Vasyl Romanovych Cherlinka

Наукові публікації

 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Залежність рівноважної щільності ґрунтiв від вмісту гумусу і параметрів вбирного комплексу // Вісник аграрної науки. – 1998. – №5. – С. 17-19.
 2. Черлінка В.Р. Обґрунтування узагальненого показника родючості ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2001. – №5. – С. 78-79.
 3. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Кореляції між рівноважною щільністю, вмістом гумусу та показниками ГВК // Агрохімія і ґрунтознавство (спец. випуск). – Ч. 2. – Харків, 1998. – С. 44-46.
 4. Бербець М.А., Том’юк Б.П., Черлінка В.Р. Гумусний стан основних ґрунтiв України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 20. Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 181-190.
 5. Назаренко И.И., Бербец Н.А., Черлинка В.Р. Равновесная плотность и поглощающий комплекс основных почв Украины // Почвоведение. – 2000. – №10. – С. 1238-1241.
 6. Назаренко І.І. Роль материнської породи у формуванні властивостей бурувато-підзолистого грунту / Назаренко І.І., Смага І.С., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Наук. вісн. Черн. ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 77. – Біологія. – Чернівці, 2000. – С.95-104. – (не включена в кандидатський перелік)
 7. Назаренко І.І. Регресивні моделі властивостей бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття / Назаренко І.І., Бербець М.А., Польчина С.М., Томюк Б.П., Смага І.С., Черлінка В.Р. // Агрохімія і грунтознавство. – 2001. - №61. – С. 49-58. – (не включена в кандидатський перелік)
 8. Черлінка В.Р. Модель родючості для озимої пшениці на чорноземах опідзолених / Черлінка В.Р., Беспалько Р.І. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Кн. 2. – 2002. – С. 207-209.
 9. Беспалько Р.І. Динаміка фракційного складу гумусу під впливом елементарних грунтових процесів у бурувато-підзолистих оглеєним грунтах природних екосистем Передкарпаття / Беспалько Р.І., Казімір І.І., Черлінка В.Р.// Науковий вісник ЧНУ. – Випуск, Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 148-153.
 10. Назаренко І.І. Екологічні функції гумусу / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р., Томюк Б.П. // Ґрунтознавство. – 2004. – Т.5. - №1-2. – С. 5-15.
 11. Смага І.С. Агроекологічні підходи до оцінки родючості бурувато-підзолистих оглеєних грунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 81: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 211-215.
 12. Смага І.С. Створення моделей родючості грунту: сучасний стан та перспективи розвитку / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р., Беспалько Р.І.  // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 241-246.
 13. Бербець М.А. Особливості перебігу процесу трансформації рослинних решток на першому етапі утворення ґрунтового гумусу / Бербець М.А., Черлінка В.Р., Вархол О.В. // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. - С. 25-30.
 14. Смага І.С. Обґрунтування та вибір об’єктивних показників оцінки продуктивної здатності фонових ґрунтів Передкарпаття / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 257. Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 177-184.
 15. Назаренко І.І. Особливості поглинного комплексу грунтів Прут-Дністровського межиріччя / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 111.
 16. Смага І.С. Комплексна оцінка грунтово-кліматичних умов у Передкарпатті / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 176-178.
 17. Смага І.С. Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Передкарпаття стосовно вирощування озимої пшениці / І.С.Смага, І.І.Назаренко, В.Р.Черлінка // Вісн. аграр. науки. – 2006. – №6. – С. 22-25.
 18. Назаренко І.І. Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток / І.І.Назаренко, М.А.Бербець, В.Р.Черлінка // Ґрунтознавство. – 2006. – Т.7. – №1-2. – С. 48-54. 
 19. Смага І.С. Актуальні проблеми визначення бонітету ґрунтів при агроекологічному моніторингу та земельно-оціночних роботах  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, О.Я.Кушнір, З.С.Хапіцька // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 43-51.
 20. Смага І.С. Аналіз функціонального використання земельного фонду Кельменецького району Чернівецької області / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, С.І.Максимчук, А.І.Вергунова // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 238-244. 
 21. Смага І.С. Оцінка лісопридатності ґрунту на основі моделей факторів родючості / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, А.І.Вергунова // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. – Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 488-495. 
 22. Смага І.С. Сучасні підходи до визначення бонітувального статусу ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. – Одеса: СМНЛ, 2008. - Вип. 46. – С. 181-185. 
 23. Смага І.С. Бонітетна оцінка ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Сучасні проблеми збалансованого землекористування. – Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 19. – Камянець-Подільський, 2010. – С. 72-75. 
 24. Смага І.С. Вплив методів усереднення на бонітет ґрунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Збірник наукових праць Державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 88-91.
 25. Черлінка В.Р. Застосування геоінформаційних систем у моніторингу стану ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, В.П.Смола // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 2. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. –  C. 233-235.  
 26. Черлінка В.Р. Еколого-безпечне  землекористу­вання та охорона ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, С.І.Молодик // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 3. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. – C. 70-72.  
 27. Смага І.С., Черлінка В.Р. Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування грунтів // Грунто­знавст­во. – Т. 12. - №1-2. - 2011. – С. 35-41.
 28. Черлінка В.Р. Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS) / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Ученые записки Таврийского національного университета им. В.И.Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т.24 (63). – №1. – С. 3-7.
 29. Дмитрук Ю.М. Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 57-64.
 30. Черлінка В.Р. Вибір точок контролю забруднення ґрунтів із використанням ГІС GRASS при моніторингу / В.Р.Черлінка // Агрохімія і грунтознавство. – 2012. – №77. – С. 49-52.
 31. Дмитрук Ю.М. Передискретизація даних Aster GDEM 2  для потреб картування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 157-161.
 32. Черлінка В.Р. Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС / В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 113-116.
 33. Дмитрук Ю.М. Використання моделей водної ерозії при розв’язання прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2012. – №1. – С. 12-18.
 34. Дмитрук Ю.М. Вплив роздільної здатності ЦМР на точність вихідних даних при моделюванні процесів водної ерозії / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Фізична географія та геоморфологія. – Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 2 (66). – Київ. – 2012. – С. 95-102.
 35. Дмитрук Ю.М. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр). – 2013. – №1 (7). – С. 126-131.
 36. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 264-268. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Biological systems. – 2013. – V. 5. – №2. – P. 264-268.
 37. Черлінка В.Р. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Т.1., Вип. 4 (74) – С. 174-182.
 38. Черлінка В.Р. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 (77). – С. 176-181.
 39. Черлінка В.Р. Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Т. 10. – Вып. 1. – 2014. – С. 239-244.
 40. Дмитрук Ю.М. Цифрові моделі рельєфу як методична основа сучасного картографування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 31-33.
 41. Черлінка В.Р. Корегування карт агровиробничих груп грунтів на основі моделювання потокових структур / В.Р.Черлінка, О.В.Стужук // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 97-98.
 42. Черлінка В.Р. Агроекологічні аспекти використання цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Л.В.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 99-100.
 43. Черлінка В.Р. Методологія отримання коректних цифрових моделей рельєфу для агрохімічних досліджень  / В.Р.Черлінка // Охорона ґрунтів. Зб. наук. праць. Спец. вип. присвячений  Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України. – Київ: ТОВ «ВІК-ПРИНТ», 2014. – С. 391-395.
 44. Черлінка В.Р. Адаптація крупномасштабних грунтових карт до їх практичного використання у ГІС / В.Р.Черлінка  // Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 84. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. –  C. 20-28.

Навчальні матеріали

Навчальні  посібники

 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Грунтознавство у запитаннях, задачах і відповідях (хімічні основи грунтотворних процесів та родючості грунтів): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 210 с.
 2. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2005. – 103 с.
 3. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2005. – 73 с.
 4. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 1. -  Чернівці: Рута, 2007. - 74 с. 
 5. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 2  -  Чернівці: Рута, 2007. – 78 с. 
 6. Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] / І.І.Назаренко, І.С.Сма­га, С.М.Польчина, В.Р.Черлінка. − Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 543 с. (гриф МОНУ) 
 7. Сучасний стан ґрунтових ресурсів Чернівецької області: [навч. посібник] / Укл. В.О.Греков, В.І.Папіжук, М.В.Денисюк, І.С.Смага, В.Р.Черлінка. - Чернівці: Рута, 2007. - 36 с. 
 8. Черлінка В.Р.  ГІС в кадастрових системах: [конспект лекцій]  / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1.  – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с. 
 9. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с. 
 10. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с.
 11. Смага І.С., Черлінка В.Р. Землеробство з основами ерозії та охорони грунтів: [навчальний посібник]. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 156 с. 

Методичні рекомендації

 1. Черлінка В.Р. Проектування системи удобрення польових культур: Методичні рекомендації /Укл. В.Р.Черлінка, І.С.Смага  – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
 2. Смага І.С. Ефективність використання ресурсів в АПК: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.
 3. Смага І.С. Порядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: [методичні рекомендації до практичних занять] / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. - Чернівці: Рута, 2007.- 32 с. 
 4. Беспалько Р.І. Агровиробничі групи ґрунтів України: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с. 
 5. Черлінка В.Р. ГІС у кадастрових системах. Вступ до практичного використання вільної ГІС GRASS 6.4: [методичні рекомендації до лабораторних робіт]  / Укл.: В.Р.Черлінка. – Частина 1. –  Чернівці: ЧНУ, 2010. – 80 с. 
 6. Дронь Ю.С. Маркетинг агрохімічного обслуговування: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Ю.С.Дронь, В.Р.Черлінка, І.І.Казімір. – Чернівці. – 2010. – 52 с.