впливу кислотного дощу на фотосинтетичний апарат смереки (Picea abies (L.) Karst.) // Проблеми лісової рекультивації земель України: Матеріали Міжнародної конференції (19 – 22 вересня 2006 року). – Д.: ДНУ, 2006. – С. 126–127.

 

2005 р.

Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Біохімічні механізми адаптації Arnica montana L. до лімітуючих чинників Буковинських Карпат  // Природничий альманах. Біологічні науки, вип.6. Збірник наук. праць.-  Херсон: ПП Вишемирський, 2005.- С.201-205.

Ситнікова І.О. Застосування різних типів екологічних ігор для вікових категорій школярів // Матер. між народ. конф. 17-18 вересня „Екологічна освіта і просвіта в сільських школах”.- Київ, 2005.- С. 108-112

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В., Олексійчук О.В. Роль дидактичних ігор в екологічному вихованні молоді // Матер. VIII Міжнарод. науково-практичної конф. „Наука і освіта 2005”, 7-21 лютого 2005р. Т.16. Екологія.- Дніпропетровськ: „Наука і освіта”, 2005.- С.50-52.

Костишин С.С., Руденко С.С., Ситнікова І.О.  Використання мікрокосмних моделей різних типів лісових екосистем з метою дослідження їх стійкості до кислотних дощів //Матер. VIII Міжнарод. науково-практичної конф. „Наука і освіта ‘2005”, 7-21 лютого 2005 р. Т.17. Екологія.- Дніпропетровськ: „Наука і освіта”, 2005.- С.60-62.

Ситнікова І.О. Віковий підхід до застосування різних типів екологічних ігор у сільській школі // Екологічна освіта та просвіта у сільській школі. – Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2005. – С. 73-76.

 

2003 р.

Руденко С.С., Ситнікова І.О., Томнюк А.І. Оцінка екологічного стану автодоріг м. Чернівці //Наук. Вісник ЧНУ.-Вип. 169.-Сер.: Біологія, 2003.-С.133-139.

 

2001 р.

Костишин С.С., Марченко М.М., Руденко С.С., Платонова А.А., Блошко М.М., Ластівка Т.В., Озерова І.О. Антипероксидантно-пероксидантний статус як критерій адаптації рослин до поза оптимальних факторів //Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть.-Том 2.-Київ, 2001.-340 с. (с. 52-60).

 

2000 р.

Руденко С.С., Волощук К.О.,  Озерова І.О., Платонова А.А. Життєздатність пилку як біотест для оцінки екологічного стану територій // 2-га Всеукраїнська науково-методична конференція “Проб-леми раціонального використання, охо-рони і відтворення природно-ресурсно-го потенціалу Укра-їни”. Тези.- м. Чернівці, 24-26 квітня 2000 р. – С. 70-71.

 

1998 р.

Руденко С.С., Озерова І.О., Рибіцька М.М., Волощук К.О. Вплив алюмінієвої інтоксикації та g-опромінення на стан антиоксидантної системи організму та вивчення можливос-тей його корекції // Український біохімічний журнал -1998. -т.70, № 2. -С.83-88.  

Руденко С.С., Боднар Б.М., Кухарчук О.Л., Магаляс В.М., Рибіцька М.М., Озерова І.О., Чала К.М., Халатурник М.В. Вплив селену на функціональний стан нирок білих щурів при алюмінієво-кадмієвій інтоксикації // Український біохімічний журнал – 1998. – Т.70, № 6.- С. 98-105.

Руденко С.С., Озерова І.О., Рибіцька М.М., Волощук К.О., Ластівка Т.В., Стрельченко Є.Д.  Вивчення антипероксидних та антицитотоксичних можливостей селену при інтоксикації організмів алюмінієм // Науковий вісник ЧНУ: Збірник наук. праць.– Вип. 20. Біологія. –Чернівці: ЧДУ, 1998. -С.45-53.

 

1997 р.

Руденко С.С., Озерова І.О., Волощук К.О., Рибіцька М.М. Вплив селену на питому масу органів білих щурів при алюмінієвій інтоксикації та її комбінації з дією інших факторів // Науковий вісник ЧНУ: Збірник наук. праць.- Вип.17. Біологія.- Чернівці: ЧДУ, 1997.- С.70-84.

Руденко С.С., Озерова І.О., Бейсюк Л.П., Головко К.І. Селен як модифікатор рівня SH-груп в печінці білих щурів при хронічних алюмі-нієвих інтоксикаціях // Чернівецький державний університет. Деп. в УкрІНТЕІ, 24.06.1997. № 453-Уі97.- 5с.

Руденко С.С., Озерова І.О., Головко К.І., Бейсюк Л.П. Селен як модифікатор супероксиддисмутазної активності при хронічних алюмінієвих інтоксикаціях // Чернівецький державний університет. Деп. в УкрІНТЕІ, 24.06.1997. № 454-Уі97.- 6с.

Руденко С.С., Озерова І.О.,  Рибіцька М.М. Антидотний та радіо-протекторний статус селену в умовах хронічної інтоксикації тварин алюмінієм // VII Український біохімічний з’їзд. Тези.-Ч.3.- К.: Вид-во НАН України, 1997.- C.146-147.

 

1995 р.

Руденко С.С., Волощук К.О. Рибіцька М.М., Озерова І.О. Селенова реабілітація та інтоксикація при отруєнні організму алюмінієм // Наукова конференція викладачів, співробітників та студентів, присвячена 120-річчю заснування Чернівецького університету. Тези- Чернівці: Рута, 1995.- С.42.

 

1994 р.

Костишин С.С., Руденко С.С., Озерова І.О. Селенорутин як перспективний антидот при алюмінієвих інтоксикаціях // Міжнародний симпозіум „ Медико-екологічні проблеми охорони здоров’я в Україні”. Тези.-Чернівці, 1994.- С.30-31.

 

1993 р.

Озерова І.О., Волощук К.О. Вплив Al- та Tl-стресу на стан та метаболізм щурів на фоні селенового насичення // Міжнародна конференція „Навко-лишнє середовище і здоров’я”. Тези.-Чернівці, 1993.- С.98

Волощук К.О., Озерова І.О. Вплив Se та токсичних доз металів на морфогенез та метаболізм Pisum sativum // Міжнародна конференція „Навколишнє середовище і здоров’я”. Тези.-Чернівці, 1993.- С.124

 

1992 р.

Руденко С.С., Озерова І.О., Мамошук О.В. Відтворення ресурсного потенціалу Rhodiola rosea L. методом культури in vitro // Еколого-географічні проблеми дослідження природно-ресурсного потенціалу регіону: Темат. збірник наук. праць.- К.: НМК ВО, 1992.- С.80-86.

 

Патенти

Костишин С.С., Руденко С.С., Ситнікова І.О. Пат. 29759 Україна МПК51 (2006) А01G31/02. Спосіб визначення валової первинної продукції лісової екосистеми за імітації впливу антропогенних чинників / заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т ім.. Ю. Федьковича.- № u200710858; заявл. 01.10.2007; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2, 2008.


Навчальні матеріали

Ситнікова І. О., & Филипчук Т. В. Екологія людини: теорія та практика. Чернівці, 2022. 248 с.

Екологія людини: зошит для лаб. робіт – Вид. 3-те / уклад. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 80 с.

Екологія людини: зошит для лаб. робіт – Вид. 2-ге, стереотипне / уклад. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 80 с.

Екологія людини : зошит для лаб. робіт / укл. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова – Чернівці: Чернівецький нац. ун., 2013. – 80 с.

Асистентська практика магістрантів-екологів: метод. рекомендації /укл. Г.Г. Москалик, І.О.Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун., 2011. – 56 с.

Біоіндикація: метод. вказівки до лаб і практ. занять /укл. І.О.Ситнікова, У.В. Легета. – Чернівці: Чернівецький нац. ун., 2011. – 72 с.

Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О. Штучні екосистеми в екології: Навчальний посібник для вищих навч. закладів. – Чернівці: Рута, 2006.- 200 с. (з грифом МОНУ)

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт водної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.:.-Чернівці: Рута, 2003.-28 с.

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт пасовищної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт урбоекосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-32 с.

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт лісової екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.