Токарюк Алла Іларіонівна

Наукові публікації

Монографії

Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський»: монографія / наук. ред. І.І. Чорней [І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, М.В. Величко, О.В. Баглей, Л.І. Мелещук, Н.А. Смірнов, А.В. Юзик,, З.Т. Паляниця] – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – 248 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д. Хорологія раритетного біорізноманіття Буковини. Частина І. Архегоніати. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 128 с.

Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 452 с.

Статті

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72 (4). – С. 344-351

Chorney I.I., Tokaryuk A.I., Budzhak V.V. Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) in the Carpathian mountains of Ukraine // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2015 – Том 9/№3–4 – С. 169–174

Roleček J., Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-

Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko, Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243-254

Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. Coenology and plant ecology – 2012. – № 2. – P. 67-78

Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І. Aconitum pseudanthora Błocki ex Pacz. (Ranunculaceae) у флорі Чернівецької області // Біологічні системи. – 2011. – Т. 3., вип. 4. – С. 352–355.

Токарюк А.І., Коржан К.В., Чорней І.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 22-28.

Каземірська М.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Насіннєва продуктивність Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в популяціях на північно-східній межі ареалу (Середнє Прут-Дністров’я) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 9-14.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852-864.

Чорней І.І., Коротченко І.А., Токарюк А.І., Буджак В.В. Еколого-ценотичні особливості Taxus baccata L. у Буковинському Прикарпатті // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 3. – C. –  74-78.

Коротченко І.А., Токарюк А.І., Чорней І.І. Угруповання союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) за участю раритетних видів у Буковинському Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 44-52.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у Буковинському Прикарпатті // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 14-20.

Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Скільський І.В. Заповідні урочища Північної Буковини та Хотинщини: загальний огляд, рослинність, раритетні флора і фауна // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 82-100.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зміни видового складу раритетних судинних рослин на урбанізованих територіях Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 12-20.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) на Буковині – хорологічна характеристика, стан популяцій // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 145-150.

Токарюк А.І., Чорней І.І. Зниклі та зникаючі види флори Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, Вип. 1. – С. 17-25.

 


Навчальні матеріали

Навчально-методичні та науково-методичні видання

Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE / Укладачі Куземко А.А., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: методичні рекомендації – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 36 с.