Казімір Іван Іванович

Наукові публікації

 1. Смага І.С., Казімір І.І. Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття та інформативність її показників // Грунтознавство. – 2009. – Т.10, №3,4. – С.82-92.
 2. Казімір І.І. Вплив хімічних меліорантів на кислотно-основну буферність бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 2009. – Вип. 71.– C. 14 - 18.
 3. Казімір І.І. Трансформація кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих ґрунтів Передкарпаття під впливом осушувальної та хімічної меліорації // Науковий вісник Чернівецького ун-ту (Біологічні системи). – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Т2, Вип.1: Серія біологія. – с. 73 – 79.
 4. Казімір І.І., Кибич В.М. Земельний кадастр в галузі охорони та раціонального використання // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 2. – Житомир: «Рута», 2010. – C. 194 - 195.
 5. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Проектування екологічної мережі, як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.4. – С.452-457.
 6. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону // Вісник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв -2012. – Вип. №4(68). – С.201-208
 7. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Чинники деградації ґрунтового покриву Буковинських Карпат та Передкарпаття // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.211-223
 8. V.D. Solodky,  R.I. Bespalko, I.I. Kazimir Implementation of principles of steady development in the conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians / SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48
 9. V. D. Solodky, R. I. Bespalko, I. I. Kazimir FORMING THE ECOLOGICAL NETWORK FOR UKRAINIAN CARPATHIANS ON PRINCIPLES OF CARPATHIANS CONVENTION STRATEGY // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 1–2 р.5-17.
 10. Солодкий В.Д., Беспалько Р.И., Казимир И.И. Реализация стратегии Карпатской конвенции в Украинских Карпатах на базе интегрированного управления земельными ресурсами // Журнал "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" Москва – 2013. - №8. – С. 34-41
 11. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Лісогосподарські заходи у збереженні ґрунтового покриву гірських схилів // Вiсник аграрної науки Причорномор’я: Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв - 2013.-№1(71). - С. 109-121
 12. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Вплив техногенно-природних факторів на збалансоване природокористування в умовах гірських екосистем // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2012. – вип.. 76. – С. 127-132
 13. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Система моніторингу за запобігання  небезпечним природним явищам у Чернівецькій області // Вiсник геодезії та картографії науково-технічний журнал. Київ - 2013.-№1. - С. 20-23
 14. Смага І.С., Казімір І.І. Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття під різними фітоценозами // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.1. – 2013 – С.135-138.
 15. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Особливості екзогенних геодинамічних процесів Буковинських Карпат // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.2. – 2013 – С.259-263.
 16. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 77. – С. 46-51.
 17. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Кадастрова оцінка біорізноманіття проектованого Національного природного парку «Буковинські гірські ліси» / Науковий вісник НЛТУ України.- Львів. – 2013. Вип. 23.6. – С. 62-67.
 18. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації  природних ресурсів Карпатського регіону / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 78. – С. 211-214.
 19. Смага І.С., Казімір І.І. Сучасний якісний стан грунтів Чернівецької області // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. – Вип.78. – С.222 – 225.
 20. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області // Науково-технічний журнал. «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Івано-Франківськ – 2013. – вип. 2(8). – С. 56-60.
 21. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону // Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2013. – Вип. 1(15). – С. 20-23.
 22. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 54-63.
 23. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, Р.М. Романко Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С.502-508.
 24. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Виконання вимог стратегії Карпатської конвенції на прикладі Чернівецької області // Екологія і природокористування: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ, Україна. - 2013 р. – Вип.17. – С.49-53
 25. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір До питання кадастрової ідентифікації раритетних видів біорізноманіття екомережі Буковинських Карпат // Екологічні науки: Науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2013.– №4.– С.1321-137
 26. Vladimir SOLODKY, Ruslan BESPALKO and Ivan KAZIMIR IMPLEMENTATION OF CARPATHIAN CONVENTION STANDARDS ON THE NORTHERN BUKOVINA TERRITORY // ACTA OECOLOGICA CARPATICA ,  Romania, №VII-2014, р.223-230
 27. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції // Землеустрій та кадастр – 2014. -№1. – С.62-69
 28. І.С. Смага Ефективність вирощування зернових культур в Україні та нормативна грошова оцінка орних земель /І.С. Смага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір, Р.М.Романко / Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2016. – С.72-75.
 29. Dynamics of the parameters of efficiency and normative monetary evaluation of Ukrainian arable lands / Smaga I.S., Bespalko R.I., Kazimir I.I., Romanko R.M. // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, IV(12), Issue: 110, 2016. – С.72-75. Індекс Copernicus = 80,87; Global Impact Factor=0,787. http://seanewdim.com/uploads
 30. І.С.Смага, І.І.Казімір Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистого оглеєного грунту Перекарпаття за різних режимів зволоження// Грунтознавство. – 2017. – Т.18. - №1-2. – С.31-38. Індекс Copernicus = 61,73

Навчальні матеріали

Навчальний посібник з грифом МОНУ

 1. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.
 2. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.

Навчальний посібник, методичні рекомендації

 1. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 150 с.
 2. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 1. -  Чернівці: Рута, 2006. - 74 с. 
 3. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2007. – 150с.
 4. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 2. -  Чернівці: Рута, 2007. - 78 с. 
 5.  
 6. Маркетинг агрохімічного обслуговування: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Ю.С.Дронь, В.Р.Черлінка, І.І.Казімір. – Чернівці. – 2010. – 52 с. 
 7. Землевпорядне креслення: Навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 64 с.
 8. ГІС в кадастрових системах. Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.:В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 9. Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
 10. Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с.
 11. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Охорона праці в галузі (землевпорядкування, геодезія):  навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400с.
 12. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Каталог землевпорядних умовних знаків:  навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. –  267 с.
 13. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400 с.
 14. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 268 с.
 15. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук Основи організаціі та управління землевпорядним виробництвом. навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 230 с.
 16. Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І., Казімір І. І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с.: іл.
 17. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 232 с. з іл.
 18. Оцінка землі і нерухомого майна: методичні рекомендації/ Укл. Смага І.С., Казімір І.І. – – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 28 с.
 19. Основи картографування: методичні рекомендації/ Укл. Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 32 с.
 20. Теоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник /.Укл. Робулець С.В.,  Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Глибока: 2014. – 196 с.