Васіна Лілія Миколаївна

Наукові публікації

L.M. Vasina, V.O. Starikova, L.V. Khuda. Influence of probiotics, introduced in the composition of the feed substrate, in particular hematological indicators of Сarassius gibelio Bloch. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems). 2022; 14 (1): 29-32

Vasina L.M., Khuda L.V.
Influence of bisphenol A and probiotic-containing feed Carassius gibelio bloch indicates separately. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems). 2022; 14 (2): 112-117.

Cheban L, Khudyi O, Vasina L, Khuda L, Marchenko M. Involvement of optical methods for condition assessment of Cyanobacteria cells under the action of TiO2. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2021, 12126, 2615530.

Vasina L., Kraievska I., Khudyi O., Khuda L., Cheban L. Application of the association of yeast and lactic acid bacteria for the bioencapsulation of carotenoid in zooplankton Daphnia magna (Straus, 1820).  (Fisheries & Aquatic Life)Archives of Polish Fisheries 2020. – 28: 225 – 233. https://fal.infish.com.pl/index.php/FisheriesAndAquaticLife/article/view/751/754

Обрадович А.С., Васіна Л.М., Жолобак Н.М. Дія наночастинок діоксиду церію на окремі показники синтетичної активності Rhodotorula glutinis. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems). 2020. Т. 12 (2). С. 166-173


Ігнат К.І., Васіна Л.М. Використання молочнокислих бактерій як пробіотиків у складі живого  корму // Біологічні системи. - 2019. - Т.11, Вип.2. - С.132-140

Васіна Л.М., Краєвська І.М. Аналіз нутрієнтного складу Dmagna за умов біоінкапсуляції мікроорганізмами // Медична та клінічна хімія. 2019. Т.21. №3 (додаток). С. 295-296.

Краєвська І. М., Васіна Л. М. Динаміка накопичення біомаси і каротинсинтезуюча активність Rhodotorula glutinis (Fresenius) F. C. Harrison (1982) за дії ультрафіолету // Біологічні системи. - 2017. - Т. 9, Вип. 2. - С. 183-18

Кушнірик О.В., Марченко М.М., Худий О.І., Васіна Л.М., Худа Л.В., Кавуля О.М., Грябан П.Л. Застосування каротинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula glutinis для культивування Daphnia obtusa kurz, 1875 у лабораторних умовах // Біологічні системи. – 2014.


 
Марченко М.М., Копильчук Г.П., Григор’єва О.В., Худа Л.В., Васіна Л.М., Николюк І.Д. Окислювальна деструкція та її біологічна противага // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип.77. – С.3-11.


Марченко М.М., Копильчук Г.П., Васіна Л.М. Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз крові щурів-пухлиноносіїв // Доповіді НАН України – 2001. - №10. – С.195-197

Марченко М.М., Васіна Л.М., Николюк І.Д., Бевзо В.В. Оксидантно-антиоксидантний статус організму щурів у процесі росту карциноми Герена та за дії 5,6-бензкумарин-5-урацилу // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2001. – Вип.126. – С.3-9.

Марченко М.М., Васіна Л.М., Николюк І.Д., Вовк О.О.Вміст продуктів ліпопероксидації ліпідів та ферментів їх знешкодження в організмі щурів з карциномою Герена та за дії фітопрепарату // Науковий вісник Чернівецького університету.- 2004.- Вип. 216. Біологія.- С. 43-51.

Васіна Л.М., Бевзо В.В., Николюк І.Д.. Вміст продуктів ліпопероксидації та іонів заліза (ІІ) в гомогенаті селезінки тварин у процесі росту карциноми Герена та за дії комплексного фітопрепарату // Клін. та експерим. патологія. – 2006. – Т.6, №4.

Васіна Л.М., Худа Л.В.Ліпопероксидація ядерних структур нормальних та трансформованих клітин за умов опромінення // Науковий вісник Чернівецького університету.- 2004.- Вип. 193. Біологія.- С. 18-24.

Танащук О.В., Караван В.В., Васіна Л.М. Дія рослинних біологічно активних речовин на розвиток мікроорганізмів та показники їх антиоксидантного стану // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 297. – С.33-39.

Марченко М.М., Караван В.В., Васіна Л.М., Худа Л.М., Николюк І.Д. Патент № 22355 UA МПК (2006) А61К 35/00, А61К 35/12, А61К 35/74 (2007.01) Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Спосіб одержання протипухлинного препарату – 25.04.2007, Бюл. № 5, 2007.

Худа Л.В., Васіна Л.М. Екзоцелюларна протеолітична та лектинпродукуюча активність Вacillus subtilis // Мат. Х Українського біохімічного з‘їзду. – 16-19 вересня 2010 р. // Укр. біохім. журн. – 2010. – т. 82, № 4 (додаток 2). – С. 179Навчальні матеріали

Васіна Л.М. Мікробіологія. - Навч.-метод. посібник для студентів заочної форми навчання. - Харків, 2020. – 88 с.

Технічна мікробіологія: навч.-метод. посібник. / Укл.: Васіна Л.М., Чебан Л.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2020. – 124 с. 

Худий О.І.,  Васіна Л.М. Гістологія: Навч.-метод. посібник / укл.  – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. – 120 с.

Гістологія: Робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / укл. О.І. Худий Л.M. Васіна – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2016. – 48 с.

Пробіотики й антибіотики / Укл. Васіна Л.М. – 2015. –  80 с.

Біохімія пухлинних клітин / Укл. Васіна Л.М. – 2015. – 104 с.

Зошит для лабораторних робіт з гістології. –  2-е вид., переробл. і доп. - Харків, 2015. – 52 с.

Курський М.Д., Васіна Л.М., Марченко М.М. Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу. – Харків, 2013. – 116 с.

Васіна Л.М. Біохімічна топографія клітини / Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2005. 

Васіна Л.М. Біохімічна топографія клітини / Конспект лекцій. - Чернівці: Рута, 2006. 

Горшинський Б.М., Васіна Л.М., Худа Л.В. Лабораторні роботи з мікробіології / Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2005.

Худий О.І., Васіна Л.М., Худа Л.В. Біологія індивідуального розвитку: лабораторний практикум. – Чернівці: Рута, 2007.

Васіна Л.М., Марченко М.М. Мікробіологія: Конспект лекцій. 2-ге вид., доп. і переробл. – Чернівці: Рута, 2008.- 136 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Лабораторні роботи з мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 100 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 44 с.

Васіна Л.М. Тестові завдання з мікробіології. – Чернівці:ЧНУ, 2010. – 120 с.

Васіна Л.М., Шелифіст А.Є. Зошит для лабораторних робіт із мікробіології. –  2-е вид., переробл. І доп. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 52 с.