Шелифіст Антоніна Євгенівна

Наукові публікації

Наукові статті

 1. Мельник В.М., Андрєєв І.О., Мирюта Г.Ю., Шелифіст А.Є., Волков Р.А., Кунах В.А. Молекулярна організація міжгенного спейсера 5S рДНК Gentiana pneumonanthe L. і G. punctata L. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2020. Т. 18 (1-2). С. 9-15.
 2. Шелифіст А.Є., Якобишен Д.В., Волков Р.А. Молекулярна будова 5S рДНК Mandragora autumnalis Bertol. // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2019, том 17, № 2. – С. 187-195.
 3. Шелифіст А. Є., Тинкевич Ю. О., Волков Р. А. Молекулярна організація 5S рДНК Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2018, том 16, № 1. – С. 61-68.
 4. Шелифіст А.Є., Чебан Л.М., Чорней І.І., Буджак В.В. Особливості введення в культуру in vitro Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. та L. sibirica (L.) Cass. // Заповідна справа в Україні. – 2015.  – Т.21, №1. – С. 39-42.
 5. Шелифіст А.Є., Дзвінчук М.Д. Характеристика функціонування деяких компонентів антиоксидантної системи захисту рослин в тканинах Ligularia glauca (L.) J. Hoffm. i L. sibirica (Cass.) за різних умов вирощування / «Біологічні системи». – 2014. – Т. 6, №2. – С. 110-114.
 6. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Властивості сесквітерпенових лактонів Saussurea discolor (Willd.) DC. та. S. porcii Degen, культивованих in vitro // Біотехнологія. – 2014. – Т.7, №2. – 86-91.
 7. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз експлантатів Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen // Біотехнологія. – 2011. – Т.4, № 2. – 86-91.
 8. Марченко М.М., Шелифіст А.Є.,  Чебан Л.М. Характеристика біологічно активних речовин Saussurea porcii Degen. // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, Вип.1. – С. 12 – 15.
 9. Шелифіст А.Є., Мельник В.В. Дослідження впливу спиртового екстракту Saussurea porcii Degen на аланінамінотрансферазну активність сироватки крові та інтенсивність процесів ліпопероксидації у печінці щурів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 373: Біологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – С. 204 – 209.
 10. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння  Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen // Доповіді НАН України. – 2008. - № 1. – С. 177-180.
 11. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів пероксидаз та пероксидазної  активності експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC., культивованих in vitro // Фізіологія та біохімія культ. рослин. – 2007. - № 5. – С. 419-425.
 12. Ровенко Б.М., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є. Вплив мінерального живлення та забезпеченості БАП на нітратредуктазну та глутаматдегідрогеназну активність експлантів Saussurea discolor (Willd.) DC., культивованих in vitro // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 297. – С. 40 – 44.
 13. Чебан Л.М., Шелифіст А.Є. Характеристика лужних пероксидаз рослин роду Saussurea DC., культивованих in vitro // Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77. – № 5. – С.161.
 14. Чебан Л.М., Шелифіст А.Є. Особливості впливу фітогормонального складу поживного середовища на фізіолого-біохімічні показники Stevia rebaudiana Bertoni // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Вип.193. – С. 24 – 28.
 15. Шелифіст А.Є., Костишин С.С., Волков Р.А. Організація генів рРНК у представників роду Prunus Mill. // Физиология и биохимия культ. растений. – 2001. – Т.6. – С. 490-496.
 16. Молекулярно- біохімічна характеристика видів підродини Prunoideae Focke [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Шелифіст Антоніна Євгенівна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2000. - 19 с.
 17. Шелифіст А.Є.  Альбуміни насіння як маркери філогенетичної спорідненості видів Prunoideae // Укр. бот. журн. - 1999. - № 2. - С. 170-174.
 18. Шелифіст А.Є. Використання альбумінів насіння для визначення генетичних дистанцій між видами // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 38: Біологія. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 101-107.
 19. Шелифіст А.Є., Давидюк Ю.М., Костишин С.С., Волков Р.А. Структура рибосомних генів представників родів Amigdalus та Persica // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 20: Біологія. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 29-38.
 20. Рогозинский М.С., Шелифост А.Е., Костышин С.С., Волков Р.А. Действие ионов тяжелых металлов на растения в культуре in vitro // Физиология и биохимия культ. растений. - 1998. - Т. 30, № 6. - С. 465-471.
 21. Шелифост А.Е., Костышин С.С., Волков Р.А. Микроклональное размножение видов рода Prunus // Биотехнология. - 1993. - № 5.- С. 19-21.

 Державні патенти (зареєстровані через ЧНУ)

 1. Пат. А01Н 4/00 Спосіб стерилізації вегетативних бруньок Juglans regia L. при введенні в культуру in vitro / Шелифіст А.Є, Волков Р.А.; опуб. 10.05.2017, Бюл. №9.
 2. Пат. А01Н 4/00 Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibirica (L.) CASS. Для введення в культуру in vitro / Марченко М.М., Чорней І.І., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є., Буджак В.В.; опуб. 10.07.2013, Бюл. №13.
 3. Пат. А61К31/365 Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів з листків Saussurea discolor (Willd.) DC. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. № 8, від 25.04.2012.
 4. Пат. А01Н4/00. Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. № 23, від 12.12.2011

Навчальні матеріали

 1. Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є., Тимочко Л.І. Біологія та паразитологія: Навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання. – Чернівці, 2018. – 76 с.
 2. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. –  2-е вид., переробл. І доп. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 52 с.
 3. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 44 с.
 4. Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Лабораторні роботи з мікробіології: навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 100 с.
 5. Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Біотехнологічні методи досліджень. Методичні вказівки до спецпрактикуму. – Чернівці: Рута, 2005. – 43с.
 6. Спецпрактикум з біохімії. Методичний посібник. Частина І / Укл.: Шелифіст А.Є., Копильчук Г.П., Марченко М.М., – Чернівці: Рута, 2003. –  72 с.