Мирончук Катерина Василівна

Наукові публікації

 МОНОГРАФІЯ
К.В. Мирончук. Живоплоти Буковини : монографія / К.В. Мирончук. - Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Х.: Мачулин 2018. - 256 с. 1.
 Курницька М.П., Мирончук К.В. Стан живоплотів у сучасному місті / М.П. Курницька, К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – C. 8-11.
 2. Мирончук К.В. Особливості структури, будови та якісного стану живоплотів населених пунктів Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – C. 45-49.
 3. Мирончук К.В. Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип.22.12 – C.38 -42.
 4. Мирончук К.В. Фенологічні аспекти розвитку живоплотів у еколого – фітоценотичних поясах Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.3 – C.140 -144.
5. Мирончук К.В. Роль живоплотів в озелененні Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.9 – C.246  - 251.
6. Мирончук К.В. Порівняльна характеристика моделей створення та формування живоплотів у сільській та міській місцевостях (на прикладі Чернівецької області) / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.8. – C. 78-82.
7. Мирончук К.В. Вплив формувального обрізування на розвиток живоплотів та динаміку приросту пагонів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць.- Лісівництво та декоративне садівництво. – К.: Вид – во НУБіП України. – 2014 р., Вип. 198 ч.1. С. 168-174.
8. Myronchuk K. V. Determination of decorative value of green hedges in Chernivtsi region / K. V. Myronchuk // Science and education a new dimension. Conference on «Natural sciences, the driving force of development» - The journal Natural and Technical Sciences, II (3), ISSUE 21, Budapest, May 2014. – S. 26 – 29.
9. Мирончук К.В. Фільтрувальний ефект живоплотів / К.В. Мирончук // Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.) – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – С. 98 – 99.
10. Мирончук К.В. Вплив ґрунтових умов на ріст і розвиток живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – C. 69 – 75.
11. Мирончук К.В. Просторовий розподіл важких металів у антропогенно – трансформованих ґрунтах місцезростань живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – 2015. – Вип. 229. - С. 170-179.
12. Мирончук К.В. Шумозахисна ефективність живоплотів у міському середовищі / К.В. Мирончук // "Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем". Горбуновські читання : тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. - Чернівці : "Місто", 2016. - 208 с.
13. Мирончук К.В. Особливості просторової структури типових живоплотів та їх класифікація / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. - С. 117-124.
14. Мирончук К.В. Особливості просторової структури та класифікації складних живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. -С. 127-133.
15. Мирончук К.В. Методика оцінювання декоративних властивостей живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наукових праць. – Львів 2017, том 27 №3. С. 57-61.
16. Мирончук К.В. Фітостіни / К.В. Мирончук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. та ін. -  Київ : "Основа", 2018 - 196 с.
17. Мирончук К.В. Класифікація мобільних живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. праць. – Львів 2018, том 28 № 8. С. 70-73.
18. Мирончук К.В.  Використання живоплотів у сучасному ландшафтному дизайні. / К.В. Мирончук // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). – Львів, НЛТУ України, 2019. С. 45-46
19. 
Myronchuk K., Henyk Y., Kurnytska M. 2021. Species composition, structure  and  quality  status  of  hedges  in  Bukovynian  Carpathian  region  of  Ukraine.  Forestry  Ideas, 2021, vol. 27, No 1 (61): 74-88. https://forestry-ideas.info/instructions/instructions_Index.php ISSN 1314-3905 (Print). SCimago Jounal Rank (SJR): 2019=0.115 Q4
20. Мирончук К.В., Курницька М.П. Пилозахисна функція живоплотів на прикладі урбоекосистем Чернівецької області. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. праць. – Львів 2021, том 31 № 4. С. 48-53.
21. 
Мирончук К.В., Геник Я.В. Склад, екологічна структура та декоративність живоплотів в урбанізованому середовищі Чернівців. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5). Львів, 2021. С. 47-54.
22. Smaga I, Myronchuk K. FORMATION OF DIFFERENTIAL LAND RENT AND DIFFERENTIAL RENTAL INCOME ON SOILS OF UKRAINE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 2, 2022 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 https://mjl.clarivate.com/search-results Web of Science Group
23. Гуцул Т.В., Мирончук К.В. ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВОСТАНІВ ПІД ЧАС ДЕШИФРУВАННЯ. Просторовий розвиток, (2), 115–131. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.2.115-131. http://spd.knuba.edu.ua/article/view/275896
24. Беспалько Р.І., Мирончук К.В., Гуцул Т.В. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2023. – Вип. 82. – 17-29 с. https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202382.pdf
25.   Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І., Мирончук К.В. Сучасні підходи оцінювання черговості гуманітарного розмінування територій. Технічні науки та технології. 2023. № 2. С. 146-157.
26. Гуцул Т.В., Мирончук К.В., Ткач В.О., Хобзей М.М. Економічна ефективність та пріоритетність розмінування територій: світовий досвід. . Науковий журнал «Український журнал прикладної економіки та техніки» Тернопіль, 2023 №2. С. 308-313. 
27. 

 


Навчальні матеріали

1. Топіарне мистецтво : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство» / ЧНУ; уклад.: К.В. Мирончук – Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020 – 48.с. : іл. – Бібліогр.: с.27.
2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навч. дисципліни «Лісове насінництво» для студ. спец. 205 «Лісове господарство» / ЧНУ; уклад.: К.В. Мирончук – Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 61.с. : іл. – Бібліогр.: с.48.
3.  Методичні рекомендації та інструкція для практичних робіт і практики із лісових культур для студ. спец. 205 «Лісове господарство» / ЧНУ; уклад.: В.М. Яковишин та К.В. Мирончук – Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 98.с. : іл. – Бібліогр.: с.30.
4.Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої: методичні рекомендації / укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, К.В. Мирончук. Чернівці. Ченівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023. 136 с.

5. Гуцул Т.В., Мирончук К.В. Основи землеустрою та організації території : навчально-методичний посібник. Чернівці. Ченівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023. 212с. Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.