Москалик Галина Георгіївна

Наукові публікації

2019

Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатичні властивості видів роду Acer L. Біологічні системи. Т. 11, випуск 2. С.154-160.
H.H.Moskalyk, U.V. Legeta Allelopathic properties of species of the genus Acer L.

Москалик Г.Г.
, Федоряк М.М., Жук А.В., Арушанян Ю.С., Ангельстам П. SWOT- аналіз названих респондентами факторів впливу на успішність бджільництва на градієнті ландшафтних умов Чернівецької області. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. М. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.82-84.

Федоряк М.М., Жук А.В., Кульманов О.М., Москалик Г.Г., Ангельстам П. Аналіз соціально-екологічних аспектів бджільництва з використанням методу фокус-груп. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.89-92.

Легета У.В., Москалик Г.Г. Оцінка ялинового деревостану заповідного урочища «Грегіт». Тернопільські біологічні читання – Ternopil Biosience – 2019. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка О.Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б.В.. Тернопіль : Вектор, 2019. С.177-179.

Fedoriak M.M., Zhuk A.V., Kulmanov O.M., Moskalyk G.G., Angelstam P.K., Valasiuk S. Exploring beekepers perceived factors affecting beekeeping traditionally and intensively managed Ukrainian landscapes. Environmental Knowledge and Policy Innovation between East and West. Lessons Learned and not? Open Science Conference. Proceedings. May 28-30, 2019. Minsk, Belarus. Minsk, 2019. C. 54-56

Fedoriak Mariia “Learning through landscape gradients” -Stakeholders’ views on sustaining beekeeping: a comparison of traditionally and intensively managed landscapes/ Mariia Fedoriak, Oleksandr Kulmanov, Galyna Moskalyk, Alina Zhuk, Per Angelstam// Monitoring workshop 2nd Announcement Gothenburg, Sweden 5th – 6th February 2019. – Р. 7.

Москалик Г.Г.,  Легета У.В. Алелопатичні властивості деяких інвазійних видів рослин-трансформерів. Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2019. №1(75). С.73-79.

2018

Федоряк М. М., Жук А.В., Москалик Г.Г., Царанюк В.В., Тимчук К.Ю. Павуки (Araneae) деяких біотопів національного природного парку «Дністровський каньйон» // Біологічні системи.– 2018. – Т. 10, ВИП2. – С. 130-136. 

Москалик Г.Г.
Буртова Ю.М. Інтегральна оцінка стану урбогенних екотопів//Наука в інформаційному просторі: матеріали Х міжнародної наук.-прак. Конференції 20-21 листопада 2014 р. Актуальні питання сьогодення Том 2. :Дніпропетровськ : Біла К.О.. – 29-33

Москалик Г.Г., Ходзинська Ю.В. Синантропізація травянистого покриву парків // Materials of XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science”, - 2015. Volume 19. Ecology. Chemistry and chemical technology. Georaphy and geology. Sheffield. Scitnct and education LTD. – C. 42-44.

Москалик Г.Г., Качурін К.О. Вміст сполук нітрогену у воді р. Мольниця (в межах м. Чернівці) //materially XI mezinarodni vĕdecko – praktická conference “Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2015” – Dil 17. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Výstavba a architektura. Zemĕdĕlstvi : Praha. Publishing House “education and science” s.r.o – P.29-31.

Москалик Г.Г. Реакція асиміляційного апарату рослин на стан довкілля// Збірник статтей  учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. Запоріжжя. – 2015. – С. 12 – 13.

Москалик Г. Хвойні як неспецифічні індикатори техногенних умов // Матеріали ХІ Міжнародної науко-практичної Інтернет-конференції  « Проблеми та перспективи  розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи  та Азії» 27-28 лютого 2015. – збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький 2015. – С. 19-21.

Москалик Г.Г. Модель успішної науково-дослідної роботи учнів. – Екологічна освіта та просвіта учнів загальоноосвітніх шкіл : матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 20-22 вересня 2013). – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2015. – С. 95-98.

Москалик Г.Г. Рекреаційна роль парків в урбоекосистемі/ Г.Г. Москалик //Cборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 43. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С.58-61.

Москалик Г.Г. Видовий склад угруповань антропогенно-трансформованих територій (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, А.В. Вербельчук // Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2013. 07-15 marca 2013. – Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume: Ekologia. Geografia I geologia. Rolnictwo: Przemysl: Nauka I studia. – 2013. – P. 37-39.

Москалик Г. Поширення Ambrosia artemisifolia L. у межах м. Чернівці/ Г.Г. Москалик, А.В. Русу// Věda a vznik – 2012/2013. – Dil 31. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi. Zvěrolekařstvi: Praha. Publishing House “ Education and Science” s.r.o. – 27 prosinců 2012-05 ledna 2013 roku.- P. 31-33.

Mоскалик Г.Г. Воздействие кислотного дождя на физиологическую адаптацию проростков Zea mays L./ Г.Г. Москалик //Экологический мониторинг и биоразнообразие /Материалы ІV международной научно-практической конференции 18-19 апреля 2012 г. – Ишим, 2012. – С. 11 – 16.

Москалик Г.Г. Оцінка деревних насаджень урбоекосистеми за морфо-фізіологічними показниками (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Наука в інформаційному просторі : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції 29-30 верес. 2011р. : В 7 т. – Д. : Біла К.О., 2011. – С. 9-11.

Москалик Г.Г. Екологічна валентнтність травянистих рослин до кліматичних та едафічних факторів в умовах природно-культурних ценозів/ Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Біологічні системи : Чернівецький національний університет, 2012. – 335-341

Москалик Г.Г. Адаптація Allium cepa L.  до зниженої інтенсивності освітлення / Г.Г.Москалик // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Випуск XVII. - 2012. – С.213-217.

Москалик Г.Г. Екологічна оцінка трав’янистого покриву фітоценозу рекреаційної зони / Г.Г. Москалик // Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон : ПП Вишемирський, 2011. – С. 99-100

Москалик Г.Г. Екологічний стан дерев в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития” 2010». г. Одесса, 4-15 октября 2010 г. – Том 19. Биология, Медицина, ветеринария и фармацевтика. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 37-38.

Москалик Г.Г. Особливості фізіологічних процесів у Zea mays L. за дії закисленого середовща/ Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 49-51.

Москалик Г.Г. Особливості водного режиму Triticum aestivum L. за різних умов вирощування / Г.Г. Москалик // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-практической конференции «Перпективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010». г. Одесса, 21-30 июня 2010 г. – Том 21. Экономика, Біологія. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 74-75.

Москалик Г.Г., Інтенсивність транспірації Рiceae рungens “Glauca” / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин / за ред. В.В. Моргуна // Фізіологія рослин: теорія та перспективи розвитку, у двох томах. – Київ : Логос, 2009. Т. 1. – С. 201-204.

Москалик Г.Г. Пыленакопительная способность некоторых древесных пород в условиях города / Г.Г. Москалик, Н.М. Чижевская //Efektivní vástroje moderníср vĕd-2009 : V mezinár. vĕdecko-praktická conf., 25 dubna 05 kvĕtna 2009 roku : Díl 13 Zemĕdĕlství. Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Materiály conference. Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2009. – P. 70-71.

Москалик Г.Г. Оцінка кислотних властивостей едафотопів в умовах рекреації / Г.Г. Москалик // Vĕda a technologie: krok do budouchosti – 2009 : mezinár. vĕdecko-prakt. сonf., 27 února – 05 březen 2009 roku / - Dil 13 : Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Zemĕdĕlství. Zvĕrolékařství : Materiály conference. – Praha. – Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2009. – P 38-40.

Москалик Г.Г. Реакція Plantago major на умови антропогенізації / Г.Г. Москалик // Современные направления теоретических и прикладних исследований ‘2009 : междунар. науч.-практ. конф., 16-27 марта 2009 г. : Т. 27 : Биология, физическое воспитание и спорт : материалы конф. – Одесса, 2009. – С. 56-58.

Москалик Г.Г. Комплексна оцінка хвойних в умовах урбоекосистеми / Г.Г. Москалик //  Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» : матеріали конф. – Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008. – Львів. – 2008. – С.295 – 296.            

Москалик Г.Г. Морфофізіологічні особли-вості Picea Pungens «Glauca» в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Український ботанічний журнал. – 2008. - № 3. – С. 437 - 444

Москалик Г.Г. Екзогенна регуляція морфогенезу Lactuca sativa L. / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька

// Питання біоіндикації та екології. - Випуск 13,  № 1. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 19-24.


Навчальні матеріали

Гарбологія: навч. посібник / уклад. : У.В. Легета, С.С. Руденко, Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. - Чернівці : Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, 160 с.

Факторна екологія: практикум / Укл. Москалик Г.Г. – Чернівці : 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 76 с.

Москалик Г.Г. Факторна екологія. Навчальний посібник/ Г.Г. Москалик. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2016. – 156 с.

 Федоряк М.М. Основи екології : навч. пос. [Гриф МОНУ]/ М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 336

Асистентська практика магістрантів-екологів: метод. рекомендації /укл. Г.Г. Москалик, І.О.Ситнікова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун., 2011. – 56 с.

Москалик Г.Г. Геоаномалльні зони та біота. Навчально-методичний комплекс / Г.Г. Москалик. – Чернівці : ЧНУ. – 2010. - 112  с.

Должицька А.Г. Фізіологія рослин. Конспект лекцій та тестові завдання / А.Г. Должицька, І.І. Панчук, Г.Г. Москалик. – Чернівці : ЧНУ. – 2010. – 168 с.

Москалик Г.Г. Основи екології : інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів небіологічних спеціальностей / Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 108 с.

Москалик Г.Г. Факторна екологія. Навчальний посібник. / Г.Г. Москалик. – Чернівці: Рута, 2008. – 98 с.