Легета Уляна Володимирівна

Наукові публікації

1. Легета У.В. Дрозофіла (Drosophila melanogaster) як біоіндикатор рівня радіаційного фону населених пунктів в Прут-Дністровському межиріччі //Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 169.- Сер.: Біологія, 2003.-С.117-123

2. Легета У.В., Руденко С.С. Морфометричні критерії біоіндикації територій за допомогою Drosophila melanogaster Mg. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. №223: Біологія.-Чернівці:”Рута”, 2004.-С.67-71

3. Руденко С.С., Легета У.В. Добір чутливих морфометричних параметрів Drosophila melanogaster Mg. для біоіндикації техногенно-трансформованих територій //Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2005.–№3.-С.75-79.

4. С.С. Руденко, У.В. Легета. Нова методика визначення техногенної трансформації територій на основі маси фігур, утворених кривими виживання Dr. melanogaster Mg. //Доп.акад.наук України,-2005. – №7. – С. 193-196.

5. С.С. Руденко, У.В. Легета. Оцінка рівня техногенної трансформації територій за фенетичними дистанціями морфометричних індексів Drosophila melanogaster Mg. // Доп. акад. наук України.-2006. – №1.- С. 193-195.

6. Руденко С.С., Легета У.В. Швидкість відтворення природних популяцій Drosophila melanogaster Mg. як ефективний критерій біоіндикації промислових зон //Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.–2005.-№1-2 (25).– С. 109-112.

7. С.С. Руденко, У.В. Легета. Оцінка впливу техногенних чинників на фенотипові дистанції між популяціями Drosophila melanogaster Meig. техногенно трансформованих та фонових територій // Питання біоіндикації та екології.– Запоріжжя: ЗДУ, 2006.– Вип.. 11, №2.– С.78-84.

8. С.С. Руденко, У.В. Легета. Методика виявлення фенів-маркерів елементарних популяцій Drosophila melanogaster Mg. на техногенно трансформованих територіях // Reports of the National Akademy of Sciences of Ukraine.– 2007. – № 5. – С. 198-204.

9. Легета У.В., Руденко С.С. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням видів Drosophila melanogaster Mеіg. та Drosophila funebris F. //Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2008.– №3.-С. 27 - 29.

10. Легета У.В., Ситнікова І.О. Порівняння розвитку когорт Drosophila melanogaster Meig. за умов техногенного пресингу // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності.-2008.– №2.-С. 81-84.

11. Легета У.В., Червоноградська І.В. Біотестування акумулятивної здатності пестицидів у плодах різних сортів яблук за допомогою життєвих показників когорти Drosophila melanogaster Meig. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. № 373: Біологія.-Чернівці:”Рута”, 2008.-С. 87-92.

12. Легета У.В., Ситнікова І.О. Оцінка екологічного стану територій Чернівецької області за інтегральним показником флуктуючої асиметрії (на прикладі Tussilago farfara L.) / У.В. Легета, І.О. Ситнікова // Природничий альманах. – 2009. – Серія: Біологічні науки. – Херсон, 2009. – С. 98 – 105.

13. Легета У.В., Гаврилое Д. Г. Сезонна динаміка кисневого режиму лотичної екосистеми (на прикладі р. Малий Сірет) / Легета У.В., Гаврилоє Д.Г./ Вісник Дніпропетровського університету. - Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 1. – С. 60 – 65.

14. Легета У.В. Оцінка деревостану лісової екосистеми з використанням модальних штучних екосистем (на прикладі лісокомунального господарства «Красилівліс») / Науковий вісник НЛТУ України «Другі Анненковські читання» (лісівничі та ботанічні дослідження) до 194-ї річниці з Дня народження М.І. Анненкова. – 2013. – Вип. 23.6. – Львів, 2013. – С. 35-39.

 


Навчальні матеріали

1. Л.Т. Оплачко, У.В. Легета. Генетика. Практикум. Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – 116 с.

2. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи екології. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 146 с.

3. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Чернівці: Місто, 2009. – 152 с.

4. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навч. посібник для небіологічних спеціальностей вищих навч. закладів: 4-те вид., випр. і доп. –Чернівці: ТОВ « ДрукАрт», 2011. – 156 с.

5. Руденко С.С., Легета У.В. Популяційна екологія з дрозофільним практикумом. Когортний аналіз : навч. посібник / С.С. Руденко, У.В. Легета. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 200 с.

6. Руденко С.С., Легета У.В. Популяційна екологія з дрозофільним практикумом. Фенетичний аналіз : навч. посібник / С.С. Руденко, У.В. Легета. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 90 с.

7. Оплачко Л.Т., Легета У.В. Зошит протоколів лабораторних робіт з генетики / Укл.:– Чернівці: Технодрук, 2004. –40 с.

8. Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять / Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей.– Чернівці: Рута, 2007.– 56 с.

9. Легета У.В., Баглей О.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять. Видання 2-е, доповнене / Укл.: У.В. Легета, О.В. Баглей.– Чернівці: Рута, 2009.– 70 с.

10. Ситнікова І.О., Легета У.В. Біоіндикація: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять / Укл.: І.О. Ситнікова, У.В. Легета.– Чернівці: ЧНУ, 2011.– 75 с.