Андрійчук Юлія Мирославівна

Наукові публікації

 1. Андрійчук Ю.М. Комплекси перехідних металів з тіосемікарбазонами ароматичних альдегідів та 4-амінобензенсульфамідом як інгібітори вільнорадикальних процесів: дис. … кандидата хім. наук : 02.00.04 / Андрійчук Юлія Мирославівна. – Чернівці, 2020. – 180 с.
 2. T.K. Sliusariak, Y.M. Andriichuk, S.A. Vojtovych, MA Zhukovskyi, YB Khalavka. Synthesis of CdSe/ZnS Nanoparticles with Multiple Photoluminescence //Physics and Chemistry of Solid State, 21 (1), 105-112, 2020.
 3. Andriichuk Y.M., Liavynets O.S., Khalavka Y.B. Effect of synthesis temperature on the growth and optical properties of nanoparticles of cadmium selenide synthesized using the cadmium complex with 4-aminobenzenesulfamide // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019), 27-30 August 2019: Abstr. - Lviv, Ukraine, 2019 – P. 364.
 4. Андрійчук Юлія Мирославівна, Лявинець Олександр Семенович, Халавка Юрій Богданович. Спосіб отримання люмінесцентних частинок кадмію селеніду / Україна UA 131792 U–2019 р.
 5. Вербовецька А.Р., Андрійчук Ю.М. Домашній хімічний експеримент “Синтез молочного (казеїнового) пластику”// Збірник статей VІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених “Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії”. – Ніжин. – 2021. – С. 20 – 22.
 6. Микита Черняк, Юлія Андрійчук, Юрій Халавка, Василь Кушнір, Олександр Лявинець. Дослідження радикал-поглинальної активності 5-ариліден(тіо)барбітурових кислот // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 52.
 7. Гаврилик О. П., Андрійчук Ю. М., Кушнір В. М., Лявинець О. С. Антиоксидантні властивості похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону з екранованим фенольним замісником у гетероциклі // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 818: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 59 – 65. (Опубліковано у 2020 році)
 8. Крупич С.М. П., Андрійчук Ю. М., Кушнір В. М., Лявинець О. С. Антиоксидантні властивості амідних похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону з фенольним замісником у гетероциклі // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 819: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 50 – 56. (Опубліковано у 2020 році)
 9. Манич Т.Р., Андрійчук Ю.М. Розробка лабораторної роботи “Дослідження антиоксидантних властивостей вітамінів та деяких харчових добавок” для позакласних занять з хімії // Збырник статей VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції молодих учених “Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії”. – Ніжин. – 2019. – С. 80 –83.
 10. Єфтеньєва Р.І., Андрійчук Ю.М., Совінська С.В., Кушнір О.В. Синтез нових амонієвих солей піридо[1,2-а]піразину та вивчення їх антиоксидантних властивостей // V Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих учених “Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії”. – Ніжин. – 2018. – С. 56 – 60.
 11. Y.M. Andriichuk, O.S. Liavynets, Y.B. Khalavka. Influence of the Synthesis Temperature on the Growth and Optical Properties of the Cadmium Selenide Nanoparticles Synthesized Using the Cadmium Complex with 4-Aminobenzenesulfamide // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 16 (4), 0693–0700, 2018.
 12. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Кінетика розпаду кумен гідропероксиду у присутності деяких металокомплексів на основі тіосемікарбазону бензальдегіду // Тези доп. ІV Української конф. “Домбровські хімічні читання 2010”. – Львів. – 2010. – С. 37.
 13. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Тіосемікарбазони ароматичних альдегідів – інгібітори розпаду пероксидних сполук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. “Координаційні сполуки: синтез і властивості”. – Ніжин. – 2010. – С. 19.
 14. Лявинець О.С., Андрійчук Ю.М., Марчук А.В. Металокомплекси на основі стрептоциду як інгібітори розпаду кумен гідропероксиду // Тези доп. ХХІІ Української конференції з органічної хімії. – Ужгород. – 2010. – С. 333.
 15. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Закономірності розпаду кумен гідро пероксиду у присутності метало комплексів на основі стрептоциду // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наук. праць. – Вип. 526: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 27 – 31.
 16. Лявинець О.С., Андрійчук Ю.М. Тіосемікарбазони ароматичних альдегідів – інгібітори розкладу гідропероксиду кумену// Катализ и нефтехимия. – 2010. – №18. – С. 10 – 11.
 17. Риндич Н.О, Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Вплив природи інгібітора та розчинника на розклад органічних пероксидів // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 581: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 70 – 77.
 18. Риндич Н.О, Лявинець О.С.,  Андрійчук Ю.М. Вплив кофейної кислоти на розклад пероксидних сполук // V International Conference “Modern problems of physical chemistry”. – Donetsk. – 2011. – P. – 125.
 19. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Металоорганічні комплекси на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду як інгібітори радикальних процесів // V Всеукраїнська конференція “Домбровські хімічні читання – 2012”. – Ніжин. – 2012. – С. 14.
 20. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Вплив природи іону металу на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів та стрептоциду // ІІ Міжнародна науко-практична конференція “Координаційні сполуки: синтез і властивості”. – Ніжин. – 2013. – С. 10 – 11.
 21.  Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С., Мерендел Д.Ю. Вплив природи ліганда на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 658: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 7 – 16.
 22. Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С., Мерендел Д.Ю.  Антиоксидантна здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду // Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології”, 20-21 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014 р. – С. 88 – 89.
 23. Руснак О.В., Капарчук К.В., Андрійчук Ю.М., Скрипська О.В., Ягодинець П.І. Антиоксидантні властивості похідних 3-гідроксикумарину // Х Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». – Вінниця. – 2017. – С. 125.
 24. Руснак О.В., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Капарчук К.В., Ягодинець П.І., Литвин Р.З., Обушак М.Д. Синтез і дослідження антиоксидантної активності похідних 4-(4-ацетилфеніл)-3-гідроксикумарину // Матеріали VІІ Української конференції «Домбровські хімічні читання-2017». – Яремче. – 2017. – С-39.
 25.  Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С., Дука В.В. Вплив природи іона металу на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 683: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 7 – 14.

Навчальні матеріали

 1. Теоретичні основи органічної хімії: навчальний посібник // Укл.: Ягодинець П.І., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
 2. Збірник завдань та вправ з органічної хімії. Частина 2. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету // Укл.: Букачук О.М., Скрипська О.В., Риндич Н.О., Андрійчук Ю.М., Кушнір О.В. Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
 3. Основи медичної та фармацевтичної хімії: навчально-методичний посібник // Укл.: Лявинець О.С., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Кушнір О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с.
 4. Органічна хімія: Навчальний посібник // Укл.: Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Ягодинець П.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.
 5. О.С. Лявинець, О.М. Букачук, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір, Ю.М. Андрійчук, Н.О. Риндич. Практикум з органічної хімії. Навчальний посібник – Харків. – Мачулин, 2014. – 440 с.