Васіна Лілія Миколаївна

Наукові публікаціїІгнат К.І., Васіна Л.М. Використання молочнокислих бактерій як пробіотиків у складі живого  корму // Біологічні системи- 2019. - Т.11, Вип.2. - С.132-140

Васіна Л.М.
, Краєвська І.М. Аналіз нутрієнтного складу Dmagna за умов біоінкапсуляції мікроорганізмами // Медична та клінічна хімія. 2019. Т.21. №3 (додаток). С. 295-296.

Краєвська І. М., Васіна Л. М. Динаміка накопичення біомаси і каротинсинтезуюча активність Rhodotorula glutinis (Fresenius) F. C. Harrison (1982) за дії ультрафіолету // Біологічні системи. - 2017. - Т. 9, Вип. 2. - С. 183-18

Кушнірик О.В., Марченко М.М., Худий О.І., Васіна Л.М., Худа Л.В., Кавуля О.М., Грябан П.Л. Застосування каротинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula glutinis для культивування Daphnia obtusa kurz, 1875 у лабораторних умовах // Біологічні системи. – 2014.

 
Марченко М.М., Копильчук Г.П., Григор’єва О.В., Худа Л.В., Васіна Л.М., Николюк І.Д. Окислювальна деструкція та її біологічна противага // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип.77. – С.3-11.


Марченко М.М., Копильчук Г.П., Васіна Л.М. Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз крові щурів-пухлиноносіїв // Доповіді НАН України – 2001. - №10. – С.195-197

Марченко М.М., Васіна Л.М., Николюк І.Д., Бевзо В.В. Оксидантно-антиоксидантний статус організму щурів у процесі росту карциноми Герена та за дії 5,6-бензкумарин-5-урацилу // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2001. – Вип.126. – С.3-9.

Марченко М.М., Васіна Л.М., Николюк І.Д., Вовк О.О.Вміст продуктів ліпопероксидації ліпідів та ферментів їх знешкодження в організмі щурів з карциномою Герена та за дії фітопрепарату // Науковий вісник Чернівецького університету.- 2004.- Вип. 216. Біологія.- С. 43-51.

Васіна Л.М., Бевзо В.В., Николюк І.Д.. Вміст продуктів ліпопероксидації та іонів заліза (ІІ) в гомогенаті селезінки тварин у процесі росту карциноми Герена та за дії комплексного фітопрепарату // Клін. та експерим. патологія. – 2006. – Т.6, №4.

Васіна Л.М., Худа Л.В.Ліпопероксидація ядерних структур нормальних та трансформованих клітин за умов опромінення // Науковий вісник Чернівецького університету.- 2004.- Вип. 193. Біологія.- С. 18-24.

Танащук О.В., Караван В.В., Васіна Л.М. Дія рослинних біологічно активних речовин на розвиток мікроорганізмів та показники їх антиоксидантного стану // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 297. – С.33-39.

Марченко М.М., Караван В.В., Васіна Л.М., Худа Л.М., Николюк І.Д. Патент № 22355 UA МПК (2006) А61К 35/00, А61К 35/12, А61К 35/74 (2007.01) Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Спосіб одержання протипухлинного препарату – 25.04.2007, Бюл. № 5, 2007.

Худа Л.В., Васіна Л.М. Екзоцелюларна протеолітична та лектинпродукуюча активність Вacillus subtilis // Мат. Х Українського біохімічного з‘їзду. – 16-19 вересня 2010 р. // Укр. біохім. журн. – 2010. – т. 82, № 4 (додаток 2). – С. 179Навчальні матеріали

Васіна Л.М. Мікробіологія. - Навч.-метод. посібник для студентів заочної форми навчання. - Харків, 2020. – 88 с.

Худий О.І.,  Васіна Л.М. Гістологія: Навч.-метод. посібник / укл.  – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. – 120 с.

Гістологія: Робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / укл. О.І. Худий Л.M. Васіна – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2016. – 48 с.

Пробіотики й антибіотики / Укл. Васіна Л.М. – 2015. –  80 с.

Біохімія пухлинних клітин / Укл. Васіна Л.М. – 2015. – 104 с.

Зошит для лабораторних робіт з гістології. –  2-е вид., переробл. і доп. - Харків, 2015. – 52 с.

Курський М.Д., Васіна Л.М., Марченко М.М. Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу. – Харків, 2013. – 116 с.

Васіна Л.М. Біохімічна топографія клітини / Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2005. 

Васіна Л.М. Біохімічна топографія клітини / Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2006. 

Горшинський Б.М., Васіна Л.М., Худа Л.В. Лабораторні роботи з мікробіології / Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2005.

Худий О.І., Васіна Л.М., Худа Л.В. Біологія індивідуального розвитку: лабораторний практикум. – Чернівці: Рута, 2007.

Васіна Л.М., Марченко М.М. Мікробіологія: Конспект лекцій. 2-ге вид., доп. і переробл. – Чернівці: Рута, 2008.- 136 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Лабораторні роботи з мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 100 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 44 с.

Васіна Л.М. Тестові завдання з мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2010. – 120 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. –  2-е вид., переробл. І доп. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 52 с.