Скрипська Ольга Василівна

Наукові публікації

 1. Пат. № 92963 Україна. МПК C07D 215/54, C07D 215/227, C07D 307/48. Спосіб одержання 4-ацетилфенілзаміщених гетероциклічних сполук / Литвин Р.З., Обушак М.Д., Горак Ю.І., Нещадін А.О., Матійчук В.С., Ягодинець П.І., Єленіч О.В., Скрипська О.В. – № u 201403965; заявл. 14.04.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. 17.
 2. Yelenich О.V., Skrypska O.V., Lytvyn R.Z., Neshchadin A.O., Obushak M.D., Kachkovskii A.D., Yagodinets P.I. New biscyanine dye based on 1-{2-oxo-2-[4-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)phenyl]ethyl}-4-methylpyridinium bromide. Electron transitions and electronic spectra // Russ. J. Gen. Chem. – 2014. – Vol. 84, № 11. – P. 2114–2119.
 3. Скрипська О.В., Єленіч О.В., Бліндер О.В., Литвин Р.З., Горак Ю.І., Обушак М.Д., Ягодинець П.І. Синтез та антимікробна активність онієвих похідних 5-(4-бромацетилфеніл)фурфуролу// Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: Збірник наук. праць. – Вип. 753: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 74-78.
 4. O.V. Elenich, R.Z. Lytvyn, O.V. Skripskaya, O.S. Lyavinets, Kh.E. Pitkovych, P.I. Yagodinets, and M.D. Obushak. Synthesis of Nitrogen-Containing Heterocycles on the Basis of 3-(4-Acetylphenyl)-1-methylquinolin-2(1H)-one // R. J. Org. Chem. – 2016. – Vol. 52, No. 3. – P. 373–378.
 5. Руснак О.В., Скрипська О.В., Булига О.І., Литвин Р.З., Обушак М.Д., Ягодинець П.І. Синтез і дослідження рістрегулюючої активності похідних 2-хінолону // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. – Вип. 792: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 62-69.
 6. Синтез та дослідження антиоксидантної активності нових амонієвих похідних 3,4-дигідропіридимідин-2-()-ону / Єфтеньєва Р.І., Волощук О.М., Скрипська О.В., Кушнір О.В. // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. – Вип. 805: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – C. 73-78.
 7. Yagodinets P.I. 4-(4-Acethylphenyl)-3-hydroxycoumarin in the Synthesis of Nitrogen-containing Heterocycles with a Neoflavonoid Moiety / P.I. Yagodinets, O.V. Rusnak, R.Z. Lytvyn, O.V. Skrypska, Kh.Ye. Pitkovych, M.D. Obushak // Russ. J. Org. Chem. – 2019. – Vol. 55, No 8. – P. 1145–1152.  
 8. Elenich O.V. Synthesis and Antimicrobial Activity of 3-Phenyl-1-Methylquinolin-2-One Derivatives / O.V. Elenich, R.Z. Lytvyn, O.V. Blinder, O.V. Skripskaya, O.S. Lyavinets, Kh.E. Pitkovych, M.D. Obushak, P.I. Yagodinets // Pharm.Chem. J. – 2019. – Vol. 52, Issue 12. – P. 969-974.
 9. Cigdem Dulgerbaki, Ali Ihsan Komur, Esin Eren, Volodymyr V. Tkach, Olga V. Skrypska, Marta V. Kushnir, Yana G. Ivanushko, Petro I. Yagodynets, , Aysegul Uygun Oksuz. Electrochemical Characteristics of Azo Dyes Doped Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene) // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2020. – Vol. 10, Issue 6. – Р. 6912 – 6925.
 10. O.V. Skrypska, R. Z. Lytvyn, O. V. Rusnak, D. O. Melnyk, Kh. Ye. Pitkovych, P. I. Yagodinets, and M. D. Obushak. Synthesis and Electronic Transitions of the Dye Based on 1-{2-[4-(3-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)-phenyl]-2-oxoethyl}-4-methylpyridinium Bromide // R. J. Gen. Chem. – 2020. – Vol. 90, No. 4. – Р. 602–609.
 11. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Olga V. Skrypska, Yana G. Ivanushko, Sílvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets, Olga V. Luganska, Zholt O. Kormosh. La descripción teórica de la electropolimerización de compuestos hidroquinónicos, obtenidos electroquímicamente // South Florida Journal of Development, Miami, v.2, n.2, p. 2552-2561. apr./jun. 2021. ISSN 2675-5459.

Навчальні матеріали

 1. Методика розв’язування задач з хімії: навчально-методичний посібник // Укл.: П.М. Фочук, О.В. Скрипська – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 110 с.
 2. О.С. Лявинець, О.М. Букачук, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір, Ю.М. Андрійчук, Н.О. Риндич. Практикум з органічної хімії. Навчальний посібник – Харків. – Мачулин, 2014. – 440 с.
 3. Стратегія та тактика органічного синтезу: Методичні рекомендації / укл. : Скрипська О.В., Ягодинець П.І. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 88 c.
 4. Збірник завдань з курсу «Органічна хімія». / Укл.: Скрипська О.В., Єленіч О.В., Чобан А.Ф. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 78 c.
 5. Органічна хімія: Рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії / укл.: Скрипська О.В., Чобан А.Ф., Лявинець О.С. – Чернівці, 2017. – 68 c.
 6. Вибрані розділи органічної хімії: Рекомендації до лабораторних робіт / укл.: Скрипська О.В., Кушнір О.В., Лявинець О.С. – Чернівці, 2017. – 92 c.
 7. Лявинець О.С., Скрипсьска О.В., Кушнір О.В. Хімічна технологія. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. -160 с.
 8. Лявинець О.С., Скрипсьска О.В., Кушнір О.В. Хімічна технологія. Виробничі хіміко-технологічні процеси. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 168 с.
 9. Охорона праці на хімічних виробництвах: Навчальний посібник // Укл.: Ягодинець П.І., Скрипська О.В., Лявинець О.С., Іванушко Я.Г., Ткач В.В., Кушнір М.В., Паламарек К.В. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. – 119 с.