Польчина Світлана Михайлівна

Наукові публікації

2014
Польчина С.М.
Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 328 с.

Volodymyr A. Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M. Polchyna, Michał Skiba. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine // CATENA. Vol. 119, 2014, 154–165 
 
Польчина С.М., Нікорич В.А. Система індексації ґрунтових горизонтів – пропозиції щодо удосконалення // Агрохімія та ґрунтознавство. – Харків, 2014. – с. 71-73. 

 С.М. Польчина. Хрономодель ґрунтоутворення в Передкарпатті. // Агрохімія та ґрунтознавство. – Харків, 2014. – с. 69-71.

С. Польчина. Показники для класифікаційної ідентифікації профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття // Охорона ґрунтів. Збірник наукових праць. – К.: 2014. – С. 87-90. 

2013
 В. Нікорич, С. Польчина, В. Шиманський, С. Скиба. Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Аlbeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 3–4. – рр.13-29

Польчина С., Нікорич В., Шиманський В. Пропозиції щодо удосконалення системи індексації ілювіальних ґрунтових горизонтів. // Ґрунтознавство – Том. 14. - № 3-4, 2013. – С. 114-119 

С.Польчина. Процесна оцінка профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття // Вісник Львівського університету. −Львів: ЛНУ, 2013. Сер. географічна. Вип.44. С. 295-301. 


Навчальні матеріали


Підручники


Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник для студентів природничих спеціальностей ВУЗів. Чернівці: Книги ХХІ − 2004. - 400 с.                                                                                      

Ґрунтознавство з основами геології. Підручник для студентів ВНЗ.      Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 504 с. Назаренко І.І., Дмитрук Ю.М., Польчина С.М., Смага І.С., Нікорич В.А.

Землеробство та меліорація. Підручник для студентів ВНЗ.  Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 542 с.Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М.,Черлінка В.Р.

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник для студентів природничих спеціальностей ВУЗів.      -    Чернівці: Книги ХХІ − 2008. - 400 с.

Польчина С.М. Польові дослідження і картування ґрунтів. Навчальний посібник         -     К.: Кондор, 2009. − 224 с.            

Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Переклад з англійської.   Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с Польчина С.М., Нікорич В.А..

 

Новый слой