Москалик Галина Георгіївна

Наукові публікації

2021

Копильчук Г.П., Николайчук І.М., Москалик Г.Г. Вміст залишкового азоту в плазмі крові щурів за умов токсичного ураження на тлі аліментарної нестачі протеїну. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems). 2021. V. 13, N 1. С. 45-50.

Halyna Moskalyk, Uliana Leheta, Alina Zhuk, Olena Boruk, Mariia Fedoriak Ecological Aspects of Allelopathic Interactions of Energy Crops. Journal of Ecological Engineering. 2021, 22(10), 185–191 DOI:https://doi.org/10.12911/22998993/142119 

Fedoriak M., Kulmanov O., Zhuk A., Shkrobanets O., Tymchuk K., Moskalyk G., ... & Angelstam P. Stakeholders’ views on sustaining honey bee health and beekeeping: the roles of ecological and social system drivers. Landscape Ecology, 2021. 36(3), 763-783. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-09

2020

Москалик Г.Г., Хлус Л.М., Черлінка В.Р., Ковальська М.С., Тимчук К. Ю., Федоряк М.М. Формування вторинного ареалу інвазійного виду молюсків Arion lusitanicus sensu lato на території Чернівецької області // Біологічні системи Т. 12. Вип. 2. 2020. С. 202-216.
 
https://doi.org/10.31861/biosystems2020.02.202

Fedoriak, M.; Shkrobanets, O.; Angelstam, P.; Moskalyk, G.; Zhuk A.Honey bee colony losses in Ukraine overwinter 2018-2019. // Proceedings of the 2020 COLOSS Monitoring & B-RAP workshops, 4-6 February 2020, Toledo, Spain. – P. 15.

 Москалик Г. Г., Легета У. В., Ситнікова І. О. Порівняльний аналіз методів компостування органічних відходів у домашніх умовах //Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Івано-Франківськ, 8–10 жовтня 2020 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. – С. 335-336.

Москалик Г.Г., Гуменюк Б.П. Алелопатична Активність інвазійного виду Acer negundo L. // Materials of the XVI international scientific and practical conference Science and citilization- 2020.30 january-07 february, 2020. V.12. P. 15-18.

Москалик Г.Г., Заяць М.В. Вивчення алелопатичної взаємодії Hordeum vulgare L. з Elymus repens (L.) Gould в межах агроценозу// Materials of the XVI international scientific and practical conference Science and citilization- 2020.30 january-07 february, 2020. V.12. P. 6-9.

 

2019
Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: монографія /за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. - Чернівці : Чернівец. нац. ун.т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 176 с.

Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатичні властивості видів роду Acer L. Біологічні системи. 2019. Т. 11. №2. С.154-160. https://doi.org/10.31861/biosystems2019.02.154
 
Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатична активність деяких інвазійних видів-трансформерів. Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 2019. №1 (75). С. 73-79. doi:10.25128/2078-2357.19.1.9
 
Москалик Г.Г., Федоряк М.М., Жук А.В., Арушанян Ю.С., Ангельстам П. SWOT- аналіз названих респондентами факторів впливу на успішність бджільництва на градієнті ландшафтних умов Чернівецької області. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. М. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.82-84.
 
Федоряк М.М., Жук А.В., Кульманов О.М., Москалик Г.Г., Ангельстам П. Аналіз соціально-екологічних аспектів бджільництва з використанням методу фокус-груп. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.89-92.
 
Легета У.В., Москалик Г.Г. Оцінка ялинового деревостану заповідного урочища «Грегіт». Тернопільські біологічні читання – Ternopil Biosience – 2019. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка О.Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б.В. Тернопіль : Вектор, 2019. С.177-179.
 
Fedoriak M.M., Zhuk A.V., Kulmanov O.M., Moskalyk G.G., Angelstam P.K., Valasiuk S. Exploring beekepers perceived factors affecting beekeeping traditionally and intensively managed Ukrainian landscapes. Environmental Knowledge and Policy Innovation between East and West. Lessons Learned and not? Open Science Conference. Proceedings. May 28-30, 2019. Minsk, Belarus. Minsk, 2019. C. 54-56
 
Fedoriak Mariia “Learning through landscape gradients” -Stakeholders’ views on sustaining beekeeping: a comparison of traditionally and intensively managed landscapes/ Mariia Fedoriak, Oleksandr Kulmanov, Galyna Moskalyk, Alina Zhuk, Per Angelstam// Monitoring workshop 2nd Announcement Gothenburg, Sweden 5th – 6th February 2019. – Р. 7.

2018
Федоряк М. М., Жук А.В., Москалик Г.Г., Царанюк В.В., Тимчук К.Ю. Павуки (Araneae) деяких біотопів національного природного парку «Дністровський каньйон». Біологічні системи. 2018.  Т. 10, ВИП. 2.  С. 130-136. 

2017
Москалик Г.Г. Алелопатичні властивості трав’янистих інвазійних видів / Г.Г. Москалик, І. В. Приходько  MATERIŁY XIII MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ KONFERENCJI WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ GRANIC - 2017  07 -15 grudnia  2017 roku Volume 11  Biologiczne nauki Weterynaria Ekologia Medycyna Gospodarka rolna. - Przemyśl Nauka i studia 2017. - Р. 48-52.
 
Москалик Г. Алелопатичні властивості Acer negundo L. // Г. Москалик, В. Марчук / Матеріали XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С. 33-36.
 
2016
Москалик Г.Г. Оценка экологического состояния урбоэкосистемы по фолиарным показателям Tilia cordata Mill. / Г.Г. Москалик, Ю.Н. Буртова //Экологический мониторинг и биоразнообразие. – Научный журнал. – 2016. - №1(11). – С. 88-91.
 
Москалик Г.Г. Основні загрози біорізноманіттю лісових екосистем (на прикладі Чернівецької області)/ Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк //Екологічний вісник. – 2016. - №3(97). – С. 9-10.
 
Москалик Г.Г. Оцінка якості води озера парку "Жовтневий" м.
Чернівці / Г.Г. Москалик І. Шевчук  // ХІХ Міжнародна наукова інтернет- конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», яка відбудеться 30 листопада 2016 р.
 
Москалик Г.Г. Головні загрози біорізноманіттю лісових екосистем (на прикладі Чернівецької області)/ Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк // Матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 117-120.
 
Лучик Т.В. Проблеми утилізації автомобільних шин та можливі шляхи їх вирішення / Т.В. Лучик, М.М. Шемберко, Г.Г. Москалик//Збірник наукових і творчих досягнень школярів «КРОК У НАУКУ»: Періодичне видання / Під ред. Василенко І.А., Півоварова О.А., Скиби М.І.– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – Випуск № 2. – С. 32-46.
 
2015
Москалик Г.Г., Ходзинська Ю.В. Синантропізація травянистого покриву парків // Materials of XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science”, - 2015. Volume 19. Ecology. Chemistry and chemical technology. Georaphy and geology. Sheffield. Scitnct and education LTD. – C. 42-44.
 
Москалик Г.Г., Качурін К.О. Вміст сполук нітрогену у воді р. Мольниця (в межах м. Чернівці) //materially XI mezinarodni vĕdecko – praktická conference “Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2015” – Dil 17. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Výstavba a architektura. Zemĕdĕlstvi : Praha. Publishing House “education and science” s.r.o – P.29-31.
 
Москалик Г. Хвойні як неспецифічні індикатори техногенних умов // Матеріали ХІ Міжнародної науко-практичної Інтернет-конференції  « Проблеми та перспективи  розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи  та Азії» 27-28 лютого 2015. – збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький 2015. – С. 19-21.
 
Москалик Г.Г. Модель успішної науково-дослідної роботи учнів. – Екологічна освіта та просвіта учнів загальоноосвітніх шкіл : матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 20-22 вересня 2013). – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2015. – С. 95-98.
 
Москалик Г.Г. Реакція асиміляційного апарату рослин на стан довкілля// Збірник статтей  учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. Запоріжжя. – 2015. – С. 12 – 13.
 
Москалик Г.Г. Вміст сполук нітрогену у воді р. Мольниця (в межах м. Чернівці)/ Г.Г. Москалик, К.О. Качурін  //Materially XI mezinarodni vĕdecko – praktická conference “Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2015” – Dil 17. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Výstavba a architektura. Zemĕdĕlstvi : Praha. Publishing House “education and science” s.r.o – P.29-31.
 
Федоряк М.М. Органическая и экологическая продукция: преимущества и особенности маркировки / М.М. Федоряк, Г.Г. Москалык  // Материалы междунар. Научно-практич. конф. "Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых" (3-4 июня 2015 года). –Витебск, 2015. – С. 97-100.
 
2014
Москалик Г.Г. Буртова Ю.М. Інтегральна оцінка стану урбогенних екотопів//Наука в інформаційному просторі: матеріали Х міжнародної наук.-прак. Конференції 20-21 листопада 2014 р. Актуальні питання сьогодення Том 2. :Дніпропетровськ : Біла К.О.. – 29-33

Москалик Г.Г. Вміст нітрогену у воді р. Прут за умови антропогенної трансформації водозбірно-басейнової екосистеми/ Г.Г. Москалик //Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (7-11 квітня 2014 ). – Том 2. природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Запоріжжя : видавництво ПГА, 2014. С. 5-6.
 
2013
Москалик Г.Г. Рекреаційна роль парків в урбоекосистемі/ Г.Г. Москалик //Cборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 43. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С.58-61.
 
Москалик Г.Г. Видовий склад угруповань антропогенно-трансформованих територій (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, А.В. Вербельчук // Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2013. 07-15 marca 2013. – Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume: Ekologia. Geografia I geologia. Rolnictwo: Przemysl: Nauka I studia. – 2013. – P. 37-39.
 
Москалик Г.Г. Поширення Ambrosia artemisifolia L. у межах м. Чернівці/ Г.Г. Москалик, А.В. Русу// Věda a vznik – 2012/2013. – Dil 31. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi. Zvěrolekařstvi: Praha. Publishing House “ Education and Science” s.r.o. – 27 prosinců 2012-05 ledna 2013 roku.- P. 31-33.

Москалик Г.Г. Вплив засобу захисту рослин на якість овочевої продукці/ Г.Г. Москалик, І.Б. Остапик// Новини на научния прогрес – 2013  За IX международна научна практична конференція 17-25 август 2013. – Т. 8 ек5ология. Химия и химически технологи. Селско стопанство. Здание и архітектура. – София «бялГРАД-БГ» ООД. – 2013. – С.11-13.
 
Москалик Г.Г. Біотестування питної води/ Г.Г. Москалик // Сборник научных трудов Sword. – Выпуск 4. Том 50. – Биология, Сельское хозяйство. Иваново: МАРКОВА АД. – 2013. – 19-21.
 
Москалик Г.Г. Вміст азоту у Fagus sylvatica  L. як індикатор умов зростання / Г.Г. Москалик // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять третьої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (10-15 грудня 2013 ). – Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. –. – Запоріжжя : Видавництво ПГА, 2013. С. 8-10.
 
Москалик Г. Структура антропогенно-змінених фітоценозів ( на прикладі м. Чернівці)/ Г.Г. Москалик // Збірник наукових праць. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 29-30 листопада 2013. частина 1. - Переяслав-Хмельницький – 2013. – С.43-45.
 
2012
Москалик Г.Г. Екологічна валентнтність травянистих рослин до кліматичних та едафічних факторів в умовах природно-культурних ценозів/ Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Біологічні системи : Чернівецький національний університет, 2012. – 335-341
 
Москалик Г.Г. Адаптація Allium cepa L.  до зниженої інтенсивності освітлення / Г.Г.Москалик // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Випуск XVII. - 2012. – С.213-217.
 
Mоскалик Г.Г. Воздействие кислотного дождя на физиологическую адаптацию проростков Zea mays L./ Г.Г. Москалик //Экологический мониторинг и биоразнообразие /Материалы ІV международной научно-практической конференции 18-19 апреля 2012 г. – Ишим, 2012. – С. 11 – 16.
 
2011
 Москалик Г.Г. Екологічна валентність трав’янистих рослин до кліматичних та едафічних факторів в умовах природно-культурних ценозів/ Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Науковий вісник Чернівецького університету . Біологія (Біологічні системи). – T3. – V. 4. – 2011. – С. 335-341.
 
Москалик Г.Г. Екологічна оцінка трав’янистого покриву фітоценозу рекреаційної зони / Г.Г. Москалик // Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон : ПП Вишемирський, 2011. – С. 99-100.

Москалик Г.Г. Оцінка деревних насаджень урбоекосистеми за морфо-фізіологічними показниками (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Наука в інформаційному просторі : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції 29-30 верес. 2011р. : В 7 т. – Д. : Біла К.О., 2011. – С. 9-11.
 
Москалик Г.Г. Екологічна толерантність трав’янистих видів природно-культурних ценозів м. Чернівці/ Г.Г. Москалик // Nastoleni moderni vedy – 2011. – Materially VII mezinarodni vedecko – practicka conference 27.09-05.10.2011 – Dil 10. Ekologie. – Chemic a chemicka technologie. – Zemedelstvi : Praha. – Publishing House “Education and Science” P. - 18-20
 
Москалик Г.Г. Отношение видов травянистых сообществ к экологическим факторам/ Г.Г. Москалык// Современные проблем популяционной экологии, геоботаники, систематики и флористики – Материалы международной научной конференции, посвященной 110-етию А.А. Уранова. Кострома, 31октября- 3 ноября 2011 т.2. Кострома. – 2011. – С.55-57.
 
2010
Москалик Г.Г. Екологічний стан дерев в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития” 2010». г. Одесса, 4-15 октября 2010 г. – Том 19. Биология, Медицина, ветеринария и фармацевтика. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 37-38.
 
Москалик Г.Г. Особливості фізіологічних процесів у Zea mays L. за дії закисленого середовща/ Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 49-51.
 
Москалик Г.Г. Особливості водного режиму Triticum aestivum L. за різних умов вирощування /Г.Г. Москалик // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-практической конференции «Перпективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010». г. Одесса, 21-30 июня 2010 г. – Том 21. Экономика, Біологія. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 74-75.
 
2009
 Москалик Г.Г., Інтенсивність транспірації Рiceae рungens “Glauca” / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин / за ред. В.В. Моргуна // Фізіологія рослин: теорія та перспективи розвитку, у двох томах. – Київ : Логос, 2009. Т. 1. – С. 201-204.
 
Москалик Г.Г. Пыленакопительная способность некоторых древесных пород в условиях города / Г.Г. Москалик, Н.М. Чижевская //Efektivní vástroje moderníср vĕd-2009 : V mezinár. vĕdecko-praktická conf., 25 dubna 05 kvĕtna 2009 roku : Díl 13 Zemĕdĕlství. Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Materiály conference. Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2009. – P. 70-71.
 
Москалик Г.Г. Оцінка кислотних властивостей едафотопів в умовах рекреації / Г.Г. Москалик // Vĕda a technologie: krok do budouchosti – 2009 : mezinár. vĕdecko-prakt. сonf., 27 února – 05 březen 2009 roku / - Dil 13 : Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Zemĕdĕlství. Zvĕrolékařství : Materiály conference. – Praha. – Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2009. – P 38-40.
 
Москалик Г.Г. Реакція Plantago major на умови антропогенізації / Г.Г. Москалик // Современные направления теоретических и прикладних исследований ‘2009 : междунар. науч.-практ. конф., 16-27 марта 2009 г. : Т. 27 : Биология, физическое воспитание и спорт : материалы конф. – Одесса, 2009. – С. 56-58.
 
Москалик Г.Г. Состояние Picea abies L. в условиях радиационного загрязнения / Г.Г. Москалик // Динамика на съвременната наука-2009 : V междун. науч. практ. конф., 17-25 юли 2009 г. : Том 12 Селско стопанство. Химия и химически технологии. Екология. География и геология : материалы конф. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 63 – 65.
 
Москалик Г.Г. Науковці України про Карпатський біосферний заповідник / Г.Г. Москалик // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : наук. конф., 10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк. : материалы конф. – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 67.
 
2008
 Москалик Г.Г. Морфофізіологічні особливості Picea Pungens «Glauca» в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Український ботанічний журнал. – 2008. - № 3. – С. 437 – 444.
 
Москалик Г.Г. Екзогенна регуляція морфогенезу Lactuca sativa L. / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька // Питання біоіндикації та екології. - Випуск 13,  № 1. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 19-24.
 
Москалик Г.Г. Комплексна оцінка хвойних в умовах урбоекосистеми / Г.Г. Москалик //  Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» : матеріали конф. – Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008. – Львів. – 2008. – С. 295 – 296.            
 
Москалик Г.Г. Особливості функціонування проростків Triticum aestivum L., Zеa mays L. за дії кислотного дощу / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Випуск 416. – Біологія. – Чернівці: Рута. 2008. – С. 287-292.
 
Москалик Г.Г. Вплив урбогенезу на формування кислотних властивостей грунтів / Г.Г. Москалик // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития’2008 : международная научно-практическая конференция, 1-15 окт., 2008 р. :  материалы конф. – Одесса, 2008. – С. 27-28.              
 
 
2007
Москалик Г.Г. Фітоіндикація стану повітря урбоекосистеми / Г.Г. Москалик  // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. – Херсон, 2007. – С. 219-221.
 
Бербець М.А. Формування екологічної свідомості учнівської молоді з використанням народних традицій / М.А. Бербець, Г.Г. Москалик// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 331: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 9-17.
 
Москалик Г.Г. Контроль знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Г.Г. Москалик // Збірка матеріалів Міжнародної конференції ”Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – Частина 2.– С. 612-613.
 
Должицька А.Г. Оцінка рівня захворюваності органів дихання серед підлітків в умовах загазованості повітря (на прикладі м. Чернівці) / А.Г. Должицька, Г.Г. Москалик // Збірка матеріалів Міжнародної конференції ”Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – Частина 1.– С. 278-281.
 
Москалик Г.Г. Екзогенна регуляція морфогенезу Latuca sativa L. / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька // Міжнародна конференція «Біологія ХХІ століття: Теорія, практика, викладання» (1 – 4 квітня 2007 р., м. Черкаси – м. Канів). – Київ, 2007. – С. 83-85.
 
Москалик Г. Біохімічна адаптація рослин за дії кислотного дощу / Г. Москалик // Збірник тез ІІІ Міжнародної конференції «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», присвяченої 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському університеті імені Івана Франка (Львів (Україна), жовтень, 4 – 6, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 168.
 
Москалик Г.Г. Застосування фізіологічних показників хвойних інтродуцентів як індикаторів стану повітря в умовах міста / Г.Г. Москалик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-річчя професора Л.Г. Долгової (м. Дніпропетровськ, 22 – 23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 91.  
 
 
2006
Петришин Р. Організація та науково-методичне забезпечення навчального процесу за кредитно-модульною технологією / Р. Петришин, О. Турлай, Г.  Москалик // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 299: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 140-144.
 
Москалик Г.Г. Состояние растений в условиях урбоэкотопа / Г.Г. Москалик // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – ’2006”. 20 – 28 лютого 2006. – Т. 18. – Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 22–24.
 
Москалик Г.Г. Адаптація Plantago major L. в умовах міста Чернівці / Г.Г. Москалик // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2006 р.» 15 – 17 травня 2006. Т. 7. – Полтава: Інтер Графіка. – 2006. – С. 58–60
 
Москалик Г.Г. Оцінка стану повітря в умовах міста за показниками водного режиму Picea pungens’Glauca’Biessn (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – ’2006” 16 – 30 червня 2006. Т. 2. Дніпропетровськ: наука і освіта, 2006. – С. 78–80.
 
 
2005
Должицька А.Г. Морфофізіологічні процеси Lipidium sativum L. як біотест стану ґрунтів урбоекосистеми (на прикладі міста Чернівці) / А.Г. Должицька, Г.Г. Москалик // Матер. VIII Міжнарод. науково-практичної конф. „Наука і освіта 2005”, 7-21 лютого 2005р. Т.17. Екологія.- Дніпропетровськ: „Наука і освіта”, 2005.- С.50-52.
 
Москалик Г.Г. Функціональний стан Picea Pungens в умовах міського середовища / Г.Г. Москалик // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 5-6 квітень 2005, - С.35-36.
 
 
2004
Лєскова І.О. Фізіологічні і анатомічні особливості Рiceae рungens Glauca’ в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / І.О. Лєскова, М.В. Ванджура, Г.Г. Москалик // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. -  Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2004. – С.70-74.

Оплачко Л.Т. Дослідження екологічного стану р. Прут у межах м. Чернівців / Л.Т. Оплачко, А.Г. Должицька, Г.Г. Москалик // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - № 2 (61)’. – 2004. – С. 210 – 213.
Лєскова І.О. Морфофізіологічні особливості  Picea pungens “Glauca” за умов забруднення повітря автотранспортом / І.О. Лєскова, Г.Г. Москалик // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 193: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 65 – 71.
 
Думитрюк Г.В. Морфологічні особливості листків Tilia cordata Mill. в умовах антропогенного впливу /  Г.В. Думитрюк, Г.Г. Москалик // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 5: - Львів: „Ліга-Прес”, 2004. – С.43-46.
 
Турлай О.І. Динаміка вмісту запасного крохмалю в пагонах листопадних магнолій в зв’язку з їх зимостійкістю на Буковині / О.І. Турлай, Г.Г. Москалик // Вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича – 2004. -  Вип. 223. – С 103-107.
 
Должицкая А.Г. Протекторная роль селена в проростках гороха в условиях экологического стресса / А.Г. Должицкая, Г.Г. Москалик // Материалы ІІ международной научно-практической конференции “Экология: образование, наука, промышленность и здоровье”. - Часть ІІІ. - 14 – 16 апреля 2004. – Белгород. // Вестник БГТУ. - №8. – 2004. – С. 61 – 63.
 
Москалик Г. Ефективність використання форм азоту рослинами салату посівного в онтогенезі / Г. Москалик, А. Должицька // Онтогенез рослин в природному і трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти. Львів (Україна), серпень, 18-21. – 2004. – Тези ІІ Міжнародної конференції, В-во: „СПОЛОМ”, Львів. – 2004. – С. 165.
 
Москалик Г. Г. Критерии диагностики повреждений растений Рісеа рungens аэротоксическими веществами / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицкая // Актуальные проблемы изучения фито- и микобиоты: Сб. статей Междунар. научн.-практ. конф., 25-27 окт. 2004., Минск - С. 242-245.
 
Москалик Г.Г. Морфоанатомічна характеристика хвої Picea Pungens в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, М.В. Ванджура // Матеріали міжнародної конференції “Каразінські природознавчі студії” 14-16 червня 2004р.  Харків, Україна. – С. 233-235.
 
Должицкая А.Г. Механизмы адаптации Arnica montana L. к условиям произростания / А.Г. Должицкая, Г.Г. Москалик // Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия планеты / Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию ботанического сада Калининградского государственного университета. Г. Калининград. 14-18 сентября. – 2004г. Изд-во: Калининградского госсударственного университета. – 2004. – С.30-32.
 
Москалик Г.Г. Адаптация Lactuca sativa L. к избытку внутриклеточного аммиака / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька // Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем. – материалы VІІІ Международной научной экологической конференции. – г. Белгород 27-29 сентября. Белгород.- 2004. – С. 137-138.
 
Москалик Г.Г. Оптимізація навчання з використанням різних форм тестового контролю / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна освіта та просвіта у сільських школах”. м. Чернівці 17-18 вересня 2004 р. – Чернівці: Рута. – 2004. –C. 94-100.
 
Думитрюк Г.В. Вміст азоту в бруньках відновлення Tilia cordata Mill. в умовах загазованості  атмосферного повітря міста Чернівці / Г.В. Думитрюк, Г.Г. Москалик // Збірка тез VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратнтів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (13-15 травня 2004р, м. Київ, Україна). – С. 30 .
 
2003
Москалик Г.Г. Вплив нітратного азоту та синтетичних цитокінінів на активність нітратредуктази в листках салату посівного / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин, М.А. Бербець, А.Г. Должицька // Физиология и биохимия культурных растений. 2003. – Т.35, №1. – С. 62-67.   
 
Москалик Г.Г. Розподіл нітратів між компартментами в органах салату посівного (Lactuca sativa L.) за умов азотного живлення /  Г.Г. Москалик, С.С. Костишин, А.Г. Должицька // Білологічні науки і проблеми рослинництва. Збірник наукових праць Уманського держаграрного універс.-Умань, 2003.-С.195-204.
 
Москалик Г.Г. Активність глутаматдегідрогенази салату посівного (Lаctuca sativa L.) в онтогенезі за дії різних концентрацій нітрату і амонію / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин, Л.Т. Оплачко //Науковий вісник Чернівецького національного університету. - Вип. 169.-Сер.: Біологія, 2003.-С.58-63.
 
Думитрюк Г.В. Вплив антропогенного навантаження на морфологічну структуру листка Tilia cordata Mill. / Г.В. Думитрюк, Г.Г.  Москалик // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України.- Випуск 5:- Львів: Ліга – Прес, 2003. С. 43-45.
 
Москалик Г.Г. Особливості росту Lactuca sativa L. в онтогенезі за дії абіотичного фактора / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька, В.М. Соколова, Л.Т. Оплачко // Материалы ХV Международной научной конференции “Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии”. г. Харьков 2-5 июня 2003 г.-Харьков.-С.103-105.
 
 
2002
Москалик Г.Г. Вплив нітрату та амонію на вміст загального, білкового та небілкового азоту в органах салату посівного (Lactuca sativa L.) / Г.Г. Москалик, І.В. Федорчук, В.М.  Соколова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, №1(16), 2002. – С. 55 – 59.
 
Москалик Г.Г. Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин// Український біохімічний журнал, спец. випуск. Матеріали VІІІ Українського біохімічного з’їзду 1-3 жовтня 2002 р., м. Чернівці – 2002. – Т.74, № 4б (додаток 2). – С.131.
 
 
2001
Москалик Г. Г. Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів / Г.Г. Москалик. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. б. н. 03.00.04 – біохімія Чернівці – 2001. 20 с.
 
 Москалик Г.Г. Асиміляція нітратів проростками салату посівного (Lactuca sativa L.) на тлі різних доз азотного живлення/Г.Г.  Москалик, С.С. Костишин  //Физиология и биохимия культурных растений. - 2001. – Т.33, №4. – С. 309-312.
 
Москалик Г.Г. Регуляція активності ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) синтетичними цитокінінами / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Онтогенез рослин, біологічна фіксація азоту та азотний метаболізм (Матеріали Міжнародної наукової конференції, 1-4 жовтня 2001 р., Тернопіль.). - Тернопіль. – 2001. – С.170-173.
 
2000
Москалик Г.Г. Морфогенез проростків салату посівного за різних умов азотного живлення / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин, А.Г. Должицька, В.М. Соколова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.77: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 12-18.
 
Москалик Г.Г. Активність глутамінсинтетази проростків салату посівного за умов нітратного та амонійного живлення / Г.Г. Москалик // Проблеми фізіології рослин та генетики на рубежі третього тисячоліття. Тези доповідей VII конференції молодих вчених. (18-20 жовтня, 2000р., Київ). Київ 2000. – С. 20.
 
 
1999
Москалик Г.Г. Використання нітратного та амонійного азоту проростками салату посівного на ранніх етапах онтогенезу/ Г.Г. Москалик, С.С. Костишин  // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, №1(4), 1999. – С. 63-67.
 
Москалик Г.Г. Активність нітратредуктази в проростках салату посівного за різних умов азотного живлення / Г.Г. Москалик  // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, №4 (7), 1999. – С. 28-32.
 
 
 
 


Навчальні матеріали

Москалик Г.Г. Екологія рослин [текст]: навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 132 с.


Федоряк М., Москалик Г., Легета У., Зароченцева О. Основи екології [Текст]: посібник. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – 126 с.


Гарбологія: навч. посібник / Укладачі: Легета У.В., Руденко С.С., Москалик Г.Г., Федоряк М.М.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 161 с.

 Факторна екологія: практикум / Укл. Москалик Г.Г. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 76 с.

Москалик Г.Г. Факторна екологія. Навчальний посібник/ Г.Г. Москалик. – Чернівці : Чернівецький націоналaьний університет. – 2016. – 156 с.

 Федоряк М.М. Основи екології [Текст]: конспект лекцій /М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 84 с.

 Федоряк М.М. Основи екології : навч. пос. [Гриф МОНУ]/ М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 336

 Асистентська практика магістрантів-екологів: метод. рекомендації /укл. Г.Г. Москалик, І.О.Ситнікова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун., 2011. – 56 с.

 Москалик Г.Г. Геоаномалльні зони та біота. Навчально-методичний комплекс / Г.Г. Москалик.– Чернівці : ЧНУ. – 2010. - 112  с.

 Должицька А.Г. Фізіологія рослин. Конспект лекцій та тестові завдання / А.Г. Должицька, І.І. Панчук, Г.Г. Москалик. – Чернівці : ЧНУ. – 2010. – 168 с.

 Москалик Г.Г. Основи екології : інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів небіологічних спеціальностей / Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 108 с.

 Москалик Г.Г. Факторна екологія. Навчальний посібник. / Г.Г. Москалик. – Чернівці: Рута, 2008. – 98 с.

 Федоряк М.М. Основи екології. Навчальний посібник Частина 2 / М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик. – Чернівці: Рута, 2008. – 152 с.

Федоряк М.М. Основи екології. Конспект лекцій. Частина перша/ М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик. Чернівці: Рута, 2006. 126 с.

Должицька А.Г. Фізіологія рослин: Тестові завдання / А.Г. Должицька, Г.Г.  Москалик - Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

 Москалик Г.Г. Фізіологія рослин: Методичні рекомендації до лабораторних і практичних робіт / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

 Москалик Г.Г. Факторна екологія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Г.Г. Москалик – Чернівці: Рута, 2004. – 50 с.