Смага Іван Степанович

Наукові публікації

 1. Смага І.С. Методологічні основи бонітетної оцінки грунтів та їх удосконалення / І.С. Смага // Ґрунто­знавство. – 2013. – Т. 14, № 3-4. – С. 63-75.
 2. Смага І.С. Оптимізація екологобезпечного та ефективного використання орних земель Чернівецької області / І.С. Смага // Біологічні системи. – 2015. – Т. 7(1). – С. 102-107.
 3. Смага І.С. Вплив методів визначення вологозабезпеченості на бонітет бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття / І.С. Смага // Біологічні системи. – 2014. – Т. 6.- Вип.1. – С. 89-92.
 4. Смага І.С. Динаміка показників ефективності використання та нормативна грошова оцінка орних земель/ І.С. Смага // Землеустрій і кадастр. – 2014. – №3. – С. 102-107.
 5. Смага І.С. Характеристика генетичних особливостей та кислотно-ос­новної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття / І.С. Смага // Агро­екологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 53-58.
 6. Смага І.С. Діагностика ґрунтоутворення в Передкарпатті на основі показ­ни­ків кислотно-основної буферності / І.С. Смага // Агрохімія і ґрунто­знавство. – Між­ві­домч. тематич. наук. зб. – Хар­ків, 2007. – Вип. 67. – С. 24-29.
 7. Смага І.С. Проблеми ідентифікації кислих оглеєних профільно-дифе­ренційованих ґрунтів Передкарпаття / І.С. Смага // Агрохімія і ґрунто­знав­ст­во. – Між­ві­домч. тематич. наук. зб. – Хар­ків, 2008. – Вип. 69. – С. 142-146.
 8. Смага І.С. Зв’язок показників фосфатного стану і властивостей буру­ва­то-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів / І.С. Смага // Вісник аграрної науки. – 2005. – №7. – С. 17-20.
 9. Смага І.С. Моделі оцінки показників буфер­ності бурувато-підзолис­тих оглеєних ґрунтів / І.С. Смага, М.А. Бербець, З.С. Хапіцька // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 7. – С. 10-13.
 10. Теоретичні й методологічні основи створення агроеколо­гічних моде­лей родючості ґрунту / І.С. Смага, І.І. Назаренко, В.Р. Черлінка, Р.І. Беспаль­ко // Ґрунтознавство. – 2002. – Т.3, №3-4. – С. 52-56.
 11. Назаренко И.И. Генетические особенности буровато-подзолистых оглеенных почв Предкарпатья при различном использовании / И.И.Назаренко, С.М.Польчина, И.С.Смага // Почвоведение. – 1996. - №10. – С.1167-1175.
 12. Назаренко І.І. Структурно-функціональні гідрофізичні характеристики бурувато-підзолистих ґрунтів Передкарпаття / І.І. Назаренко, М.А. Бербець, І.С. Смага // Вісник аграрної науки. – 2005. – №1. – С. 11-15.
 13. Смага І.С. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов південного Перед­карпаття стосовно вирощування озимої пшениці / І.С. Смага, І.І. Назаренко, В.Р. Черлінка // Вісник аграрної науки. – 2006. – №6. – С. 22-25.
 14. Водно-фізичні властивості бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів пів­денного Передкарпаття під різними типами угідь / І.І. Назаренко, І.С. Смага, В.А. Нікорич, С.М. Польчина, М.А. Бербець // Ґрунтознавство. – 2001. – Т.1, №1-2. – С. 48-52 (ідея, експерименти, аналізи, написання статті).
 15. Смага І.С. Структурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеє­них ґрунтів Передкарпаття різного використання / І.С. Смага // Ґрунто­знавство. – 2008. – Т. 9, № 1-2. – С. 119-123.
 16. Регресійні моделі властивостей бурувато-підзолистих оглеєних ґрун­тів Передкарпаття / І.І. Назаренко, М.А. Бербець, С.М. Польчина, Б.П. То­м’юк, І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2001. – Вип. 61. – С. 49-57.
 17. Смага І.С. Кислотно-основна буферність як показник спрямованості процесів ґрунтоутворення в умовах Передкарпаття / І.С. Смага, І.І. Казімір, Т.І. Цвик // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. – Одеса, 2004. – Вип. 26, Ч.1. – С. 229-234.
 18. Смага І.С. Сучасні підходи до визначення бонітувального статусу ґрунтів на агроекологічній основі / І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. – Одеса: СМИЛ, 2008. – С. 181-185 (ідея, отримання експериментальних даних та їх аналіз, написан­ня статті – спільно).
 19. Смага І.С. Діагностика генетичної природи і встановлення номенкла­турно-класифікаційної приналежності профільно-дифе­ренційованих ґрунтів Передкарпаття / І.С. Смага // Вісних ХНАУ. – 2008. – №1. – С. 114-118.
 20. Смага І.С. Параметри кислотно-основної буферності ґрунтів різного генезису / І.С. Смага, І.І. Казімір, Т.І. Цвик // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 169: Біологія. – С. 201-208.
 21. Проблеми класифікації, номенклатурної приналежності, діагностики елементарних ґрунтових процесів та екологічного стану фонових ґрунтів Передкарпаття / І.І. Назаренко, І.С. Смага, С.М. Польчина, В.А. Нікорич, Ю.М. Дмитрук, М.А. Бербець, Р.І. Беспалько // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 251: Біологія. – С. 3-26.
 22. Смага І.С.  Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування грунтів /І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Грунтознавство.-2011.-Т.12.-№1-2.-С.35-41.
 23. Смага І.С. Бонітетна оцінка ґрунтів на агроекологічні й основі / І.С. Смага, Черлінка В.Р. // Сучасні проблеми збалансованого природокорис­тування. – Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного універ­ситету. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 19. – С. 72-75.
 24. Смага І.С. Еколого-генетичні чинники накопичення рухомого алюмі­нію в ґрунтах Карпатської гірської провінції / І.С. Смага, Т.І. Цвик // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2010. – № 4. –Грунтознавство.- С. 38-41.
 25. Цвик Т.І. Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження / Т.І. Цвик, І.С. Смага // Вісник ХНАУ. – 2011. – № 2. – Ґрунтознавство. – С. 27-32.
 26. Смага І.С. Залежність природної та економічної родючості ґрунтів від їх ландшафтного місцеположення / І.С. Смага, М.А. Журавель // Вісник ХНАУ. – Сер. «Економічні науки». – 2010. – № 11. – С. 349-355.
 27. Цвик Т.І. Вплив способів землекористування та умов трансформації рослинного опаду на кислотно-основну рівновагу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів / Т.І. Цвик, І.С. Смага// Біологічні системи. – Т. 2. – 2010. – Вип. 4. – С. 79-83.
 28. Смага І.С. Географо – генетичні аспекти формування грунтів з диференційованим профілем в умовах Карпатської гірсько – лісової провінції/ І.С. Смага //  Науковий вісник Чернівецького ун-ту.-Чернівці, 2011.- Вип.587 – 588: Географія.- С.19-23.
 29. Смага І.С. До питань удосконалення методичних аспектів бонітування грунтів у адміністративних межах м. Чернівців/ І.С. Смага, І.М. Слободян, І.В. Курутіна // Вісник ХНАУ.- сер. Економічні науки.-2011.-№7.- С.30-37.
 30. Смага І.С. Територіальна специфіка буроземоутворення в умовах Карпатської гірсько – лісової провінції /І.С. Смага, Т.І.  Цвик // Біологічні системи: Науковий вісник Чернівецького ун-ту.- Чернівці: «Чернівецький національний університет»,2012.-Т.4.-Вип.1.- С.92-95.
 31. Смага І.С. Агроекологічні та бонітетні показники якості грунтів //Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць.- Одеса, 2012.- Вип. 61.- С.22-25.
 32. Смага І.С. Стан та перспективи розвитку агроекологічного напряму в бонітетній оцінці грунтових та кліматичних умов / І.С.Смага // Біологічні системи: наук. вісник Чернівецького ун-ту.-Т.4.-Чернівці: Чернівецький національний університет,2012.-Вип.1.-С.92-95.
 33. Смага І.С. Вплив методів визначення диференціального рентного доходу на нормативну грошову оцінку орних земель / І.С. Смага // Вісник ХНАУ.- сер. Економічні науки.-2012.-№10.- С.149-156.
 34. Казімір І.І. Трансформація показників кислотно-основної бу­фер­ності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття під впли­вом хі­мічної меліорації / І.І. Казімір, І.С. Смага // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 293: Біологія. – С. 66-72.
 35. Шляхи підвищення продуктивності сіяних трав на осушених едафо­топах Передкарпаття / О.Є. Вдовиченко, Т.І. Цвик, І.С. Смага, С.Ю. Сенчук // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 193: Біологія. – С. 178-183.

Навчальні матеріали

Підручники з грифом МОНУ:

 1. Грунтознавство з основами геології: підручник / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, Ю.М. Дмитрук, І.С. Смага, В.А. Нікорич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2006.- 503с.
 2. Землеробство та меліорація / І.І. Назаренко, І.С. Смага, С.М. Польчина, В.Р. Черлінка.- Чернівці: Книги ХХІ, 2006.- 544с.
 3. Навчальні посібники за ухвалою Вченої ради ЧНУ:
 4. Назаренко І.І., Смага І.С. Загальне землеробство: навч. посібник.-Ч.1.- Чернівці: «Рута», 1998.- 78с.
 5. Назаренко І.І., Смага І.С. Загальне землеробство: навч. посібник.-Ч.2.- Чернівці: «Рута», 1999.- 85с.
 6. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімр І.І. Рослинництво: навч. посібник.- Ч.1.- Чернівці: «Рута», 2006.- 150с.
 7. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімр І.І. Рослинництво: навч. посібник.- Ч.2.- Чернівці: «Рута», 2006.- 150с.
 8. Ефективність використання ресурсів у АПК: навч. посібник. – Ч.1. / Укл. І.С. Смага. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 80 с.
 9. Ефективність використання ресурсів у АПК: навч. посібник. – Ч.2. / Укл. І.С. Смага. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 80 с.
 10. Смага І.С., Хрищук С.Ю. Основи оцінки земель сільськогоспо­дар­сько­го призначення: навч.-метод. посібник. – Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011. – 92 с.
 11. Основи оцінки нерухомості: навч. посібник/Укл. І.С. Смага. - Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011. – 80с.
 12. Землеробство з основами ерозії та охорони ґрунтів: навч. посібник/ І.С. Смага, В.Р. Черлінка. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 156с.
 13. Інвестиційний аналіз: навч. посібник / Укл. І.С. Смага. – Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011. –  с.
 14. Оцінка вартості та ефективності використання землі: метод. реком. до практ.  занять/ Укл. І.С.Смага, В.Р. Черлінка.-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.-40с.
 15. Смага І.С., Паламар І.Т. Оцінка якості агротехнічних заходів.- Чернівці: «Рута», 1998