Решетюк Олеся Володимирівна

Наукові публікації

2021
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Стан постмеліоративних площ у зоні Шацького національного парку. Збереження біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини в контексті збалансованого розвитку : збірник наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (до 15 річчя створення Мезинського національного природного парку), 22–24 квітня 2021 р., Чернігів : Десна Поліграф, 2021. С. 52–55.
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Перспективні для кулінарії дикорослі рослини. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: матеріали IV міжнар. наук. конф., 5-8 липня 2021 р. Умань, 2021. С. 202–206.
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Актуальність реставрації парку садиби В. Липинського (с. Затурці Волинської області) Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках:  матеріали міжнар. наук. конф., 28-30 вересня 2021 р. Умань, 2021. С. 243247.
 • Решетюк О.В. Песпективи культивування Salvia sclarea L. у садівництві. Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін:  матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 жовтня 2021 р. Київ : видав. Ліра-К. 2021. С. 161163.
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Отруйно-їстівні рослини. Екологічний журнал. Київ. травень-червень, №3 (127). 2021. С. 21-23. 
 • Решетюк О.В. Теоретико-методичні основи розвивального навчання учнів середньої школи у процесі вивчення біології. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи :  збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. з міжнар. участю (присвячена 30-ти річчю незалежності України), 14-15 жовтня 2021 р. Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2021. С. 97100.
2020
 • Решетюк О.В. Запаси лікарської сировини видів роду Rosa L. у НПП "Гуцульщина". PLANTA+. Досягнення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 лютого 2020 р. К. : ПАЛИВОДА А.В., 2020. С. 329332.
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Перспективы культивирования партенокарпической яблони. Генофонд и селекция растениймат. сателлитного симпозиума V Междун. конф., 11-13.11.2020. Новосибирск: ИЦиГ СО РАН, 2020. С. 144–147. ISBN 978-5-91291-054-8.  DOI 10.18699/GPB2020-126.
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Перспективність інтродукції кизильників (рід Cotoneaster L.) // Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 25 березня 2020 р. Полтава, РВВ ПДАА, 2020. С. (у друку)
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Экологизация профессионального образования молодежи. Экология и природопользование: мат. Междун. научно-практ. конф., 21-23.10.2020. Магас, Республика Ингушетия : Назрань,ООО «КЕП», 2020. С. 298–301.
 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Ризики розвитку іржастих грибів (Puccinia graminis Pers.) на культивованих барбарисах (рід Berberis L.). Науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science». т.11. № 3. Київ. 2020. С. 55–61

2019

 • Решетюк О.В. Роль ботанічних садів і дендропарків у вивченні фітоінвазій (на прикладі Asclepias syriaca L. та Solidago сanadensis L.) / О.В. Решетюк. // мат. міжнар. наук. конф. "Стратегії збереження рослин у Ботанічних садах та дендропарках", конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Т.М. Черевченко (НБС, м. Київ, 25-27 лютого 2019). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 281-283.
 • Решетюк О.В. Шляхи оптимізації управління підприємствами ресурсокористувачами. / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі». 1 секція, Держунів. Телекомунікацій 16-17.03. К., 2-17 – (у друку)
 • Решетюк О.В. Життєвий стан паркових насаджень м. Чернівці / О.В. Решетюк. // мат. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації" (Львів, 4-5 квітня 2019). – Львів, НЛТУ України, 2019. – С. 175-177.
 • Решетюк О.В. Природно-заповідний фонд Буковини: сучасний стан та перспективи розвитку / О.В. Решетюк. // мат. міжнар. наук. конф. «100 років державної заповідності в Україні: результати і перспективи» (м. Асканія-Нова, 23-25 квітня 2019).  Наук. журн. «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова», Т.21. – Асканія-Нова: 2019. – С. 98-105.
 • Решетюк О.В. Якість насіння Cypripedium calceolus L. у локалітетах Північної Буковини / О.В. Решетюк. // мат. міжнар. наук. конф. «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи», присвячена 215 річниці заснування ботанічного саду Харківського університету (м. Харків, 14-17 травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019. – С. 317-325.
 • Решетюк О.В. Стан локалітетів Cypripedium calceolus L. та його репатріація в західних областях України / О.В. Решетюк. // мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи» (присвяченої 180-річчю створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна) (БС Фоміна, м. Київ, 22-24 травня 2019). – Київ: ТАЛКОМ, 2019. – С. 133-137.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Кадило сарматське (Melittis sarmatica Klok.) в культурі /О.В.Решетюк, В.К. Терлецький // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 травня 2019 р.). – Полтава, РВВ ПДАА, 2019. – С. 75-76.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Екологічна мережа у розвитку туризму на Волині / Міжн. наук.-практ. конф. «Роль природно-заповідних територій у збереженні природних і етнокультурних цінностей та у впровадженні цілей сталого розвитку», яка присвячена 20-ти річчю створення Ужанського НПП (3-4 жовтня 2019 р). – (у друку)
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Відтворення лісових екосистем на порушених бурштинокопанням площах Волині / Міжн. наук.-практ. конф. «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату» (15-16 жовтня 2019 р.). – Київ, НУБІП, 2019. – С. 77-78.

2018

 • Решетюк О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку заповідної мережі Новоселицького району (Чернівецька область) / О.В. Решетюк // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (19 квітня 2018 р., м. Чернівці): матеріали 5 міжнар. науково‐практ. конференції. – Чернівці : Друк Арт, 2018.  С. 62-67
 • Решетюк О.В. Барбариси (рід Berberis L.) у декоративному озелененні / О.В. Решетюк, А.Б. Філіпенко. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, №2. – С. 64-67
 • Решетюк О.В. Шавлії (рід Salvia L.) в садово-паркових експозиціях / О.В. Решетюк. // мат. Х міжнар. наукової конф. “Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках” (м. Київ, НБС ім. Гришка, 12-15 червня 2018 р.) – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2018. – С. 104-110
 • Решетюк О.В. Созофіти у флорі Новоселицького району (Чернівецька область): стан і проблеми збереження / О.В. Решетюк. // мат. V міжнар. наукової конф. “Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин», (м. Херсон, 25-28 червня 2018 р.). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 174-177
 • Решетюк О.В. Перспективи культивування Crambe tataria Seb. на заході України / О.В. Решетюк. // мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Національної академії наук України “Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях Євроінтеграції“ (НБС, м. Київ, 9-11 жовтня 2018). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 120-121
 • Решетюк О.В. Актуалізація екологічного туризму в умовах глобалізації суспільного життя / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Екологічний вісник, наук.-попул. екол. ж-л №4 (110) (липень-серпень). – К.: 2018. – С. 10-13.
 • Решетюк О.В. Моніторинг за станом довкілля у територіальних громадах / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» (Харків, 7 грудня 2018). – Харків: 2018. – С.

2017

 • Решетюк О.В. Ретроспективний і типологічний аналіз мережі заповідних об’єктів Буковинського Передкарпаття у зв’язку з її значенням для формування регіональної екомережі / О.В. Решетюк // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали 4 міжнар. науково‐практичної конференції (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Чернівецька обл.) – Чернівці, Друк Арт, 2017. – С. 235-240
 • Решетюк О.В. Історія створення та сучасний стан колекції розарію ботанічного саду Чернівецького національного університету / О.В. Решетюк, І.Г. Полянська // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту : мат. ІІІ міжнар. науково-практичної конф. (м. Біла Церква, 25-26 травня 2017 року) – Біла Церква, 2017. – С.119-122
 • Решетюк О.В. Екологічна освіта у збалансованому розвитку суспільства / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку» (12–13 квітня 2017 року) – Київ, Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 30-33
 • Решетюк О.В. Режими збереження популяцій Cypripedium calceolus L.) / О.В. Решетюк // Лісове і садово-паркове господарство : електр. наук. фах. журн., № 11 – Київ. – 2017.
 • Решетюк О.В. Партенокарпічна яблуня для садівництва / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5-6 жовтня 2017р., м.Чернівці) – Чернівці, Чернів. нац. ун-т, 2017. – С.118-119
 • Решетюк О.В. Проблеми менеджменту ботанічних садів і дендропарків України / О.В. Решетюк // Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття : матер. міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( 5-6 жовтня 2017р., м.Чернівці) – Чернівці, Чернів. нац. ун-т, 2017. – С. 96-98
 • Решетюк О.В. Asclepias syriaca L. як перспективний біоенергетичний ресурс / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // – Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Збалансований розвиток». «Біоенергетичний потенціал України» –  вересень, 2017. –  №9 (165). – Київ, Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 28-31
 • Решетюк О.В. Першочегові організаційно-економічні заходи розвитку сільського туризму / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 89-91
 • Решетюк О.В. Перспективи використання парків природно-заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття / О.В. Решетюк. – Львів : Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(10).  С. 42–50. https://doi.org/10.15421/40271006. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №13 від 28.12.2017 р.)
 • Решетюк О.В. Культивування лікарських видів подофілів (рід Роdophyllum L.) / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали шостої Міжнародної науково–практичної конференції, 26-27 грудня 2017 р., м. Полтава. – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018.– С. 98-99. 

2016 

 • Решетюк О.В. Біологічна оцінка насаджень дендропарку «Нижньостановецький» / мат. Міжнар. наук. конференції «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків», присвячена 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія» (м. Біла Церква, 23–25 травня 2016 р.) – Львів, РВВ НЛТУ України. – 2016. – С.151-158 (сайт "Науковий вісник НЛТУ України": Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – 396 с. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 26.04.2016 р.))
 • Решетюк О.В. Регіональний аналіз особливостей трапляння оселищ лікарських рослин родини Rosaceae L. у флорі Буковини / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (13–14 травня 2016 р., смт Путила - м.Чернівці) : матеріали третьої міжнар. науково‐практичної конференції – Чернівці, Друк Арт, 2016. – С. 263-266
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Глобалізація та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні (20–21 травня 2016 р.) : матер. I Міжн. науково-практичної конференції – Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 70-71
 • Решетюк О.В. Організований екотуризм в охороні природи / Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу (26–27 травня 2016 р.) : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Луцьк: ЛІРоЛ, 2016. – С. 176-178
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Першочергові завдання активізації екологічної мережі / О.В. Решетюк, В.К. Терлецький // Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матер. науково-практичної конф. (м. Святогірстьк, 7-8 липня 2016 р.). – Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 76-81
 • Решетюк О.В. Заказники Буковини в розбудові екологічної мережі / Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (130-річчя створення “Пам’ятки Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі) : матер. Другої міжн. наукової конф. (Львів-Броди-Пеняки, 26-27 жовтня) – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 208-210
 • Решетюк О.В. Типологічний аналіз заказників Буковини // Заповідна справа. – Т. 1, Вип. 22. – 2016. – С. 52-57

2015

 • Решетюк О.В. Состояние локалитетов и перспективы репатриации Cypripedium calceolus L. / Охрана и культивирование орхидей. Материалы  X Меджунар. конф. (1-4.06 2015р., м. Минск, Белорусь). – Минск, 2015. – С. 204-208
 • Решетюк О.В. Збереження та репатріація Cуpripedium calceоlus L. у Чернівецькому ботанічному саду / Міжнародна наукова конф. «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках». – Київ, 2015. – С. 209-210
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К. Біоіндикація в оцінюванні стану та плануванні реабілітації порушених ландшафтів [Текст] / О. В. Решетюк, В. К. Терлецький // Екологічний вісник.  2015.  № 4 (91). - С. 21-23. 

2014

 • Решетюк О.В. Використання лісових ресурсів у рекреаціях / Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства (до 135 річниці М.О.Ткаченка): матеріали наукової конф. (25 березня 2014) / [редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін.]  Умань, 2014. – С. 129-132
 • Решетюк О.В. Екологічна етика як гарантія дієвості природоохоронних заходів / Регіональні  аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) /  відп. ред. І. В. Скільський;  М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С. 294-297
 • Решетюк О.В. Стан природних популяцій Cypripedium calceolus L. та перспективи репатріації виду до складу природних фітоценозів / «Теоретичні та практичні засади вивчення і збереження рідкісних видів рослин (15-18 квітня 2014) // Флорологія та фітосозологія. – т. 3-4.  Київ: Фітон, 2014. – С. 191-195 (ISBN 978-966-02-7204-0)
 • Решетюк О.В. Перспективи використання об’єктів колекційно-паркового типу у рекреаціях / Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту (4-6 червня 2014) : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Біла Церква, 2014. – С. 96-99
 • Решетюк О.В. Специфіка ценотичного потенціалу Cypripedium calceolus L. / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІІ міжн. наук. конф. (4-7 червня 2014 р., м.Львів). – Львів, 2014. – С. 148-151
 •  Решетюк О.В. Перспективні для культивування види роду Сypripedium L. / Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування (4 вересня 2014 року) : матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції). – Київ, 2014. – С. 202-205  (ISBN 978-966-7898-76-8)

2013

 • Решетюк О.В. Ботанічні сади та дендропарки у збереженні раритетних видів регіональної флори / мат. міжн. наук. конф. «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (28-31.05.2013, ппспм «Феофанія», Київ) – Київ: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С. 262-264
 • Решетюк О.В. Проблема збереження природних популяцій орхідеї Cypripedium calceolus L. / мат. міжн. наук. конф. «Цілі збалансованого розвитку для України» (Київ, 18-19.06.2013) – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 94-97
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Культивування перспективних видів роду  Salvia L. на Волині // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: Матеріали ІУ міжнародної наукової конференції присвяченої 225-річчю Державного дендрологічного парку «Олександрія», 23–26 вересня 2013 р. Частина І. – Біла Церква, 2013. – С. 147-149
 • Решетюк О.В. Розмноження Cypripedium calceolus L. кореневищними живцями / Материалы І междун. конф. «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: теоретические и практические аспекты культивирования» (ботанічний сад ім. М.М. Гришка, 10-12.09.2013) – Київ: «Книгоноша», 2013. – С. 310-313
 • Решетюк О.В., Терлецкий В.К., Филиппенко А.Б. Особенности произрастания и культивирования Melittis sarmatica Klok. на Украине //  Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: материалы I Международной научной конференции (2122 мая 2013 г., г. Новосибирск) / Новосиб. гос. аграр. ун-т.  Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013.  С. 336-338
 • Решетюк О.В. Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – T. 5, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 215-219

2012

 • Решетюк О.В. Рівні екологізації виховання молоді / мат. Всеукр. наук.-практ. конф. "Екологічний шлях у  майбутнє”, присвячена 20-річчю науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» Уманського  державного педагогічного університету (УДПУ) імені Павла Тичини. – Київ: Наук. світ, 2012. – С. 36-38
 • Решетюк О.В. Стан популяцій Сypripedium calceolus L. на заході України / Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: за мат. міжн. інтернет-симпозіуму, м.Суми, 2-4 квітня, 2012 р. / редкол.: Ю.А.Злобін та ін. (до 80-річчя з дня народження Злобіна Юліана Андрійовича) – Суми: «Сумський національний аграрний університет», 2012. – С. 261-267
 • Решетюк О.В. Поширення Cypripedium calceolus L. у флорі України // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат.ІІ міжн.наук.конф. (9-12 жовтня 2012 р., м.Умань).  К.: Паливода А.В., 2012. – С.165-169

2011

 • Решетюк О.В. Структурний аналіз популяцій Cypripedium calceolus L. флори Буковини / Мат. XIII зїзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 162
 • Решетюк О.В. Структурный анализ популяций Cypripedium calceolus L. флоры Украины / Охрана и культивирование орхидей. Материалы  IX Меджунар. конф. (26-30.09 2011р., м. Санкт-Петербург, Росія). – Санкт-Петербург, 2011.– С. 348-352
 • Решетюк О.В. Ценотична структура локалітетів Cypripedium calceolus L. в Україні / зб. праць всеукр. наук. конф. «Теоретичні та практичні аспекти флорології та фітосозології», присвяченої 90-річчю з дня заснування Ботанічного музею. Флорологія та фітосозологія. – Т.2. – Київ: Фітон, 2011. – С. 58-61 

2010

 • Решетюк О.В. Насіннєве відтворення видів роду Dracaena Vand. ex  L. та Cordyline Comm. ex Juss. в умовах закритого ґрунту ботанічного саду Чернівецького університету / Мат. міжн. наук. конф. «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках» – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 273-275
 • Решетюк О.В. Деякі аспекти динаміки розвитку популяцій Сypripedium calceolus L. (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат. міжн. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м.Київ). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 175-178
 • Решетюк О.В. Транскордонне партнерство у збереженні локалітетів рідкісної орхідеї Cypripedium calceolus L. / Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матеріали VI міжнар. наук. конф. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» (Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). – Донецьк, 2010. – С. 401-403

2009

 • Решетюк О.В. Особливості поширення видів роду Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини // Наук. вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 22-24 / 2009. – С. 161-163
 • Решетюк О.В. Комплексна оцінка рекреаційних територій // Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі / Збірник наук. праць. – Вип.5-6. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. – С. 162-168
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Еколого-економічні важелі раціонального лісокористування // Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку / Мат. Укр. екол. конгресу 10-11 грудня 2009. – К.: Центр екол. освіти та інформації, 2009. – С. 137-139
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Партенокарпічна яблуня // Екологічні питання співіснування: людина-рослина / Мат. Всеукр. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 254-257

2008

 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Моніторинг буферної зони Шацького національного природного парку // Наук.вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук.праць. - Вип.417: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 283-288
 • Решетюк О.В. Перспективи розвитку лісових рекреацій // Екологічний вісник. – січень-лютий 2008, №1 (47). К.: Укр. еколог. ліга. – С. 11-13
 • Решетюк О.В. Рекреаційне лісівництво у збалансованому розвитку України // Приорітети збалансованого (сталого) розвитку України / Мат. ІІ Укр. екол. конгресу, 27-28 жовтня, 2008, Ч.І. – К.: Центр екол.освіти та інформації, 2008. – С. 310-313

2007

 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Раритетний вид орхідей Cypripedium calceolus L. на західному Поліссі // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, №11, ч. ІІ, 2007. – С. 149-153.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Динаміка розвитку популяцій Cypripedium calceolus L. // Збірник наук. праць науково-педаг. працівників ЛІРоЛУ: у 3-х т. – Т.1. – Луцьк: ПВД ”Твердиня”, 2007. – С. 272-275.
 • Решетюк О.В. Репатріація раритетних видів як напрям стабілізації біологічного різноманіття флори України (на прикладі Cypripedium calceolus L.) // Проблеми екології людини: Мат. міжн. наук. конф. – Луцьк: ПВД ”Твердиня”, 2007. – С. 105-110.

2006

 • Решетюк О.В. Розмноження Cypripedium calceolus L. ex situ / Матеріали ХІІ з’їзду УБТ. – Одеса, 2006. – с. 159.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Культивування перспективних видів Echium L. на Волині / Збірник наук. праць ЛІРоЛУ „Україна” – Луцьк, 2006. – С. 83-86.
 • Решетюк О.В. Рекреаційне лісівництво / Збалансований розвиток і екологія людини. Мат. міжн. наук. конф. ЛіРоЛ”Україна” – Луцьк, ПВД”Твердиня”, 2006. – С. 104-111.
 • Решетюк О.В. ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб. наук. праць. - Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2006. - № 2. - С. 220-225.

2005

 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Стан екологічного виховання в молодших класах / Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Мат. 4 наук. конф., Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 400- 404.
 • Решетюк О.В. Особливості органогенезу Cypripedium calceolus L. різних екотопів / теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Мат. V міжнар. наук. конф. молодих дослідників – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 47-50
 • Решетюк О.В. Два погляди на походження життя / Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я: Наук. збірник ЛіРОЛ “Україна” – Луцьк, 2005. – С. 53-55.

2004

 

 • Решетюк О.В. Поширення і стан популяцій  Cypripedium calceolus L. в Україні / Наук. вісник Чернівецького ун-ту, вип.193, Біологія, Чернівці, 2004. – С.110-115
 • Решетюк О.В., Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Таксономічна структура родини Orchidaceae Juss. флори України / Інтродукція рослин, №1, Київ, “Академперіодика”, 2004. – С. 65-68
 • Решетюк О.В. Формування екологічних уявлень на екологічній стежці / Проблеми екології людини (мат. науково-практ. конф.), Луцьк, ”Надстир’я”, 2004. – С. 105-107
 • Решетюк О.В. Стан локалітетів Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) в Україні / Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти. Тези ІІ міжнародної конф., Львів,”СПОЛОМ”, 2004. – С. 75
 • Решетюк О.В. Новый способ вегетативного размножения Cypripedium calceolus L. / Актуальные проблемы изучения фито- и микобиоты. Сб. статей межд. Научно-практической конф. – Минск, Изд.центр БГУ, 2004. – С. 79-81

2003

 • Решетюк О.В., Собко В.Г. Прогнозування успішності інтродукції видів роду Cypripedium L. (Orchidaceae) / Інтродукція рослин, №3, Київ, “Академперіодика”, 2003. – С. 43-48
 • Решетюк О.В. Репатріація Cypripedium calceolus L. як метод реабілітації локалітетів раритетних видів /Биологический вестник, т.7, №1-2, Харків, 2003. – С. 3-6

2002

 • Решетюк О.В. Репатріація Cypripedium calceolus L. у природні фітоценози. // Мат. міжнар. конф. до 125-річчя Ботанічного саду Чернівецького Національного університету.  Чернівці, 2002. – С.95-97.
 • Решетюк О.В., Собко В.Г., Гапоненко М.Б., Власюк А.М., Деркач О.В., Мініна Ю.В. Репатріація фітораритетів як активний засіб відновлення популяцій і покращення біологічного стану довкілля. // Мат. міжнар. конф. до 135-річчя Ботанічного саду Одеського Національного університету. – Одеса, 2002. – С. 138-141.
 • Решетюк О.В. Біоценотичні особливості видів роду Cypripedium L. (Orchidaceae). // Наук. вісн. Волинського держуніверситету.  №6. – Луцьк: Вежа, 2002. – С.12-16. 

2001

 • Решетюк О.В., Собко В.Г., Гапоненко М.Б., Вахрушкін В.С., Мініна Ю.В. Філогенетичні та еколого-географічні передумови успішності інтродукції видів роду Cypripedium L. (Orchidaceae). // Мат. XI з’їзду УБТ. – Харків, 2001. – С.370-371.
 • Решетюк О.В. Систематика і хорологія роду Cypripedium L. // Мат. XI з’їзду УБТ. – Харків, 2001. – С.325-326.
 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Стратегія популяцій Cypripedium calceolus L. на Волині. // Проблеми охорони генофонду природи Полісся. Зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – С.111-114.

2000

 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Рослинні ресурси Волині у постмеліоративний період. // Природні ресурси, екологія та охорона здоров’я Полісся. – Луцьк: Луцький біотехнічний інститут, 2000. – С.146-151.
 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б. Систематичні та географічні особливості роду Cypripedium L. (Orchidaceae) у зв’язку з охороною його видів pem>ex situ. // Наук. вісн. Волинського держуніверситету. – №7. – Луцьк: Вежа, 2000. – С.117-119.
 • Решетюк О.В. Локалітети Cypripedium calceolus L. на Волині та його впровадження у природний фітоценоз. // Інтродукція рослин.  №1. – К.: Наукова думка, 2000. – С.48-49.

1999

 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б., Кудрик В.В. Локалітети Cypripedium calceolus L. на Волині. // Збірник рослин на Волино-Поділлі. Інтродукція і акліматизація. Мат. всеукр. наук. конф. – Тернопіль, 1999. – С. 99-102.
 • Решетюк О.В. Стратегія популяцій Cypripedium calceolus L. західнополіських ландшафтів. // Наук. зап. Тернопільського педуніверситету. – сер.біологія. – №3(6), 1999. – С. 53-57.


 


Навчальні матеріали

 • Карпатські сторінки Червоної книги України. Авторський колектив: М.Б.Гапоненко, О.В.Решетюк, В.Г.Собко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2002.  – 280 с.
 • Решетюк О.В., Філіпенко А.Б., Терлецький В.К., Собко В.Г., Собко В.С., Лисак Г.Г., Баранський О.Р. Смарагдові перлини Волині / За заг. редакцією Собка В.Г.  Київ, Фітосоціоцентр, 2004.  220 с.
 • Решетюк О.В., Друзюк С.А., Стасюк Л.Л., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Основи екології. Навчальний посібник / під ред. В.К.Терлецького – Луцьк: Облдрук, 2006, 2009. – 150 с.
 • Решетюк О.В. Рекреаційне лісівництво. Навчальний посібник – Чернівці, Рута, 2006. – 91 с.
 • Решетюк О.В. Заповідна справа. Теорія та практика. Навч.-метод. посібник. Частина І. – Чернівці, Рута, 2007. – 100 с.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К.,Філіпенко А.Б. Лікарські рослини Полісся з основами фітотерапії. – Луцьк: Твердиня, 2007, 2008, 2009, 2010. – 190 с.
 • Решетюк О.В., Чорней І.І., Турлай О.І., Баканова Н.В., Ванзар О.М., Никирса Т.Д. Систематика рослин: Список основних програмних таксонів нормативного курсу «Ботаніка»: Навч. посібник. За заг. ред.Чорнея І.І. Чернівці, Рута, 2007. – 84 с.
 • Решетюк О.В. Зозулині черевички (Cypripedium L.) – Луцьк: Твердиня, 2008. – 156 с.
 • Решетюк О.В. Заповідна справа. Теорія та практика [Текст]: навч.-метод. посібник. – Част. 2-га. – Чернівці, ЧНУ, 2008. – 232 с.
 • Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Робочий зошит із ботаніки. Лабораторні роботи: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 104 с.
 • Решетюк О.В., Терлецький В.К. Рекреаційне лісокористування. Навчальний посібник – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 84 с.
 • Никирса Т.Д. Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т.Д.Никирса, О.В. Решетюк – Видання 2-ге, доповнене та перероблене – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
 • Решетюк О.В., Стасюк Л.Л., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Екологічний туризм. Навчальний посібник. / / О.В.Решетюк, Л.Л. Стасюк, В.К.Терлецький, А.Б. Філіпенко. – Луцьк: ВАТ Волинська обласна друкарня, 2010, 2011. – 128 с.
 • Решетюк О.В., Стасюк Л.Л., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Екологічний туризм. Навчальний посібник. / / О.В.Решетюк, Л.Л. Стасюк, В.К.Терлецький, А.Б. Філіпенко. – Луцьк: Облдрук, 2012. – 176 с. (Реком. Мініст. освіти і науки України як навч пос. для студентів вищих навч. закладів (лист №1/11-10768 від 23.11.2010))
 • Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Ботаніка: Лабораторний практикум: Навч.-метод. посібник / О.В.Решетюк, Т.Д.Никирса – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень у лісовому господарстві / Укл. І.І. Чорней, О.В. Решетюк. – Чернівці, 2016. – 168 с.
 • Решетюк О.В. Рекреаційне та заповідне лісівництво :  Навчальний посібник / О.В. Решетюк. – Чернівці, 2017. – 260 с.
 • Решетюк О.В. Заповідна справа. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань (для студентів спеціальності «Лісове господарство») / О.В. Решетюк. – Чернівці, 2018. – 100 с.
 • Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» / Укладачі: І.І. Чорней, О.В. Решетюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 43 с.
 • Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 205 "Лісове господарство" / Укладачі: А.Й. Ковальський, О.В. Решетюк, О.М. Ванзар. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. - 66 с.
 • Решетюк О.В. Рекреаційне лісівництво: методичні вказівки до виконання проекту "Ландшафтно-екологічний аналіз насаджень лісопарку." – Чернівці, Чернівецький нац. університет, 2019. – 109 с.
 • Решетюк О.В. Природно-заповідна справа. Навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності "Лісове господарство") : навч. посіб. Чернівці, Чернівецький національний університет, 2019. 150 с. 
 • Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки (для спеціальності «Лісове господарство»). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. 100 с.
 • Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових і випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» / Укладачі: І.І.Чорней, С.Г.Літвіненко, О.В.Решетюк, О.М. Романюк, А.І.Токарюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021.  45 с. 
 • Педагогічна практика: методичні поради щодо організації, проведення, звітності (спеціальність "Середня освіта. Біологія та здоров'я людини) / Укл.: І.І.Чорней, С.Г.Літвіненко, О.В.Решетюк, О.М.Романюк, А.І.Токарюк. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. 59 с.
 • Основи наукових досліджень та історія науки: навч. посіб. для спеціальності «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» / укл. О.В. Решетюк. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. 171 с.
 • Екологія рослин з основами фізіології : лабораторний практикум : навч.-метод. посібник / Укл.: Решетюк О.В. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022.  116 с.