Семенчук Валентина Григорівна

Наукові публікації

Мельник В.О., Семенчук В.Г. Технологія вирощування ранньої картоплі в закритому грунті. Збірник наукових праць ПДАТА., Кам.Под., 2001. Вип. 8. С. 36-38.

Коханюк О.Г., Українець Г.М., Семенчук В.Г. Продуктивність і фітосанітарний стан картоплі в залежності від способу одержання розсади in vitro. Матеріали  міжн. пр. конференції «Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах Єврорегіону «Верхній Прут». 2003. С. 21.

Коханюк О.Г., Українець Г.М., Денисенко А.О., Семенчук В.Г.  Технологія вирощування картоплі. Комплексна програма розвитку с.- г. в Чернівецькій обл. в 2001-2005рр. і на період 2010 р. Чернівці. 2003. С. 227-233.

Мельник В.О., Семенчук В.Г. Норми садіння картоплі за визначенням стеблоутворюючої здатності бульб та оптимального стеблостою на площі. Збірник наукових праць ПДАТА.– Кам.Под. 2002. Вип. 10. С. 26-27.

Коханюк О.Г.,Семенчук В.Г. Продуктивність пробіркових рослин картоплі in vitro  залежно від вмісту цукру.  Матеріали міжнар. конф. приуроч. 60-річчю ін-ту селекції польових культур. Бельц. Молдова. 2004. С. 273-274.

 Семенчук В.Г. Продуктиність оздоровлених рослин in vitro   залежно від способу їх розмноження. Вісник Сумського національного універсистету. Серія «Агрономія і біологія».Суми. Вип.6 (9) 2004. С. 41-44.

Семенчук В.Г. Розмноження оздоровлених рослин in vitro   та їхня продуктивність. Картоплярство. Вип. 33. 2004. С. 158-162.

Коханюк О.Г.,Семенчук В.Г. Виробництво екологічно чистої картоплі. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Мат. П’ятої Міжнар. наук конфер.  м. Чернівці, 5-6 травня. 2006р.

Семенчук В.Г. Урожайність та сортові якості картоплі при різних системах удобрення у сівозміні. Міжвід. наук. тем. зб. Картоплярство. 2006. Вип. 34-35. С. 52-56.

Семенчук В.Г. Продуктивність насіннєвої картоплі залежнго від способу одержання вихідного матеріалу. Збірник наукових прць ПДАТУ. Кам.-Под. 2006. Вип.14. С. 95-98.

Коханюк О.Г.,Семенчук В.Г. Ураженість рослин вірусними хворобами в процесі продукування оздоровленого насіннєвого матеріалу отриманого за різних способів культивування вихідних рослин in vitro. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні». Оброшино. 2007. С. 154-158. 

Семенчук В.Г.,  Коханюк О.Г. Динаміка зростання площ насаджень оздоровленої картоплі залежно від способу культивування вихідних рослин in vitro  Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Оброшино. 2009. Вип. 51. С. 140-143.

Семенчук В.Г.,  Коханюк О.Г., Маковійчук С.Д. Динаміка нагромадження урожаю картоплі різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України. Картоплярство. 2009. Вип. 38. С. 139-144.

В.В. Хомۥяк, Семенчук В.Г., Накопичення вірусної інфекції картоплі в процесі продукування оздоровленого насіннєвого матеріалу отриманого за різних способів культивування вихідних рослин in vitro.  Спец. випуск присвячений Всеукраїнській конференції «Фітосанітарна безпека та біоекологія застосування пестицидів». 2010. С.163-167

Даньков В.Я., Мельник П.О. Семенчук В.Г., Спосіб диференційного зяблевого обробітку грунту як засіб контролю забурۥяненості посівів№57940 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03. 2011р.

Зеля А.Г., Хомۥяк В.В., Мельник П.О., Бондарчук А.А., Осипчук А.А., Кравченко О.А., Сидорчук В.І., Олійник Т.М., Семенчук В.Г. № 62605 Зареєстровано в Державному  реєстрі патентів України на корисні моделі 12.09. 2011р.

Мельник П.О., Зеля А.Г., Андрійчук Т.О., І.В. Крим, Семенчук В.Г. Стан селекції картоплі на стійкість до збудників карантинних хвороб. Вісник аграрної науки. 2012. №1. С. 52-55.

Семенчук В.Г. Продуктивність сортів картоплі в умовах південнозахідної частини України. Картоплярство України. Науково-виробничий журнал. 2014. №1-2 (34-35). С. 39-41.

Семенчук В.Г. Продукивність та ураження рослин картоплі вірусними хворобами  залежно від строків видалення картоплиння. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий науковий збірник. Львів-Оброшино. 2015. Вип.58.,Частина 1. С. 188-193.

Семенчук В.Г. Ефективність використання садивного матеріалу картоплі, одержаного за різних строків видалення картоплиння. Збірник наукових праць ПДАТУ. Сільськогосподарські науки. Кам.Под. 2015. Вип. 23. С. 206-213.

Семенчук В.Г. Продуктивність розсади картоплі від рослин in vitro в польових умовах залежно від застосування препарату Вермистим. Картоплярство України. Науково-виробничий журнал. 2015. №1-2 (38-39) С. 16-19.

Недільська У.І. Семенчук В.Г. Оцінка продуктивності сортів картоплі. Вісник центру наукового забеспечення АПВ Харківської області. Науково-виробничий збірник. Харків. 2015. Вип. 19. С. 143-148.

В.Д. Осадчук, В.О. Оліфірович, В.Г. Семенчук. Спосіб одержання високоякісного садивного матеріалу картоплі: пат. 113245 Україна: МПК А01С 14/00. № u201606157; заявл.06.06.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. №2, С.4.3.

Осадчук В.Д., Оліфірович В.О., Семенчук В.Г., Маковійчук С.Д. Продуктивність травостою природного самозаростання на схилових угіддях Лісостепу Західного. Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства НААН. Вип. 4.2017. С. 119-125.

Осадчук В.Д., Семенчук В.Г., Гунчак Т.І., Сандуляк Т.М. Продуктивність міскантусу залежно від площі живлення в умовах Лісостепу західного. Міжвідомчий тематично-науковий збірник  «Захист і карантин рослин». Вип. 64. 2018. С.128-133.

Семенчук В. Г.,  Коленчук М. Н., Маковийчук С. Д. Влияние сроков удаления ботвы на производство семенного картофеля : сб. науч. тр. РУП «Науч.-прак. Центр НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству. 2018. Т. 26. С. 302‒307.

Семенчук  В.Г. Продуктивність картоплі залежно від застосування регулятора росту рослин Агат-25. Міжвідомчий тематично-науковий збірник  «Захист і карантин рослин». Вип. 64. 2018. С.162-166.

Осадчук В.Д., Семенчук В.Г., Гунчак Т.І., Сандуляк Т.М. Продуктивність міскантусу залежно від площі живлення в умовах Лісостепу західного. Міжвідомчий тематично-науковий збірник  «Захист і карантин рослин». Вип. 64. 2018. С.128-133.

Осадчук В.Д., Семенчук В.Г., Сандуляк Т.М., Осадчук Д.В. Продуктивність досліджених енергетичних культур. Енергетичні культури, як модифікатори агроекосистеми: монографія / за заг. ред. М.М. Федоряк. Чернівці, 2019. С. 6-34.

Семенчук  В.Г. Продуктивність насіннєвої картоплі сортів різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Вип. 67. Ч.2. 2020. С.170-181.


Навчальні матеріали

Гончарук О.В., Бахмат М.І., Печенюк В.І., Мельник В.О., Коханюк О.Г., Семенчук В.Г. Навчальний посібник з картоплярства. Чернівці: 2001. 84 с.