Борук Сергій Дмитрович

Наукові публікації

Статті у фахових та рейтингових  виданнях

 1. Борук С.Д., Кравченко М.Ф., Романовська О.Л. Дослідження механізму впливу дисперсних харчових добавок на реологічні властивості тіста. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 819 – С. __  __.
 2. О.А. Капуш, І.О. Мазарчук, Л.І. Тріщук, В.Й. Морозовська, С.Д. Борук*, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, Б.Н. Кульчицький, О.Г. Косінов, Р.Г. Абасзаде. Вплив природи дисперсійного середовища на оптичні властивості нанокристалів CdTe в процесі седиментаційного осадження. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 818 – С. __  __.
 3. Борук С.Д., КушнірА.І., Борук О.С. Напрями вилучення сполук гідраргіруму з вугілля родовищ України. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 818 – С. __  __.
 4. К.С, Дремлюженко, О.Ф. Капуш, С.Д. Борук, Д.В. Корбутяк Вплив стабілізатору на властивості високодисперсних систем кадмій телуриду отриманих електроіскровим методом. Оптоэлектроника  и полупроводниковая техника – 2018– вып. 53 – С. 213 –219.
 5. Кравченко М.Ф., Романовська О.Л., Борук С.Д., Лозова Т.В., Лютик О.М.  Вплив диспергованих добавок рослинного походження на реологічну поведінку дисперсних систем на основі пшеничного борошна. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2018. – Вип. 805 – С. 79-82.
 6.  Борук С.Д., *Капуш О.А., Запотічна Н.М., Майданюк І.В., Казюк О.І, Борук О.С. Створення та характеристики дисперсних вугільних палив для енергогенеруючих підприємств України. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2018. – Вип. 805 – С. 67-72.
 7. Sergiy Boruk, Igor Winkler, Olga Romanovska, Olga Gerych. Quinoa as a substitute for semolina: some aspects and problems of introduction // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University - Suceava Volume XVI, Issue 4 – 2017 – P. 196-201.
 8.  Борук С. Д., Борук О. С., Кушнір А. І. Комплексна переробка вмісту ставів-накопичувачів кислих гудронів // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 792.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2017. – С. 23 – 28.
 9. С.Д. Борук1, К.С. Дремлюженко1, В.З. Цалий 1, І.М. Юрійчук1, В.П. Кладько2, А.Й. Гудименко2, О.А. Капуш2, С.Г. Дремлюженко1, С.І. Будзуляк2. Властивості високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, отриманих шляхом електрохімічного диспергування // Фізика і хімія твердого тіла – Т.18, № 3.– 2017. – С. 338-341.
 10. Борук С.Д., Дремлюженко К.С., Капуш О.А. Вплив гранулометричного складу дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики висококонцентрованих вугільних суспензій // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2016. – Вип. 781 – С. 10–13.
 11. С.І. Буздуляк, Л.А. Демчіна, В.М. Єрмаков, О.А. Капуш, Д.В. Корбутяк, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, Л.І. Тріщук, С.Д. Борук. Фотолюмінісцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах иа полімерних плівках // Фізика і хімія твердого тіла – 2016.– Т. 17, № 1 – С.60-64.
 12.  O. Yegurnov, S. Boruk, I. Winkler, A. Stromenko, N. Troyanovska. New Technology for Efficient and Environment Friendly Treatment of Various Secondary Energy Resources // Inzynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society – 2016 – 1(37) – P. 69 – 74.
 13. О.А. Капуш, Л.И. Трищук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.И. Будзуляк, С.Д. Борук, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина. Влияние рН среды на оптические свойства нанокристаллов CdTe при коллоидном синтезе и постсинтетической обработке // Журнал неорганической химии – 2016 – Т.61. – №5 – С.1-7.
 14. O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, S.I. Budzulyak, S.D. Boruk, V.N. Ermakov and L.A. Demchina. Effect of Medium pH on the Optical Properties of the CdTe Nanocrystals at Colloidal Synthesis and Postsynthetic Treatment // Russian Journal of Inorganic Chemistry – 2016 – Vol. 61 – №5 – P. 1 – 7.
 15. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Запотічна Н.М., Макаров А.С. Взаємозв’язок параметрів стану неводних висококонцентрованих вугільних суспензій // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 768 – С. 87–91.
 16.  Борук С.Д., Капуш О.А., Кушнір А.І., Борук О.С. Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 768 – С. 100–104.
 17. Борук С.Д., Запотічна Н.М., Супильник Н.О., Макаров А.С. Визначення седиментаційної стійкості концентрованих вугільних систем на органічних дисперсійних середовищах // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 29–34.
 18. Капуш О.А., Борук С.Д., Томашик В.М., Тріщук Л.І., Томашик З.Ф., Будзуляк С.І., Демчина Л.А., Єрмаков В.М. Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах і полімерних плівках // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 35–40.
 19.  Кравченко М.Ф., Романовська О.Л., Борук С.Д. Порівняльний аналіз реологічних характеристик дисперсних систем на основі какао та керобу // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 41–45.
 20. Борук С.Д. Раціональне та екологічно безпечне використання вторинних паливних ресурсів на регіональному рівні // Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Київ – 1–11листопада 2015 року. – С. 91–93.
 21. М.Ф. Кравченко, О.Л, Романовська, С.Д. Борук. Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном «Здоров’я» // Наукові праці НУХТ – 2015 – Т.21, №5 – С. 69-74.
 22. Капуш О.А., Трищук Л.И., Томашик В.Н., Томашик З.Ф., Борук С.Д., Зынюк О.В. Получение концентрированных монодисперсных коллоидных растворов нанокристаллов CdTe // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 10. С. 1346-1380
 23.  O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.N. Tomashik, Z.F. Tomashik, S.D. Boruk, O.V. Zynyuk. Preparation of Concentrated Monodisperse Colloidal Solutions of CdTe Nanocrystals // Russian Journal of Inorganic Chemistry , 2015, Vol. 60, No. 10, pp. 1258–1262.
 24. Макаров А.С., Борук С.Д., Егурнов А.И., Димитрюк Т.Н., Клищенко Р.Е. Утилизация промышленных сточных вод при производстве водоугольного топлива // Химия и технология воды – 2014 - Т.36, №4. – С. 333 – 340.
 25. A.S. Makarov, S.D. Boruk, A.I. Egurnov, T.N. Dimitryuk and R.E. Klishenko. Utilization of Industrial Wastewater in Production of Coal-Water Fuel // Journal of Water Chemistry and Technology – 2014 – Vol. 36 – No4, – P.180–183.
 26. Борук С.Д, Федорів А.О., Запотічна Н.М. Раціональна та екологічно безпечна переробка полімерних відходів // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Київ 4–5 листопада 2014 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації С. 42 – 43.
 27. Vira Vodyanka, Sergiy Boruk, Igor Winkler. New friendly environmental etching technologies for some steels and copper alloys // Food and Environment Safety, Year XIII, No 4 – 2014. – P.376–384.
 28. Егурнов А.И., Борук С.Д.,Тевтуль Я.Ю. Взаимосвязь параметров состояния водоугольного суспензионного топлива // Современная наука – Сборник научных статей – №2(15) – 2014 – С. 49–53.
 29.  Борук С.Д., Запотічна Н.М., Приймак О.Д., Макаров А.С. Вплив вібраційноїобробки на фізико-хімічні властивості вугільного суспензійного палива. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія.- Чернівці, 2014. – Вип. 722 – С. 12–17.
 30. Борук С.Д., Дремлюженко К.С., Юрійчук І.М., Кладько В.П., Гудименко О. Й., Капуш О.А., Цалий В.З. Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія.- Чернівці, 2014. – Вип. 722 – С. 18–21.
 31. Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність  міжчастинкової взаємодії у концентрованих дисперсних системах синтетичного алмазного порошку // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 15 – 19.
 32.  С.Д. Борук, В.Р. Водянка, Я.Ю. Тевтуль, І.А. Вінклер. Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 20–26.
 33.   Федоров А.О., Борук С.Д., Буркут В.І. Дослідження комплексоутворення Мо(VI) органічними лігандами кінетичним методом // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 38–41.
 34.   Клевчук О.Г., Мережко Н.В., Борук С.Д. Регулювання властивостями ультрадисперсних систем аеросилу, тальку та карбону // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 60–66.
 35. Борук С.Д. Технология создания топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Технологический аудит и резервы производства – 2014. – №1/3(15) – С. 4-5.
 36. Макаров А.С., Борук С.Д., Егурнов А.И., Макарова К.В. Композиционные угольные суспензии на основе вторичных топливных энергоносителей // Уголь Украины, – 2013. – №7 – С.50–52.
 37.  Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 658 – С. 24 – 29.
 38.  Капуш О.А., Борук С.Д., Томашик В.М., Тріщук Л.І., Томашик З.Ф. Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування мікро- та нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 658 – С. 70 – 76.
 39.  С. Борук, И. Винклер, Н. Трояновская. Получение и эксплуатационные характеристики топлива на основе вторичных энергоносителей // Noosfera – 2013. –Nr.8 – 121 – 124.
 40. И. Винклер, Е. Боднарюк, С. Борук. Динамика концентрации толуола в открытой водной среде в присутствии толуольной фазы // Noosfera – 2013. –Nr.8 – 125 – 128.
 41. Егурнов А.И., Борук С.Д. Технология получения и перспективы применения суспензионного углеродного топлива на основе вторичных топливных энергоносителей // Современная наука – Сборник научных статей – №2(13) – 2013 – С. 18–21.
 42.  Борук С.Д. Рациональное и экологически безопасное применение отходов нефтеперерабатывающей и угледобывающей промышленности. Перспективы получения и внедрения усредненного жидкого топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Луганськ 24–25 жовтня 2013 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації С. 129 – 131.
 43. С. Борук, Н. Трояновська. Підвищення рівня техногенної безпеки процесів спалювання некондиційного палива // Вісник НУ "Львівська політехніка", Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» – Випуск 74 – 2013 – С.145-149.
 44. O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik and S.D. Boruk.  Effect of solvent Nature on the Stability of Highly Dispersed and Nanosized Cadmium Telluride //Russian Journal of Inorganic Chemistry – 2013 – Vol. 58 – №10 – 1166 – 1171 p.
 45. Егурнов А.И., Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії в дисперсних системах, що містять частинки різної природи // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник – 2013–Випуск 53(94) – С. 38 – 43.
 46.  Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А., Трояновская Н.М. Перспективы внедрения суспензионного угольного топлива с учетом рекомендаций европеского парламента и совета европейского союза // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник – 2013–Випуск 53(94) – С. 210 – 217.
 47.  Борук С.Д., Димитрюк Т.М. Кислотно–основна рівновага у водовугільних системах на основі стічних вод // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 640 – С. 13 – 17.
 48. O.A. Kapush, S.M. Kalytchuk, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, A.S. Kravtsova, D.V. Korbutyak, S.D. Boruk. Influence of the dispersion environment nature on photoluminescence properties of CdTe nanocrystals in colloidal solution // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics – Vol. 15. – №3. – 2012. – P. 223–226.
 49.  Борук С.Д. Получение композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Энергосбережение – №3 – 2013 – С. 14 –17.
 50.  Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Бабійчук І.С., Борук С.Д. Вплив стабілізаторів на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника – Вып. 47, 2012 – С.91 –96.
 51.  Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Борук С.Д. Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах // Фізика і хімія твердого тіла – Т.13 – №4 – 2012 – С. 1022 – 1026.
 52. Борук С.Д., Савчук О.А., Дремлюженко С.Г., Томашик В.М.,  Кушнір О.В, Юрійчук І.М. Вплив енергії адгезійної взаємодії в системі дисперсійне середовище – адсорбент на адсорбційну здатність тіогліколевої кислоти високодисперсним кадміЙ телуридом // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2012. - Вип. 606 – С. 7 – 12.
 53.  Борук С.Д. Напрями підвищення екологічної безпеки спалювання вугілля із високим вмістом сульфуру та вугільних суспензій на їх основі // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2012. - Вип. 606 – С. 13 – 18.
 54. Борук С.Д., Егурнов О.І. Вплив умов проведення помелу на фізико–хімічні властивості суспензійного вугільного палива // Український міжвідомчий науково –технічний  збірник «автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» – 2011 – № 45 – С.270–274.
 55. В.Ю. Третиник, Т.С. Слипенюк, С.Д. Борук, А.С. Макаров. Интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях нитрида кремния.// УХЖ. – 2011 – N10,т.77 С. 125–130. 
 56. С.Д. Борук, А.И. Егурнов. Получение и физико–химические свойства суспензионного угольного топлива на основе отходов нефтепереработки // Вісник національного технічного університету «ХПІ» – № 50. – 2011. – С. 29 – 34.
 57.  Капуш О.А., Тріщук Л.І., Мазарчук І.О., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Дімітрієв О.П., Бабічук І.С., Борук С.Д. Вплив постсинтетичної обробки на оптичні властивості колоїдних розчинів нанокристалів CdTe, стабілізованих тіогліколевою кислотою // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 581 – С. 41–44.
 58.  Борук С.Д., Кобітович О.М., Никифорук Т.В. Напрями стабілізації водовугільних суспензій на основі антрациту // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 581 – С. 12–16.
 59. С.Д. Борук, С.Г. Дремлюженко, І.М. Юрійчук, І.Д. Сиротинська. Вплив модифікаторів на інтенсивність контактної взаємодії високодисперсних систем на основі телуриду кадмію//Фізика і хімія твердого тіла. – Т.12,№3 – 2011–С.710–714.
 60.  А.И. Егурнов, С.Д. Борук, Н.Н. Трояновская. Получение и перспективы применения композиционного углеродного топлива на основе вторичных топливных энергоносителей // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2012–Випуск 50(91) – С. 204 – 208.
 61. А.И. Егурнов, С.Д. Борук, Т.М. Димитрюк. Получение и характеристики водоугольного топлива на основе сточных вод НПП «Заря» // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2012–Випуск 50(91) – С. 208 – 213.
 62.  O.A. Savchuk, S.D. Boruk, S.G. Dremlyuzhenko, I.M. Yuriychuk, V.N. Tomaschyk. Effect of adhesion energy on the adsorption of CdTe modsfiers // Chem. Met.Alloys, – №4 – 2011 – P.1–4.
 63. Борук С.Д. Получение водоугольного топлива на основе бурого угля // Научный журнал «Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского» – Т.24(63), №1 (Биология, химия) – Симферополь 2011 – С.185–189.
 64. Егурнов А.И., Борук С.Д. Физико–химические основы получения угольного суспензионного топлива на основе органических дисперсионных сред // Современная наука – Сборник научных статей – №1(6) – 2011 – С. 70–75.
 65.  Sergey Boruk, Igor Winkler, Sonia Gutt. Influence of some surfactants and flocculants on interparticle interaction in aqueous suspensions of hydro–mica // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year X, No 2 – 2011. – P.84–87.
 66.  Борук С.Д., Савчук О.А., Дремлюженко С.Г., Томашик В.М., Юрійчук І.М. Вплив енергії адгезійної взаємодії на формування адсорбційного шару модифікаторів на поверхні частинок телуриду кадмію //  Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 555 – С. 17–20.
 67. Борук С.Д., Трояновська Н.М. Напрями одержання та фізико–хімічні властивості органічних дисперсійних середовищ на основі нафтових шламів для одежання вугільних суспензій //  Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 555 – С. 21–25.
 68. В.Р. Водянка, А.С. Макаров, М.Н. Балакина, С.Д. Борук, Д.Д. Кучерук. Применение тиосемикарбазида в процессах баромембранной очистки сточных вод // Химия и технология воды – 2011 - Т.33, №3. – С. 334 – 344.
 69. V.R. Vodyanka, A.S. Makarov, M.N. Balakina, S.D. Boruk and D.D. Kucheruk. The Use of Thiosemicarbazyde in the Pressure–Driven Processes of Wastewater Teatment // Journal of Water Chemistry and Technology – 2011 – Vol. 33 – No3, – P.196–201.
 70. Егурнов А.И., Борук С.Д. Влияние неионогенных ПАВ и флокулянтов на интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в суспензиях содержащих частицы разной природы // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2011–Випуск 45(86) – С. 179 – 186.
 71. Егурнов А.И., Борук С.Д. Винклер И.А. Физико–химические принципы получения композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2011–Випуск 44(85) – С. 167 – 173.
 72. O.A. Savchuk, L.I. Trishchuk, I.A. Mazarchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, O.P. Dimitriev, S.D. Boruk, D.O. Kapush. CdTe quantum dots precipitation of monodisperse fraction from colloid solution // Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics – Vol. 13. – №4. – 2010. – P. 428–431.
 73. Борук С.Д. Влияние свойств угля и характеристик дисперсионной среды на интенсивность помола при получении суспензионного угольного топлива // Вестник национального технического университета «ХПИ». Тематический вестник «Химия, химическая технология и экология» – №65. – 2010. – С. 89 – 94.
 74.  Sergey Boruk, Igor Winkler. Influence of some non-ionic syrfactants and flocculants on stability of diluted dispersions of kaolin and hydro–mica // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year X, No 1 – 2011. – P.17–23.
 75. А.О. Федоров, Т.Л. Шкабара, В.В. Сташкевич, С.Д. Борук, В.В. Нечипорук Оптимізація навчально–виховного процесу викладання хімічних дисциплін // Вісник Чернівецького торгівельно–економічного інституту (економічні науки), Випуск IV (40) –2010. – С.394–403.
 76. О.І. Егурнов, В.М. Соколик, Б.Л. Литвин, С.Д. Борук, І.А. Вінклер, П.Г. Дригулич, А.В. Троценко. Шляхи підвищення теплотворної здатності твердого брикетованого палива // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 43(84) – С. 165 – 169.
 77. Савчук О.А., Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Томашик В.Н., Юрийчук И.Н. Влияние фосфониевых кислот на устойчивость высокодисперсных систем теллурида кадмия // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского – Т.23(62), №4 (Биология, химия) – Симферополь 2010 – С.294–300.
 78. Борук С.Д. Фізико – хімічні та експлуатаційні характеристики вугільних суспензій на основі рідких продуктів піролізу гуми. // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2010. - Вип. 526 – С. 35 – 39.
 79. О.А. Савчук, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.М. Калитчук, І.Б. Стратійчук, Борук С.Д. Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації // Фізика і хімія твердого тіла – Т.12, № 1 – 2011.– С182–185.
 80. Борук С.Д. Використання золи сміттєспалювальних заводів при виробництві будівельних матеріалів // Энергосбережение – №7 – 2010 – С. 30 –31.
 81. Sergey Boruk, Igor Winkler, Sonia Gutt. Interparticle interaction in the diluted aqueous suspensions of hydro–mica. // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year IX, No 1 – 2010. – P.19–24.
 82. Борук С.Д., Вінклер І.А. Вплив складу дисперсійного середовища на фізико–хімічні характеристики водо вугільного палива на умови його транспортування // Промислова гідравліка і пневматика – 2009 – №3(25) – С.15–18.
 83. S. Boruk, I. Winkler, S. Gutt. Drilling fluids thickening though changes in the inter–particle interaction // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.2 - 2009 - P. 24-27.
 84. Борук С.Д. Энергоносители из промышленных отходов // Энергосбережение – №2 – 2010 – С29–31.
 85. Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С. Анализ влияния различных составляющих расклинивающего давления на процесс структурирования высококонцентрированных водоугольных суспензий // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 40(81) – С. 19 –26.
 86. Егурнов А.И., Борук С.Д. Пути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащения // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 41(82) – 42(83) – С. 283 - 290.
 87.  Sergey Boruk, Olexander Yegurnov, Igor Winkler, Sonia Gutt. Environment Friendly Burning of the High-Sulfur Coal // International coal preparation congress. Conference proceedings – 2010. – Published by Society for Mining, Metallurgy & Exploration. – P. 146 – 151.
 88. Борук С. Д., Дремлюженко С. Г., Юрійчук І. М., Савчук О. А. Вплив модифікатора на стійкість мікрогетерогенних систем телуриду кадмію // «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем» ХІІ міжнародна конференція МКФТТПН-ХІІ. Тези доповідей – Івано-Франківськ – т. 2, с. 139-140.
 89. Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Савчук О.А. Влияние электростатической составляющей расклинивающего давления на интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях высокодисперсного телурида кадмия // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-4, Україна, Запоріжжя, 15-19 вересня 2009 року. Тези доповідей.– т.1.– С. 61.
 90. Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Кушнір В.М., Макаров А.С. Екологічно безпечні розчини хімічної обробки металів // Матеріали Українського екологічного конгресу «Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку» – Київ 10–11 грудня 2009 року – С.255.
 91. S. Boruk, I. Winkler, S. Gutt, A. Egurnov Surface Modification of the Brown Coal and its Influence on Physicochemical Properties of the Brown Coal Suspensions // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.1 - 2009 -  P. 36-41.
 92. V. Vodyanka, S. Boruk, I. Winkler, M. Balakina, A. Rybachok Advances in Barometric Treatment of Wastewater // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.2 - 2009 -  P. 36-41.
 93.  Борук С.Д., Савчук О.А., Халавка Ю.Б., Панчук О.Е., Щербак Л.П. Вплив фоcфонієвих кислот на інтенсивність контактної взаємодії у високодисперсних системах порошків кадмій телуриду та аеросилу // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.473 – С.19-24.
 94.  Водянка В.Р., Борук С.Д., Федоров А.О., Кучерук Д.Д., Кушнір В.М. Використання реакцій комплексоутворення для захисту поверхні металу при проведенні хімічної обробки його поверхні та вилучення іонів з відпрацьованих розчинів // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.473 – С.25-29. 
 95. Борук С.Д., Вінклер І.А., Макарова К.В. Вплив стану поверхні частинок дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики водовугільних суспензій на основі бурого вугілля // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип. 453. – С.40-45.
 96. Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір С.В. Напрямки підвищення екологічної безпеки процесів хімічної обробки поверхні металів // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.453. – С.56-62.
 97.  Макаров А.С., Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю. Ингибирование растворения меди и ее сплавов в кислой среде производными тиоамидов // Энерготехнологии и ресурсосбережение,– 2009–№2 – С.49-52.
 98. Борук С.Д., Водянка В.Р., Балакина М.М. Застосування тіовмісних органічних сполук для підвищення ефективності очищення стічних вод баромембранними методами // Промислова гідравліка і пневматика – 2009 – №2(24) – С.14–18.
 99. Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Юрийчук И.Н. Влияние заряда частиц на устойчивость наносистем на  основе Al2O3, Y2O3 и Si3N4. // Вопросы химии и химической технологии – 2009 – №2 – С.131–136.

100.  Борук С.Д. Эксплуатационные и экологические характеристики водоугольного топлива // Энергосбережение – №3 – 2009 – С29–32.

101.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С. Влияние модификации поверхности частиц бурого угля на физико–химические и эксплуатационные свойства суспензий на его основе // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2009–Випуск 36(77) – 37(78) – С. 142 - 149.

102.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А. Получение и характеристики неводных высококонцентрированных суспензий на основе низкокалорийного угля и отходов углеобогащения // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2009–Випуск 36(77) – 37(78) – С. 224 - 229.

103.  А.С.Макаров, А.И.Егурнов, Д.П.Савицкий, В.А.Завгородний, С.Д.Борук Высоконцентрированные водоугольные суспензии. Влияние модифицирования бурого угля на реологические свойства и эксплуатационные харатеристики// Хімічна промисловість України – №3, 2008.– С.19–24.

104.  Борук С.Д., Водянка В.Р., Тевтуль Я.Ю. Дослідження процесів гальмування корозії деяких сталей.// Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2008. - Вип. 399-400.– С.192-194.

105.  Апухтіна А.А., Борук І.І., Борук М.Д., Борук С.Д., Водянка В.Р., Воробець М.М., Кобітович О.М., Тевтуль Я.Ю. Деякі закономірності відновлення іонів Нікелю з відпрацьованих розчинів хімічного нікелювання.// Наук. вісник ЧНУ Хімія-Чернівці,2008,-Вип.399-400.–С.159-161.

106.   Водянка В.Р., Борук С.Д., Макаров А.С., Кушнір С.В. Вплив похідних сечовини та тіосемікарбазиду на агрегативну та седиментаційну стійкість гідросуспензій заліза та продуктів корозії // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2008, - Вип. 422. – С.89-94.

107.   Sergey Boruk and Igor Winkler. Highly concentrated water–coal suspensions: preparation from the coal concentration slurries, rheological and energetic characteristics // Polish journal of applied chemistry – 2008 – LII, no. 3–4,  – P. 149–155.

108.   Sergey Boruk and Igor Winkler. Ecologically Friendly Utilization of the Coal Processing Waste as the Secondary Energy Source.// NATO Science for Peace and Security Series “Energy and Environment Challenges to Security” – 2009. – P. 251–260.

109.   Sergey Boruk and Igor Winkler. The chemical plants wastewater utilization as a source for the water–coal fuel production // Annals of the Suceava University – Anul VII, Nr.2 - 2008 -  P. 38-45.

110.  Макаров А.С., Кобитович О.М, Егурнов А.И., Борук С.Д., Савицкий Д.П. получение высококонцентрированного водоугольного топлива на основе отходов углеобогащения для использования в энергетическом комплексе Украины // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2008–Випуск 33(74) –С. 5 - 26.

111.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С., Кобитович О.М. Получение водоугольного топлива на основе твердых отходов и фенольных вод коксохимического производства // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2008–Випуск 33(74) –С.160 - 174.

112.  `Борук С.Д., Макаров А.С. Межчастичные взаимодействия в водных суспензиях гидрослюды в присутствии водорастовримых полимеров // Химия и технология воды – 2008 - Т.30, №4. – С. 366 – 373.

113.  S.D. Boruk and A.S. Makarov. Interparticle Interaction in Water Suspension of Hydromica in the Presence of Water–Soluble Polymers // Journal of Water Chemistry and Technology – 2008 – Vol. 30 – No4, – P.203–207.

114.   Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Кушнир О.В. Ингибирование процессов растворения меди и ее сплавов в кислой среде. // Весник Национального технического университета «ХПИ» - 2008 – Выпуск №32 – С. 39-44.

115.  Борук С.Д. Роль лабораторных занятий при изучении экологических курсов и усиление их взаимосвязи с лекционным курсом // «Людина та навколишне середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в ВУЗах”. Збірник наукових праць, Одеса, 12-15 вересня 2007 р.– Одеса, вид-во ОДАХ.–2007.–С.37-39.

116.  Борук С.Д., Макаров А.С., Водянка В.Р., Кушнир О.В., Тевтуль Я.Ю. Высокоэффективный раствор для очистки поверхности изделий из черных металлов от ржавчины и окалины // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2007–№3 –С.27-30.

 1.   Boruk S. Technology of lowering of wastes of oxides of nitrogen and sulphur at incineration of high ashen coal and coal refining wastes // Annals of the Suceava University – Year VI, - 2007 - № 1. – P. 16-24

118.   S. Boruk and I. Winkler. Ecologically Friendly Utilization of the Coal Processing Waste as the Secondary Energy Source. NATO Advanced Workshop “Energy and Environment Challenges to Security” (November 21-23, 2007, Budapest) Proceedings. – Budapest. – 2007. – P. 23-32.

119.   Борук С.Д., Вінклер І.А.,Скрипський І.М., Підлиснюк Ю.В. Умови отримання водовугільного пального на основі бурого вугілля та його характеристики.// Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.48-57.

120.   Кобітович О.М., Борук С.Д. Вплив вмісту та складу мінеральної складової шламів вуглезбагачувальних і коксохімічних фабрик на реологічні властивості висококонцентрованих суспензій на їх основі. // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.116-123.

121.  Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір О.В., Тевтуль Я.Ю. Підвищення продуктивності розчинів полірування поверхні виробів із купруму та його сплавів і вилучення іонорозчинних домішок з відпрацьованих розчинів. // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.145-152.

122.   В.Водянка, С. Борук. Підвищення ефективності мембранних процесів очистки стічних вод // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво. Збірник  наукових праць. Чернівці , Рута – 2007. С. 27-35.

123.   С.Д.Борук, С.Г. Дремлюженко, И.И. Юрийчук, Ю.Н. Давидюк, О.А. Савчук Влияние природы растворителя на формирование адсорбционного слоя на поверхности високодисперсного CdTe// Нові технології №2(20)–2008. Науковий вісник КУЕІТУ– С.222–226.

124.   Борук С.Д., Макаров А.С., Корнилович Б.Ю. Влияние композиций неионогенных поверхностно активных веществ и полимеров на интенсивность межчастичных взаимодействий в концентрированных водных суспензиях гидрослюды в присутствии электролитов // Строительные материалы и изделия,– 2007–№2(43)–С.37-40.

125.  Макаров А.С., Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А., Сочикан О.М. Высококонцентрированные суспензии на основе отходов углеобогащения. Получение, реологические характеристики и энергетическая ценность // Хімічна промисловість України, - 2007 - №2(79) – С. 56 – 60.

126.  Егурнов  А.И., Корнилович Б.Ю., Макаров А.С., Винклер И.А., Борук С.Д., Савицкий Д.П. Получение водоугольного топлива на основе бурого угля модифицированного органическими веществами // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2007–Випуск 29(70)–30(71)–С.156-166.

127.   Третиник В.Ю., Борук С.Д., Макаров А.С., Тураш Г.А. Адсорбция неиногенных поверхностно-активных веществ на природных и синтетических дисперсных фазах. // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2007–№1–С.49-52.

128.  Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір О.В., Тевтуль Я.Ю. Вплив просторової будови похідних сечовини на ефективність їх дії як інгібіторів кислотної корозії // Науковий вісник чернівецького університету. Випуск 307. – Чернівці: Рута – 2006. – С.28–33.

129.   Борук С.Д., Вінклер І.А., Сочикан О.М. Умови отримання та характеристики висококонцентрованих суспензій на основі шламів вуглезбагачувальних фабрик // Науковий вісник чернівецького університету. Випуск 307. – Чернівці: Рута – 2006. – С.59–65.

130.   Борук С.Д., Юзик А.В., Горобець Д.В. Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов // Вісник Вінницького політехнічного інституту - №5- 2006 – С. 104-106.

131.  А.И.Егурнов, С.Д.Борук, О.М.Сочикан, А.С.Макаров Влияние технологии получения высококонцентрированных шламоугольных суспензий на их реологические характеристики, гранулометрический состав и электрокинетические свойства частиц дисперсной фазы.// Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2006–Випуск 25(66)–26(67)–С.166-175.

132.  Макаров А.С., Борук С.Д., Тураш Г.А. Влияние неионогенных поверхностно-активных веществ на устойчивость разбавленных дисперсий каолинита и гидрослюды // Строительные материалы и изделия,– 2006–№1(36)–С.11-15.

133.   Макаров А.С., Борук С.Д., Завгородній В.А. Переробка золи сміттєспалювальних заводів // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2006–№1–С.46-48.

134.   Макаров А.С., Борук С.Д., Завгородній В.А. Згущення бурових розчинів поліакриламідом і гідроксидом кальцію // Нафтова і газова промисловість, –2006–№2(226)–С.22-23.

135.  Макаров А.С., Борук С.Д, Егурнов А.И., Сочикан О.М. Взаимодействие частиц дисперсной фазы в высококонцентрированных водоугольных суспензиях // Уголь Украины, – 2005. – №11 – С.37–39.

136.  Борук С.Д., Сочикан О.М., Савіцький Д.П. Визначення оптимальних умов помелу шламів вуглезбагачувальних фабрик з метою отримання на їх основі високонценрованних водвугільних суспензій // Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 2005. – С.90–98.

137.  Борук С.Д., Кушнір С.В., Водянка В.Р., Кушнір О.В. Використання тіосемікарбазону 2,4-дигідроксибензальдегіду як комплексоутворювача при проведенні очистки води від іонорозчинних домішок // Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 2005. – С.99–104.

138.  Борук С.Д., Кушнир О.В. Применение производных коричных кислот для очистки воды от ионов тяжёлых металлов// Сборник научных трудов “Вибротехнология – 2003”. – Одесса – 2003 – Выпуск 13. С.82–83.

139.  Борук С.Д. Исследование свойств твердых отходов киевского мусоросжигающего завода "Энергия"// Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. – Одесса – 2002 – Выпуск 12. – С.98–100.

140.  Макаров А.С., Гамера А.А., Борук С.Д., Завгородний В.А., Использование промышленных сточных вод при получении водоугольного топлива // Химия и технология воды, – 2002. – №5 – С.440–446.

141.   Борук С.Д.  Исследование условий сгущения буровых растворов // Сборник научных трудов “Вибротехнология – 2002”. – Одесса – 2002 – Выпуск 12. С.71–72.

142.  Борук С.Д. Интенсивность взаимодействия частиц различного размера в концентрированных дисперсных системах// Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. – Одесса – 2003 – Выпуск 13. – С.144–147

143.  Слипенюк Т.С., Нечипорук В.В., Борук С.Д., Наконечный И.И. Исследование процессов взаимной флокуляции в глинисто-солевых суспензиях// Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. – Одесса – 2000 – Выпуск 10. С.185–188.

144.  Борук С.Д. Регулювання властивостей водовугільних суспензій шляхом зміни електрокінетичного потенціалу частинок дисперсної фази// Науковий вісник чернівецького університету Чернівці: Рута –2001. – С.53–59.

145.  Дабула К.М., Борук С.Д. Влияние электрокинетических свойств частиц дисперсной фазы водоугольных суспензий на их седиментационную устойчивость и реологические свойства.// Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. – Одесса – 2001 – Выпуск 11. – С. 159–162.

146.  К.М. Дабула, С.Д. Борук. Регулювання властивостями водовугільних суспензій шляхом зміни електрокінетичного потенціалу частинок дисперсної фази // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Збірник. наук. праць. Книга перша. Спеціальне видання міжнародного науково-технічного журналу ВОТТП. Київ – 2001. – С.50–53.

147.  Сліпенюк Т.С., Нечипорук В.В., Борук С.Д., Умнова З.В. Роль міжчастинних взаємодій у процесах структурування дисперсної фази// Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 2000. – С.103–114.

148.  Борук С.Д. Властивості водовугільних суспензій отриманих на основі промислових стоків// Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 1999. – С.91–97.

149.  Гамера А.В., Борук С.Д., Макаров А.С., Завгородний В.А. Взаимодействие частиц различной дисперсности в гидросуспензиях синтетического алмазного порошка // Сверхтвердые материалы – N2 – 1999 – С.59–62.

150.  Дегтяренко Т.Д., Макаров А.С., Гамера А.В., Борук С.Д. Влияние природы химических реагентов на электрокинетический потенциал поверхности частиц дисперсной фазы и свойства водоугольных суспензий // Химия твердого топлива – N3 – 1999.–С. 50 – 55.

151.  Гамера А.В., Борук С.Д., Макаров А.С., Третинник В.Ю., Завгородний В.А. Влияние неионогенных ПАВ на устойчивость водоугольных суспензий// Экотехнология и ресурсосбережение. – 1999 N5 – С.27–32.

152.  Борук С.Д. Свойства водоугольных суспензий, полученных на основе промышленных сточных вод// Обработка дисперсных материалов и сред. Периодический сборник научных трудов. – Одесса 1999 – Выпуск 9. – С.206–209.

153.  Борук С.Д., Борук М.Д. Процеси міжчастинної взаємодії в суспензіях ультрадисперсних порошків// Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 1998. – С.79–86.

154.  Борук С.Д. Процеси взаємодії частинок у концентрованих дисперсіях синтетичного алмазу // Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 1998. – С.91–97.

155.  Борук С.Д., Борук М.Д., Сташкевич О.М. Адсорбционное модифицирование поверхности частиц УДП // Материалы комплекса научных мероприятий стран СНГ. Одесса – 1998. – Ч.2. – С.48–50.

156.  Слипенюк Т.С., Нечипо


Навчальні матеріали

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

 1. Фізична та колоїдна хімія. Частина І. Фізична хімія. Навчальний посібник / І.А. Вінклер, С.Д. Борук С.Д., Н.В. Панасенко, І.В.Дійчук. – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 112 с.
 2. Фізична хімія Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю. – Чернівці: Рута, 2012.– 128с.
 3. Екологія: Вступ до спеціальності: Методичні вказівки до практичних занять / Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 32с.
 4. Екологія: Вступ до спеціальності: Методичні вказівки до практичних занять / Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 32с.
 5. Методика розв’язування задач із колоїдної хімії: Навчальний посібник/ Укл.: Борук С.Д., Кобітович О.М., Сліпенюк Т.С.– Чернівці: Чернівецький нац.. ун–т, 2010. – 92 с.
 6. Вступ до фаху: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2009.– 80с.
 7. Фізична і колоїдна хімія: Навчальний посібник/ Укл. Вінклер І.А., Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2009.– 100с.
 8. Техноекологія. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2008.– 80с.
 9. Техноекологія. Частина II: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2008.– 80с.

10.  Фізико-хімічні основи екологічно безпечних технологій. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю.– Чернівці: Рута, 2007.– 84с.

11.  Техноекологія. Навчальний посібник / Укл. Масікевич Ю.Г., Гринь Г.І., Солодкий В.Д.,Шапорєв В.П., Борук С.Д., Моісеєв В.Ф., Байрачний В.Б.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 192 с.

12.  Моніторинг природного середовища. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2006.– 80с.

13.  Моніторинг природного середовища. Частина II: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2006.– 80с.

14.  Техногенна безпека.: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2005.– 80с.

15.  Методика розв’язування задач з колоїдної хімії: Навчальний посібник/ Укл.: Борук С.Д., Сліпенюк Т.С., Сочикан О.М.– Чернівці: Рута, 2005.–80 с.

16.  Екологічна стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2004.– 64с.

 

МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 1. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт/ Укл. Сліпенюк Т.С., Борук С.Д., Кобітович О.М.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010.– 36 с.
 2. Техноекологія. Методичні вказівки до практичних занять // Укл. Борук С.Д., Нечипоренко О.В., Тевтуль Я.Ю. – Чернівці: Рута, 2008.– 32 с.
 3. Управління техногенною безпекою та екологічний ризик. Методичні вказівки до практичних занять. // Укл. Борук С.Д., Нечипоренко О.В., Водянка В.Р.– Чернівці: Рута, 2007.– 44 с.
 4. Фізико-хімічні основи екологічно безпечних технологій. Методичні вказівки до лабораторних робіт // Укл. Борук С.Д., Вінклер І.А., Водянка В.Р. - Чернівці: Рута, 2007.– 32 с.
 5. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт/ Укл. Сліпенюк Т.С., Борук С.Д., Сочикан О.М.– Чернівці: Рута, 2005.– 36 с.
 6. Моніторинг навколишнього природного середовища: Лабораторний практикум / Укл. С.Д.Борук, І.А.Вінклер, Я.Ю.Тевтуль. – Чернівці: Рута, 2004.– 32 с.
 7. Природоохоронні технології: Лабораторний практикум/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2004.–32 с.
 8. Воєвідка С.Д., Сліпенюк Т.С., Борук С.Д. Практикум з колоїдної хімії. Для студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці. – ЧНУ –2001– 50с.
 9. Воєвідка С.Д., Сліпенюк Т.С., Борук С.Д. Колоїдна хімія. Методичний  посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці. – ЧДУ – 1997. – 40с.
 10. Воєвідка С.Д., Тевтуль Я.Ю., Борук С.Д. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізичної хімії (N10–20). Частина 2. Для  студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці – ЧДУ – 1997. – 30с.