Легета Уляна Володимирівна / Leheta Uliana

Наукові публікації

2020

 1. Rudenko S. S., Leheta U. V., Rudenko V. P., Kostyshyn S. S., Bialyk V. D.  (2020) Overall D. melanogaster сohort viability as a pollution indicator of the atmospheric air of urban landscapes. Pollution, 6(2): Pages 307–323. DOI: 10.22059/poll.2020.291558.703.  https://jpoll.ut.ac.ir/volume_9716.html  
 2. Федоряк М.М., Тимочко Л.І., Шкробанець О.О., Жук А.В., Делі О.Ф., Подобівський С.С., Миколайчук В.Г., Калиниченко О.О., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр. / Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2020, вип. 23. С. 124 – 138. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11

2019

 1. Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: монографія/ за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. - Чернівці: Чернівец.нац.ун.т. ім. Ю.Федьковича, 2019. - 176 с.
 2. Руденко С.С., Легета У.В., Страшнюк В.Ю. Застосування програми IMAGEJ для оцінки впливів техногенних ландшафтів на життєздатність когорт Drosophila melanogaster //Slovak internacional scientific journal, N 25, 2019, Vol. 2, P. 18 - 24.
 3. Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатичні властивості деяких інвазійних видів рослин-трансформерів // Наук.зап. Терноп.нац.пед. ун-ту. Сер. Біол., 2019, №1 (75). С. 73-79.
 4. Федоряк М. М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр. / М.М.Федоряк Л. І. Тимочко, О.M. Кульманов, О. О. Шкробанець, А.В. Жук, Ю.С. Дронь, О.Ф. Делі, С.С. Подобівський, Г.М. Мельниченко, У.В. Легета, А.М. Холівчук // Біологічні системи. 2019. Т.11, вип.1. С. 60-70.
 5. Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатичні властивості видів роду Acer L. Біологічні системи. 2019. Т. 11. №2. С.154-160. https://doi.org/10.31861/biosystems2019.02.154
 6. Москалик Г.Г., Легета У.В. Алелопатична активність деяких інвазійних видів-транформерів. Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 2019. №1 (75). С. 73-79. doi:10.25128/2078-2357.19.1.9


2003 - 2013 

 1. Легета У.В. Оцінка деревостану лісової екосистеми з використанням модальних штучних екосистем (на прикладі лісокомунального господарства «Красилівліс») / Науковий вісник НЛТУ України «Другі Анненковські читання» (лісівничі та ботанічні дослідження) до 194-ї річниці з Дня народження М.І. Анненкова. – 2013. – Вип. 23.6. – Львів, 2013. – С. 35-39.
 2. Легета У.В., Гаврилое Д. Г. Сезонна динаміка кисневого режиму лотичної екосистеми (на прикладі р. Малий Сірет) / Легета У.В., Гаврилоє Д.Г./ Вісник Дніпропетровського університету. - Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 1. – С. 60 – 65.
 3. Легета У.В., Ситнікова І.О. Оцінка екологічного стану територій Чернівецької області за інтегральним показником флуктуючої асиметрії (на прикладі Tussilago farfara L.) / У.В. Легета, І.О. Ситнікова // Природничий альманах. – 2009. – Серія: Біологічні науки. – Херсон, 2009. – С. 98 – 105.
 4. Легета У.В., Червоноградська І.В. Біотестування акумулятивної здатності пестицидів у плодах різних сортів яблук за допомогою життєвих показників когорти Drosophila melanogaster Meig. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. № 373: Біологія.-Чернівці:”Рута”, 2008.-С. 87-92.
 5. Легета У.В., Ситнікова І.О. Порівняння розвитку когорт Drosophila melanogaster Meig. за умов техногенного пресингу // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2008.– №2.-С. 81-84.
 6. Легета У.В., Руденко С.С. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням видів Drosophila melanogaster Mеіg. та Drosophila funebris F. //Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2008.– №3.-С. 27 - 29.
 7. С.С. Руденко, У.В. Легета. Методика виявлення фенів-маркерів елементарних популяцій Drosophila melanogaster Mg. на техногенно трансформованих територіях // Reports of the National Akademy of Sciences of Ukraine.– 2007. – № 5. – С. 198-204.
 8. С.С. Руденко, У.В. Легета. Оцінка рівня техногенної трансформації територій за фенетичними дистанціями морфометричних індексів Drosophila melanogaster Mg. // Доп. акад. наук України.-2006. – №1.- С. 193-195.
 9. С.С. Руденко, У.В. Легета. Оцінка впливу техногенних чинників на фенотипові дистанції між популяціями Drosophila melanogaster Meig. техногенно трансформованих та фонових територій // Питання біоіндикації та екології.– Запоріжжя: ЗДУ, 2006.– Вип.. 11, №2.– С.78-84.
 10. Руденко С.С., Легета У.В. Добір чутливих морфометричних параметрів Drosophila melanogaster Mg. для біоіндикації техногенно-трансформованих територій //Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2005.–№3.-С.75-79.
 11. С.С. Руденко, У.В. Легета. Нова методика визначення техногенної трансформації територій на основі маси фігур, утворених кривими виживання Dr. melanogaster Mg. //Доп.акад.наук України,-2005. – №7. – С. 193-196.
 12. Руденко С.С., Легета У.В. Швидкість відтворення природних популяцій Drosophila melanogaster Mg. як ефективний критерій біоіндикації промислових зон //Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.–2005.-№1-2 (25).– С. 109-112.
 13. Легета У.В., Руденко С.С. Морфометричні критерії біоіндикації територій за допомогою Drosophila melanogaster Mg. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. №223: Біологія.-Чернівці:”Рута”, 2004.-С.67-71
 14. Легета У.В. Дрозофіла (Drosophila melanogaster) як біоіндикатор рівня радіаційного фону населених пунктів в Прут-Дністровському межиріччі //Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 169.- Сер.: Біологія, 2003.-С.117-123

Навчальні матеріали

 1. Федоряк М.М., Москалик Г.Г., Легета У.В., Зароченцева О.Д. Основи екології : навч. посібник / укл. : М. Федоряк,  Г. Москалик, У. Легета, О. Зароченцева. - Чернівці : Чернівец.нац.ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. - 120 с.
 2. Баглей О.В., Легета У.В. Лабораторні спеціалізації : навч. посібник / укл.: О.В. Баглей, У.В. Легета. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - 136 с.
 3. Легета У.В., Руденко С.С., Москалик Г.Г., Федоряк М.М. Гарбологія : навч.посібник / У.В. Легета, С.С. Руденко, Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. - Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2019. - 160 с.
 4. Руденко С.С., Легета У.В. Популяційна екологія з дрозофільним практикумом. Фенетичний аналіз : навч. посібник / С.С. Руденко, У.В. Легета. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 90 с.
 5. Руденко С.С., Легета У.В. Популяційна екологія з дрозофільним практикумом. Когортний аналіз : навч. посібник / С.С. Руденко, У.В. Легета. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 200 с.
 6. Ситнікова І.О., Легета У.В. Біоіндикація: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять / Укл.: І.О. Ситнікова, У.В. Легета.– Чернівці: ЧНУ, 2011.– 75 с.
 7. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навч. посібник для небіологічних спеціальностей вищих навч. закладів: 4-те вид., випр. і доп. –Чернівці: ТОВ « ДрукАрт», 2011. – 156 с.
 8. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Чернівці: Місто, 2009. – 152 с.
 9. Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять. Видання 2-е, доповнене / Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей.– Чернівці: Рута, 2009.– 70 с.
 10. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи екології. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 146 с.
 11. Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять / Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей.– Чернівці: Рута, 2007.– 56 с.
 12. Оплачко Л.Т., Легета У.В. Генетика. Практикум. Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – 116 с.
 13. Оплачко Л.Т., Легета У.В. Зошит протоколів лабораторних робіт з генетики / Укл.:– Чернівці: Технодрук, 2004. –40 с.