Баб'юк Дмитро Петрович

Наукові публікації

1. Jasiński R. A quantum-chemical DFT approach to elucidation of the chirality transfer mechanism of the enantioselective Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction / R. Jasiński, O. Demchuk, D. Babyuk // Journal of Chemistry. — 2017. P 1-17.
2. In the search for experimental and quantumchemical evidence for zwitterionic nature of (2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-nitroprop-2-enenitrile - An extreme example of donor-π-acceptor push-pull molecule / R. Jasiński, B. Mirosław, O. M. Demchuk, D. Babyuk, A. Łapczuk-Krygier // Journal of Molecular Structure. – 2016. – V. 1108. – P. 689 – 697.
3. Babyuk D. Ab initio calculations of F-H-Br system with linear geometry / D. Babyuk, J. Korchowiec, Ya. Motovylina // Current Chemistry Letters. – 2016. – V. 5. – P.1 – 6.
4. Скіп Б.В. Обробка даних циклічної вольтамперометрії методом головних компонент, як ефективний інструмент в електрохімії / Б. В. Скіп, Д. П. Баб’юк, О. М. Кобітович  // Науковий Вісник ЧНУ. – 2016. – Вип. 771.: Хімія.  – С. 7 – 16.
5. Баб’юк Д.П. Квантово-хімічне дослідження структури та властивостей сафраніну Т / Д. П. Баб’юк, Б. В. Скіп // Науковий Вісник ЧНУ. – 2015. – Вип. 768.: Хімія.  – С. 92 – 99.
6. Баб’юк Д. П. Ab initio розрахунок параметрів перехідних станів для системи H2Cl / Д. П. Баб’юк, Я. Корховіц // Науковий Вісник ЧНУ. – 2014. – Вип. 722.: Хімія.  – С. 7 – 11.
7. Мотовиліна Я.М. Колінеарна квантова динаміка трьохатомних систем за участю атомів Гідрогену, Хлору та Фтору / Я. М. Мотовиліна, Д. П. Баб’юк // Науковий Вісник ЧНУ. – 2013. – Вип. 658.: Хімія.  – С. 108 – 112.
8. Баб’юк Д. П. Нітратне забруднення колодязної води в Сокирянському районі / Д. П. Баб’юк, О. М. Бендерська, О. Я. Баб’юк, М. М. Тураш // Науковий Вісник ЧНУ. – 2013. – Вип. 658.: Хімія.  – С. 17 – 23.
9. Бабюк Д. П. Исследование в рамках квантового подхода полной реакционной динамики при взаимодействии Н + DCl / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук // Химическая физика. – 2012. – Т.31. – №1. – С. 3   6.
10. Бабюк Д. П. Детальная реакционная динамика при участии трех атомов / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №6. – С. 221   225.
11. Бабюк Д. П.  Исследование полной динамики реакции H + HCl в рамках квантового подхода / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук // Вісник Харківського національного університету. – 2011. – №976. Хімія. Вип.20(43). – С.17–25.
12. Баб’юк Д. П. Квантова реакційна динаміка / Д. П. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 581.: Хімія.  – С. 98 – 108.
13. Бабюк Д. П. Исследование двухканальной реакционной динамики с помощью трехмерных квантовых траекторий / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук // Укр. хим. журн. – 2011. – Т.77. – №12. – С. 95   99.
14. Бабюк Д. П. Изучение трехмерной реакционной динамики с помощью квантовых траекторий / Д. П. Бабюк, В. В. Нечипорук // Химическая физика. – 2011. – Т.30. – №10. – С. 3-10.
15. Баб’юк Д. П. Квантово-механічне дослідження реакційної динаміки: ймовірності переходів між окремими станами / Д. П. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 555.: Хімія. – С. 13 – 16.
16. Баб’юк Д. Комбінований квантовий метод у дослідженні реакційного розсіювання за участю трьох атомів / Д. Баб’юк, В. Нечипорук // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52. – С.277-282.
17. Бабюк Д. П.  Изучение коллинеарной динамики реакции H + ClH' → HCl + H' с помощью метода разложения волновой функции по базису  дискретной переменной / Д. П. Бабюк, В.В.Нечипорук // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №1. – С.168-172.
18. Баб’юк Д. П.  Розрахунок ймовірностей колінеарних реакцій обміну H′+H2 → H′H+H та H+D2 → HD+D методом хвильового пакету / Д. П. Баб’юк, О. Я. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2010. – Вип. 526. – С.32-34.
19. Бабюк Д. П.  Квантово-динамическое изучение в трехмерном пространстве реакции обмена Н + ClН′→ НCl + Н′ при нулевом полном моменте импульса ( ) // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2010. – Т.46. – С.283-287.
20. Бабюк Д. П. Квантово-динамическое изучение коллинеарного реакционного рассеяния в реакции обмена H + ClH' → HCl + H' / Д. П.Бабюк, В.В.Нечипорук // Вісник Харківського національного університету. – 2010. – №895. Хімія. Вип.18(41). – С.9-15.
21. Бабюк Д. П.  Квантовые траектории в изучении реакции обмена водорода Н + Н2 = Н2 + Н / Д. П.  Бабюк, В.В.Нечипорук // Укр.хим.журн. – 2010. – Т.76, №1. – С.23-29.
22. Баб’юк Д. П.  Вивчення реакційного розсіювання за допомогою хвильового пакета / Д. П. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2009. – 473. – С.16-18.
23. Бабюк Д. П.  Изучение коллинеарного реакционного рассеяния для реакции обмена Н+Н′Cl→Н′+НCl в рамках гидродинамического подхода к квантовой механике / Д. П. Бабюк, В.В.Нечипорук // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – №3. – С.137-143.
24. Бабюк Д. П.  Расчет коллинеарных столкновений в реакции обмена водорода H+ClHHCl+H методом квантовых траекторий / Д. П. Бабюк, В.В.Нечипорук // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2009. – Т.45. – С.156-159.
25. Баб’юк Д. П.  Гідродинамічний підхід у квантовому описі шляху реакції / Д. П. Баб’юк, О.Я. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2008. – 422. – С. 104-107.
26. Баб’юк Д. П.  Альтернативне формулювання Гамільтоніану шляху реакції для класичного випадку / Д. П. Баб’юк // Науковий вісник ЧНУ. – 2007. – 364. – С. 38-41. 
27. Babyuk D. Multidimensional reactive scattering with quantum trajectories: Dynamics with Morse vibrational modes / D.Babyuk, R.E.Wyatt // Journal of Chemical Physics. – 2006. – V. 125. – P. 064112 - 064112-7.
28. Babyuk D. Multidimensional reactive scattering with quantum trajectories: Dynamics with 50-200 vibrational modes / D.Babyuk, R.E.Wyatt // Journal of Chemical Physics. – 2006. – V. 124. – P. 214109 - 214109-7.
29. Wyatt R.E. Multidimensional reactive scattering with quantum trajectories / R.E.Wyatt, D.Babyuk // Physical Review E. – 2006. – V. 73. – P. 046701 – 046701-10.
30. Babyuk D. Application of the covering function method in quantum hydrodynamics for 2-D scattering problems / D.Babyuk, R.E.Wyatt // Chemical Physics Letters. – 2004. – V. 400. – P. 145-152.
31. Babyuk D. Coping with the node problem in quantum hydrodynamics: the covering function method / D.Babyuk, R.E.Wyatt // Journal of Chemical Physics. – 2004. – V. 121. – P. 9230-9238.
32. Babyuk D. Hybrid adaptive grid algorithm for wave packet propagation / D.Babyuk, R.E.Wyatt // Chemical Physics Letters. – 2003. – V. 387. – P. 227-232.
33. Babyuk D. Hydrodynamic analysis of dynamical tunneling / D.Babyuk, R.E.Wyatt, J.H.Frederick // Journal of Chemical Physics. – 2003. – V. 119. – P. 6482-6488.


Навчальні матеріали

  1. Баб’юк Д. П.  Квантова хімія. Навчальний посібник / Д. П. Баб’юк, В. В. Нечипорук, Т. С. Сліпенюк, – Чернівці: Рута, 2009. – 96 с.
  2. Сліпенюк Т. С. Сучасні напрями прикладної екології. Навчальний посібник. / Т. С. Сліпенюк, Д. П. Баб’юк, О. М. Кобітович. – Чернівці: Рута, 2008. – 80 с.
  3. Волощук А. Г. Титриметричний аналіз: методи окисно-відновного та комплексонометричного титрування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / А. Г. Волощук, М. М. Воробець, Д. П. Баб’юк. - Чернівці : Рута, 2007. - 48 с.
  4. Нечипорук В.В. Квантова механіка та квантова хімія. Методичний посібник до практичних занять для студентів хімічного факультету / В.В.Нечипорук, Д. П. Баб’юк, І.В.Берладин, І.А.Бабинська. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 67 с.
  5. Нечипорук В.В. Квантова механіка. Методичний посібник. / В.В.Нечипорук, Д. П. Баб’юк. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 63 с.
  6. Нечипорук В.В. Термодинаміка нерівноважних електрохімічних систем. Конспект лекцій. / В.В.Нечипорук, Д. П. Баб’юк. – Чернівці: Рута, 1996. – 55 с.