Жук Аліна Володимирівна

Наукові публікації

2017
Федоряк М.М. Павуки-герпетобіонти яблуневих садів на градієнті зменшення пестицидного навантаження / М.М. Федоряк, С.С. Руденко, А.В. Жук // Біологічні системи. – 2017. – Т.9. – Вип. 2. – С. 203-211. – 
https://doi.org/10.31861/biosystems2017.02м

Зегря М. Фітотоксикологічна оцінка пестицидного комплексу Актара+Стробі та його окремих компонентів / Марія Зегря, Аліна Жук // Матеріали ХХХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 38. ‒ С. 30 – 34. 


2012

Stepan S. Kostyshyn. Abiotic Diversity Measures Ecological Integrity / Stepan S. Kostyshyn, Alina V. Zhuk // Біологічні системи. Наук. вісн. ЧНУ. – Т. 4, Вип. 4. – 2012. – С. 445 – 452.

2011

Жук А. «Школа під блакитним небом»: екологічні доктрини у спадщині В. О. Сухомлинського / А. Жук // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – No 1(3). – С. 43 – 45.

2010

Костишин С.С. Потенційна і реальна флор зрубів букових лісів Північної Буковини / С.С. Костишин, А.В. Жук // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 27 – 31.

2009

Костишин С.С. Аналіз екосистемного різноманіття за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова / С.С. Костишин, А.В. Жук // Доповіді НАН України. – 2009.– №1.– С. 181-186.

Жук А.В. Оцінка толерантності неповночленних фітоценозів до дії екологічних факторів / Жук А.В., Костишин С.С. // Наук. вісн. Нац. Ун-ту біорес. та природокорист. України. – Вип. 134., Ч. ІІІ. – 2009. – С. 301-308.

Костишин С.С. Конкурентна структура неповночленних лісових екосистем / Костишин С.С., Жук А.В. // Біологічні системи. Наук. вісн. ЧНУ. – Т. 1, Вип. 1. – 2009. – С. 16-20.

2008

Жук А.В. Оцінка значущості екологічних факторів, що впливають на формування і диференціацію рослинного покриву зрубів букових лісів / А.В. Жук, С.С. Костишин // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 416: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 162–168.

2007

Жук А.В., Костишин С.С. Особливості ініціальних стадій відновлення фітоценозів на зрубах букових лісів // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т.18, № 3–4. – С. 7–17.

Жук А.В., Костишин С.С. Чутливість індексів видової подібності  при дослідженні рослинності зрубів букових лісів // Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 20. – Ужгород, 2007. – С. 22–29.

Жук А.В. Фітоіндикаційна характеристика екологічних режимів на різновікових зрубах букових лісів // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 343: Біологія.– Чернівці: Рута, 2007. – С.65–71.

Жук А. Особливості видового складу зрубів букових лісів на ініціальних стадіях сукцесії // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів "Молодь та поступ біології", м. Львів, 23 – 27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 201–202.

Костишин С.С., Жук А.В. Оцінка динаміки умов екотопу  зрубів букових лісів за допомогою фітоіндикаційних шкал шляхом ординаційного аналізу // Матеріали Міжнародної конференції "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ, м. Запоріжжя, 29 березня – 01 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – С. 51–54.

Жук А.В. Биоразнообразие фитоценозов буковых лесов на восточной границе ареала // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов", г. Москва, 11–14 апреля 2007 г. Том 1. – Москва: СП "Мысль", 2007. – С. 181.

Zhuk A. Taxonomic spectra analysis of primary beech forest and different-aged clear-cuttings // Proceedings of the III International young scientists conference "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.", Dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Macarevich, Odesa, 15–18 may, 2007. – Одеса, 2007. – С. 80.

Жук А. Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вип. VIІ – VIІІ. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – С.39–42.

Жук А. Еколого-ценотичний підхід у вивченні сукцесій на зрубах букових лісів А. Жук, С. Костишин // Збірник тез ІІІ Міжнародної конференції «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», присвяченої 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському університеті імені Івана Франка (Львів (Україна), жовтень, 4–6, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 31.

Воробець Н.І. Динаміка фізико-хімічних характеристик підстилки зрубів букових лісів Н.І. Воробець, А.І. Малофій, А.В. Жук, С.С.Костишин // Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (11 – 12 травня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 53–54.

2006

Жук А.В., Костишин С.С. Використання еколого-ценотичних груп у дослідженні динаміки рослинності зрубів букових лісів // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: біологія.– Тернопіль, 2006. – Т. 30, № 3–4. – С. 80–85.

Костишин С.С., Жук А.В. Зміни вмісту органогенних елементів у поверхневому шарі ґрунту зрубів Fagus sylvatica L. Із різним типом відновлення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 298: Біологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.89–96.

2005

Жук А.В., Костишин С.С. Явище ранньої дивергенції сукцесійних рядів зрубів  Fagus silvatica L. // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство.” м.Київ, 11 – 13 травня 2005 р. – Київ. – С.22 – 23.

Костишин С.С., Жук А.В. Зміни таксономічного спектру трав’янистого покриву зрубів Fagus silvatica L. на ініціальних стадіях сукцесії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наукові дослідження – теорія та експеримент ‘2005", м. Полтава, 16-20 травня 2005.– Т.7.– С.28–32.

Жук А.В., Костишин С.С. Особливості рослинних угруповань на різновікових зрубах Fagus silvatica L. // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта ‘2005", Дніпропетровськ 7-21 лютого. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.17. Екологія. – С.54–56.

Костишин С.С., Жук А.В. Динаміка трав’янистого покриву зрубів Fagus sylvatica L. на ініціальних стадіях сукцесії // Теорія та практика сучасного природознавства. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. – С.84–90.

Морозова Т.В., Жук А.В. Оцінка цитотоксичності ґрунтів  селітебних територій Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип.252: Біологія.– Чернівці: Рута, 2005.- С.155 – 160.

2004

Жук А.В. Порівняння таксономічних спектрів флори різновікових зрубів Fagus silvatica L. // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство.” м.Київ, 13–15 травня 2004 р. – Київ. – С.32 – 33.

Жук А.В. Сукцесії рослинних угруповань на різновікових вирубках Fagus silvatica L. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції “ Онтогенез рослин у природному та трансформовному середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” м.Львів, 18-21 серпня 2004 р. – Львів. – 2004. – С. 42.

Руденко С., Жук А. Порівняльна оцінка стану фітоценозів на різновікових зрубах Fagus silvatica L.// Актуальні проблеми дослідження довкілля Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2004. – С. 102–106.


Навчальні матеріали

  • Федоряк М.М. Фітосанітарна і ветеринарна безпека: теорія і практика: навч. посібник. / М.М. Федоряк, В.В. Симочко, А.В. Жук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 328 с.
  • Федоряк, М.М. Карантинні захворювання тварин [Текст] : навч. посіб. / М. М. Федоряк, А. В. Жук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 68 с.
  • Федоряк, М.М. Карантинні організми та захворювання рослин [Текст] : навч. посіб. / М. М. Федоряк, А. В. Жук ; М-во освіти та науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 76 с.