Жук Аліна Володимирівна

Наукові публікації

2021

Жук А. В., Костишин С. С. Відновлення біогеоценозів зрубів Fagus sylvatica L. в умовах Північної Буковини : монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 384 с.

Жук А. В., Зароченцева О. Д. Особливості світлового забруднення навколишнього середовища Чернівецької області. Український гідрометеорологічний журнал. 2021. № 27. С. 66–75. doi: 10.31481/uhmj.27.2021.07

Fedoriak M., Kulmanov O.,
Zhuk A., Shkrobanets O., Tymchuk K., Moskalyk G., ... & Angelstam P. Stakeholders’ views on sustaining honey bee health and beekeeping: the roles of ecological and social system drivers. Landscape Ecology, 2021. 36(3), 763-783. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-09

  Angelstam P., Fedoriak M., Cruz F., Muñoz-Rojas J., Yamelynets T., Manton M., ... & Zhuk A. Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning. Ecology and Society, 2021. 26(1):11. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-12110-260111

Тимчук К., Баглей О., Жук А., Филипчук Т., Федоряк М. Епізоотична ситуація щодо вароозу медоносних бджіл (Apis Mellifera) окремих районів Чернівецької області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 24. C. 133-140. 
DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-12

2020

Федоряк М. М., Филипчук Т. В., Жук А. В., Тимчук К. Ю., Холівчук А. М. Противароозні ветпрепарати на ринку України в контексті аналізу факторів ризику для медоносних бджіл. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. вип. 23. С. 102–117. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-09

Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр. / М. М. Федоряк,  Л. І. Тимочко, О. О. Шкробанець, А. В. Жук, О. Ф. Делі, С. С. Подобівський, В. Г. Миколайчук,  О. О. Калиниченко, У. В. Легета, О. Д. Зароченцева. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. вип. 23. С.124
138. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11

Зароченцева О., Жук А., Федоряк М. Вплив бджолозапилення на продуктивність та насіннєві характеристики гібридів Helianthus annuus L. Ефективне бджолозапилення: від підвищення урожайності до збереження біорізноманіття : зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. уч., м. Київ, 10 листопада 2020 р. Київ. 2020. С.37–39. 

Шкробанець О. О., Спасова М. Л., Жук А. В. Втрати колоній Apis mellifera L. в Україні як загроза екологічній безпеці.  агровиробництва. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих уч. і студ., м. Київ, 23 квітня 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 118-119.

Fedoriak, M.; Shkrobanets, O.; Angelstam, P.; Moskalyk, G.; Zhuk A.Honey bee colony losses in Ukraine overwinter 2018-2019. // Proceedings of the 2020 COLOSS Monitoring & B-RAP workshops, 4-6 February 2020, Toledo, Spain. – P. 15.


2019

Енергетичні кульутри як модифікатори агроекосистем: колективна монографія /за заг.ред. проф. М.М. Федоряк. - Черінвці : Чернівец. нац. ун.т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 176 с.

Федоряк М. М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр. / М. М .Федоряк  Л. І. Тимочко, О.M. Кульманов, О. О. Шкробанець, А.В. Жук, Ю.С. Дронь, О.Ф. Делі, С.С. Подобівський, Г.М. Мельниченко, У.В. Легета, А.М. Холівчук // Біологічні системи. 2019. Т.11, вип.1. С. 60-70.

Fedoriak M., Kulmanov O., Moskalyk G., Zhuk A., Angelstam P. (2019) “Learning through landscape gradients” – Stakeholders’ views on sustaining beekeeping: a comparison of traditionally and intensively managed landscapes // Proceedings of the 2019 COLOSS Monitoring & B-RAP workshops, 5-7 February 2019, Gothenburg, Sweden. – P. 7.

Fedoriak M. M., Zhuk A. V., Kulmanov 0. M., Moskalyk G. G., Angelstam P. K, Valasiuk S. (2019) Exploring beekeepers perceived factors affecting beekeeping in traditionally and intensively managed Ukrainian landscapes  // Proceedings of the Conference "Environmental Knowledge and Policy Innovation between East and West. Lessons Learned and not". Minsk, Varaksin A.N, P. 54-56.

Жук А.В., Зароченцева О.Д. Медоресурсний потенціал Robinia pseudoacacia L. в умовах парку ім. Ф. Шиллера // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Стале бджільництво в Україні», 6-8 листопада 2019, Чернівці, Україна. С. 58-60.

Москалик Г.Г., Федоряк М.М., Жук А.В., Арушанян Ю.С., Ангельстам П. SWOT- аналіз названих респондентами факторів впливу на успішність бджільництва на градієнті ландшафтних умов Чернівецької області. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. М. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.82-84.

Федоряк М.М., Жук А.В., Кульманов О.М., Москалик Г.Г., Ангельстам П. Аналіз соціально-екологічних аспектів бджільництва з використанням методу фокус-груп. Стале бджільництво в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2019 року. м. Чернівці, Україна. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С.89-92.

Федоряк М.М., Шкробанець О.О., Кульманов О.М., Тимочко Л.І., Жук А.В., Легета У.В., Бродшнайдер Р. Втрати колоній Apis melifera L. після зимівлі 2018-2019 рр. в Україні // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Стале бджільництво в Україні», 6-8 листопада 2019, Чернівці, Україна. С. 96-98.

2018

Федоряк М. М., Жук А.В., Москалик Г.Г., Царанюк В.В., Тимчук К.Ю. Павуки (Araneae) деяких біотопів національного природного парку «Дністровський каньйон» // Біологічні системи.– 2018. – Т. 10, Вип. 2. – С. 130-136.

2017

Федоряк М.М. Павуки-герпетобіонти яблуневих садів на градієнті зменшення пестицидного навантаження / М.М. Федоряк, С.С. Руденко, А.В. Жук // Біологічні системи. – 2017. – Т.9. – Вип. 2. – С. 203-211.  https://doi.org/10.31861/biosystems2017.02м


Зегря М. Фітотоксикологічна оцінка пестицидного комплексу Актара+Стробі та його окремих компонентів / Марія Зегря, Аліна Жук // Матеріали ХХХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 38. ‒ С. 30 – 34. 

2012

Stepan S. Kostyshyn. Abiotic Diversity Measures Ecological Integrity / Stepan S. Kostyshyn, Alina V. Zhuk // Біологічні системи. Наук. вісн. ЧНУ. – Т. 4, Вип. 4. – 2012. – С. 445 – 452.

2011

Жук А. «Школа під блакитним небом»: екологічні доктрини у спадщині В. О. Сухомлинського / А. Жук // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – No 1(3). – С. 43 – 45.

2010

Костишин С.С. Потенційна і реальна флор зрубів букових лісів Північної Буковини / С.С. Костишин, А.В. Жук // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 27 – 31.

2009

Костишин С.С. Аналіз екосистемного різноманіття за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова / С.С. Костишин, А.В. Жук // Доповіді НАН України. – 2009.– №1.– С. 181-186.

Жук А.В. Оцінка толерантності неповночленних фітоценозів до дії екологічних факторів / Жук А.В., Костишин С.С. // Наук. вісн. Нац. Ун-ту біорес. та природокорист. України. – Вип. 134., Ч. ІІІ. – 2009. – С. 301-308.

Костишин С.С. Конкурентна структура неповночленних лісових екосистем / Костишин С.С., Жук А.В. // Біологічні системи. Наук. вісн. ЧНУ. – Т. 1, Вип. 1. – 2009. – С. 16-20.

2008

Жук А.В. Оцінка значущості екологічних факторів, що впливають на формування і диференціацію рослинного покриву зрубів букових лісів / А.В. Жук, С.С. Костишин // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 416: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 162–168.

2007

Жук А.В., Костишин С.С. Особливості ініціальних стадій відновлення фітоценозів на зрубах букових лісів // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т.18, № 3–4. – С. 7–17.

Жук А.В., Костишин С.С. Чутливість індексів видової подібності  при дослідженні рослинності зрубів букових лісів // Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 20. – Ужгород, 2007. – С. 22–29.

Жук А.В. Фітоіндикаційна характеристика екологічних режимів на різновікових зрубах букових лісів // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 343: Біологія.– Чернівці: Рута, 2007. – С.65–71.

Жук А. Особливості видового складу зрубів букових лісів на ініціальних стадіях сукцесії // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів "Молодь та поступ біології", м. Львів, 23 – 27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 201–202.

Костишин С.С., Жук А.В. Оцінка динаміки умов екотопу  зрубів букових лісів за допомогою фітоіндикаційних шкал шляхом ординаційного аналізу // Матеріали Міжнародної конференції "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ, м. Запоріжжя, 29 березня – 01 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – С. 51–54.

Жук А.В. Биоразнообразие фитоценозов буковых лесов на восточной границе ареала // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов", г. Москва, 11–14 апреля 2007 г. Том 1. – Москва: СП "Мысль", 2007. – С. 181.

Zhuk A. Taxonomic spectra analysis of primary beech forest and different-aged clear-cuttings // Proceedings of the III International young scientists conference "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.", Dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Macarevich, Odesa, 15–18 may, 2007. – Одеса, 2007. – С. 80.

Жук А. Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вип. VIІ – VIІІ. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – С.39–42.

Жук А. Еколого-ценотичний підхід у вивченні сукцесій на зрубах букових лісів А. Жук, С. Костишин // Збірник тез ІІІ Міжнародної конференції «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», присвяченої 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському університеті імені Івана Франка (Львів (Україна), жовтень, 4–6, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 31.

Воробець Н.І. Динаміка фізико-хімічних характеристик підстилки зрубів букових лісів Н.І. Воробець, А.І. Малофій, А.В. Жук, С.С.Костишин // Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (11 – 12 травня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 53–54.

2006

Жук А.В., Костишин С.С. Використання еколого-ценотичних груп у дослідженні динаміки рослинності зрубів букових лісів // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: біологія.– Тернопіль, 2006. – Т. 30, № 3–4. – С. 80–85.

Костишин С.С., Жук А.В. Зміни вмісту органогенних елементів у поверхневому шарі ґрунту зрубів Fagus sylvatica L. Із різним типом відновлення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 298: Біологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.89–96.

2005

Жук А.В., Костишин С.С. Явище ранньої дивергенції сукцесійних рядів зрубів  Fagus silvatica L. // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство.” м.Київ, 11 – 13 травня 2005 р. – Київ. – С.22 – 23.

Костишин С.С., Жук А.В. Зміни таксономічного спектру трав’янистого покриву зрубів Fagus silvatica L. на ініціальних стадіях сукцесії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження – теорія та експеримент ‘2005", м. Полтава, 16-20 травня 2005.– Т.7.– С.28–32.

Жук А.В., Костишин С.С. Особливості рослинних угруповань на різновікових зрубах Fagus silvatica L. // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта ‘2005", Дніпропетровськ 7-21 лютого. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.17. Екологія. – С.54–56.

Костишин С.С., Жук А.В. Динаміка трав’янистого покриву зрубів Fagus sylvatica L. на ініціальних стадіях сукцесії // Теорія та практика сучасного природознавства. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. – С.84–90.

Морозова Т.В., Жук А.В. Оцінка цитотоксичності ґрунтів  селітебних територій Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип.252: Біологія.– Чернівці: Рута, 2005.- С.155 – 160.

2004

Жук А.В. Порівняння таксономічних спектрів флори різновікових зрубів Fagus silvatica L. // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство.” м.Київ, 13–15 травня 2004 р. – Київ. – С.32 – 33.

Жук А.В. Сукцесії рослинних угруповань на різновікових вирубках Fagus silvatica L. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції “ Онтогенез рослин у природному та трансформовному середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” м.Львів, 18-21 серпня 2004 р. – Львів. – 2004. – С. 42.

Руденко С., Жук А. Порівняльна оцінка стану фітоценозів на різновікових зрубах Fagus silvatica L.// Актуальні проблеми дослідження довкілля Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2004. – С. 102–106.

Федоряк М. М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр. / М. М .Федоряк  Л. І. Тимочко, О.M. Кульманов, О. О. Шкробанець, А.В. Жук, Ю.С. Дронь, О.Ф. Делі, С.С. Подобівський, Г.М. Мельниченко, У.В. Легета, А.М. Холівчук // Біологічні системи. 2019. Т.11, вип.1. С. 60-70.

Навчальні матеріали

  • Федоряк М.М. Фітосанітарна і ветеринарна безпека: теорія і практика: навч. посібник. / М.М. Федоряк, В.В. Симочко, А.В. Жук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 328 с.
  • Федоряк, М.М. Карантинні захворювання тварин [Текст] : навч. посіб. / М. М. Федоряк, А. В. Жук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 68 с.
  • Федоряк, М.М. Карантинні організми та захворювання рослин [Текст] : навч. посіб. / М. М. Федоряк, А. В. Жук ; М-во освіти та науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 76 с.