Нікорич Володимир Андрійович

Наукові публікації

2023


Impact of vegetation type on content and spectroscopic properties of soil organic
matter in subalpine meadows in the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians)

Patrycja Kramarczuk, Łukasz Musielok, Mateusz Stolarczyk, Łukasz Jelonkiewicz, Volodymyr A. Nikorych, Wojciech Szymański Impact of vegetation type on content and spectroscopic properties of soil organic matter in subalpine meadows in the Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians) / Geoderma (in press)

Impact Factor: 7.422
Q1

2020


Buzhdygan OY, Tietjen B, Rudenko SS, Nikorych VA, Petermann JS (2020) Direct and indirect effects of land-use intensity on plant communities across elevation in semi-natural grasslands. PLoS ONE 15(11): e0231122.
ttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0231122

Open access / Peer-reviewed / Research article
Impact Factor PLOS One: 3.722
Q1

Осадчук Д.В., Блажей К.М., Осадчук В.Д., Нікорич В.А. 
Вплив різних способів вирощування кормових та енергетичних культур на параметри твердої фази сірого лісового ґрунту // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68 (2). С. 81-103 
DOI: https://www.doi.org/10.32636/01308521.2020-(68)-2-6


2019


Нікорич В. А. Редоксоморфні новоутворення едафотопів: адаптивна зона чи життєвий простір? // Геоботанічні, ґрунтові та екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора А. П. Травлєєва. – Дніпро: Ліра, 2019. – 122 с.


2017


Nikorych, V., Szymański, W., & Skiba, M. (2017) Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. In: Dent D., Dmytruk Y. (eds) Soil Science Working for a Living. Springer, Cham   (pp. 9-28)

Multilingual translation of terms - Ukrainian ver. V. Nikorych (Version 1.6 03/01/2017)
in MULTILINGUAL TRANSLATION OF MICROMORPHOLOGICAL TERMINOLOGY USED IN “Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections" (Stoops, 2003)
mirror source >>> isric.org on-line 


2016 


Нікорич В.А., Червоногродська І.В. Колористичні критерії S-матриці бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття // Грунтознавство. 2016, Vol. 17. - № 1–2. - С. 49-64
DOI: 10.15421/041605

[Nikorych  V. A., Chervonogrodska I. V. Colouristic criteria of S-matrix of the Precarpathians brownish-podzolic gleyed soils // Gruntoznavstvo. 2016. Vol. 17, no. 1–2. p. 49-62].


2015


Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 84, 2015. - C. 11-20

[Nikorych V.A. Diagnostics of the lithogenic heterogeneity of brownish-podzolic soils based on the soil texture analysis // Agrochemistry and Soil Science. Vol. 84, 2015. - pp. 11-20]


2014


Wojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A Nikorych, Artur Kuligiewicz (2014) Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland / Geoderma, 235-236:396-409.

Impact Factor: 
7.422
Q1


Volodymyr A Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M. Polchyna, Michał Skiba (2014) Genesis and evolution ofthe fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine / Catena, 119:154-165. 

Impact Factor: 6.367
Q1


Wojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A Nikorych Transformations of clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian foothills, Poland // Materials of the 7th Mid-European Clay Conference, Dresden, 2014. - p.149 (Germany)


Нікорич В. А., Шиманський В. Fe-Mn новоутворення в ґрунтах та їх геохімічна роль (аналітичний огляд) // Екологія і ноосферологія. – Том. 25. - № 1-2, 2014. – С. 108-120   DOI: 10.15421/031411 

[Nikorych V. A., Szymański W. Fe-Mn pedofeatures in soils and their geochemical role (analytical review) Ecology and Noospherology, 2013, V. 25. #1-2 – 108-120 рр.] 


 

2013


Польчина С. М., Нікорич В. А., Шиманський В. Пропозиції щодо удосконалення системи індексації ілювіальних ґрунтових горизонтів //  Грунтознавство,  T.14 № 3-4, 2013. - C. 114 -  119

[Pol’chyna S. M., Nikorych V. A., Szymański W. Proposals to improve designation system of Illuvial soil horizons // Gruntoznavstvo, T.14, #3-4., 2013  - 114-119 pp.]


Нікорич В., Польчина С., Шиманський В., Скиба С. Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу // Екологія та ноосферологія. 2013, Т. 24. #3-4. – С. 24-41

[Nikorych V., Pol`chyna S., Szymanski W., Skiba S. Variations of the morphogenetic features of the Precarpathian`s brownish-podzolic soils (Albeluvisols) depending on the biogeocenosis type // Ecology and Noospherology, 2013, V. 24. #3-4 – 24-41 рр.]


2012


Nikorych V., Szymanski W., Skiba S., Kryzhanivskiy O. Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians // Грунтознавство, T.13 № 3-4, 2012. - C. 40 -51


W. Szymański, S.Skiba, V. Nikorych, S.Polchyna Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy // Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), str. 268–280 (in Poland) 

[W. Szymański, S.Skiba, V. Nikorych, S.Polchyna Luvisols of the Carpathian Foothills and the Precarpathians in Poland and the Ukraine // Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), str. 268–280]


Wojciech Szymanski, Volodymir A. Nikorych: Similarity of micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills in Poland and the Precarpathian in the Ukraine // Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology. Lleida 8-14 July 2012. – pp. 18–21. (Spaine)


Нікорич В., Польчина С., Скиба С., Шиманський В. Морфогенетичні особливості Aльбелювісолей (Albeluvisols) Передкарпаття України та Польщі // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 65–71.
[Nikorych V., Polchyna S., Skiba S., Szymanski W. Morphogenetic features of Albeluvisols of Ukrainian and Polish Pre-Carpathians // Biological systems, Vol. 4, Is. 1 – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, pp. 65–71.]


Нікорич В.А., Крижанівський О.М., Шиманський В. Мікроморфологічна будова бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 193–197.
[Nikorych V.A., Kryzhanivsky O.M., Szymanski W. Micromorphological structure of brown-podzolic gleyed soil Vizhnitsa-Storozhinets geographical district of the Pre-Carpathians // Biological systems, Vol. 4, Is. 2 – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, pp. 193–197.]


Нікорич В.А., Крижанівський О.М., Микитюк М.В. Мікроморфологічна діагностика мінералогічного складу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів стаціонару «Сторожинецький» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 319–326. [Nikorych V.A., Kryzhanivsky O.M., Mykytiuk M.V. Micromorphological diagnostic of composition оf brown-podzolic gleyed soil station "Storozhynets" // Biological systems, Vol. 4, Is. 3. – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, – pp. 319–326.]


2011


Nikorych V., Chornevych T. Ecobiomorph structure of algocenoses organization of brownish-podzolic gleied soils of Ukrainian Ciscarpathia // Factori si procese pedogenetice din zona temperate. – Vol.10 Seria noua. 2011. – P. 141-151


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Видове різноманіття синьо-зелених водоростей бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття // Грунтознавство, 2011. Т12, №1-2, с.72-77

[Nikorych V.A., Chornevych T.M. The blue-green algae species composition of brown-podzolic gleyed soils of southern Pre-Carpathians // Soil Science, 2011, Vol. 12, No 1-2, pp. 72–77.]


2010


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Продуктивність ґрунтових водоростей лісових екосистем Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Спеціальний випуск до 8 з’їзду УТГА. Кн. 3. – Харків, 2010. – С. 350–351.


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Альгологічна діагностика ґрунтогенезу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів на основі моделювання ґрунтотворних процесів // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.2, Вип.3. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. С. 92-95


Калакайло І.Е., Крижанівський О.М, Нікорич В.А. Мікроморфологічна характеристика бурувато-підзолистого ґрунту південного Передкарпаття // Проблеми збереження родючості ґрунтів і їх раціональне використання. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 56-63.


2009


Нікорич В.А. Видове різноманіття та екобіоморфи грунтових водоростей при моделюванні ЕГП / В.А.Нікорич, Т.М.Чорневич //Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2009. – Вип.71. – С. 27-30.


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Грунтові водорості агроекосистем Передкарпаття // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 22-25 вересня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 15 – 16.


2008


Nikorych V.A. The role of microorganisms in transformation of aluminium in brownish-podzolic gleied soils of Ciscarpathia // Агрохімія і грунтознавство . – 2008. – № 69. – С. 138-142.


Chornevych T., Kalakailo I., Nikorych V. Wodorosty glebowe iglastych ekosystemow lesnych poludniowego podkarpacia Ukrainy // Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej : Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej, 22-24 kwiecien 2008 r. – Poland, 2008. – S. 280 – 283.


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Структурно-функіональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 3 – 4. – С. 108 – 118.

[Chornevych T.M., Nikorych V.A. Structure-functional algocenosis organization of the Pre-Carpathian`s brownish-podzolic gleyed soils // Soil Science, 2008, Vol. 9, No 3-4, pp. 108–118.]


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Ґрунтові водорості хвойних лісів України // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т.19, № 3 – 4. – С. 77 – 83.

[Chornevych T.M., Maltseva I.A., Nikorych V.A. Soil algae of the coniferous forests of Ukraine // Ecology and noospherology, 2008, Vol. 19, No 3-4, pp 77–83.]


2007


 

Биндю А. Г., Пантелеєва А. Б., Нікорич  В. А. Аналіз наслідків відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. - Чернівці : Рута, 2007. - Вип. 360: Біологія. - С. 81-87.


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Динаміка параметричних характеристик альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів пасторальних екосистем Передкарпаття. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці: “Рута”, 2007. - C. 289-295 

 


Польчина С., Нікорич В. Унікальність ґрунтового покриву заповідних територій, перспективних для транскордонного україно-румунського співробітництва. Тези Міжнародної конференції за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва - Чернівці, 2007. – с.42-43


Польчина С., Нікорич В. Унікальність ґрунтів заповідних територій, перспективних для транскордонного україно-румунського співробітництва // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 98-104.


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Параметричні характеристики альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття за умов різного використання. // Вісник НУВГП, м. Рівне (Міжнародна науково-практична конференція) – 2007. – С.421-427.


Нікорич В.А. Характеристика порового простору бурувато-підзолистого оглеєнного грунту Передкарпаття // Матеріали Міжнародної наукової конференції з проблем екологічної мікроморфології грунтів. Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 1-2. – С. 138-140.


Chornevych T., Nikorych V. Soil algae of brown-podzolic gleevy soils of Ciscarpathia pastorable ecosystems // ІІІ Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukovwej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. Uniwersytet Rzeszowski, 24-26 kwiecien – Poland. – 2007. – P.216-218.


Nikorych V. Microbiological transformation of aluminium in brown-podzolic gleevy soils of Ciscarpathia // ІІІ Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukovwej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. Uniwersytet Rzeszowski, 24-26 kwiecien – Poland. – 2007. – P.154-160.


2006


Нікорич В.А., Чорневич Т.М., Мальцева І.А. Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття // Ґрунтознавство. – 2006. – Т. 7, № 3-4. – С. 146-152.

[Nikorych V.A., Chornevych T.M., Maltseva I.A. Biogenic characteristics of the brownish-podzolic soils of different ecosystems in Pre-Carpathians // Soil Science, 2006, Vol. 7, No 3-4, pp. 146–152.]


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Альгоугруповання бурувато-підзолистих ґрунтів основних екосистем Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці: “Рута”, 2006 – С. 274-280.


Польчина С.М., Нікорич В.А. Уніфікація підходів до класифікації ґрунтів України на рівні роду та виду // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття - Харків, 2006. - с.75-77.


Денисюк М.В., Папіжук В.І., Нікорич В.А., Смага І.С. Агроекологічний моніторинг грунтового покриву Чернівецької області // Наук. вісн. ЧНУ. - Випуск 293, Біологія. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 144-151.


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Використання показника ацидотолерантності комплексу грунтових мікроміцетів для діагностики опідзолення // Агрохімія і ґрунтознавство. - Міжвідомчий тематичний науковий збірник.- Спец. вип. до VII з'їзду УТГА. - Харків, 2006. - С. 115-118.


2005


Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М., Нікорич В.А., Дмитрук Ю.М., Бербець М.А., Беспалько Р.І. Проблеми класифікації, номенклатурної приналежності діагностики елементарних грунтових процесів та екологічного стану фонових грунтів Передкарпаття // Наук. вісн. Чернів. нац. унів.: Зб. наук. праць. – Вип.251: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.3-26


Нікорич В.А. Мікробіологічна діагностика опідзолення // Наук. вісник. Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.175-184


Польчина С.М., Нікорич В.А. Пропозиції щодо класифікації природних ґрунтів України // Наук. вісник. Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.257: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.162-171


Нікорич В.А., Польчина С.М. Інтерактивна електронна колекція ґрунтів України та перспективи її використання при вивченні ґрунтознавства // Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. – К.: 2005. - с.252-254


2004


Польчина С.М., Нікорич В.А., Данчу О.В. Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області // Грунтознавство, Т. 5. - №1-2, 2004. - С. 27-33


Назаренко  І.І., Польчина С.М.,  Нікорич.В.А. До  питання  про  класифікацію  ґрунтів  України // Вісник ХНАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. − 2004. −№1. − С. 84-88.


2003


Нікорич В.А., Польчина С.М. Особливості конкрецієутворення в грунтах Передкарпаття / Ґрунтознавство. – Т.4., - №1-2, 2003. – С.73-77


Польчина С.М., Нікорич В.А. Генетична діагностика суперечливих щодо гумусних характеристик типів ґрунтів Чернівецької області // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Зб. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 302-307.

 


Нікорич В.А., Польчина С.М. Характеристика інтерактивного комп'ютерного комплексу „Фермер” // Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону „Верхній Прут”. Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2003. – С. 104-105.


2002


Kot F.S, Matyushkina L.A, Nikorych V.A,. Polivichenko V.G (2002) Mercury in chemical and thermal fraction of soils of. Eastern Ukrainian Polissya. Soil Sci. 3:94–101


І.С. Смага, С.М. Польчина, Ю.М. Дмитрук, В.А. Нікорич. Особливості калійного стану ґрунтів Передкарпаття і Карпат // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. – 2002. – Кн. 2. − С. 171-172. 


Польчина С.М., Нікорич В.А., Білий В.М. До методики визначення ступеня диференціації ґрунтового профілю // Ґрунтознавство. - 2002. - Т.2. - №1-2. – С. 97 – 104.


2001


Назаренко І.І., Бербець М.А., Нікорич В.А., Польчина С.М., Том'юк Б.П. Діагностичні параметри бурувато-підзолистих грунтів – Об'єкту великомасштабних досліджень //Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, лісового господарства. - 2001. – №3. - С.95-101.


І.І. Назаренко, І.С. Смага, С.М. Польчина, В.А. Нікорич, М.А. Бербець. Водно-фізичні  властивості  бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття під  різними  типами угідь // Ґрунтознавство. – 2001. – Т.1. №1-2. – С.48-52. 


Нікорич В.А., Стецько Г.Ю. Структурно-функціональна організація мікробоценозу сірого лісового грунту Передкарпаття залежно від парцелярної структури лісової екосистеми // Наук. вісн. Уж. НУ. – Сер. Біолоігя, 2001.- №9. – С. 129-133.


1999


Назаренко І.І., Смага І.С., Нікорич В.А., Беспалько Р.І., Дронь Ю.С. Комплексна діагностика грунтоутворення в Передкарпатті // Наук. вісн. Львів. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 25. – Географія. – Чернівці, 1999. – С.74-75.

 


 

Нікорич В.А. Екологія та динаміка мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття еталонних і антропогенно-трансформованих біогеоценозів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 “Екологія” / В.А. Нікорич. – Чернівці, 1999. – 17, [1] с. 


 

 

1998


Нікорич В.А. Профільний розподіл мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття в залежності від їх використання // Вісник аграрної науки. – 1998. - № 1. – С.75-76.


Нікорич В.А. Вплив елементарних грунтотвірних процесів на динаміку ґрунтових бактерій у бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1998. – Спец. випуск. Ч.2. – С.71-72.


Нікорич В.А. Динаміка мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття різного використання // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1998. – Спец. випуск. Ч.4. – С.65-70.


Назаренко І.І., Нікорич В.А. Вплив окультурювання бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття на мікрофлору. – Наук. вісн.Черн. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 20. – Біологія. – Чернівці, 1998. – С.200-206.


Польчина С.М., Нікорич В.А., Смага І.С., Том'юк Б.П., Дронь Ю.С. Трансформація форм мінеральних фосфатів бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття у зв'язку зі зміною мікробіологічної та ферментативної активності //Наук. вісн.Черн. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 20. – Біологія. – Чернівці, 1998. – С.168-180.


1997


Польчина С.М., Нiкорич В.А., Матiйчик Г.Д., Ватаманюк Л.А. Вплив елементарних грунтотвiрних процесiв на динамiку мiкрофлори бурувато-пiдзолистих оглеєних грунтiв Передкарпаття / Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Збiрник наук. праць. Вип. 17: Бiологiя. - Чернiвцi: ЧДУ, 1997. - С. 128-140.


1996


Назаренко I.I., Нiкорич В.А., Унгурян Г.А. Змiни мiкробiологiчних ценозiв у бурувато-пiдзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття пiд впливом рiзного використання / Проблеми приватизацiї та охорони земель в Карпатському регiонi України в умовах здiйснення земельної реформи. Матерiали регiональної наук. виробн. конференцiї.- Чернiвцi, 1996. - С. 78-80.


1994


Дмитрук Ю.М., Нiкорич В.А.  Вмiст важких металiв в сiрих лiсових еродованих грунтах Захiдного Лiсостепу / Тез.доп. IV з'їзду грунтознавцiв i агрохiмiкiв України.- Харкiв, 1994.- С.77-78.


Навчальні матеріали

Підручник, навчальний посібник (all list in Ukrainian)

2023 Нікорич В.А., Цвик Т.І. Агрохімічний аналіз: навчально-методичний посібник. – Чернівці, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – 92 с.
2022 Смага І. С., Черлiнка В. Р., Нікорич В. А. Землеробство. Обробіток ґрунту і системи землеробства : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 124 с.

2008 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 400 с. (3 видання, доповнене)

2006 Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології: Підручник. Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 504 с.

2007 Польчина С.М., Нікорич В.А. (український переклад) Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Переклад з англійської. Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с.

2004 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004. - 400 с. (2 видання, доповнене)

2003 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник. - Чернівці, 2003. - 400 с. (1 видання)

Методичні роботи і рекомендації

2012 Створення електронного курсу в системі Moodle [Текст] : навч. посіб. / Строєв О. М., Нікорич В. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 79 с.

2010 Польова практика з ґрунтознавства. Методичні рекомендації та протоколи опису розрізів / Укл. В.А.Нікорич – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 52 с.

2009 Протоколи лабораторних та практичних робіт з ґрунтознавства для студентів 1-го курсу спеціальностей екологія та охорона навколишнього середовища, землевпорядкування та кадастр/ Укл. Нікорич В.А. – Чернівці: Книги-XXI, 2009. – 51 с.

2007 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт із загального грунтознавства для студентів 1 курсу спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» … Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.

2007 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи практичних робіт із зонального грунтознавства. Для студентів 1 та 2 курсів спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» … Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.

2006 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт з ґрунтознавства. Головні типи ґрунтів. - Чернівці: Рута, 2006. - 40 с.

2006 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт з ґрунтознавства. - Чернівці: Рута, 2006. - 25 с.

2006 Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Робочий зошит для лабораторних робіт. - Чернівці: Рута, 2006. - 39 с.

2002 Біологія ґрунту : Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл. Б.П. Том'юк, В.А. Нікорич. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 68 с.

2000 Нікорич В.А., Том'юк Б.П. Агрохімічний аналіз: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 92 с.

1998 Практичнi заняття з фiзико-хiмiчних методiв дослiджень в грунтознавствi. Потенцiометричнi методи аналiзу. Методичнi рекомендацiї для студентiв 3-го курсу бiологiчного факультету спецiальностi 31.01 - Агрохiмiя i грунтознавство / Укл. М.А.Бербець, В.А.Нiкорич, I.С.Смага.- Чернiвцi: ЧДУ, 1988.- 48c.

1997 Навчальна польова практика з грунтознавства. Методичнi рекомендацiї для студентiв бiологiчного факультету / Укл. Том'юк Б.П.,  Нiкорич В.А.  - Чернiвцi: ЧДУ, 1997. - 24 с.