Москалик Галина Георгіївна

Наукові публікації

Москалик Г.Г. Буртова Ю.М. Інтегральна оцінка стану урбогенних екотопів//Наука в інформаційному просторі: матеріали Х міжнародної наук.-прак. Конференції 20-21 листопада 2014 р. Актуальні питання сьогодення Том 2. :Дніпропетровськ : Біла К.О.. – 29-33

Москалик Г.Г., Ходзинська Ю.В. Синантропізація травянистого покриву парків // Materials of XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science”, - 2015. Volume 19. Ecology. Chemistry and chemical technology. Georaphy and geology. Sheffield. Scitnct and education LTD. – C. 42-44.

Москалик Г.Г., Качурін К.О. Вміст сполук нітрогену у воді р. Мольниця (в межах м. Чернівці) //materially XI mezinarodni vĕdecko – praktická conference “Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2015” – Dil 17. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Výstavba a architektura. Zemĕdĕlstvi : Praha. Publishing House “education and science” s.r.o – P.29-31.

Москалик Г.Г. Реакція асиміляційного апарату рослин на стан довкілля// Збірник статтей  учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. Запоріжжя. – 2015. – С. 12 – 13.

Г. Москалик Хвойні як неспецифічні індикатори техногенних умов // Матеріали ХІ Міжнародної науко-практичної Інтернет-конференції  « Проблеми та перспективи  розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи  та Азії» 27-28 лютого 2015. – збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький 2015. – С. 19-21.

Москалик Г.Г. Модель успішної науково-дослідної роботи учнів. – Екологічна освіта та просвіта учнів загальоноосвітніх шкіл : матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 20-22 вересня 2013). – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2015. – С. 95-98.

Москалик Г.Г. Рекреаційна роль парків в урбоекосистемі/ Г.Г. Москалик //Cборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 43. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С.58-61.

Москалик Г.Г. Видовий склад угруповань антропогенно-трансформованих територій (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, А.В. Вербельчук // Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2013. 07-15 marca 2013. – Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume: Ekologia. Geografia I geologia. Rolnictwo: Przemysl: Nauka I studia. – 2013. – P. 37-39.

Москалик Г. Поширення Ambrosia artemisifolia L. у межах м. Чернівці/ Г.Г. Москалик, А.В. Русу// Věda a vznik – 2012/2013. – Dil 31. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi. Zvěrolekařstvi: Praha. Publishing House “ Education and Science” s.r.o. – 27 prosinců 2012-05 ledna 2013 roku.- P. 31-33.

Mоскалик Г.Г. Воздействие кислотного дождя на физиологическую адаптацию проростков Zea mays L./ Г.Г. Москалик //Экологический мониторинг и биоразнообразие /Материалы ІV международной научно-практической конференции 18-19 апреля 2012 г. – Ишим, 2012. – С. 11 – 16.

Москалик Г.Г. Оцінка деревних насаджень урбоекосистеми за морфо-фізіологічними показниками (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Наука в інформаційному просторі : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конференції 29-30 верес. 2011р. : В 7 т. – Д. : Біла К.О., 2011. – С. 9-11.

Москалик Г.Г. Екологічна валентнтність травянистих рослин до кліматичних та едафічних факторів в умовах природно-культурних ценозів/ Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Біологічні системи : Чернівецький національний університет, 2012. – 335-341

Москалик Г.Г. Адаптація Allium cepa L.  до зниженої інтенсивності освітлення / Г.Г.Москалик // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Випуск XVII. - 2012. – С.213-217.

Москалик Г.Г. Екологічна оцінка трав’янистого покриву фітоценозу рекреаційної зони / Г.Г. Москалик // Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон : ПП Вишемирський, 2011. – С. 99-100

Москалик Г.Г. Екологічний стан дерев в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития” 2010». г. Одесса, 4-15 октября 2010 г. – Том 19. Биология, Медицина, ветеринария и фармацевтика. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 37-38.

Москалик Г.Г. Особливості фізіологічних процесів у Zea mays L. за дії закисленого середовща/ Г.Г. Москалик // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. –  Одесса : Черноморье, 2010. – С. 49-51.

Москалик Г.Г. Особливості водного режиму Triticum aestivum L. за різних умов вирощування / Г.Г. Москалик // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-практической конференции «Перпективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010». г. Одесса, 21-30 июня 2010 г. – Том 21. Экономика, Біологія. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 74-75.

Москалик Г.Г., Інтенсивність транспірації Рiceae рungens “Glauca” / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин / за ред. В.В. Моргуна // Фізіологія рослин: теорія та перспективи розвитку, у двох томах. – Київ : Логос, 2009. Т. 1. – С. 201-204.

Москалик Г.Г. Пыленакопительная способность некоторых древесных пород в условиях города / Г.Г. Москалик, Н.М. Чижевская //Efektivní vástroje moderníср vĕd-2009 : V mezinár. vĕdecko-praktická conf., 25 dubna 05 kvĕtna 2009 roku : Díl 13 Zemĕdĕlství. Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Materiály conference. Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2009. – P. 70-71.

Москалик Г.Г. Оцінка кислотних властивостей едафотопів в умовах рекреації / Г.Г. Москалик // Vĕda a technologie: krok do budouchosti – 2009 : mezinár. vĕdecko-prakt. сonf., 27 února – 05 březen 2009 roku / - Dil 13 : Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zemĕpis a geologie. Zemĕdĕlství. Zvĕrolékařství : Materiály conference. – Praha. – Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2009. – P 38-40.

Москалик Г.Г. Реакція Plantago major на умови антропогенізації / Г.Г. Москалик // Современные направления теоретических и прикладних исследований ‘2009 : междунар. науч.-практ. конф., 16-27 марта 2009 г. : Т. 27 : Биология, физическое воспитание и спорт : материалы конф. – Одесса, 2009. – С. 56-58.

Москалик Г.Г. Комплексна оцінка хвойних в умовах урбоекосистеми / Г.Г. Москалик //  Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» : матеріали конф. – Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008. – Львів. – 2008. – С.295 – 296.            

Москалик Г.Г. Морфофізіологічні особли-вості Picea Pungens «Glauca» в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Український ботанічний журнал. – 2008. - № 3. – С. 437 - 444

Москалик Г.Г. Екзогенна регуляція морфогенезу Lactuca sativa L. / Г.Г. Москалик, А.Г. Должицька

// Питання біоіндикації та екології. - Випуск 13,  № 1. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 19-24.


Навчальні матеріали

Федоряк М.М. Основи екології : навч. пос. [Гриф МОНУ]/ М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 336

Асистентська практика магістрантів-екологів: метод. рекомендації /укл. Г.Г. Москалик, І.О.Ситнікова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун., 2011. – 56 с.

Москалик Г.Г. Геоаномалльні зони та біота. Навчально-методичний комплекс / Г.Г. Москалик. – Чернівці : ЧНУ. – 2010. - 112  с.

Должицька А.Г. Фізіологія рослин. Конспект лекцій та тестові завдання / А.Г. Должицька, І.І. Панчук, Г.Г. Москалик. – Чернівці : ЧНУ. – 2010. – 168 с.

Москалик Г.Г. Основи екології : інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів небіологічних спеціальностей / Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 108 с.

Москалик Г.Г. Факторна екологія. Навчальний посібник. / Г.Г. Москалик. – Чернівці: Рута, 2008. – 98 с