Филипчук Тетяна Василівна

Наукові публікації

2023 рік

1. Федоряк М.М., Жук А.В., Зароченцева О.Д., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О., Легета У.В., Москалик Г.Г., Герасимюк П.В., Сосновський К.С., Шпак Я.В. Алгоритм дослідження продуктивності гібридів соняшника за умов комахозапилення. Біологічні системи. 2023. Т. 16, Вип. 1. С. 52–63.
2. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В., Москалик Г.Г., Легета У.В. Перспективи використання miscanthus x giganteus в контексті сталого розвитку. Збірник матеріалів IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 травня 2023, м. Вінниця, Україна). За науковою редакцією Мудрака О.В. Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2023. С.43-45.
3. Екологія людини: зошит для лаб. робіт – Вид. 4-те, перероблене і доповнене / уклад. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023.  84 с.


2022 рік

1. Zhuk, A., Sytnikova, I., Fylypchuk, T., Bahlei, O., Shkrobanets, O., Danihlík, J., Moskalyk, H., Panchuk, I., Burkut, V., Angelstam, P., & Fedoriak, M. (2022). Physicochemical quality indicators of honey: An evaluation in a Ukrainian socioecological gradient. Regulatory Mechanisms in Biosystems13(4), 354-361. https://doi.org/10.15421/022246

2. Филипчук Т.В., Пантелей Т.І. Вміст ГМФ у зразках меду з пасік у межах лісостепової зони України. Scientific Collection «InterConf», (135): with the Proceedings of the 13st International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (December 6-8, 2022; Ottawa, Canada) by the SPC «InterConf». Methuen Publishing House. С. 314-317.

2021

1. Тимчук К., Баглей О., Жук А., Филипчук Т., Федоряк М. Епізоотична ситуація щодо вароозу медоносних бджіл (Apis Mellifera) окремих районів Чернівецької області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 24. C. 133-140. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-12

2. Ситнікова І., Филипчук Т., Баглей О. Дослідження якості меду з пасічних угідь деяких районів Чернівецької області. Пасіка. 2021. № 6. С. 24-27.

3. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О., Буркут В.І. Аспекти використання окремих енергетичних культур. Біологічні системи. 2021. Т. 13, вип. 1. С. 59-67.


4. Андроник В. (наук. керівник - Филипчук Т.В.) Вивчення впливу бджолозапилення на олійність сучасних гібридів Helianthus annuus L. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2021 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - С. 3 - 4.

5. Пантелей Т.  (наук. керівник - Филипчук Т.В.) Вміст гідроксиметилфурфуролу у зразках меду різних районів Чернівецької області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2021 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - С. 133 - 134.


2020 рік

1. Федоряк М. М.Филипчук Т. В., Жук А. В., Тимчук К. Ю., Холівчук А. М. Противароозні ветпрепарати на ринку України в контексті аналізу факторів ризику для медоносних бджіл. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. вип. 23. С. 102–117. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-09

2. 
Пантелей Т. (наук. керівник – Филипчук Т.В.) Вміст гідроксиметилфурфуролу як показник якості та безпечності меду. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 171 - 172.

3. Чорнокожа О. (наук. керівник – Филипчук Т.В.) Стерильність пилкових зерен Pyrus communis L. в умовах пестицидного захисту.  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 239 - 240.

2019 рік

1. Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем: монографія /за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. - Чернівці : Чернівец. нац. ун.т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 176 с.

2. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Оцінка екотоксичності пестицидів з використанням тваринних тест-організмів. Біологічні системи. 2019. Т. 11, вип. 1. С. 71-80. http://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.071

3. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2019. № 1(75). С. 80-87. doi:10.25128/2078-2357.19.1.10

4. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Відповідність якості меду пасік Сторожинецького району Чернівецької області національному та міжнародному стандартам // Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. С. 87-89.

5. Федоряк М.М., Филипчук Т.В., Холівчук А.М. Український ринок противарроатозних препаратів // Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 93-95.

6. Екологія людини: зошит для лаб. робіт - Вид. 3-тє / Уклад. Т.В. Филипчук, І.О.Ситнікова. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 80 с. 

7. Чорнокожа О. (наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Стерильність пилку плодових дерев як критерій пестицидного забруднення садів/ О. Чорнокожа // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 16-17 квітня 2019 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2019 . – С. 91-92.


2018 рік

Перепелюк Л(наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Оцінка екотоксичності пестицидів за допомогою водних ракоподібних/ Л. Перепелюк // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 17-19 квітня 2018 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2018 . – С. 122-123.

2017 рік

Филипчук Т.В., Савчин Г.П. Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці / матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // Збірник наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С.37-45.

2016 рік

1. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження емісії СО2 в системі «річка-заплава» // Матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 227-230.

2. Филипчук Т.В., Гавучак Н.М. Баланс Фосфору прибережних зон ВБЕ річки Прут за дії антропогенної трансформації //Матер. міжнар. науково-практичної конф. «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку», 10-11 травня 2016 р. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте», 2016. – С. 235-238.

2015 рік

1. Филипчук Т.В. Ліхеноіндикація у практичній екології /Т.В. Филипчук //Матеріали наук. конф-ції за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 155-159.

2. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Методи біотестування в науково-дослідній роботі учнів / І.О. Ситнікова, Т.В. Филипчук // Матеріали наук. конф-ції за програмою навч. семінару-тренінгу «Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл», 20-22 березня 2015 р. – Чернівці – С. 137-140.

2014 рік

1. Филипчук Т. В., Янчук І. Оцінка якості криничної води за вмістом NPC-елементів / Т.В. Филипчук  //  Наука в інформаційному просторі: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2014 р. – Т. 2. –Дніпропетровськ: Біла К.О. –  С. 37-41.

2013 рік

1. Филипчук Т.В. Эколого-флористический анализ Брустурянского государственного лесоохотничьего хозяйств Закарпатской области  / Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – № 1 (8). – С.42-43.

2. Филипчук Т.В. Толерантность газонных трав в градиенте РН кислотного дождя  / Т.В. Филипчук,  А.Г. Григоряк  //  Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. – № 1 (8). – С.39-41.

3. Т.В. Филипчук,  А.Г. Григоряк  Вміст проліну як показник стійкості газоноутворюючих трав до кислотних опадів  /Т.В. Филипчук // Materiály IX  mezinárodní vědecko – praktická conference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 62. Ekologie. – Praha : Publishing House “Education and Science”. – P. 41-43.

4. Т.В. Филипчук,  І.І. Сенькович  Вплив вирубки лісів на колообіг Карбону у водозбірно-басейнових екосистемах р. Сірет   /Т.В. Филипчук // Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Achievement of high school» – 2013”. – Том 38. Екология. География и геология. – София : «Бял ГРАД- БГ»ООД. – С. 67-69.

5. Григоряк А. (наук. керівник – Филипчук Т.В.)  Дослідження чутливості газонних трав до кислотних опадів на градації pH / А. Григоряк // Матер. студент. наук. конф. Чернівецького націонал. ун-ту ім. Ю. Федьковича. 17-19 квітня 2013 р. – Чернівці : вид-во ЧНУ, 2013 . – С. 46-47.

 

2012 рік

1.  Т.В. Филипчук Візуальна чутливість і водний режим  Picea abies (L.) Karst. за дії чинників глобальної екологічної кризи / Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. Вип. XVII – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012,  – С. 195-199.

2. Одайський М. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Біотестування ґрунтів  техногенно-трансформованих територій м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5 - 6 квітня 2012 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 125 – 126.

3. Чуса Д. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Вікова структура насаджень основних лісоутворюючих порід Брустурянського лісгоспу Закарпатської області // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5 - 6 квітня 2012 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 185 – 186.

2011 рік

1. Филипчук Т. Екологічне виховання учнів у процесі формування природничих знань / Т.Филипчук // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – № 1(3). – С. 113-114.

2. Филипчук Т.В. Біотестування стану водойм та ґрунтів територій з підвищеним радіоактивним фоном / Т.В. Филипчук // Збірник наукових праць. Фальцфейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. 142-143.

3.  Гнатчук М.В. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Морфогенетичні процеси газонної трави за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17 - 18 травня 2011 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2011. –  С. 39-40.

2010 рік

1. Филипчук Т.В., Михальчук А.М. Лихеноиндикация парковых территорий города Черновцы // Материалы Y Международной научно-практ. конф-ции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы», г. Ишим 2010 г. – Ишим: Изд-во Ишимского гос. Пединститута им. П.П. Ершова. – 2010 г. – С. 223-226.

2. Филипчук Т.В. Ліхенохімічна індикація забруднення важкими металами паркової зони міста Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития «2010»» (Одесса, 4-15 октября, 2010). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2010. – С. 34-35.

3. Филипчук Т.В. Фітоіндикація рівня забруднення атмосферного повітря територій промислових зон м. Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Перспективные инновации. Современное состояние в науке, образовании, производстве и транспорте «2010»» (Одесса, 21-30 июня, 2010). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2010. – С. 70-71.

4. Баран І. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Фітоіндикація забруднення атмосферного повітря викидами підприємств м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю ЧНУ ім Ю.Федьковича (13 - 14 травня 2010 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 13-14.

5. Михальчук А. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Ліхеноіндикація паркової зони м. Чернівці // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю ЧНУ ім Ю.Федьковича (13 - 14 травня 2010 року). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 109-110.

6. Филипчук Т.В. Особливості схожості та ростових процесів газонних трав за дії короткохвильового випромінювання / Т.В. Филипчук // Cборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практич. конф «Современные направления теоретических и прикладних исследований, 2010». г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Том 29. Биология, Туризм и рекреація. – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 58-597.

2009 рік

1. С.С. Руденко, Т.В. Филипчук, член-кореспондент НАН України І.Г. Ємельянов Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів // Доповіді НАН України. – 2009. - №2. – С. 196-200.

2. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Біоіндикаційна оцінка загальної токсичності опадів околиць м. Чернівці // Международная научно-практическая конференция «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2009» (Одесса, 16-27 марта, 2009). – Одесса: Одесский национальный морской университет, 2009. – С. 58-59.

3. Вівчарюк В. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Біотестування стану водойм та ґрунтів територій з підвищеним радіоактивним фоном // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13 - 14 травня 2009 року). Природничі науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 25-26.

2008 рік

1. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Вивчення шкідливості миючих засобів за допомогою рослинних тест-об′єктів // Міжнародна наукова конференція Чернівці, 24-25 жовтня 2008 р. - Наук. вісник ЧНУ.- Вип. 416.- Сер.: Біологія, 2008.-С. 357-360.

2. С.С. Руденко, Т.В. Филипчук Кривая толерантности для ксенобиотиков: парадоксальное несоответствие устоявшимся взглядам // Материалы  III Международной науч. конф. «Ксенобиотики и живые системы» г. Минск 2008 г - Минск: БГУ. – 2008. – С. 125 - 126.  (10 країн)

3. Т.В. Филипчук, С.С. Костишин, С.С. Руденко Оценка токсичности стиральных порошков с помощью биотесторов //  Материалы  III Международной науч. конф. «Ксенобиотики и живые системы» г. Минск 2008 г - Минск: БГУ. – 2008. – С. 146 - 147. (10 країн)

4. Войс А. (Науковий керівник – асист. Филипчук Т.В.) Істинні функціональні моделі ростових процесів газонної трави за дії різних доз УФ С-діапазону // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присв. 600-річчю м. Чернівці. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 31.

2007 рік

1. Fylypchuk T.V., Rudenko S.S. Peculirities of application of hardiness law of Shelford’s in the light of true functional models (on Arnica montana L. example) // Proceedings of the III International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” (Odesa, 15 – 18 May, 2007). – Odesa: Pechatniy dom, 2007. – P. 245.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Танський А.М. Розробка істинних функціональних моделей толерантності рослин до екологічних факторів // Матеріали міжнародної наукової конференції “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання” (Черкаси, 1 – 4 квітня, 2007). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 46 – 50.

3. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Функціональний стан смереки за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях // Матеріали міжнародної наукової конференції “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання” (Черкаси, 1 – 4 квітня, 2007). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 54 – 55.

2006 рік

1.  Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Дослідження едифікаторних властивостей смереки в експериментальних моделях // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т.17, №3-4. – С.33-46.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування теорії експерименту Хікса для вивчення впливу деяких природних лімітуючих факторів на приріст біомаси Arnica montana L. // Питання біоіндикації та екології. – Вип. 11, №1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 48 – 62.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування теорії експерименту Ч. Хікса в екологічних дослідженнях // Міжнародна науково-практична конференція “І-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Вінниця, 4–7 жовтня, 2006). Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – С. 68.

4. Филипчук Т.В. Дослідження впливу кислотних дощів на вміст відновленого глутатіону та аскорбінової кислоти в хвої Picea abies (L.) Karst. у мікрокосмних моделях // Тези доповідей міжнародної конференції „Проблеми лісової рекультивації порушених земель України.” (Дніпропетровськ, 19 – 22 вересня, 2006). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 121 – 122.

5. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Дослідження морфо-фізіологічних параметрів ялини європейської Picea abies (L.) Karst. за дії кислотних дощів у мікрокосмних моделях// Матер. II міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – 2006” (Дніпропетровськ, 20 – 28 лютого, 2006). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. –Т. №18. Екологія. – С.61 – 63.

6. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. - №1 (31). – С.71-74.

7. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладі Arnica montana L.) // Доповіді НАН України. – 2006. - №9. – С.192-195.

8. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Изучение влияния ультрафиолета С-диапазона на приращение биомассы Arnica montana L. в культуре in vitro методом факторного анализа // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. - №3 (33). – С.71-78.

9. Stepan Kostyshyn, Tetiana Fylypchuk, Svitlana Rudenko, Igor Kobasa Mathematical and microcosmical models in prognosing the adaptation of plant organisms // Various Faces of Biotechnology. XXXIII Winter School of Biotechnology, Jagiellonian University (Krynica-Zdroj, february 25 – March 2, 2006). – Krakow: Drukarnia PATRIA, 2006. – P. 32.

10. Думіцька Х. (науковий керівник: асистент Филипчук Т.В.) Екологічна валентність Arnica montana L. до вмісту рухомого алюмінію в поверхневому шарі грунтів Буковинських Карпат // Матер. студ. наукової конференції Чернівецького національного університету (11-12 травня 2006 р.). Біологічні, хімічні та географічні науки. – Чернівці: Рута, 2006 - С.33-34.

2005 рік

1. Филипчук Т.В., Руденко С.С. Два лімітуючих чинники гірських ландшафтів Північної Буковини та їх висотний розподіл // Наук. вісник Чернівецького університету.-Вип. 260.- Серія Біологія, 2005. - С.260-266.

2. Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Біохімічні механізми адаптації Arnica montana L. до лімітуючих чинників Буковинських Карпат // Природничий альманах. Біологічні науки. Збірник наук. праць. – Вип. 6. – Херсон, ПП Вишемирський, 2005. – С. 201-205.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Життєві стратегії та рівень життєвих зусиль Arnica montana L. за дії лімітуючих факторів Буковинських Карпат в умовах in vitro // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2005” (Дніпропетровськ, 7-15 лютого, 2005). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –Т. №17. Екологія. – С.78 – 81.

4. Ситнікова І.О., Филипчук Т.В., Олексійчук О.В. Роль дидактичних ігор в екологічному вихованні молоді // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ’2005” – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –Т. №16. Екологія. – С.50 – 52.

5. Филипчук Т.В. Актуальність використання дидактичних ігор в екологічному навчанні та вихованні сільської молоді // Екологічна освіта та просвіта у сільській школі. – Міжнародна науково-практична конференція. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2005.- С. 78-82.

2004 рік

1. Руденко С.С., Филипчук Т.В. Застосування поліномів Чебишева для досліджень впливу факторів на ростові процеси рослин в культурі in vitro //Наук. вісник Чернівецького університету.-Вип. 223.- Серія Біологія, 2004.- С.108-120.

2. Филипчук Т.В. Актуальність використання дидактичних ігор в екологічному навчанні та вихованні сільської молоді // Матер. міжнародн. конф. 17-18 вересня „Екологічна освіта і просвіта в сільських школах”.- Чернівці, 2004.- С. 124-128.

2001 рік

Костишин С.С., Марченко М. М., Руденко С. С., Платонова А. А., Блошко М. М., Ластівка Т. В., Озерова І. О. Антипероксидантно- пероксидантний статус як критерій адаптації рослин до поза оптимальних факторів // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. – 2001. – Т. 2. – С.52-60.

1998 рік

Руденко С. С., Озерова І. О., Рибіцька М. М., Волощук К. О., Ластівка Т. В., Стрельченко Є. Д. Вивчення антипероксидних та антицитотоксичних можливостей селену при інтоксикації організмів алюмінієм // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 20: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 45-53.

1997 рік

 Костышин С.С., Руденко С.С., Ластивка Т. В. Селен как модификатор антиоксидантной защиты и пероксидного окисления липидов в микроклонах Arnica montana L. при действии ультрафиолетовых лучей С-диапазона // Укр. биохим. журн.- 1997.- Т.69, №5-6.- С.148-152.

2. Руденко С.С., Бербець М. А., Ластівка Т.В., Костишин С.С. Вивчення модифікую чого впливу селену на ріст головного пагона Arnica montana L. (in vitro) при УФ- та γ-опроміненні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 17: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 59-69.

1996 рік

Ластівка Т. В. Селен як модифікатор морфофізіологічних та біохімічних параметрів рослин за дії УФ-опромінення // Тези доп. VI конф. молодих вчених, присвяченої 50-й річниці з дня заснування Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. −1996. −С.64-65.

1995 рік

Костишин С. С., Баглей О.В., Ластівка Т.В., Гайдук Л.Д. Участь ендогенних захисних систем та екзогенного селену в протистоянні рослин γ- та УФ-опроміненню // Матер.наук. конф. викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету. − 1995.−Т.3. −С.25.

1993 рік

Ластівка Т.В., Баглей О. В.Взаємодія селену та ендогенних фенолів в умовах радіаційного опромінення у Arnica montana L. (in vitro) // Тези доп. міжнарод. наук. конф.”Навколишнє середовище і здоров’я”.− Чернівці: ЧДУ, 1993. − С.149.

 
 
 
 

Навчальні матеріали

2019 рік

Екологія людини: зошит для лаб. робіт - Вид. 3-тє / Уклад. 
Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 80 с. 

2015 рік

Екологія людини: зошит для лаб. робіт – Вид. 2-ге, стереотипне / уклад. Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 80 с.

2013 рік

1. С.С. Костишин  Біолого-екологічний польовий практикум: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / С.С. Костишин, С.С. Руденко. Т.В. Филипчук – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 336 с. (з грифом МОНУ)

2. Т.В. Филипчук  Екологія людини : зошит для лаб. робіт / уклад. Т. В. Филипчук, І. О. Ситнікова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

2012 рік

 Т.В. Филипчук Лісові екосистеми: польовий практикум з екології: навч.-метод. Розробка / С.С. Руденко, Т.В. Филипчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 40 с. (Серія «Польовий практикум з екології» )

2003 рік

1. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт водної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.:.-Чернівці: Рута, 2003.-28 с.

2. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт пасовищної екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.

3. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт урбоекосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-32 с.

4. Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ситнікова І.О. Екологічний паспорт лісової екосистеми. Методична розробка до курсової роботи для студентів ІІ курсу екологічної спеціальності /Укл.: -Чернівці: Рута, 2003.-30 с.