Язловицька Людмила Степанівна

Наукові публікації

Yazlovytska LS, Karavan VV, Domaciuk M, Panchuk II, Borsuk G and Volkov RA (2023) Increased survival of honey bees consuming pollen and beebread is associated with elevated biomarkers of oxidative stress. Front. Ecol. Evol. 11:1098350. doi: 10.3389/fevo.2023.1098350

Караван В.В., Панчук І.І., Язловицька Л.С. (2023) Патент на корисну модель № 152482  – Низькотемпературний препарувальний столик. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Зареєстровано в Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні" та опубліковано 08.02.2023, бюл. № 6/2023

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

Язловицька Л.С, Паламар О.В., Савчук Г.Г., Кравчук В.І. Весняна оцінка морфо-функціонального стану колоній Apis mellifera L після осінньої загодівлі цукровим сиропом з додаванням препарату «Апіплазма»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферeнції «Інновації щодо зимівлі та весняного розвитку бджолиних сімей»:, 1 квітня 2023 року. Житомир: Поліський національний університет, 2023. C. 55-57

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Череватов О.В., Романюк І.В., Кравчук В.І. Вплив полімінерального препарату «Апіплазма» на процеси життєдіяльності Apis mellifera впродовж зимівлі//Актуальні проблеми фізіології тварин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річному ювілею ректора Степана Васильовича Стояновського м.Львів. 25-26 травня 2023: Львів: ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького,  - C. 96-97

Караван В.В., Язловицька Л.С., Череватов В.Ф., Панчук І.І. (2022) Біомаркери оксидативного стресу у Apis mellifera за різних вуглеводних дієт. Біологічні системи. 14 (2) 129-136 https://doi.org/10.31861/biosystems2022.02.129

 https://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/BioSystems/article/view/481

Язловицька Л.С., Паламар. О.В., Караван В.В., Кравчук В.І., Панчук І.І, Науково-практична конференція з міжнародною участю  Оцінка зимостійкості колоній медоносних бджіл Аpis mellifera L за дії препарату «Апіплазма».  Матеріали  науково-практичної конференція з міжнародною участю  «СУЧАСНЕ БДЖІЛЬНИЦТВО проблеми – досвід – нові технології» м. Київ, 18 серпня 2022 року C.  81-85

Yazlovуtska L, Palamar O, Kravchuk V, Panchuk I. The influence of the preparation "Apiplasma" on development rate colonies of different subspecies of Apis mellifera.  Proceedings of the 6th International Scientific Conference Current Problems of Biochemistry, Cell Biology and Physiology” 6-7 October, 2022, Dnipro, Ukraine P. 88-89.

Yazlovytska L.,  Palamar O., Cherevatov O., Kravchuk V., Panchuk  I. The influence of the drug "Apiplasma" on the rate of Apis mellifera L. colonies development //18th COLOSS eConference • 2 & 3 November 2022. P. 20-22

Yazlovytska L., Tymochko L., Savchuk G., Karavan V., Kachmaryk D., Kravchuk V., Panchuk I. The effect of drug «Apiplasma» on the adaptation potential of Apis mellifera L. under the combination of nutritional and temperature stresses //18th COLOSS eConference • 2 & 3 November 2022. P. 19-20

В.В.Караван, Д.Ю.Качмарик, В.Ф.Череватов, Л.С.Язловицька Вплив темптератури зимівлі на стан антиоксидантної системи Apis mellifera L. Біологія тварин.  2021, т.23, № 4. С.32-42 https://doi.org/10.15407/animbiol23.04.032 

Volodymyr Karavan, Diana Kachmaryk, Liudmyla Yazlovytska, Irina Panchuk Combined effects of nutritional and temperature stress on protein carbonyl groups level in Apis mellifera. 17th COLOSS eConference • 14 & 15 October 2021

Yazlovytska, L., Kachmaryk, D., Karavan, V., Palamar, O., Kravchuk V., & Panchuk, I. (2021). Otsinka okysno-vidnovnoho stanu medonosnoi bdzholy v umovakh pidhodivli polimineralnym preparatom «Apiplazma» [Evaluation of the redox state of the honey bee under feeding with the polymineral drug "Apiplasma"]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2021. Dnipro, 78–79. (in Ukrainian)


Караван В.В., Качмарик Д.Ю., Череватов В.Ф.,  Панчук І.І., Язловицька Л.С. Вплив літньої підгодівлі вуглеводами на активність каталази в медоносних бджіл. Біологічні системи. 2020. Т. 12, № 2. С. 156-165. 
DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2020.02.156

https://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/BioSystems/article/view/353


Савчук Г.Г., Язловицька Л.С. Морфологічні особливості гемоцитів робочих бджіл Apis mellifera L. Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2020. Т. 25 № 2. С.173-184. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218065

Язловицкая Л., Врабие В. Содержание гидроксиметилфурфурола при различных способах термической обработки меда  Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Știinţele Naturii, serie nouă, 2020. VOL. 32 (45), CHIŞINĂU,

http://www.muzeu.md/buletin-stiintific/vol-32-45-chisinau-2020/

 Караван В.В., Панчук І.І., Язловицька Л.С. Патент на корисну модель № 142698 – Клітка для тривалих досліджень кластеру бджіл в лабораторних умовах. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі та опубліковано 25.06.2020. бюл. № 12

 

https://base.uipv.org/searchInv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=269199
Кaravan V.,  Kachmaryk D., Yazlovytska L., Panchuk I Glutathione-S-transferase activity and TBARS level in Apis mellifera L. under the combined effects of temperature and nutritional stress // 2020 е-COLOSS Conference 12-13 Oct. 2020 
https://coloss.org/16th-coloss-econference-2020/

Язловицька Л.,  Паламар О., Паламар В., Кравчук В., Волков Р., Панчук І. Оцінка темпу весняного розвитку колоній медоносних бджіл за дії препарату «Апіплазма» //Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали V Міжнародної  наукової конференції, 1-2  жовтня 2020 р. Дніпро, України: Дніпро: ЛІРА, 2020 - С.148-151.

V.Karavan, G. Borsuk, V.Tzaruk, L. Yazlovitska Biochemical adaptation of honey bees to the nutritional composition of the pollen and beebread from different plant (willow and rape) // Sustainable beekeeping in Ukraine: Materials of the first international scientific-practical conference (Chernivtsi, November 6-8, 2019). – Chernivtsi: DrukArt, 2019. – P 41-43.

 V.V. Кaravan, D.Yu. Kachmaryk, L.S. Yazlovitska, I.I. Panchuk TBARS level in Aapis mellifera L. under the combined effects of temperature and nutritional stress //Sustainable beekeeping in Ukraine: Materials of the first international scientific-practical conference (Chernivtsi, November 6-8, 2019). – Chernivtsi: DrukArt, 2019. – P.15-17

Vrabie V., Yazlovitska L., Ciochină V. Rotaru S. Comparative content of free aminoacids in pollen and honey - Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Știinţele Naturii, serie nouă, 2019. VOL. 30 (43), CHIŞINĂU,

http://www.muzeu.md/buletin-stiintific/vol-30-43-chisinau-2019/#

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2612

Язловицька Л.С., Тимочко Л.І., Федоряк М.М., Волков Р.А. I Міжнародна науково-практична конференція «Стале бджільництво в Україні». Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2019. Т. 17, № 2. С. 227-231.  ISSN 2415-3680, ISSN 1810-7834

http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/1228

Язловицька Л.С., Кушнір А.І. Екскурсії як ефективний засіб активації пізнавальної діяльності учнів // Збірник матеріалів конференції Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи. Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференції. 10-11.жовтня 2019 р. Одеса. ОНУ.С.122-126


Караван В.В., Язловицька Л.С., Волков Р.А. Патент на користу модель № 128495 // Клітка для дослідження бджіл в лабораторних умовах. Видано відповідно до закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Зареєстровано (заявка № u201801800) в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 
та опубліковано 25.09.2018. бюл.  18,

 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251151

Караван В.В., Царук В.І., Череватов В.Ф., Язловицька Л.С. Глутатіон-S-трансферазна активність бджіл-фуражирів Apis mellifera L. при літній підгодівлі певними вуглеводними дієтами // Біол. Cист. Наук. Bіс. Чернів. Ун.– 2018. – Т. 10, вип. 1 . – С. 20-28.  DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2018.01

Yazlovytska L., Boruk O. The antioxidant system of honey bee under different temperature conditions during wintering// 13th COLOSS Conference 2-3rd November 2017, Athens,Greece – p.44

Язловицька Л.С., Косован М.І., Череватов В.Ф., Волков Р.А.Активність каталази Apis mellifera L., під час літньої підгодівлі різною вуглеводною дієтою//Біологічні системи. - 2016. - Т.8., Вип.2. - С.183-189. DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2016.02

Yazlovytska L., Paliichuk I.,  Torak V.,Volkov R. Dietary carbohydrates affect catalase activity in honey bees // 12th COLOSS Conference, Cluj-Napoca, Romania 10-11th September, 2016, Proceeding. - P.36

Череватов В.Ф., Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Феркаляк В.Ю., Хлус В.К. Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих у Чернівецькій області // Бджільництво України. – 2015. - № 1. – С.125-129.

https://www.journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/76

Savchuk G., Kosovan  M., Yazlovytska L Composition of haemocytes and Catalase activity in honey bee (Apis mellifera L) // 11th COLOSS Conference, Lucovica, Sloveniya, 21-23th October. 2015. Proceeding. - P.40

Yazlovytska L., Chunkivsky E., Volkov R. Effect of summer feeding on catalase and ascorbate peroxidase activity in honey bee(Apies mellifera L)// New trends in the ecological and biological research International scientific conference // 9-11, September, 2015. University of Presov, Slovak republic   Book of abstract. -P. 68 

Lyudmila Iazlovitskaya, Vladimir Cherevatov, Roman Volkov  Effect of summer feeding on the ascorbate peroxidase activity of honey bees (Apis mellifera L.) /The COLOSS workshop on “monitoring beelosses”, Copenhagen, 27-28 Januar, 2015// Proceeding COLOSS Monitoring workshop

Язловицкая Л.С. Череватов В.Ф., Савчук Г.Г., Хлус В.К. Типологические особенности клеток гемолимфы пчел Apis mellifera L., районированных в Черновицкой области // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2014. - № 1 (10). – С.134-138.

Язловицкая Л.С., Грещук Р.А.Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов-первокурсников медицинского колледжа Западной Украины (г.Коломыя) // Вестник ИГПИ им П.П.Ершова. – 2014. - № 4 (16).- С. 35-41.

Язловицкая Л.С., Романчич О.Ю., Кушнир А.И. Физическое развитие и функциональное состояние дыхательной системы гимназистов г.Черновцы // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2013. - № 1 (8). – С.103-104

Язловицька Л.С., Грещук Р.А. Оцінка функціонального стану дихальної системи студентів-першокурсників медичного коледжу м. Коломия // Природничий альманах. Біологічні науки.- Збірник наукових праць.- Херсон: ПП Вишемірський. – 2013 – С.35-41

Язловицька Л.С., Цинтар Є.І., Гречко С.І. Сезонна оцінка адаптаційних можливостей серцево-судинної системи осіб з артеріальною гіпертензією // Клінічна та експериментальна патологія – 2012. – Т. ХІ, № 3 (41) – Ч.1.– С.191-195.

Язловицкая Л.С., Плихтяк Т.Т., Халаим Е.А. Физическое развитие, функциональное состояние кардио-респираторной системы детей 12-13 лет, проживающих в разных населенных пунктах Карпатского региона// Вестник Ишимского государственного пединиститута им П.П.Ершова. Серия «Естетсвенные науки. - №1 (4). – 2012. – С.107-116.

L.S. Yazlovytska, I.R. Khara, L.H. Palamar Age-dependent peculiarities of the functional state of cardiovascular system in children with cerebral palsy // Fiziol. Zh. - 2011. - 57(2). - Р. 58-65. DOI: https://doi.org/10.15407/fz57.02.058

Язловицкая Л.С., Тодерян В.А. Функциональное состояние нервной системы детей 4-5 лет, посещающих детские дошкольные учреждения //Экологический мониторинг и биоразнообразие - Т.6. № 1 – 2011. – С.69 – 71

Язловицька Л.С. Оцінка функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з урахуванням впливу циркадних рітмів та навчального навантаження // Природничий альманах. Біологічні науки.- Збірник наукових праць.- Херсон: ПП Вишемірський. – 2011 – С.187-197.

Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. Вікові особливості функціонального стану серцево-судинної системи дітей із церебральним паралічем //Язловицька Л.С., Хара М.Р., Паламар Л.Г. // Фізіол.журн.- 2011. – Т.57. - № 2. – С.58-65.

Язловицька Л.С., Козуб Ю.В., Паламар Л.Г. Вікова оцінка фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем/ Л.С. Язловицька, Ю.В. Козуб, Л.Г.Паламар // Клінічна та експериментальна патологія. – Т.ХІ, № 3. – 2010. – С.133-137.

Язловицкая Л.С. Морфофункциональное состояние и адаптационный статус детей среднего школьного возраста сельских районов Черновицкой области/ Л.С.Язловицкая// Экологический мониторинг и биоразнообразие - Т.5. № 1 – 2010. – С.149 – 151.

Плихтяк Т.Т., Язловицкая Л.С. Оценка адптационного статуса детей среднего школьного возраста (на примере города Косова) // Полевые и экспериментальные исследования биологических систем: материалы 3 Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых – Ишим: узд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. – С. 108-111

Язловицька Л.С., Оплачко Л.Т. Вплив учбового навантаження на функціональний стан організму студентів // VI Міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання». 21-23 травня 2009 року м.Херсон. Збірник наукових праць конференції. С.451-456.

Язловицька Л.С. Комбінований вплив робочої напруги, втоми та добових ритмів на увагу студентів під час навчання // Науковий вісник ЧНУ. Серія Біологія. Вип.223.- 2004. – С 72-82

Оплачко Л. Т., Язловицька Л.С. Інноваційні підходи до організації викладання біологічних дисциплін //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 183. – 2003. - С. 77-82.

Язловицька Л.С. Голембйовська О.Ю.,Оплачко Л.Т. Ефективність використання новітніх методів навчання при викладанні біології в ЗОШ І-ІІ ступеня //”Теорія і практика сучасного природознавства.” Збірник наукових праць. – Всеукраїнська науково-практич. конф. , 6-8 жовтня 2003р.м. Херсон. – 2003. – С. 193-196

Язловицька Л.С., Рогозинський М.С., Костишин С.С., Волков Р.А. Вплив Си та Ni на інтенсивність синтезу РНК у проростках кукурудзи // Укр. біохім. журн. - 1999. - Т.71. - № 1. - С. 56-60.

Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю, Язловицька Л.С. Функціональний стан печінки при поєднаній гострій хірургічній патології // Вісник морської медицини. - 1999. - № 2 (6). - С. 163-164.

Рогозинський М.С., Язловицька Л.С., Волков Р.А. Нагромадження важких металів рослинами картоплі та кукурудзи // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 20. - Біологія, Чернівці:: ЧДУ, 1998. - С. 77-83.

Л.С.Язловицька, Л.Т.Оплачко, В.С.Тирнов, Р.А,Волков Синтез білка у гаплоїдів та диплоїдів кукурудзи при вирощуванні їх за нормальних умов та за присутності фенолу // Укр. біохім. журн. - 1997. - Т.69. - № 5-6. - С. 152-158.

Рогозинський М.С., Язловицька Л.С., Мардаревич М.Г., Волков Р.А. Вплив іонів важких металів на інтенсивність синтезу РНК in vitro та in vivo у рослин // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 17, - Біологія., Чернівці; ЧДУ, 1997. - С.38-49.

Язловицька Л.С. Інтенсивність синтезу білка та РНК у гаплоїдів та диплоїдів кукурудзи; Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 1994. - 24 с.

Р.А.Волков, С.С.Костышин, В.С.Тирнов, Л.С.Язловицкая Интенсивность синтеза РНК у форм кукурузы с различным уровнем плоидности в норме и при воздействии фенола // Физиол. и биохим. культ. раст. - 1993. - № 6. - С. 591-596.

Л.С.Язловицкая, А.Н.Завалишина, С.С.Костышин, Р.А.Волков Полиморфизм белков при изменении уровня плоидности у кукурузы // Физиол. и биохим. культ. раст. - 1993. - № 5. - С. 472-478.

Марченко М.М., Оплачко Л.Т., Костышин С.С., Язловицкая Л.С. Особенности синтеза белка на эндогенных мРНК в бесклеточных системах из зародышей различных форм кукурузы. // Биополимеры и клетка. - 1989. - 5, № 4. - С. 103 -106. 


Навчальні матеріали

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г.Тестові та практичні завдання з фізіології людини і тварин. Навчальний посібник Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. – 160 с.

Язловицька Л.С., Череватов О.В.., Тинкевич Ю.О.., Волков Р.А. Генетика: Навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 148 с.

Механізми адаптації еукаріот до дії стресових факторів. // Панчук І.І., Язловицька Л.С.-  Чернівці, Чернівецький національний університет, 2019 – 154 с.

Язловицька Л.С., Волков Р.А., Савчук Г.Г. Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики: навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – 322 с.

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини і тварин. Навчальний посібник – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – 160 с.

Волков Р.А., Язловицька Л.С  Генетика. Збірник задач . - Чернівці, 2015. - 143 с.

Язловицька Л.С., Панчук І.І Адаптогенез у біологічних системах /. - Чернівці, 2015. - 132 с.

Анатомія та фізіологія дитини: Навчально-методичний посібник /Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г.– Чернівці: Технодрук, 2012. –   184 c.

Язловицька Л.С. Функціональна морфологія хордових. Консп.лекц. /Укл.Л.С.Язловицька – Чернівці: Технодрук, 2012 

Фізіологія людини і тварин. Лабораторний практикум /Укл. Язловицька Л.С., Халаїм Є.А. .- Чернівці, Чернівецький нац.ун-т, 2011. – 96 с.

Тестові завдання з фізіологія людини і тварин. / Укл. Язловицька Л.С., Халаїм Є.А., Савчук Г.Г. - Чернівці :Чернівецький на.ун-т, 2010. – 112 с

Фізіологія людини: Навчально-методичний посібник. / Укл. Язловицька Л.С., Савчук Г.Г., Марценяк І.В. – Чернівці: Чернівецький на.ун-т, 2010. – 160 с.

Язловицька Л.С. Екологічна фізіологія тварин.// Конспект лекцій. Чернівці: Технодрук, 2008.- 108 с.

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Біологія //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2006.

Халаїм Є.А., Язловицька Л.С. Марценяк І.В. Основи фізіології людини Навчальний посібник.. Чернівці; Рута, 2005

Язловицька Л.С., Савчук Г.Г. Фізіологія людини. //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2004.- 72 c.

Язловицька Л.С., Халаїм Є.А. Фізіологія людини і тварин. //Лабораторний практикум Чернівці: Рута, 2004. 99 c.

Мардар Г. І., Халаїм Є. А., Бабак С. В., Язловицька Л.С., Марценяк І. В Анатомія та фізіологія дитини. Навчальний посібник. Чернівці; Рута, 2002.- 175 c

Є.А.Халаїм, Л.С.Язловицька. Фізіологія нервової системи; Лабораторний практикум (для небіологічних спеціальностей). - Чернівці; Рута, 2000. - 39 с.

Мардар Г.І., Остапович М.В., Язловицька Л.С.Бабак С.В.  Фізіологія мязової і нервової систем. Лабораторний практикум. - Чернівці; ЧДУ, 1999. - 32 с.

Мардар Г.І., Остапович М.В., Халаїм Є.А., Бабак С.В., Язловицька Л.С. Фізіологія вісцеральних систем. Лабораторний практикум. - Чернівці; ЧДУ, 1999. - 36 с.