Нікорич Володимир Андрійович

Наукові публікації

2017


Nikorych, V., Szymański, W., & Skiba, M. (2017) Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. In: Dent D., Dmytruk Y. (eds) Soil Science Working for a Living. Springer, Cham   (pp. 9-28)


2016 


Нікорич В.А., Червоногродська І.В. Колористичні критерії S-матриці бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття // Грунтознавство. 2016, Vol. 17. - № 1–2. - С. 49-64
DOI: 10.15421/041605

[Nikorych  V. A., Chervonogrodska I. V. Colouristic criteria of S-matrix of the Precarpathians brownish-podzolic gleyed soils // Gruntoznavstvo. 2016. Vol. 17, no. 1–2. p. 49-62].


2015


Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 84, 2015. - C. 11-20

[Nikorych V.A. Diagnostics of the lithogenic heterogeneity of brownish-podzolic soils based on the soil texture analysis // Agrochemistry and Soil Science. Vol. 84, 2015. - pp. 11-20]


2014


Wojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A Nikorych, Artur Kuligiewicz (2014) Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland / Geoderma, 235-236:396-409.

Impact Factor:
2.772
5-Year Impact Factor: 3.524  [SNIP: 1.721]  [SJR: 1.228] 


Volodymyr A Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M. Polchyna, Michał Skiba (2014) Genesis and evolution ofthe fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine / Catena, 119:154-165. 

Impact Factor: 2.820
5-Year Impact Factor: 3.074  [SNIP: 1.644]  [SJR: 0.980] 


Wojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A Nikorych Transformations of clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian foothills, Poland // Materials of the 7th Mid-European Clay Conference, Dresden, 2014. - p.149 (Germany)


Нікорич В. А., Шиманський В. Fe-Mn новоутворення в ґрунтах та їх геохімічна роль (аналітичний огляд) // Екологія і ноосферологія. – Том. 25. - № 1-2, 2014. – С. 108-120   DOI: 10.15421/031411 

[Nikorych V. A., Szymański W. Fe-Mn pedofeatures in soils and their geochemical role (analytical review) Ecology and Noospherology, 2013, V. 25. #1-2 – 108-120 рр.] 


Multilingual translation of terms - Ukrainian ver. V. Nikorych in MULTILINGUAL TRANSLATION OF MICROMORPHOLOGICAL TERMINOLOGY USED IN “Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections" (Stoops, 2003)
mirror source >>> isric.org on-line 


2013


Польчина С. М., Нікорич В. А., Шиманський В. Пропозиції щодо удосконалення системи індексації ілювіальних ґрунтових горизонтів //  Грунтознавство,  T.14 № 3-4, 2013. - C. 114 -  119

[Pol’chyna S. M., Nikorych V. A., Szymański W. Proposals to improve designation system of Illuvial soil horizons // Gruntoznavstvo, T.14, #3-4., 2013  - 114-119 pp.]


Нікорич В., Польчина С., Шиманський В., Скиба С. Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу // Екологія та ноосферологія. 2013, Т. 24. #3-4. – С. 24-41

[Nikorych V., Pol`chyna S., Szymanski W., Skiba S. Variations of the morphogenetic features of the Precarpathian`s brownish-podzolic soils (Albeluvisols) depending on the biogeocenosis type // Ecology and Noospherology, 2013, V. 24. #3-4 – 24-41 рр.]


2012


Nikorych V., Szymanski W., Skiba S., Kryzhanivskiy O. Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians // Грунтознавство, T.13 № 3-4, 2012. - C. 40 -51


W. Szymański, S.Skiba, V. Nikorych, S.Polchyna Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy // Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), str. 268–280 (in Poland) 

[W. Szymański, S.Skiba, V. Nikorych, S.Polchyna Luvisols of the Carpathian Foothills and the Precarpathians in Poland and the Ukraine // Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), str. 268–280]


Wojciech Szymanski, Volodymir A. Nikorych: Similarity of micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills in Poland and the Precarpathian in the Ukraine // Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology. Lleida 8-14 July 2012. – pp. 18–21. (Spaine)


Нікорич В., Польчина С., Скиба С., Шиманський В. Морфогенетичні особливості Aльбелювісолей (Albeluvisols) Передкарпаття України та Польщі // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 65–71.
[Nikorych V., Polchyna S., Skiba S., Szymanski W. Morphogenetic features of Albeluvisols of Ukrainian and Polish Pre-Carpathians // Biological systems, Vol. 4, Is. 1 – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, pp. 65–71.]


Нікорич В.А., Крижанівський О.М., Шиманський В. Мікроморфологічна будова бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 193–197.
[Nikorych V.A., Kryzhanivsky O.M., Szymanski W. Micromorphological structure of brown-podzolic gleyed soil Vizhnitsa-Storozhinets geographical district of the Pre-Carpathians // Biological systems, Vol. 4, Is. 2 – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, pp. 193–197.]


Нікорич В.А., Крижанівський О.М., Микитюк М.В. Мікроморфологічна діагностика мінералогічного складу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів стаціонару «Сторожинецький» // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.4, Вип.3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 319–326. [Nikorych V.A., Kryzhanivsky O.M., Mykytiuk M.V. Micromorphological diagnostic of composition оf brown-podzolic gleyed soil station "Storozhynets" // Biological systems, Vol. 4, Is. 3. – Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2012, – pp. 319–326.]


2011


Nikorych V., Chornevych T. Ecobiomorph structure of algocenoses organization of brownish-podzolic gleied soils of Ukrainian Ciscarpathia // Factori si procese pedogenetice din zona temperate. – Vol.10 Seria noua. 2011. – P. 141-151


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Видове різноманіття синьо-зелених водоростей бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття // Грунтознавство, 2011. Т12, №1-2, с.72-77

[Nikorych V.A., Chornevych T.M. The blue-green algae species composition of brown-podzolic gleyed soils of southern Pre-Carpathians // Soil Science, 2011, Vol. 12, No 1-2, pp. 72–77.]


2010


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Продуктивність ґрунтових водоростей лісових екосистем Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Спеціальний випуск до 8 з’їзду УТГА. Кн. 3. – Харків, 2010. – С. 350–351.


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Альгологічна діагностика ґрунтогенезу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів на основі моделювання ґрунтотворних процесів // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.2, Вип.3. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. С. 92-95


Калакайло І.Е., Крижанівський О.М, Нікорич В.А. Мікроморфологічна характеристика бурувато-підзолистого ґрунту південного Передкарпаття // Проблеми збереження родючості ґрунтів і їх раціональне використання. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 56-63.


2009


Нікорич В.А. Видове різноманіття та екобіоморфи грунтових водоростей при моделюванні ЕГП / В.А.Нікорич, Т.М.Чорневич //Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2009. – Вип.71. – С. 27-30.


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Грунтові водорості агроекосистем Передкарпаття // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 22-25 вересня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 15 – 16.


2008


Nikorych V.A. The role of microorganisms in transformation of aluminium in brownish-podzolic gleied soils of Ciscarpathia // Агрохімія і грунтознавство . – 2008. – № 69. – С. 138-142.


Chornevych T., Kalakailo I., Nikorych V. Wodorosty glebowe iglastych ekosystemow lesnych poludniowego podkarpacia Ukrainy // Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej : Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej, 22-24 kwiecien 2008 r. – Poland, 2008. – S. 280 – 283.


Чорневич Т.М., Нікорич В.А. Структурно-функіональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 3 – 4. – С. 108 – 118.

[Chornevych T.M., Nikorych V.A. Structure-functional algocenosis organization of the Pre-Carpathian`s brownish-podzolic gleyed soils // Soil Science, 2008, Vol. 9, No 3-4, pp. 108–118.]


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Ґрунтові водорості хвойних лісів України // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т.19, № 3 – 4. – С. 77 – 83.

[Chornevych T.M., Maltseva I.A., Nikorych V.A. Soil algae of the coniferous forests of Ukraine // Ecology and noospherology, 2008, Vol. 19, No 3-4, pp 77–83.]


2007


 

Биндю А. Г., Пантелеєва А. Б., Нікорич  В. А. Аналіз наслідків відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. - Чернівці : Рута, 2007. - Вип. 360: Біологія. - С. 81-87.


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Динаміка параметричних характеристик альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів пасторальних екосистем Передкарпаття. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці: “Рута”, 2007. - C. 289-295 

 


Польчина С., Нікорич В. Унікальність ґрунтового покриву заповідних територій, перспективних для транскордонного україно-румунського співробітництва. Тези Міжнародної конференції за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва - Чернівці, 2007. – с.42-43


Польчина С., Нікорич В. Унікальність ґрунтів заповідних територій, перспективних для транскордонного україно-румунського співробітництва // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 98-104.


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Параметричні характеристики альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття за умов різного використання. // Вісник НУВГП, м. Рівне (Міжнародна науково-практична конференція) – 2007. – С.421-427.


Нікорич В.А. Характеристика порового простору бурувато-підзолистого оглеєнного грунту Передкарпаття // Матеріали Міжнародної наукової конференції з проблем екологічної мікроморфології грунтів. Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 1-2. – С. 138-140.


Chornevych T., Nikorych V. Soil algae of brown-podzolic gleevy soils of Ciscarpathia pastorable ecosystems // ІІІ Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukovwej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. Uniwersytet Rzeszowski, 24-26 kwiecien – Poland. – 2007. – P.216-218.


Nikorych V. Microbiological transformation of aluminium in brown-podzolic gleevy soils of Ciscarpathia // ІІІ Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukovwej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. Uniwersytet Rzeszowski, 24-26 kwiecien – Poland. – 2007. – P.154-160.


2006


Нікорич В.А., Чорневич Т.М., Мальцева І.А. Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття // Ґрунтознавство. – 2006. – Т. 7, № 3-4. – С. 146-152.

[Nikorych V.A., Chornevych T.M., Maltseva I.A. Biogenic characteristics of the brownish-podzolic soils of different ecosystems in Pre-Carpathians // Soil Science, 2006, Vol. 7, No 3-4, pp. 146–152.]


Чорневич Т.М., Мальцева І.А., Нікорич В.А. Альгоугруповання бурувато-підзолистих ґрунтів основних екосистем Передкарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці: “Рута”, 2006 – С. 274-280.


Польчина С.М., Нікорич В.А. Уніфікація підходів до класифікації ґрунтів України на рівні роду та виду // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття - Харків, 2006. - с.75-77.


Денисюк М.В., Папіжук В.І., Нікорич В.А., Смага І.С. Агроекологічний моніторинг грунтового покриву Чернівецької області // Наук. вісн. ЧНУ. - Випуск 293, Біологія. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 144-151.


Нікорич В.А., Чорневич Т.М. Використання показника ацидотолерантності комплексу грунтових мікроміцетів для діагностики опідзолення // Агрохімія і ґрунтознавство. - Міжвідомчий тематичний науковий збірник.- Спец. вип. до VII з'їзду УТГА. - Харків, 2006. - С. 115-118.


2005


Назаренко І.І., Смага І.С., Польчина С.М., Нікорич В.А., Дмитрук Ю.М., Бербець М.А., Беспалько Р.І. Проблеми класифікації, номенклатурної приналежності діагностики елементарних грунтових процесів та екологічного стану фонових грунтів Передкарпаття // Наук. вісн. Чернів. нац. унів.: Зб. наук. праць. – Вип.251: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.3-26


Нікорич В.А. Мікробіологічна діагностика опідзолення // Наук. вісник. Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.175-184


Польчина С.М., Нікорич В.А. Пропозиції щодо класифікації природних ґрунтів України // Наук. вісник. Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.257: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.162-171


Нікорич В.А., Польчина С.М. Інтерактивна електронна колекція ґрунтів України та перспективи її використання при вивченні ґрунтознавства // Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. – К.: 2005. - с.252-254


2004


Польчина С.М., Нікорич В.А., Данчу О.В. Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області // Грунтознавство, Т. 5. - №1-2, 2004. - С. 27-33


Назаренко  І.І., Польчина С.М.,  Нікорич.В.А. До  питання  про  класифікацію  ґрунтів  України // Вісник ХНАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. − 2004. −№1. − С. 84-88.


2003


Нікорич В.А., Польчина С.М. Особливості конкрецієутворення в грунтах Передкарпаття / Ґрунтознавство. – Т.4., - №1-2, 2003. – С.73-77


Польчина С.М., Нікорич В.А. Генетична діагностика суперечливих щодо гумусних характеристик типів ґрунтів Чернівецької області // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Зб. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 302-307.

 


Нікорич В.А., Польчина С.М. Характеристика інтерактивного комп'ютерного комплексу „Фермер” // Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону „Верхній Прут”. Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2003. – С. 104-105.


2002


Kot F.S, Matyushkina L.A, Nikorych V.A,. Polivichenko V.G (2002) Mercury in chemical and thermal fraction of soils of. Eastern Ukrainian Polissya. Soil Sci. 3:94–101


І.С. Смага, С.М. Польчина, Ю.М. Дмитрук, В.А. Нікорич. Особливості калійного стану ґрунтів Передкарпаття і Карпат // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. – 2002. – Кн. 2. − С. 171-172. 


Польчина С.М., Нікорич В.А., Білий В.М. До методики визначення ступеня диференціації ґрунтового профілю // Ґрунтознавство. - 2002. - Т.2. - №1-2. – С. 97 – 104.


2001


Назаренко І.І., Бербець М.А., Нікорич В.А., Польчина С.М., Том'юк Б.П. Діагностичні параметри бурувато-підзолистих грунтів – Об'єкту великомасштабних досліджень //Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, лісового господарства. - 2001. – №3. - С.95-101.


І.І. Назаренко, І.С. Смага, С.М. Польчина, В.А. Нікорич, М.А. Бербець. Водно-фізичні  властивості  бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття під  різними  типами угідь // Ґрунтознавство. – 2001. – Т.1. №1-2. – С.48-52. 


Нікорич В.А., Стецько Г.Ю. Структурно-функціональна організація мікробоценозу сірого лісового грунту Передкарпаття залежно від парцелярної структури лісової екосистеми // Наук. вісн. Уж. НУ. – Сер. Біолоігя, 2001.- №9. – С. 129-133.


1999


Назаренко І.І., Смага І.С., Нікорич В.А., Беспалько Р.І., Дронь Ю.С. Комплексна діагностика грунтоутворення в Передкарпатті // Наук. вісн. Львів. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 25. – Географія. – Чернівці, 1999. – С.74-75.

 


 

Нікорич В.А. Екологія та динаміка мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття еталонних і антропогенно-трансформованих біогеоценозів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 “Екологія” / В.А. Нікорич. – Чернівці, 1999. – 17, [1] с. 


 

 

1998


Нікорич В.А. Профільний розподіл мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття в залежності від їх використання // Вісник аграрної науки. – 1998. - № 1. – С.75-76.


Нікорич В.А. Вплив елементарних грунтотвірних процесів на динаміку ґрунтових бактерій у бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1998. – Спец. випуск. Ч.2. – С.71-72.


Нікорич В.А. Динаміка мікрофлори бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття різного використання // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1998. – Спец. випуск. Ч.4. – С.65-70.


Назаренко І.І., Нікорич В.А. Вплив окультурювання бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття на мікрофлору. – Наук. вісн.Черн. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 20. – Біологія. – Чернівці, 1998. – С.200-206.


Польчина С.М., Нікорич В.А., Смага І.С., Том'юк Б.П., Дронь Ю.С. Трансформація форм мінеральних фосфатів бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття у зв'язку зі зміною мікробіологічної та ферментативної активності //Наук. вісн.Черн. ун-ту: збірник наукових праць. – Вип. 20. – Біологія. – Чернівці, 1998. – С.168-180.


1997


Польчина С.М., Нiкорич В.А., Матiйчик Г.Д., Ватаманюк Л.А. Вплив елементарних грунтотвiрних процесiв на динамiку мiкрофлори бурувато-пiдзолистих оглеєних грунтiв Передкарпаття / Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Збiрник наук. праць. Вип. 17: Бiологiя. - Чернiвцi: ЧДУ, 1997. - С. 128-140.


1996


Назаренко I.I., Нiкорич В.А., Унгурян Г.А. Змiни мiкробiологiчних ценозiв у бурувато-пiдзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття пiд впливом рiзного використання / Проблеми приватизацiї та охорони земель в Карпатському регiонi України в умовах здiйснення земельної реформи. Матерiали регiональної наук. виробн. конференцiї.- Чернiвцi, 1996. - С. 78-80.


1994


Дмитрук Ю.М., Нiкорич В.А.  Вмiст важких металiв в сiрих лiсових еродованих грунтах Захiдного Лiсостепу / Тез.доп. IV з'їзду грунтознавцiв i агрохiмiкiв України.- Харкiв, 1994.- С.77-78.


Навчальні матеріали

Підручник, навчальний посібник (all list in Ukrainian)

2008 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - 400 с. (3 видання, доповнене)

2006 Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології: Підручник. Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 504 с.

2007 Польчина С.М., Нікорич В.А. (український переклад) Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Переклад з англійської. Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с.

2004 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004. - 400 с. (2 видання, доповнене)

2003 Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Підручник. - Чернівці, 2003. - 400 с. (1 видання)

Методичні роботи і рекомендації

2012 Створення електронного курсу в системі Moodle [Текст] : навч. посіб. / Строєв О. М., Нікорич В. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 79 с.

2010 Польова практика з ґрунтознавства. Методичні рекомендації та протоколи опису розрізів / Укл. В.А.Нікорич – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 52 с.

2009 Протоколи лабораторних та практичних робіт з ґрунтознавства для студентів 1-го курсу спеціальностей екологія та охорона навколишнього середовища, землевпорядкування та кадастр/ Укл. Нікорич В.А. – Чернівці: Книги-XXI, 2009. – 51 с.

2007 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт із загального грунтознавства для студентів 1 курсу спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» … Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.

2007 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи практичних робіт із зонального грунтознавства. Для студентів 1 та 2 курсів спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» … Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.

2006 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт з ґрунтознавства. Головні типи ґрунтів. - Чернівці: Рута, 2006. - 40 с.

2006 Нікорич В.А., Польчина С.М. Протоколи лабораторних робіт з ґрунтознавства. - Чернівці: Рута, 2006. - 25 с.

2006 Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. Робочий зошит для лабораторних робіт. - Чернівці: Рута, 2006. - 39 с.

2002 Біологія ґрунту : Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл. Б.П. Том'юк, В.А. Нікорич. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 68 с.

2000 Нікорич В.А., Том'юк Б.П. Агрохімічний аналіз: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 92 с.

1998 Практичнi заняття з фiзико-хiмiчних методiв дослiджень в грунтознавствi. Потенцiометричнi методи аналiзу. Методичнi рекомендацiї для студентiв 3-го курсу бiологiчного факультету спецiальностi 31.01 - Агрохiмiя i грунтознавство / Укл. М.А.Бербець, В.А.Нiкорич, I.С.Смага.- Чернiвцi: ЧДУ, 1988.- 48c.

1997 Навчальна польова практика з грунтознавства. Методичнi рекомендацiї для студентiв бiологiчного факультету / Укл. Том'юк Б.П.,  Нiкорич В.А.  - Чернiвцi: ЧДУ, 1997. - 24 с.