Чебан Лариса Миколаївна

Наукові публікації

Патенти

 • 1. Пат. № 121772 Спосіб вирощування Daphnia magna (Srtaus, 1820) сумісно з кормовим субстратом (мікроводоростями) / Марченко М.М., Чебан Л.М., Гринько О.Е., Худий О.І., Кушнірик О.В., Худа Л.В., Дорош І.В. / Бюл. № 23 від 11.12.2017.
 • 2. Пат. № u201507328 Спосіб культивування зоопланктону на скидній воді із рибоводної установки / Марченко М.М., Худий О.І., Худа Л.В., Чебан Л.М., Кушнірик О.В. / Бюл. № 3, від 10.02.2016.
 • 3. Пат. №101103 Спосіб культивування фітопланктону / Марченко М.М., Худий О.І., Чебан Л.М., Худа Л.В., Маліщук І.В. / Бюл. № 16 від 25.08.2015.
 • 4. Пат. № 81681 Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibіrica (L.) Cass. для введення в культуру in vitro / Марченко М.М., Чорней І.І., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є., Буджак В.В.; опуб. Бюл. № 13, від 10.07.2013.
 • 5. Пат. № 69107. А61К31/365. Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів з листків Saussurea discolor(Willd.) DC. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. №  8, від 25.04.2012.
 • 6. Пат. № 65665. А01Н4/00. Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; опуб. Бюл. №  23, від 12.12. 2011.

 

Основні публікації

 • 1.Cheban L., Grynko O., Dorosh I.  Co-cultivation of Daphnia magna (Straus) and Desmodesmus armatus (chod.) Hegew. in recirculating aquaculture system wastewater // Fish. Aquat. Life. -  2018. – 26. - Р. 57-64.
 • 2. Cheban L., Grynko O. Use of Acutodesmus dimorphus (Turpin) tsarenko as a fodder organism for Daphnia growing. // Acta Biol. Univ. Daugavp. - 2017. - 17 (2). - Р.141 – 148.
 • 3. Oleksii Khudyi, Mykhailo Marchenko, Larysa Cheban, Lidiia Khuda, Olga Kushniryk and Iryna Malishchuk. Recirculating aquaculture systems waste water as a medium for increase of phytoplankton and zooplankton biomass // International Letters of Natural Sciences. – 2016. – Vol.54. – P. 1–7.
 • 4. L.M. Cheban, O.E. Grynko, M.M. Marchenko. Nutritional value of Daphnia magna (Straus, 1820) under conditions of co-cultivation with fodder microalgae // Biological sytems. – 2017. – Vol. 9, Is. 2. – P. 166 - 170.
 • 5. L.M. Cheban, T.V. Shershen, M.M. Marchenko. Possibility of Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. сultivation in mixotrophic conditions // Biological sytems. – 2017. – Vol. 9, Is. 1. – P. 28 – 32.
 • 6. Cheban L. Peculiarities of cultivation Desmodedesmus armatus (Chocl.) Hegew. in the wash water from RAS // L.Cheban, I. Malischuk, M.Marchenko // Arch. Pol. Fish. – 2015. – Vol. 23. – Р. 155-162.
 • 7. Воробець М.М., Кобаса І.М., Чебан Л.М., Драгомаца Б.О. Антибактеріальна активність TiOмодифікованого сульфором. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Хімія. – 2017 . – Випуск 792. – С.29 – 33.
 • 8. Л.М. Чебан, Х.А. Мегера. Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis sp// Біологічні системи. – 2016. – Т.8. – Вип. 2. – С. 176 – 182.
 •  9. А.Є. Шелифіст, Л.М. Чебан, І.І.Чорней, В.В. Буджак. Особливості введення в культуру in vitro Ligularia glauca(L.) J. Hoffm. та L.sibirica (L.) Cass. // Заповідна справа. – 2015. – Т.1(21). – С. 39 – 42.
 • 10. І.В. Маліщук, Л.М. Чебан, М.М. Марченко. Особливості культивування Аcutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko на скидній воді із рибоводної установки замкнутого водопостачання // Наук. зап. Терноп. Нац..пед.ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 3-4. – С.428 - 432
 • 11. І.В. Маліщук,  Л.М. Чебан, М.М. Марченко. Продуктивність монокультури Сhlorella vulgaris Beijerinck, культивованої на скидній воді із УЗВ // Вісник Одеського національного університету ім. Мечнікова. – 2015. – Т.20. Вип. 1 (36). – С. 121-128.
 • 12. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.  Властивості сесквітерпенових лактонів культивованих in vitro Saussurea discolor (Willd.) та DC. S. porcii Degen // Biotechnologia Acta. – 2014. – Vol. 7., No 2. – P. 86 – 92. 
 • 13. Чебан Л.М., Маліщук І.В. Ефективність культивування Аnabaena hassalii (kutz.) на зворотній воді із установки замкнутого водопостачання // The Biochemical Journal. -  2014. – Vol. 86, N5 (Supplement 2). – P. 223. 
 • 14. Л.М. Чебан, І.В. Маліщук, В.Р. Лисак, М.М. Марченко Ефективність вирощування Аnabaena hassalii (kutz.) Wittr. за різних умов культивування // Біологічні системи. – 2014. – Т. 7, Вип. 2. – С. 164-169.
 • 15. Чебан Л.М., Маліщук І.В. Аналіз рослинної сировини Аconitum eulophum Rchb. на вміст фенольних сполук. // Біологічні системи. – 2013. - № 2. – С. 168-173.
 • 16. Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз експлантатів Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen // Біотехнологія. – 2011. – Т.4, № 2. – 86-91.
 • 17. М.М. Марченко, А.Є. Шелифіст, Л.М. Чебан. Характеристика біологічно активних речовин Saussurea porcii Degen. // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, Вип.1. – С. 12 – 15.

 

 


Навчальні матеріали

 • Чебан Л.М. Загальна біотехнологія: навчально-методичний посібник. Модуль1. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2017. – 116 c.
 • Чебан Л.М. Загальна біотехнологія: Тестові завдання. Модуль1: навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2015. – 72 с.
 • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції: навчальний посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець, В.Г. Юкало, М.Д. Кухтин. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 196с. 
 • Біотехнологія лікарських рослин: навчально-методичний посібник / Укл.: Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – 80 с.     
 • Загальна біотехнологія: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Модуль 1. / Укл.: Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – 48 с.  
 • Лабораторні спеціалізації: біохімічні методи. Видання 2-е / Укл. І.Д. Николюк, Л.М. Чебан, М.М. Марченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 76 с.