Филипчук Тетяна Василівна

Наукові публікації

2019 рік

1. 
Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: монографія /за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. - Чернівці : Чернівец. нац. ун.т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 176 с.

2. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Оцінка екотоксичності пестицидів з використанням тваринних тест-організмів. Біологічні системи. 2019. Т. 11, вип. 1. С. 71-80. http://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.071

3. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2019. № 1(75). С. 80-87. doi:10.25128/2078-2357.19.1.10

4. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Відповідність якості меду пасік Сторожинецького району Чернівецької області національному та міжнародному стандартам // Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. С. 87-89.

5. Федоряк М.М., Филипчук Т.В., Холівчук А.М. Український ринок противарроатозних препаратів // Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 93-95.

6. Екологія людини: зошит для лаб. робіт - Вид. 3-тє / Уклад. Т.В. Филипчук, І.О.Ситнікова. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 80 с. 

7. Чорнокожа О. (наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Стерильність пилку плодових дерев як критерій пестицидного забруднення садів/ О. Чорнокожа // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 16-17 квітня 2019 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2019 . – С. 91-92.


2018 рік

Перепелюк Л(наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Оцінка екотоксичності пестицидів за допомогою водних ракоподібних/ Л. Перепелюк // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 17-19 квітня 2018 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2018 . – С. 122-123.

2017 рік

Филипчук Т.В., Савчин Г.П. Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці / матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // Збірник наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С.37-45.

2016 рік

1. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження емісії СО2 в системі «річка-заплава» // Матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 227-230.

2. Филипчук Т.В., Гавучак Н.М. Баланс Фосфору прибережних зон ВБЕ річки Прут за дії антропогенної трансформації //Матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 235-238.

2015 рік

1. Филипчук Т.В. Ліхеноіндикація у практичній екології /Т.В. Филипчук //Матеріали наук. конф-ції за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 155-159.

2. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Методи біотестування в науково-дослідній роботі учнів / І.О. Ситнікова, Т.В. Филипчук // Матеріали наук. конф-ції за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 137-140.

2014 рік

1. Филипчук Т. В., Янчук І. Оцінка якості криничної води за вмістом NPC-елементів / Т.В. Филипчук  //  Наука в інформаційному просторі: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2014 р. – Т. 2. –Дніпропетровськ: Біла К.О. –  С. 37-41.

2013 рік

1. Филипчук Т.В. Эколого-флористический анализ Брустурянского государственного лесоохотничьего хозяйств Закарпатской области  / Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – № 1 (8). – С.42-43.

2. Филипчук Т.В. Толерантность газонных трав в градиенте РН кислотного дождя  / Т.В. Филипчук,  А.Г. Григоряк  //  Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – № 1 (8). – С.39-41.

3. Т.В. Филипчук,  А.Г. Григоряк  Вміст проліну як показник стійкості газоноутворюючих трав до кислотних опадів  /Т.В. Филипчук // Materiály IX  mezinárodní vědecko – praktická conference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 62. Ekologie. – Praha : Publishing House “Education and Science”. – P. 41-43.

4. Т.В. Филипчук,  І.І. Сенькович  Вплив вирубки лісів на колообіг Карбону у водозбірно-басейнових екосистемах р. Сірет   /Т.В. Филипчук // Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Achievement of high school» – 2013”. – Том 38. Екология. География и геология. – София : «Бял ГРАД- БГ»ООД. – С. 67-69.

5. Григоряк А. (наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Дослідження чутливості газонних трав до кислотних опадів на градації pH / А. Григоряк // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича. 17-19 квітня 2013 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2013 . – С. 46-47.

 

2012 рік

1.  Т.В. Филипчук Візуальна чутливість і водний режим  Picea abies (L.) Karst. за дії чинників глобальної екологічної кризи / Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Вип. XVII – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012,  – С. 195-199.

2. Одайський М. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Біотестування ґрунтів  техногенно-трансформованих територій м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5 - 6 квітня 2012 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 125 – 126.

3. Чуса Д. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Вікова структура насаджень основних лісоутворюючих порід Брустурянського лісгоспу Закарпатської області // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5 - 6 квітня 2012 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 185 – 186.

2011 рік

1. Филипчук Т. Екологічне виховання учнів у процесі формування природничих знань / Т.Филипчук // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – № 1(3). – С. 113-114.

2. Филипчук Т.В. Біотестування стану водойм та ґрунтів територій з підвищеним радіоактивним фоном / Т.В. Филипчук // Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. 142-143.

3.  Гнатчук М.В. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Морфогенетичні процеси газонної трави за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17 - 18 травня 2011 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2011. –  С. 39-40.

2010 рік

1. Филипчук Т.В., Михальчук А.М. Лихеноиндикация парковых территорий города Черновцы // Материалы Y Международной научно-практ. конф-ции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы», г. Ишим 2010 г. – Ишим: Изд-во Ишимского гос. Пединститута им. П.П. Ершова. – 2010 г. – С. 223-226.

2. Филипчук Т.В. Ліхенохімічна індикація забруднення важкими металами паркової зони міста Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития «2010»» (Одесса, 4-15 октября, 2010). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2010. – С. 34-35.

3. Филипчук Т.В. Фітоіндикація рівня забруднення атмосферного повітря територій промислових зон м. Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Перспективные инновации. Современное состояние в науке, образовании, производстве и транспорте «2010»» (Одесса, 21-30 июня, 2010). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2010. – С. 70-71.

4. Баран І. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Фітоіндикація забруднення атмосферного повітря викидами підприємств м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю ЧНУ ім Ю.Федьковича (13 - 14 травня 2010 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 13-14.

5. Михальчук А. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Ліхеноіндикація паркової зони м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю ЧНУ ім Ю.Федьковича (13 - 14 травня 2010 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 109-110.

6. Филипчук Т.В. Особливості схожості та ростових процесів газонних трав за дії короткохвильового випромінювання / Т.В. Филипчук // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 58-597.

2009 рік

1. С.С. Руденко, Т.В. Филипчук, член-кореспондент НАН України І.Г. Ємельянов Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів // Доповіді НАН України. – 2009. - №2. – С. 196-200.

2. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Біоіндикаційна оцінка загальної токсичності опадів околиць м. Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2009» (Одесса, 16-27 марта, 2009). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2009. – С. 58-59.

3. Вівчарюк В. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Біотестування стану водойм та ґрунтів територій з підвищеним радіоактивним фоном // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13 - 14 травня 2009 року). Природничі науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 25-26.

2008 рік

1. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Вивчення шкідливості миючих засобів за допомогою рослинних тест-об′єктів // Міжнародна наукова конференція Чернівці, 24-25 жовтня 2008 р. - Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 416.- Сер.: Біологія, 2008.-С. 357-360.

2. С.С. Руденко, Т.В. Филипчук Кривая толерантности для ксенобиотиков: парадоксальное несоответствие устоявшимся взглядам // Материалы  III Международной науч. конф. «Ксенобиотики и живые системы» г. Минск 2008 г - Минск: БГУ. – 2008. – С. 125 - 126.  (10 країн)

3. Т.В. Филипчук, С.С. Костишин, С.С. Руденко Оценка токсичности стиральных порошков с помощью биотесторов //  Материалы  III Международной науч. конф. «Ксенобиотики и живые системы» г. Минск 2008 г - Минск: БГУ. – 2008. – С. 146 - 147. (10 країн)

4. Войс А. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Істинні функціональні моделі ростових процесів газонної трави за дії різних доз УФ С-діапазону // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присв. 600-річчю м. Чернівці. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 31.

2007 рік

1. Fylypchuk T.V., Rudenko S.S. Peculirities of application of hardiness law of Shelford’s in the light of true functional models (on Arnica montana L. example) // Proceedings of the III International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” (Odesa, 15 – 18 May, 2007). – Odesa: Pechatniy dom, 2007. – P. 245.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Танський А.М. Розробка істинних функціональних моделей толерантності рослин до екологічних факторів // Матеріали міжнародної наукової конференції “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання” (Черкаси, 1 – 4 квітня, 2007). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 46 – 50.

3. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Функціональний стан смереки за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях // Матеріали міжнародної наукової конференції “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання” (Черкаси, 1 – 4 квітня, 2007). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 54 – 55.

2006 рік

1.  Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Дослідження едифікаторних властивостей смереки в експериментальних моделях // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т.17, №3-4. – С.33-46.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування теорії експерименту Хікса для вивчення впливу деяких природних лімітуючих факторів на приріст біомаси Arnica montana L. // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 11, №1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 48 – 62.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування теорії експерименту Ч. Хікса в екологічних дослідженнях // Міжнародна науково-практична конференція “І-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Вінниця, 4–7 жовтня, 2006). Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – С. 68.

4. Филипчук Т.В. Дослідження впливу кислотних дощів на вміст відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти в хвої Picea abies (L.) Karst. у мікрокосмних моделях // Тези доповідей міжнародної конференції „Проблеми лісової рекультивації порушених земель України.” (Дніпропетровськ, 19 – 22 вересня, 2006). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 121 – 122.

5. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження морфо-фізіологічних параметрів ялини європейської Picea abies (L.) Karst. за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях// Матер. II міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – 2006” (Дніпропетровськ, 20 – 28 лютого, 2006). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. –Т. №18. Екологія. – С.61 – 63.

6. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. - №1 (31). – С.71-74.

7. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) // Доповіді НАН України. – 2006. - №9. – С.192-195.

8. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Изучение влияния ультрафиолета С-диапазона на приращение биомассы Arnica montana L. в культуре in vitro методом факторного анализа // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. - №3 (33). – С.71-78.

9. Stepan Kostyshyn, Tetiana Fylypchuk, Svitlana Rudenko, Igor Kobasa Mathematical and microcosmical models in prognosing the adaptation of plant organisms // Various Faces of Biotechnology. XXXIII Winter School of Biotechnology, Jagiellonian University (Krynica-Zdroj, february 25 – March 2, 2006). – Krakow: Drukarnia PATRIA, 2006. – P. 32.

10. Думіцька Х. (науковий керівник: асистент Филипчук Т.В.) Екологічна валентність Arnica montana L. до вмісту рухомого алюмінію в поверхневому шарі грунтів Буковинських Карпат // Матер. студ. наукової конференції Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006 р.). Біологічні, хімічні та географічні науки. – Чернівці: Рута, 2006 - С.33-34.

2005 рік

1. Филипчук Т.В., Руденко С.С. Два лімітуючих чинники гірських ландшафтів Північної Буковини та їх висотний розподіл // Наук. вісник Чернівецького університету.-Вип. 260.- Серія Біологія, 2005. - С.260-266.

2. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Біохімічні механізми адаптації Arnica montana L. до лімітуючих чинників Буковинських Карпат // Природничий альманах. Біологічні науки. Збірник наук. праць. – Вип. 6. – Херсон, ПП Вишемирський, 2005. – С. 201-205.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Життєві стратегії та рівень життєвих зусиль Arnica montana L. за дії лімітуючих факторів Буковинських Карпат в умовах in vitro // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2005” (Дніпропетровськ, 7-15 лютого, 2005). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –Т. №17. Екологія. – С.78 – 81.

4. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В., Олексійчук О.В. Роль дидактичних ігор в екологічному вихованні молоді // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ’2005” – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –Т. №16. Екологія. – С.50 – 52.

5. Филипчук Т.В. Актуальність використання дидактичних ігор в екологічному навчанні та вихованні сільської молоді // Екологічна освіта та просвіта у сільській школі. – Міжнародна науково-практична конференція. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2005.- С. 78-82.

2004 рік

1. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування поліномів Чебишева для досліджень впливу факторів на ростові процеси рослин в культурі in vitro //Наук. вісник Чернівецького університету.-Вип. 223.- Серія Біологія, 2004.- С.108-120.

2. Филипчук Т.В. Актуальність використання дидактичних ігор в екологічному навчанні та вихованні сільської молоді // Матер. міжнародн. конф. 17-18 вересня „Екологічна освіта і просвіта в сільських школах”.- Чернівці, 2004.- С. 124-128.

2001 рік

Костишин С.С., Марченко М. М., Руденко С. С., Платонова А. А., Блошко М. М., Ластівка Т. В., Озерова І. О. Антипероксидантно- пероксидантний статус як критерій адаптації рослин до поза оптимальних факторів // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. – 2001. – Т. 2. – С.52-60.

1998 рік

Руденко С. С., Озерова І. О., Рибіцька М. М., Волощук К. О., Ластівка Т. В., Стрельченко Є. Д. Вивчення антипероксидних та антицитотоксичних можливостей селену при інтоксикації організмів алюмінієм // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 20: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 45-53.

1997 рік

 Костышин С.С., Руденко С.С., Ластивка Т. В. Селен как модификатор антиоксидантной защиты и пероксидного окисления липидов в микроклонах Arnica montana L. при действии ультрафиолетовых лучей С-диапазона // Укр. биохим. журн.- 1997.- Т.69, №5-6.- С.148-152.

2. Руденко С.С., Бербець М. А., Ластівка Т.В., Костишин С.С. Вивчення модифікую чого впливу селену на ріст головного пагона Arnica montana L. (in vitro) при УФ- та γ-опроміненні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 17: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 59-69.

1996 рік

Ластівка Т. В. Селен як модифікатор морфофізіологічних та біохімічних параметрів рослин за дії УФ-опромінення // Тези доп. VI конф. молодих вчених, присвяченої 50-й річниці з дня заснування Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. −1996. −С.64-65.

1995 рік

Костишин С. С., Баглей О.В., Ластівка Т.В., Гайдук Л.Д. Участь ендогенних захисних систем та екзогенного селену в протистоянні рослин γ- та УФ-опроміненню // Матер.наук. конф. викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету. − 1995.−Т.3. −С.25.

1993 рік

Ластівка Т.В., Баглей О. В.Взаємодія селену та ендогенних фенолів в умовах радіаційного опромінення у Arnica montana L. (in vitro) // Тези доп. міжнарод. наук. конф.”Навколишнє середовище і здоров’я”.− Чернівці: ЧДУ, 1993. − С.149.

 
 
 
 

Навчальні матеріали

2019 рік

Екологія людини: зошит для лаб. робіт - Вид. 3-тє / Уклад. 
Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 80 с. 

2015 рік

Екологія людини: зошит для лаб. робіт – Вид. 2-ге, стереотипне / уклад. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 80 с.

2013 рік

1. С.С. Костишин  Біолого-екологічний польовий практикум: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / С.С. Костишин, С.С. Руденко. Т.В. Филипчук – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 336 с. (з грифом МОНУ)

2. Т.В. Филипчук  Екологія людини : зошит для лаб. робіт / уклад. Т. В. Филипчук, І. О. Ситнікова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

2012 рік

 Т.В. Филипчук Лісові екосистеми: польовий практикум з екології: навч.-метод. Розробка / С.С. Руденко, Т.В. Филипчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 40 с. (Серія «Польовий практикум з екології» )

2003 рік

1. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт водної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.:.-Чернівці: Рута, 2003.-28 с.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт пасовищної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт урбоекосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-32 с.

4. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт лісової екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.