Борук Сергій Дмитрович

Наукові публікації

Статті у фахових та рейтингових  виданнях

 2021  рік

1. Sergiy Boruk, Igor Winkler, Vitaliy Mishenchuk. Cleaning the vegetable oil production wastewater with anthracite. // Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania Volume XX, Issue 2 – 2021, P. 160 – 164.  
2. Olena Svietkina, Kostiantyn Bas, Sergiy Boruk, Roman Klishchenk, Oleksandr Yehurnov, Jamil Haddad, Olha Khodos. Composite Сarbonaceous Сoal-Water Suspensions  //Materials Science Forum – Vol. 1045,–2021 – P. 212 – 225.
3. Mariya Fedoryak, Olena Boruk, Sergiy Boruk, Igor Winkler. Adsorption of the Petrochemical Pollutants Released at the Small Vehicle-Service Facilities on the Coal Refinery Sludge/Pyrocarbon Compositions // Inzynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society – 2021 – P. 61 – 66.
4. Борук С.Д. Вторинні паливні ресурси: перспективи застосування, екологічні та економічні аспекти  // Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Київ – 23–24 листопада 2021 року. – С. 72–76.
5. Sergiy BORUK, Igor WINKLER. Some physicochemical and organoleptic properties of the short dough with gooseberry powder. // Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania Volume XX, Issue - 2021,pag. 5-12.

2020 рік

6. Борук С.Д. Екологічно прийнятні шляхи рекультивації полігонів твердих побутових відходів // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Івано-Франківськ 8-10 жовтня 2020 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації, 2020 – С. 191 – 195.
7. Борук С.Д. Антиоксидантна здатність та органолептичні характеристики кондитерських виробів з додаванням какао та керобів // «Наукові праці Національного університету харчових технологій». – Київ, НУХТ –  2020. – С. 191 – 197.
8.  Борук С.Д., Кобаса І.М., Воробець М.М. Органолептичні властивоcті та харчова безпека кондитерських виробів з вмістом високодисперного агрусу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 26-27 листопада 2020 року, м. Старобільськ – С. 80 – 84.
9.  Kapush, O.A., Boruk, S.D., Boruk, O.S., Budzulyak, S.I., Kulchytsky, B.N., Kosinov, O.G., Trishchuk, L.I., Mazarchuk, I.O., Morozovska, V.J., Dzhagan, V.M., Hatilov, S.E., Korbutiak, D.V. Effect of the nature of dispersion medium on the CdTe/TGA nanocrystalformation in colloidal solutions and polymeric membranes. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, – 2020 – V. 23(2), P. 160-167.
10.    Борук С.Д. Екологічно прийнятні шляхи рекультивації полігонів твердих побутових відходів // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Івано-Франківськ 8-10 жовтня 2020 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації, 2020 – С. 191 – 195.
11.  Борук С.Д. Антиоксидантна здатність та органолептичні характеристики кондитерських виробів з додаванням какао та керобів // «Наукові праці Національного університету харчових технологій». – Київ, НУХТ –  2020. – С. 191 – 197.
12.  Борук С.Д., Кобаса І.М., Воробець М.М. Органолептичні властивоcті та харчова безпека кондитерських виробів з вмістом високодисперного агрусу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 26-27 листопада 2020 року, м. Старобільськ – С. 80 – 84.
13.  Kapush, O.A., Boruk, S.D., Boruk, O.S., Budzulyak, S.I., Kulchytsky, B.N., Kosinov, O.G., Trishchuk, L.I., Mazarchuk, I.O., Morozovska, V.J., Dzhagan, V.M., Hatilov, S.E., Korbutiak, D.V. Effect of the nature of dispersion medium on the CdTe/TGA nanocrystalformation in colloidal solutions and polymeric membranes. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, – 2020 – V. 23(2), P. 160-167.

 2019 рік

14. O. Kapush, S.I. Budzulyak, D.V. Korbutyak, N.D. Vakhnyak, S.D. Boruk, V.M. Dzhagan, A.I. Yemets, M.Y. Valakh. Influence of the dispersion medium on the properties of CdTe micro- and nanocrystals in a colloidal solution // Functional Materials. – 2019. –Vol.26, № 1. – P.27–34.
15. O. Kapush, S.I. Budzulyak, D.V. Korbutyak, N.D. Vakhnyak, S.D. Boruk, V.M. Dzhagan, A.I. Yemets, M.Y. Valakh. Influence of the dispersion medium on the properties of CdTe micro- and nanocrystals in a colloidal solution // Bakhtiniana. – 2019. – Vol.14, №1. – P.27–34.
16.  Борук С.Д., КушнірА.І., Борук О.С. Напрями вилучення сполук гідраргіруму з вугілля родовищ України. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 818 – С. 7 – 11.
17.  О.А. Капуш, І.О. Мазарчук, Л.І. Тріщук, В.Й. Морозовська, С.Д. Борук*, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, Б.Н. Кульчицький, О.Г. Косінов, Р.Г. Абасзаде. Вплив природи дисперсійного середовища на оптичні властивості нанокристалів CdTe в процесі седиментаційного осадження. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 819 – С. 7 – 11.
18.  Борук С.Д., Кравченко М.Ф., Романовська О.Л. Дослідження механізму впливу дисперсних харчових добавок на реологічні властивості тіста. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2019. – Вип. 819 – С. 12 – 16.

 до 2019року
19. К.С, Дремлюженко, О.Ф. Капуш, С.Д. Борук, Д.В. Корбутяк Вплив стабілізатору на властивості високодисперсних систем кадмій телуриду отриманих електроіскровим методом. Оптоэлектроника  и полупроводниковая техника – 2018– вып. 53 – С. 213 –219.
20. Кравченко М.Ф., Романовська О.Л., Борук С.Д., Лозова Т.В., Лютик О.М.  Вплив диспергованих добавок рослинного походження на реологічну поведінку дисперсних систем на основі пшеничного борошна. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2018. – Вип. 805 – С. 79-82.
21. Борук С.Д., *Капуш О.А., Запотічна Н.М., Майданюк І.В., Казюк О.І, Борук О.С. Створення та характеристики дисперсних вугільних палив для енергогенеруючих підприємств України. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2018. – Вип. 805 – С. 67-72.
22. Sergiy Boruk, Igor Winkler, Olga Romanovska, Olga Gerych. Quinoa as a substitute for semolina: some aspects and problems of introduction // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University - Suceava Volume XVI, Issue 4 – 2017 – P. 196-201.
23. Борук С. Д., Борук О. С., Кушнір А. І. Комплексна переробка вмісту ставів-накопичувачів кислих гудронів // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 792.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2017. – С. 23 – 28.
24. С.Д. Борук, К.С. Дремлюженко, В.З. Цалий, І.М. Юрійчук, В.П. Кладько, А.Й. Гудименко, О.А. Капуш, С.Г. Дремлюженко, С.І. Будзуляк. Властивості високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, отриманих шляхом електрохімічного диспергування // Фізика і хімія твердого тіла – Т.18, № 3.– 2017. – С. 338-341.
25. Борук С.Д., Дремлюженко К.С., Капуш О.А. Вплив гранулометричного складу дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики висококонцентрованих вугільних суспензій // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2016. – Вип. 781 – С. 10–13.
26. С.І. Буздуляк, Л.А. Демчіна, В.М. Єрмаков, О.А. Капуш, Д.В. Корбутяк, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, Л.І. Тріщук, С.Д. Борук. Фотолюмінісцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах иа полімерних плівках // Фізика і хімія твердого тіла – 2016.– Т. 17, № 1 – С.60-64.
27. O. Yegurnov, S. Boruk, I. Winkler, A. Stromenko, N. Troyanovska. New Technology for Efficient and Environment Friendly Treatment of Various Secondary Energy Resources // Inzynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society – 2016 – 1(37) – P. 69 – 74.
28. О.А. Капуш, Л.И. Трищук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.И. Будзуляк, С.Д. Борук, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина. Влияние рН среды на оптические свойства нанокристаллов CdTe при коллоидном синтезе и постсинтетической обработке // Журнал неорганической химии – 2016 – Т.61. – №5 – С.1-7.
29. O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, S.I. Budzulyak, S.D. Boruk, V.N. Ermakov and L.A. Demchina. Effect of Medium pH on the Optical Properties of the CdTe Nanocrystals at Colloidal Synthesis and Postsynthetic Treatment // Russian Journal of Inorganic Chemistry – 2016 – Vol. 61 – №5 – P. 1 – 7.
30. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Запотічна Н.М., Макаров А.С. Взаємозв’язок параметрів стану неводних висококонцентрованих вугільних суспензій // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 768 – С. 87–91.
31. Борук С.Д., Капуш О.А., Кушнір А.І., Борук О.С. Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 768 – С. 100–104.
32. Борук С.Д., Запотічна Н.М., Супильник Н.О., Макаров А.С. Визначення седиментаційної стійкості концентрованих вугільних систем на органічних дисперсійних середовищах // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 29–34.
33. Капуш О.А., Борук С.Д., Томашик В.М., Тріщук Л.І., Томашик З.Ф., Будзуляк С.І., Демчина Л.А., Єрмаков В.М. Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах і полімерних плівках // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 35–40.
34. Кравченко М.Ф., Романовська О.Л., Борук С.Д. Порівняльний аналіз реологічних характеристик дисперсних систем на основі какао та керобу // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія. – Чернівці, 2015. – Вип. 753 – С. 41–45.
35. Борук С.Д. Раціональне та екологічно безпечне використання вторинних паливних ресурсів на регіональному рівні // Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Київ – 1–11листопада 2015 року. – С. 91–93.
36. М.Ф. Кравченко, О.Л, Романовська, С.Д. Борук. Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном «Здоров’я» // Наукові праці НУХТ – 2015 – Т.21, №5 – С. 69-74.
37. Капуш О.А., Трищук Л.И., Томашик В.Н., Томашик З.Ф., Борук С.Д., Зынюк О.В. Получение концентрированных монодисперсных коллоидных растворов нанокристаллов CdTe // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 10. С. 1346-1380
38. O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.N. Tomashik, Z.F. Tomashik, S.D. Boruk, O.V. Zynyuk. Preparation of Concentrated Monodisperse Colloidal Solutions of CdTe Nanocrystals // Russian Journal of Inorganic Chemistry , 2015, Vol. 60, No. 10, pp. 1258–1262.
39. Макаров А.С., Борук С.Д., Егурнов А.И., Димитрюк Т.Н., Клищенко Р.Е. Утилизация промышленных сточных вод при производстве водоугольного топлива // Химия и технология воды – 2014 - Т.36, №4. – С. 333 – 340.
40. A.S. Makarov, S.D. Boruk, A.I. Egurnov, T.N. Dimitryuk and R.E. Klishenko. Utilization of Industrial Wastewater in Production of Coal-Water Fuel // Journal of Water Chemistry and Technology – 2014 – Vol. 36 – No4, – P.180–183.
41. Борук С.Д, Федорів А.О., Запотічна Н.М. Раціональна та екологічно безпечна переробка полімерних відходів // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Київ 4–5 листопада 2014 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації С. 42 – 43.
42. Vira Vodyanka, Sergiy Boruk, Igor Winkler. New friendly environmental etching technologies for some steels and copper alloys // Food and Environment Safety, Year XIII, No 4 – 2014. – P.376–384.
43. Егурнов А.И., Борук С.Д.,Тевтуль Я.Ю. Взаимосвязь параметров состояния водоугольного суспензионного топлива // Современная наука – Сборник научных статей – №2(15) – 2014 – С. 49–53.
44.  Борук С.Д., Запотічна Н.М., Приймак О.Д., Макаров А.С. Вплив вібраційноїобробки на фізико-хімічні властивості вугільного суспензійного палива. // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія.- Чернівці, 2014. – Вип. 722 – С. 12–17.
45. Борук С.Д., Дремлюженко К.С., Юрійчук І.М., Кладько В.П., Гудименко О. Й., Капуш О.А., Цалий В.З. Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації // Наук. вісник Чернівецького університету – Хімія.- Чернівці, 2014. – Вип. 722 – С. 18–21.
46. Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність  міжчастинкової взаємодії у концентрованих дисперсних системах синтетичного алмазного порошку // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 15 – 19.
47. С.Д. Борук, В.Р. Водянка, Я.Ю. Тевтуль, І.А. Вінклер. Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 20–26.
48.  Федоров А.О., Борук С.Д., Буркут В.І. Дослідження комплексоутворення Мо(VI) органічними лігандами кінетичним методом // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 38–41.
49.  Клевчук О.Г., Мережко Н.В., Борук С.Д. Регулювання властивостями ультрадисперсних систем аеросилу, тальку та карбону // Наук. вісник Чернівецького університету Хімія.- Чернівці, 2014. - Вип. 683 – С. 60–66.
50. Борук С.Д. Технология создания топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Технологический аудит и резервы производства – 2014. – №1/3(15) – С. 4-5.
51. Макаров А.С., Борук С.Д., Егурнов А.И., Макарова К.В. Композиционные угольные суспензии на основе вторичных топливных энергоносителей // Уголь Украины, – 2013. – №7 – С.50–52.
52. Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 658 – С. 24 – 29.
53. Капуш О.А., Борук С.Д., Томашик В.М., Тріщук Л.І., Томашик З.Ф. Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування мікро- та нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 658 – С. 70 – 76.
54. С. Борук, И. Винклер, Н. Трояновская. Получение и эксплуатационные характеристики топлива на основе вторичных энергоносителей // Noosfera – 2013. –Nr.8 – 121 – 124.
55. И. Винклер, Е. Боднарюк, С. Борук. Динамика концентрации толуола в открытой водной среде в присутствии толуольной фазы // Noosfera – 2013. –Nr.8 – 125 – 128.
56. Егурнов А.И., Борук С.Д. Технология получения и перспективы применения суспензионного углеродного топлива на основе вторичных топливных энергоносителей // Современная наука – Сборник научных статей – №2(13) – 2013 – С. 18–21.
57. Борук С.Д. Рациональное и экологически безопасное применение отходов нефтеперерабатывающей и угледобывающей промышленности. Перспективы получения и внедрения усредненного жидкого топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Матеріали Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» – Луганськ 24–25 жовтня 2013 р., – К. – Центр екологічної освіти та інформації С. 129 – 131.
58. С. Борук, Н. Трояновська. Підвищення рівня техногенної безпеки процесів спалювання некондиційного палива // Вісник НУ "Львівська політехніка", Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» – Випуск 74 – 2013 – С.145-149.
59. O.A. Kapush, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik and S.D. Boruk.  Effect of solvent Nature on the Stability of Highly Dispersed and Nanosized Cadmium Telluride //Russian Journal of Inorganic Chemistry – 2013 – Vol. 58 – №10 – 1166 – 1171 p.
60. Егурнов А.И., Борук С.Д. Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії в дисперсних системах, що містять частинки різної природи // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник – 2013–Випуск 53(94) – С. 38 – 43.
61. Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А., Трояновская Н.М. Перспективы внедрения суспензионного угольного топлива с учетом рекомендаций европеского парламента и совета европейского союза // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник – 2013–Випуск 53(94) – С. 210 – 217.
62. Борук С.Д., Димитрюк Т.М. Кислотно–основна рівновага у водовугільних системах на основі стічних вод // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2013. - Вип. 640 – С. 13 – 17.
63. O.A. Kapush, S.M. Kalytchuk, L.I. Trishchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, A.S. Kravtsova, D.V. Korbutyak, S.D. Boruk. Influence of the dispersion environment nature on photoluminescence properties of CdTe nanocrystals in colloidal solution // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics – Vol. 15. – №3. – 2012. – P. 223–226.
64. Борук С.Д. Получение композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Энергосбережение – №3 – 2013 – С. 14 –17.
65. Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Бабійчук І.С., Борук С.Д. Вплив стабілізаторів на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника – Вып. 47, 2012 – С.91 –96.
66. Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Борук С.Д. Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах // Фізика і хімія твердого тіла – Т.13 – №4 – 2012 – С. 1022 – 1026.
67. Борук С.Д., Савчук О.А., Дремлюженко С.Г., Томашик В.М.,  Кушнір О.В, Юрійчук І.М. Вплив енергії адгезійної взаємодії в системі дисперсійне середовище – адсорбент на адсорбційну здатність тіогліколевої кислоти високодисперсним кадміЙ телуридом // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2012. - Вип. 606 – С. 7 – 12.
68. Борук С.Д. Напрями підвищення екологічної безпеки спалювання вугілля із високим вмістом сульфуру та вугільних суспензій на їх основі // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2012. - Вип. 606 – С. 13 – 18.
69. Борук С.Д., Егурнов О.І. Вплив умов проведення помелу на фізико–хімічні властивості суспензійного вугільного палива // Український міжвідомчий науково –технічний  збірник «автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» – 2011 – № 45 – С.270–274.
70. В.Ю. Третиник, Т.С. Слипенюк, С.Д. Борук, А.С. Макаров. Интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях нитрида кремния.// УХЖ. – 2011 – N10,т.77 С. 125–130. 
71. С.Д. Борук, А.И. Егурнов. Получение и физико–химические свойства суспензионного угольного топлива на основе отходов нефтепереработки // Вісник національного технічного університету «ХПІ» – № 50. – 2011. – С. 29 – 34.
72. Капуш О.А., Тріщук Л.І., Мазарчук І.О., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Дімітрієв О.П., Бабічук І.С., Борук С.Д. Вплив постсинтетичної обробки на оптичні властивості колоїдних розчинів нанокристалів CdTe, стабілізованих тіогліколевою кислотою // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 581 – С. 41–44.
73. Борук С.Д., Кобітович О.М., Никифорук Т.В. Напрями стабілізації водовугільних суспензій на основі антрациту // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 581 – С. 12–16.
74. С.Д. Борук, С.Г. Дремлюженко, І.М. Юрійчук, І.Д. Сиротинська. Вплив модифікаторів на інтенсивність контактної взаємодії високодисперсних систем на основі телуриду кадмію//Фізика і хімія твердого тіла. – Т.12,№3 – 2011–С.710–714.
75. А.И. Егурнов, С.Д. Борук, Н.Н. Трояновская. Получение и перспективы применения композиционного углеродного топлива на основе вторичных топливных энергоносителей // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2012–Випуск 50(91) – С. 204 – 208.
76. А.И. Егурнов, С.Д. Борук, Т.М. Димитрюк. Получение и характеристики водоугольного топлива на основе сточных вод НПП «Заря» // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2012–Випуск 50(91) – С. 208 – 213.
77. O.A. Savchuk, S.D. Boruk, S.G. Dremlyuzhenko, I.M. Yuriychuk, V.N. Tomaschyk. Effect of adhesion energy on the adsorption of CdTe modsfiers // Chem. Met.Alloys, – №4 – 2011 – P.1–4.
78. Борук С.Д. Получение водоугольного топлива на основе бурого угля // Научный журнал «Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского» – Т.24(63), №1 (Биология, химия) – Симферополь 2011 – С.185–189.
79. Егурнов А.И., Борук С.Д. Физико–химические основы получения угольного суспензионного топлива на основе органических дисперсионных сред // Современная наука – Сборник научных статей – №1(6) – 2011 – С. 70–75.
80. Sergey Boruk, Igor Winkler, Sonia Gutt. Influence of some surfactants and flocculants on interparticle interaction in aqueous suspensions of hydro–mica // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year X, No 2 – 2011. – P.84–87.
81. Борук С.Д., Савчук О.А., Дремлюженко С.Г., Томашик В.М., Юрійчук І.М. Вплив енергії адгезійної взаємодії на формування адсорбційного шару модифікаторів на поверхні частинок телуриду кадмію //  Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 555 – С. 17–20.
82. Борук С.Д., Трояновська Н.М. Напрями одержання та фізико–хімічні властивості органічних дисперсійних середовищ на основі нафтових шламів для одежання вугільних суспензій //  Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2011. - Вип. 555 – С. 21–25.
83. В.Р. Водянка, А.С. Макаров, М.Н. Балакина, С.Д. Борук, Д.Д. Кучерук. Применение тиосемикарбазида в процессах баромембранной очистки сточных вод // Химия и технология воды – 2011 - Т.33, №3. – С. 334 – 344.
84. V.R. Vodyanka, A.S. Makarov, M.N. Balakina, S.D. Boruk and D.D. Kucheruk. The Use of Thiosemicarbazyde in the Pressure–Driven Processes of Wastewater Teatment // Journal of Water Chemistry and Technology – 2011 – Vol. 33 – No3, – P.196–201.
85. Егурнов А.И., Борук С.Д. Влияние неионогенных ПАВ и флокулянтов на интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в суспензиях содержащих частицы разной природы // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2011–Випуск 45(86) – С. 179 – 186.
86. Егурнов А.И., Борук С.Д. Винклер И.А. Физико–химические принципы получения композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2011–Випуск 44(85) – С. 167 – 173.
87. O.A. Savchuk, L.I. Trishchuk, I.A. Mazarchuk, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, O.P. Dimitriev, S.D. Boruk, D.O. Kapush. CdTe quantum dots precipitation of monodisperse fraction from colloid solution // Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics – Vol. 13. – №4. – 2010. – P. 428–431.
88. Борук С.Д. Влияние свойств угля и характеристик дисперсионной среды на интенсивность помола при получении суспензионного угольного топлива // Вестник национального технического университета «ХПИ». Тематический вестник «Химия, химическая технология и экология» – №65. – 2010. – С. 89 – 94.
89.  Sergey Boruk, Igor Winkler. Influence of some non-ionic syrfactants and flocculants on stability of diluted dispersions of kaolin and hydro–mica // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year X, No 1 – 2011. – P.17–23.
90. А.О. Федоров, Т.Л. Шкабара, В.В. Сташкевич, С.Д. Борук, В.В. Нечипорук Оптимізація навчально–виховного процесу викладання хімічних дисциплін // Вісник Чернівецького торгівельно–економічного інституту (економічні науки), Випуск IV (40) –2010. – С.394–403.
91. О.І. Егурнов, В.М. Соколик, Б.Л. Литвин, С.Д. Борук, І.А. Вінклер, П.Г. Дригулич, А.В. Троценко. Шляхи підвищення теплотворної здатності твердого брикетованого палива // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 43(84) – С. 165 – 169.
92. Савчук О.А., Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Томашик В.Н., Юрийчук И.Н. Влияние фосфониевых кислот на устойчивость высокодисперсных систем теллурида кадмия // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского – Т.23(62), №4 (Биология, химия) – Симферополь 2010 – С.294–300.
93. Борук С.Д. Фізико – хімічні та експлуатаційні характеристики вугільних суспензій на основі рідких продуктів піролізу гуми. // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2010. - Вип. 526 – С. 35 – 39.
94. О.А. Савчук, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, С.М. Калитчук, І.Б. Стратійчук, Борук С.Д. Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації // Фізика і хімія твердого тіла – Т.12, № 1 – 2011.– С182–185.
95. Борук С.Д. Використання золи сміттєспалювальних заводів при виробництві будівельних матеріалів // Энергосбережение – №7 – 2010 – С. 30 –31.
96. Sergey Boruk, Igor Winkler, Sonia Gutt. Interparticle interaction in the diluted aqueous suspensions of hydro–mica. // Journal Food and Environment Safety of Suceava  University – FOOD ENGINEERING, Year IX, No 1 – 2010. – P.19–24.
97. Борук С.Д., Вінклер І.А. Вплив складу дисперсійного середовища на фізико–хімічні характеристики водо вугільного палива на умови його транспортування // Промислова гідравліка і пневматика – 2009 – №3(25) – С.15–18.
98. S. Boruk, I. Winkler, S. Gutt. Drilling fluids thickening though changes in the inter–particle interaction // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.2 - 2009 - P. 24-27.
99. Борук С.Д. Энергоносители из промышленных отходов // Энергосбережение – №2 – 2010 – С29–31.
Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С. Анализ влияния различных составляющих расклинивающего давления на процесс структурирования высококонцентрированных водоугольных суспензий // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 40(81) – С. 19 –26.
100. Егурнов А.И., Борук С.Д. Пути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащения // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2010–Випуск 41(82) – 42(83) – С. 283 - 290.
101. Sergey Boruk, Olexander Yegurnov, Igor Winkler, Sonia Gutt. Environment Friendly Burning of the High-Sulfur Coal // International coal preparation congress. Conference proceedings – 2010. – Published by Society for Mining, Metallurgy & Exploration. – P. 146 – 151.
102. Борук С. Д., Дремлюженко С. Г., Юрійчук І. М., Савчук О. А. Вплив модифікатора на стійкість мікрогетерогенних систем телуриду кадмію // «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем» ХІІ міжнародна конференція МКФТТПН-ХІІ. Тези доповідей – Івано-Франківськ – т. 2, с. 139-140.
103. Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Савчук О.А. Влияние электростатической составляющей расклинивающего давления на интенсивность процессов межчастичного взаимодействия в гидросуспензиях высокодисперсного телурида кадмия // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-4, Україна, Запоріжжя, 15-19 вересня 2009 року. Тези доповідей.– т.1.– С. 61.
104. Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Кушнір В.М., Макаров А.С. Екологічно безпечні розчини хімічної обробки металів // Матеріали Українського екологічного конгресу «Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку» – Київ 10–11 грудня 2009 року – С.255.
105. S. Boruk, I. Winkler, S. Gutt, A. Egurnov Surface Modification of the Brown Coal and its Influence on Physicochemical Properties of the Brown Coal Suspensions // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.1 - 2009 -  P. 36-41.
106. V. Vodyanka, S. Boruk, I. Winkler, M. Balakina, A. Rybachok Advances in Barometric Treatment of Wastewater // Annals of the Suceava University – Anul VIII, Nr.2 - 2009 -  P. 36-41.
107. Борук С.Д., Савчук О.А., Халавка Ю.Б., Панчук О.Е., Щербак Л.П. Вплив фоcфонієвих кислот на інтенсивність контактної взаємодії у високодисперсних системах порошків кадмій телуриду та аеросилу // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.473 – С.19-24.
108. Водянка В.Р., Борук С.Д., Федоров А.О., Кучерук Д.Д., Кушнір В.М. Використання реакцій комплексоутворення для захисту поверхні металу при проведенні хімічної обробки його поверхні та вилучення іонів з відпрацьованих розчинів // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.473 – С.25-29. 
109. Борук С.Д., Вінклер І.А., Макарова К.В. Вплив стану поверхні частинок дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики водовугільних суспензій на основі бурого вугілля // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип. 453. – С.40-45.
110. Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір С.В. Напрямки підвищення екологічної безпеки процесів хімічної обробки поверхні металів // Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2009. - Вип.453. – С.56-62.
111. Макаров А.С., Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю. Ингибирование растворения меди и ее сплавов в кислой среде производными тиоамидов // Энерготехнологии и ресурсосбережение,– 2009–№2 – С.49-52.
112. Борук С.Д., Водянка В.Р., Балакина М.М. Застосування тіовмісних органічних сполук для підвищення ефективності очищення стічних вод баромембранними методами // Промислова гідравліка і пневматика – 2009 – №2(24) – С.14–18.
113. Борук С.Д., Дремлюженко С.Г., Юрийчук И.Н. Влияние заряда частиц на устойчивость наносистем на  основе Al2O3, Y2O3 и Si3N4. // Вопросы химии и химической технологии – 2009 – №2 – С.131–136.
114.  Борук С.Д. Эксплуатационные и экологические характеристики водоугольного топлива // Энергосбережение – №3 – 2009 – С29–32.
115.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С. Влияние модификации поверхности частиц бурого угля на физико–химические и эксплуатационные свойства суспензий на его основе // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2009–Випуск 36(77) – 37(78) – С. 142 - 149.
116.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А. Получение и характеристики неводных высококонцентрированных суспензий на основе низкокалорийного угля и отходов углеобогащения // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2009–Випуск 36(77) – 37(78) – С. 224 - 229.
117.  А.С.Макаров, А.И.Егурнов, Д.П.Савицкий, В.А.Завгородний, С.Д.Борук Высоконцентрированные водоугольные суспензии. Влияние модифицирования бурого угля на реологические свойства и эксплуатационные харатеристики// Хімічна промисловість України – №3, 2008.– С.19–24.
118.  Борук С.Д., Водянка В.Р., Тевтуль Я.Ю. Дослідження процесів гальмування корозії деяких сталей.// Наук. вісник ЧНУ Хімія.- Чернівці, 2008. - Вип. 399-400.– С.192-194.
119.  Апухтіна А.А., Борук І.І., Борук М.Д., Борук С.Д., Водянка В.Р., Воробець М.М., Кобітович О.М., Тевтуль Я.Ю. Деякі закономірності відновлення іонів Нікелю з відпрацьованих розчинів хімічного нікелювання.// Наук. вісник ЧНУ Хімія-Чернівці,2008,-Вип.399-400.–С.159-161.
120.   Водянка В.Р., Борук С.Д., Макаров А.С., Кушнір С.В. Вплив похідних сечовини та тіосемікарбазиду на агрегативну та седиментаційну стійкість гідросуспензій заліза та продуктів корозії // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2008, - Вип. 422. – С.89-94.
121.   Sergey Boruk and Igor Winkler. Highly concentrated water–coal suspensions: preparation from the coal concentration slurries, rheological and energetic characteristics // Polish journal of applied chemistry – 2008 – LII, no. 3–4,  – P. 149–155.
122.   Sergey Boruk and Igor Winkler. Ecologically Friendly Utilization of the Coal Processing Waste as the Secondary Energy Source.// NATO Science for Peace and Security Series “Energy and Environment Challenges to Security” – 2009. – P. 251–260.
123.   Sergey Boruk and Igor Winkler. The chemical plants wastewater utilization as a source for the water–coal fuel production // Annals of the Suceava University – Anul VII, Nr.2 - 2008 -  P. 38-45.
124.  Макаров А.С., Кобитович О.М, Егурнов А.И., Борук С.Д., Савицкий Д.П. получение высококонцентрированного водоугольного топлива на основе отходов углеобогащения для использования в энергетическом комплексе Украины // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2008–Випуск 33(74) –С. 5 - 26.
125.   Егурнов А.И., Борук С.Д., Макаров А.С., Кобитович О.М. Получение водоугольного топлива на основе твердых отходов и фенольных вод коксохимического производства // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2008–Випуск 33(74) –С.160 - 174.
126. Борук С.Д., Макаров А.С. Межчастичные взаимодействия в водных суспензиях гидрослюды в присутствии водорастовримых полимеров // Химия и технология воды – 2008 - Т.30, №4. – С. 366 – 373.
127.  S.D. Boruk and A.S. Makarov. Interparticle Interaction in Water Suspension of Hydromica in the Presence of Water–Soluble Polymers // Journal of Water Chemistry and Technology – 2008 – Vol. 30 – No4, – P.203–207.
128.   Водянка В.Р., Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю., Кушнир О.В. Ингибирование процессов растворения меди и ее сплавов в кислой среде. // Весник Национального технического университета «ХПИ» - 2008 – Выпуск №32 – С. 39-44.
129.  Борук С.Д. Роль лабораторных занятий при изучении экологических курсов и усиление их взаимосвязи с лекционным курсом // «Людина та навколишне середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в ВУЗах”. Збірник наукових праць, Одеса, 12-15 вересня 2007 р.– Одеса, вид-во ОДАХ.–2007.–С.37-39.
130.  Борук С.Д., Макаров А.С., Водянка В.Р., Кушнир О.В., Тевтуль Я.Ю. Высокоэффективный раствор для очистки поверхности изделий из черных металлов от ржавчины и окалины // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2007–№3 –С.27-30.
131.  Boruk S. Technology of lowering of wastes of oxides of nitrogen and sulphur at incineration of high ashen coal and coal refining wastes // Annals of the Suceava University – Year VI, - 2007 - № 1. – P. 16-24
132.   S. Boruk and I. Winkler. Ecologically Friendly Utilization of the Coal Processing Waste as the Secondary Energy Source. NATO Advanced Workshop “Energy and Environment Challenges to Security” (November 21-23, 2007, Budapest) Proceedings. – Budapest. – 2007. – P. 23-32.
133.   Борук С.Д., Вінклер І.А.,Скрипський І.М., Підлиснюк Ю.В. Умови отримання водовугільного пального на основі бурого вугілля та його характеристики.// Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.48-57.
134.   Кобітович О.М., Борук С.Д. Вплив вмісту та складу мінеральної складової шламів вуглезбагачувальних і коксохімічних фабрик на реологічні властивості висококонцентрованих суспензій на їх основі. // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.116-123.
135.  Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір О.В., Тевтуль Я.Ю. Підвищення продуктивності розчинів полірування поверхні виробів із купруму та його сплавів і вилучення іонорозчинних домішок з відпрацьованих розчинів. // Наук. вісник ЧНУ. Хімія.- Чернівці, 2007, - Вип. 307. – С.145-152.
136.   В.Водянка, С. Борук. Підвищення ефективності мембранних процесів очистки стічних вод // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво. Збірник  наукових праць. Чернівці , Рута – 2007. С. 27-35.
137.   С.Д.Борук, С.Г. Дремлюженко, И.И. Юрийчук, Ю.Н. Давидюк, О.А. Савчук Влияние природы растворителя на формирование адсорбционного слоя на поверхности високодисперсного CdTe// Нові технології №2(20)–2008. Науковий вісник КУЕІТУ– С.222–226.
138.   Борук С.Д., Макаров А.С., Корнилович Б.Ю. Влияние композиций неионогенных поверхностно активных веществ и полимеров на интенсивность межчастичных взаимодействий в концентрированных водных суспензиях гидрослюды в присутствии электролитов // Строительные материалы и изделия,– 2007–№2(43)–С.37-40.
139.  Макаров А.С., Егурнов А.И., Борук С.Д., Винклер И.А., Сочикан О.М. Высококонцентрированные суспензии на основе отходов углеобогащения. Получение, реологические характеристики и энергетическая ценность // Хімічна промисловість України, - 2007 - №2(79) – С. 56 – 60.
140.  Егурнов  А.И., Корнилович Б.Ю., Макаров А.С., Винклер И.А., Борук С.Д., Савицкий Д.П. Получение водоугольного топлива на основе бурого угля модифицированного органическими веществами // Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2007–Випуск 29(70)–30(71)–С.156-166.
141.   Третиник В.Ю., Борук С.Д., Макаров А.С., Тураш Г.А. Адсорбция неиногенных поверхностно-активных веществ на природных и синтетических дисперсных фазах. // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2007–№1–С.49-52.
142.  Водянка В.Р., Борук С.Д., Кушнір О.В., Тевтуль Я.Ю. Вплив просторової будови похідних сечовини на ефективність їх дії як інгібіторів кислотної корозії // Науковий вісник чернівецького університету. Випуск 307. – Чернівці: Рута – 2006. – С.28–33.
143.   Борук С.Д., Вінклер І.А., Сочикан О.М. Умови отримання та характеристики висококонцентрованих суспензій на основі шламів вуглезбагачувальних фабрик // Науковий вісник чернівецького університету. Випуск 307. – Чернівці: Рута – 2006. – С.59–65.
144.   Борук С.Д., Юзик А.В., Горобець Д.В. Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов // Вісник Вінницького політехнічного інституту - №5- 2006 – С. 104-106.
145.  А.И.Егурнов, С.Д.Борук, О.М.Сочикан, А.С.Макаров Влияние технологии получения высококонцентрированных шламоугольных суспензий на их реологические характеристики, гранулометрический состав и электрокинетические свойства частиц дисперсной фазы.// Збагачення корисних копалин. Науково-технічний збірник,–2006–Випуск 25(66)–26(67)–С.166-175.
146.  Макаров А.С., Борук С.Д., Тураш Г.А. Влияние неионогенных поверхностно-активных веществ на устойчивость разбавленных дисперсий каолинита и гидрослюды // Строительные материалы и изделия,– 2006–№1(36)–С.11-15.
147.   Макаров А.С., Борук С.Д., Завгородній В.А. Переробка золи сміттєспалювальних заводів // Экотехнологии и ресурсосбережение,– 2006–№1–С.46-48.
148.   Макаров А.С., Борук С.Д., Завгородній В.А. Згущення бурових розчинів поліакриламідом і гідроксидом кальцію // Нафтова і газова промисловість, –2006–№2(226)–С.22-23.
149.  Макаров А.С., Борук С.Д, Егурнов А.И., Сочикан О.М. Взаимодействие частиц дисперсной фазы в высококонцентрированных водоугольных суспензиях // Уголь Украины, – 2005. – №11 – С.37–39.
150.  Борук С.Д., Сочикан О.М., Савіцький Д.П. Визначення оптимальних умов помелу шламів вуглезбагачувальних фабрик з метою отримання на їх основі високонценрованних водвугільних суспензій // Науковий вісник чернівецького університету – Чернівці: Рута – 2005. – С.90–98.

та інші.

Навчальні матеріали

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

1. Модернізація технологічних процесів харчових виробництв : навч. посібник / укл. Борук С.Д., Федоров В.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 103 с. (електронний).

2. Моніторинг виробничих процесів: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Федоров В.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 127 с. (електронний).

3. Процеси і апарати харчової промисловості. Частина І. Гідромеханічні процеси : навч. посібник / укл. Борук С.Д., Федоров В.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 177 с. (електронний).

4. Інженерія безпеки та охорона праці: Навч. посібник / укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 80 с. (електронний).

5. Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції: навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с.

6. Хімія смаку, кольору та запаху : навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В, Воробець М.М, Сема О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 78 с.

7. Фізична та колоїдна хімія. Частина І. Фізична хімія. Навчальний посібник / І.А. Вінклер, С.Д. Борук С.Д., Н.В. Панасенко, І.В.Дійчук. – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 112 с.

8. Фізична хімія Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю. – Чернівці: Рута, 2012.– 128с.

9. Методика розв’язування задач із колоїдної хімії: Навчальний посібник/ Укл.: Борук С.Д., Кобітович О.М., Сліпенюк Т.С.– Чернівці: Чернівецький нац.. ун–т, 2010. – 92 с.

10. Вступ до фаху: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2009.– 80с.

11. Фізична і колоїдна хімія: Навчальний посібник/ Укл. Вінклер І.А., Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2009.– 100с.

12. Техноекологія. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2008.– 80с.

13. Техноекологія. Частина II: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2008.– 80с.

14. Фізико-хімічні основи екологічно безпечних технологій. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д., Тевтуль Я.Ю.– Чернівці: Рута, 2007.– 84с.

15. Техноекологія. Навчальний посібник / Укл. Масікевич Ю.Г., Гринь Г.І., Солодкий В.Д.,Шапорєв В.П., Борук С.Д., Моісеєв В.Ф., Байрачний В.Б.- Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 192 с.

16. Моніторинг природного середовища. Частина I: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2006.– 80с.

17. Моніторинг природного середовища. Частина II: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2006.– 80с.

17. Техногенна безпека.: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2005.– 80с.

18. Методика розв’язування задач з колоїдної хімії: Навчальний посібник/ Укл.: Борук С.Д., Сліпенюк Т.С., Сочикан О.М.– Чернівці: Рута, 2005.–80 с.

19. Екологічна стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2004.– 64с.

 

МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

1. Наукові основи харчових технологій: Лабораторний практикум / укл. Федорів В.М., Кобаса І.М., Борук С.Д. – Чернівці:   Чернівецький національний   університет   імені Юрія  Федьковича, 2021.– 120с.

2. Екологія: Вступ до спеціальності: Методичні вказівки до практичних занять / Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 32с.

3. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт/ Укл. Сліпенюк Т.С., Борук С.Д., Кобітович О.М.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010.– 36 с.

4. Техноекологія. Методичні вказівки до практичних занять // Укл. Борук С.Д., Нечипоренко О.В., Тевтуль Я.Ю. – Чернівці: Рута, 2008.– 32 с.

5. Управління техногенною безпекою та екологічний ризик. Методичні вказівки до практичних занять. // Укл. Борук С.Д., Нечипоренко О.В., Водянка В.Р.– Чернівці: Рута, 2007.– 44 с.

6. Фізико-хімічні основи екологічно безпечних технологій. Методичні вказівки до лабораторних робіт // Укл. Борук С.Д., Вінклер І.А., Водянка В.Р. - Чернівці: Рута, 2007.– 32 с.

7. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт/ Укл. Сліпенюк Т.С., Борук С.Д., Сочикан О.М.– Чернівці: Рута, 2005.– 36 с.

8. Моніторинг навколишнього природного середовища: Лабораторний практикум / Укл. С.Д.Борук, І.А.Вінклер, Я.Ю.Тевтуль. – Чернівці: Рута, 2004.– 32 с.

9. Природоохоронні технології: Лабораторний практикум/ Укл. Борук С.Д.– Чернівці: Рута, 2004.–32 с.

10. Воєвідка С.Д., Сліпенюк Т.С., Борук С.Д. Практикум з колоїдної хімії. Для студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці. – ЧНУ –2001– 50с.

11. Воєвідка С.Д., Сліпенюк Т.С., Борук С.Д. Колоїдна хімія. Методичний  посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці. – ЧДУ – 1997. – 40с.

12. Воєвідка С.Д., Тевтуль Я.Ю., Борук С.Д. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з фізичної хімії (N10–20). Частина 2. Для  студентів хімічного та біологічного факультетів. – Чернівці – ЧДУ – 1997. – 30с.

 

Монографії

1. Борук С.Д., Егурнов О.І., Макаров А.С. Створення та властивості альтернативних палив на основі некондиційних та вторинних енергоресурсів (відходи енергогенеруючих, хімічних, харчових підприємств). Монографія – Чернівці – ЧНУ, 2021 – 284 с.