Cherlinka Vasyl Romanovych

Наукові публікації

Cтатті
 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Залежність рівноважної щільності ґрунтiв від вмісту гумусу і параметрів вбирного комплексу // Вісник аграрної науки. – 1998. – №5. – С. 17-19.
 2. Черлінка В.Р. Обґрунтування узагальненого показника родючості ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2001. – №5. – С. 78-79.
 3. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Кореляції між рівноважною щільністю, вмістом гумусу та показниками ГВК // Агрохімія і ґрунтознавство (спец. випуск). – Ч. 2. – Харків, 1998. – С. 44-46.
 4. Бербець М.А., Том’юк Б.П., Черлінка В.Р. Гумусний стан основних ґрунтiв України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 20. Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 181-190.
 5. Назаренко И.И., Бербец Н.А., Черлинка В.Р. Равновесная плотность и поглощающий комплекс основных почв Украины // Почвоведение. – 2000. – №10. – С. 1238-1241.
 6. I.I. Nazarenko and others, "Equilibrium bulk density and adsorption complex of the main soils in Ukraine", EURAS SOIL, 33(10), 2000, pp. 1085-1088EURASIAN SOIL SCIENCE issue: 10, volume: 33, year: 2000, pages: 1085 – 1088
 7. Назаренко І.І. Роль материнської породи у формуванні властивостей бурувато-підзолистого грунту / Назаренко І.І., Смага І.С., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Наук. вісн. Черн. ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 77. – Біологія. – Чернівці, 2000. – С.95-104. 
 8. Назаренко І.І. Регресивні моделі властивостей бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття / Назаренко І.І., Бербець М.А., Польчина С.М., Томюк Б.П., Смага І.С., Черлінка В.Р. // Агрохімія і грунтознавство. – 2001. - №61. – С. 49-58. 
 9. Черлінка В.Р. Модель родючості для озимої пшениці на чорноземах опідзолених / Черлінка В.Р., Беспалько Р.І. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Кн. 2. – 2002. – С. 207-209.
 10. Теоретичні й методологічні основи створення агроеколо¬гічних моде¬лей родючості ґрунту / І.С. Смага, І.І. Назаренко, В.Р. Черлінка, Р.І. Беспаль-ко // Ґрунтознавство. – 2002. – Т.3, №3-4. – С. 52-56
 11. Беспалько Р.І. Динаміка фракційного складу гумусу під впливом елементарних грунтових процесів у бурувато-підзолистих оглеєним грунтах природних екосистем Передкарпаття / Беспалько Р.І., Казімір І.І., Черлінка В.Р.// Науковий вісник ЧНУ. – Випуск, Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 148-153.
 12. Назаренко І.І. Екологічні функції гумусу / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р., Томюк Б.П. // Ґрунтознавство. – 2004. – Т.5. - №1-2. – С. 5-15.
 13. Смага І.С. Агроекологічні підходи до оцінки родючості бурувато-підзолистих оглеєних грунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 81: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 211-215.
 14. Смага І.С. Створення моделей родючості грунту: сучасний стан та перспективи розвитку / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р., Беспалько Р.І.  // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 241-246.
 15. Бербець М.А. Особливості перебігу процесу трансформації рослинних решток на першому етапі утворення ґрунтового гумусу / Бербець М.А., Черлінка В.Р., Вархол О.В. // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. - С. 25-30.
 16. Смага І.С. Обґрунтування та вибір об’єктивних показників оцінки продуктивної здатності фонових ґрунтів Передкарпаття / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 257. Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 177-184.
 17. Назаренко І.І. Особливості поглинного комплексу грунтів Прут-Дністровського межиріччя / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 111.
 18. Смага І.С. Комплексна оцінка грунтово-кліматичних умов у Передкарпатті / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 176-178.
 19. Смага І.С. Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Передкарпаття стосовно вирощування озимої пшениці / І.С.Смага, І.І.Назаренко, В.Р.Черлінка // Вісн. аграр. науки. – 2006. – №6. – С. 22-25.
 20. Назаренко І.І. Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток / І.І.Назаренко, М.А.Бербець, В.Р.Черлінка // Ґрунтознавство. – 2006. – Т.7. – №1-2. – С. 48-54. 
 21. Смага І.С. Актуальні проблеми визначення бонітету ґрунтів при агроекологічному моніторингу та земельно-оціночних роботах  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, О.Я.Кушнір, З.С.Хапіцька // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 43-51.
 22. Смага І.С. Аналіз функціонального використання земельного фонду Кельменецького району Чернівецької області / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, С.І.Максимчук, А.І.Вергунова // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 238-244. 
 23. Смага І.С. Оцінка лісопридатності ґрунту на основі моделей факторів родючості / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, А.І.Вергунова // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. – Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 488-495. 
 24. Смага І.С. Сучасні підходи до визначення бонітувального статусу ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. – Одеса: СМНЛ, 2008. - Вип. 46. – С. 181-185. 
 25. Смага І.С. Бонітетна оцінка ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Сучасні проблеми збалансованого землекористування. – Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 19. – Камянець-Подільський, 2010. – С. 72-75. 
 26. Смага І.С. Вплив методів усереднення на бонітет ґрунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Збірник наукових праць Державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 88-91.
 27. Черлінка В.Р. Застосування геоінформаційних систем у моніторингу стану ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, В.П.Смола // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 2. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. –  C. 233-235. 
 28. Черлінка В.Р. Еколого-безпечне  землекористу¬вання та охорона ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, С.І.Молодик // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 3. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. – C. 70-72. 
 29. Смага І.С.  Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування грунтів / І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Грунтознавство.-2011.-Т.12.-№1-2.-С.35-41.
 30. Черлінка В.Р. Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS) / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Ученые записки Таврийского национального университета им. В.И.Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т.24 (63). – №1. – С. 3-7.
 31. Дмитрук Ю.М. Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 57-64.
 32. Черлінка В.Р. Вибір точок контролю забруднення ґрунтів із використанням ГІС GRASS при моніторингу / В.Р.Черлінка // Агрохімія і грунтознавство. – 2012. – №77. – С. 49-52.
 33. Дмитрук Ю.М. Передискретизація даних Aster GDEM 2  для потреб картування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 157-161.
 34. Черлінка В.Р. Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС / В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 113-116.
 35. Дмитрук Ю.М. Використання моделей водної ерозії при розв’язання прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2012. – №1. – С. 12-18.
 36. Дмитрук Ю.М. Вплив роздільної здатності ЦМР на точність вихідних даних при моделюванні процесів водної ерозії / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Фізична географія та геоморфологія. – Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 2 (66). – Київ. – 2012. – С. 95-102.
 37. Дмитрук Ю.М. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр). – 2013. – №1 (7). – С. 126-131.
 38. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 264-268. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Biological systems. – 2013. – V. 5. – №2. – P. 264-268.
 39. Черлінка В.Р. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Т.1., Вип. 4 (74) – С. 174-182.
 40. Черлінка В.Р. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 (77). – С. 176-181.
 41. Черлінка В.Р. Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Т. 10. – Вып. 1. – 2014. – С. 239-244.
 42. Дмитрук Ю.М. Цифрові моделі рельєфу як методична основа сучасного картографування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 31-33.
 43. Черлінка В.Р. Корегування карт агровиробничих груп грунтів на основі моделювання потокових структур / В.Р.Черлінка, О.В.Стужук // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 97-98.
 44. Черлінка В.Р. Агроекологічні аспекти використання цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Л.В.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 99-100.
 45. Черлінка В.Р. Методологія отримання коректних цифрових моделей рельєфу для агрохімічних досліджень  / В.Р.Черлінка // Охорона ґрунтів. Зб. наук. праць. Спец. вип. присвячений  Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України. – Київ: ТОВ «ВІК-ПРИНТ», 2014. – С. 391-395.
 46. Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних грунтових карт до їх практичного використання у ГІС / В.Р.Черлінка  // Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 84. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. –  C. 20-28.
 47. Черлiнка В. Р. Напрями автоматизацiї розрахунку оцiнки якостi ґрунтiв / В. Р. Черлiнка, В. С. Захаровський // Агрохiмiя i ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. – Вип. 85. – Харкiв: ННЦ ІГА., 2016. – С. 40-46.
 48. Cherlinka, V. Models Models of soil fertility as means of estimating soil quality / Vasyl Cherlinka // Geographia Cassoviensis. – 2016. – Vol. 10, no. 2. – P. 131-147.
 49. Cherlinka V. Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine // Springer Nature // Soil Science Working for a Living . 2017. Springer.
 50. Черлінка В.Р. Вплив роздільної здатності цифрових моделей рельєфу на якість предикативної симуляції ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18. – №1-2. – P. 79-95.
 51. Черлінка В.Р. Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін / В.Р.Черлінка // Агрохiмiя i ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. – Вип. 86. – Харкiв: ННЦ ІГА, 2017. – С. 5-16
 52. Cherlinka V.R.  Comparative estimation of the accuracy of simulation modeling of soil cover and forecast of cartograms of agro-industrial groups / V.R.Cherlinka, Y.M.Dmytruk, V.S.Zaharovskyy // Біологічні системи. – 2017. – Т. 9. – Вип. 2. – С. 257-267.
 53. Черлінка В.Р. Варіації прогнозної ефективності ґрунтових карт залежно від способів побудови навчальних вибірок предикативних алгоритмів / В.Р.Черлінка // Екологія та ноосферологія. – 2017. – Т. 28. – №3-4. – P. 55-71.
 54. Cherlinka V.R. Solving existing problems with soil maps in Ukraine / V.R.Cherlinka, Y.M.Dmytruk // Biological systems. – 2018. – Vol. 10, no. 1. – С. 298-308.
 55. Черлінка В.Р. Методичні підходи щодо вибору навчальних даних при створенні карт-версій ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 1. Грунтознавство. – Харків: ПП « Стиль-Іздат », 2018. – C. 50-51.
 56. Черлiнка В. Р. Методи верифікації предикативних ґрунтових карт / В. Р. Черлiнка, Ю. М. Дмитрук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». – Вип. 287. – К.: НУБіП України, 2018. – С. 159-172.
 57. Черлiнка В. Р. Методичні підходи до узгодження ґрунтових картографічних матеріалів на межах адміністративно-територіальних одиниць України / В. Р. Черлiнка, О. В. Лобова // Наукові доповіді НУБіП України. – 2018. – №6 (76). – С. 1-15.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Черлінка В.Р. Математичне моделювання факторів ґрунтової родючості // Матер. студентської наук. конф. ЧДУ (14-15 травня 1998 р.), Кн. 2, Природничі науки. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 184.
 2. Бербець М.А., Черлінка В.Р. До характеристики взаємозв’язку ряду ознак основних ґрунтiв України // Матер. наук. конф. викладачів, співробітн. та студентів, присвяч. 120-річчю заснування ЧДУ. – Т. 3. Природничі науки. – Чернівці: ЧДУ, 1995. – С. 184.
 3. Назаренко І.І. Імовірнісна характеристика показників гранулометричного складу бурувато-підзолистих грунтів Передкарпаття / Назаренко І.І., Бербець М.А., Смага І.С.  Черлінка В.Р., Вархол О.В.  // Всеукраїнська науково-практична конференція. Тези. – Харків, 2001. – С. 210-212.
 4. Назаренко І.І. Агроекологічні аспекти оцінки та використання земель / Назаренко І.І., Смага І.С., Бербець М.А., Черлінка В.Р., Беспалько Р.І. // Матеріали Першої Міжнародної науково – практичної конференції “Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах Єврорегіону  Верхній Прут”. 8 – 10 жовтня 2003 року. – Чернівці, 2003. – С. 6-7.
 5. Назаренко І.І. До питання про екологічну роль гумусу / Назаренко І.І., Бербець М.А., Смага І.С., Черлінка В.Р. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2004”. – Т.14. – Географія та геологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 46-48.
 6. Назаренко І.І. До проблеми фосфору у землеробстві / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. – Харків, 2006. – С. 106-108.
 7. Смага І.С. Використання УПРГ для бонітетної оцінки ґрунтів Перед¬карпаття / І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21 століття: міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського,  15-16 травня 2006 р.: тези доп. – Харків, 2006. – С. 77-78.
 8. Черлінка В.Р. Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС GRASS / В.Р.Черлінка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і тенденції розвитку грунтознавства”, присвяченої 80-річчю від дня народження І.І.Назаренко. – Чернівці: “Рута”, 2012. – C. 46-47.                           
 9. Дмитрук Ю.М. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”, 20-22 вересня 2012 р., Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – С.39-40.
 10. Черлінка В.Р. Застосування вільного програмного забезпечення при створенні тематичних атласів  / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору»  (Чи може міжнародна??? – більше 15 країн) 13-14 вересня 2012 р., м.Київ. – Вип. 5. – С. 180-182.
 11. Дмитрук Ю.М. Застосування гексагонально-растрових ЦМР в оцінці екологічних ризиків агропромислових виробництв / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України", Київ, 28 березня 2013 р. – Київ: ДІА, 2013. – С. 47-49.
 12. Дмитрук Ю.М. Использование гексагонально-растровых ЦМР в почвенно-экологических исследованиях / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Материалы Третьей  Национальной научной конференции с международным участием «Математическое моделирование в экологии» 21-25 октября 2013 г. – Пущино: ИФХиБПП РАН, 2013. – С. 100-101.
 13. Стужук О.В. Оцінка екологічних ризиків природних та техногенних ландшафтів на основі цифрових моделей рельєфу / О.В.Стужук, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» 2-4 жовтня 2013 р. – Харків: ХНАУ ім..В.В.Докучаєва, 2013. – С. 78.
 14. Дмитрук Ю.М. Некоторые вопросы преобразования ортогональных цифровых моделей рельефа в гексагональные / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Материалы V Международной научной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах» 28-31 октября 2013 г. – Белгород: КОНСТАНТА, 2013. – С. 47-51.
 15. Дмитрук Ю.М. Моделирование динамики развития почвенного покрова / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития. Материалы Международной научной конференции посвященной 10-летию факультета естествознания и агроэкологии Бэлцкого государственного университета имени Алеку Руссо, Республика Молдова, 10-11 октября 2013 г. – Băļti: Presa universitară băļteană, 2013. – P. 80-84.
 16. Черлинка В.Р. Анализ методов ресемплинга ортогональных ЦМР в гексагонально-растровые для почвенных исследований / В.Р.Черлинка // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития. Материалы Международной научной конференции посвященной 10-летию факультета естествознания и агроэкологии Бэлцкого государственного университета имени Алеку Руссо, Республика Молдова, 10-11 октября 2013 г. – Băļti: Presa universitară băļteană, 2013. – P. 53-57.
 17. Dmytruk Y.M. Rates of pedogenesis and their changes over the results of analysis soils of early Slavic settlements areas (West Ukraine) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka // Ulm-Germany, September 30th - October 5th 2013. – Ulm: 2013. – pp. 1-2.
 18. Черлінка В.Р.  Цифрові моделі рельєфу як складовий елемент 4D кадастру / В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства», м.Кам’янець-Подільський, 21–22 листопада 2014 р. – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 162-165.
 19. Дмитрук Ю.М. Тримірна візуалізація ресурсів підземних вод засобами ГІС GRASS / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Матеріали І-го науково-практичного семінару «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», м.Трускавець, 10-14 листопада 2014 р. – Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – С. 376-379.
 20. Рудницький В.Я. Кореляція геоморфологічних елементів із структурою ґрунтового покриву / В.Я.Рудницький, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 85-86.
 21. Куцик К.В. ГІС «Система добрив» на основі бази аналітичних даних / К.В.Куцик, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 60-61.
 22. Dmytruk Y. Certain methodological approaches to the assessment of contamination of agricultural landscapes’ soil / Y.Dmytruk, O. Stuzuk, V.Cherlinka // Programme, Abstracts and Proceedings of the 5th ICEEE-2014 International Conference „Global Environmental Change and Population Health: Progress and Challenges” Conference, Óbuda University, Budapest, Hungary, 19-21 November, 2014. – Budapest: Sándor Rejtő Faculty of Light Industry and Environmental Protection Engineering, Óbuda University, 2014. – p. 87.
 23. Черлінка В.Р. Застосування даних SRTM у агрономії та агроекології // В.Р.Черлінка /  Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. - Ч.1. - С. 109-111. cherlinka2015zastosuvanna_
 24. Дмитрук Ю.М. ГІС GRASS як засіб моделювання шляхів розповсюдження полютантів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Третя міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення», 19 – 22 травня 2015 р., Київ – ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії наук України». – С. 13.
 25. Черлінка В.Р. Цифрові моделі рельєфу Національного природного парку «Черемоський» як базовий елемент комплексних природничих досліджень / В.Р.Черлінка // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 24–25 квітня 2015 р. НПП «Черемоський» (смт. Путила, Чернівецька область). – С. 442-444.
 26. Черлінка В.Р. Problems of assessment of environmental hazards at the absence of modern soil maps / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Четверта міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення», 17 – 20 травня 2016 р., Київ – ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії наук України». – С. 17
 27. Черлінка В.Р. Предикативні технології побудови прогнозних карт ґрунтів / В.Р.Черлінка // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів», 11 листопада 2016 р., м. Київ. – Вип. 7 – К.: ДНВП «Картографія», 2016. – С. 98–101.
 28. Дмитрук, Ю. М. Tехнологiї оцiнки екологiчної безпечностi полiгонiв твердих побутових вiдходiв для довкiлля / Ю. М. Дмитрук, В. Р. Черлинка // Нацiональний форум «Поводження з вiдходами в Українi: законодавство, економiка, технологiї». м. Київ, 22-23 листопада 2016 р. — Київ : ХХХ, 2016. — С. ХХ.— в друцi.
 29. Черлінка В.Р. Шляхи подолання кризи з ґрунтовими картографічними матеріалами  / В.Р.Черлінка // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» 3-4 листопада  2017 р. Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017 – С. ХХ-ХХ // в друці
 30. Черлінка В.Р. Сучасні види моделювання у ґрунтознавстві / В.Р.Черлінка // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки». 15 листопада  2017 р. Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Умань: НУС, 2017 – С. ХХ-ХХ // в друці
 31. Cherlinka V. Water erosion modelling in areas with absent soil maps in GRASS GIS / V.Cherlinka, Y.Dmytruk // Asia-EC JRC Joint Conference 2017 on "All That Soil Erosion the Global Task to Conserve Our Soil Resources", Seoul, Korea, December 4-7, 2017. – С. 55-56.
 32. Uvarov N. V. Data assimilation techniques for retrieving soil moisture in root-zone by using a combination of satellites / N. V. Uvarov, P. M. Martyniuk, V. R. Cherlinka and other // 21st World Congress of Soil Science. “Soil Science: beyond food and fuel”. 12nd-17th August 2018, Windsor Convention & Expo Center, Rio de Janeiro, Brasil, 2018. – P. 121.
 33. Черлінка В.Р.  Проблеми моніторингу, попередження та захисту ґрунтів від агродеградацій / В.Р.Черлінка // Охорона грунтів. – Зб. наук. праць. – Спец. вип. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальність впровадження системних заходів щодо попередження та захисту грунтів від деградації», м.Чернівці, 20-23 листопада 2018 р. –К.: ТОВ «ВІК-ПРИНТ», 2018. – С. 16-17.
 34. Dmytruk Y. Identification of soils pollution points based on set of surface curvature / Y.Dmytruk, V.Cherlinka // Global Symposium on Soil Pollution, FAO – Rome, Italy. 2-4 May, 2018. – Rome, Italy: FAO – P. 627-633.

Навчальні матеріали

Навчальні  посібники

 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Грунтознавство у запитаннях, задачах і відповідях (хімічні основи грунтотворних процесів та родючості грунтів): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 210 с.
 2. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2005. – 103 с.
 3. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2005. – 73 с.
 4. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 1. -  Чернівці: Рута, 2007. - 74 с. 
 5. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 2  -  Чернівці: Рута, 2007. – 78 с. 
 6. Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] / І.І.Назаренко, І.С.Сма¬га, С.М.Польчина, В.Р.Черлінка. − Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 543 с. (гриф МОНУ) 
 7. Сучасний стан ґрунтових ресурсів Чернівецької області: [навч. посібник] / Укл. В.О.Греков, В.І.Папіжук, М.В.Денисюк, І.С.Смага, В.Р.Черлінка. - Чернівці: Рута, 2007. - 36 с. 
 8. Черлінка В.Р.  ГІС в кадастрових системах: [конспект лекцій]  / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1.  – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с. 
 9. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с. 
 10. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с. 
 11. Смага І.С., Черлінка В.Р. Землеробство з основами ерозії та охорони грунтів: [навчальний посібник]. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 156 с. 
 12. Дмитрук Ю.М. Цифрові моделі рельєфу в ґрунтознавстві / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 140 с.
 13. Смага І.С., Черлінка В.Р. Землеробство з основами охорони ґрунтів та ерозії [Текст]: навчальний посібник. Частина 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.¬ –  80 с.
 14. Дмитрук Ю.М. Морфологія рельєфу та його цифрова модель / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 15. Дмитрук Ю.М. Моделі водної ерозії ґрунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.
 16. Черлiнка В. Р. Геоiнформацiйнi системи в картографуваннi ґрунтового покриву / В.Р.Черлiнка, Ю.М.Дмитрук. – Навчальний посiбник. – Частина 1. – Чернiвцi: ЧНУ, 2018. – 100 с.

Методичні рекомендації

 1. Черлінка В.Р. Проектування системи удобрення польових культур: Методичні рекомендації /Укл. В.Р.Черлінка, І.С.Смага  – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
 2. Смага І.С. Ефективність використання ресурсів в АПК: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.
 3. Смага І.С. Порядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: [методичні рекомендації до практичних занять] / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. - Чернівці: Рута, 2007.- 32 с. 
 4. Беспалько Р.І. Агровиробничі групи ґрунтів України: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с. 
 5. Черлінка В.Р. ГІС у кадастрових системах. Вступ до практичного використання вільної ГІС GRASS 6.4: [методичні рекомендації до лабораторних робіт]  / Укл.: В.Р.Черлінка. – Частина 1. –  Чернівці: ЧНУ, 2010. – 80 с. 
 6. Дронь Ю.С. Маркетинг агрохімічного обслуговування: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Ю.С.Дронь, В.Р.Черлінка, І.І.Казімір. – Чернівці. – 2010. – 52 с.
 7. Оцінка вартості та ефективності використання землі: метод. реком. до практ.  занять/ Укл. І.С.Смага, В.Р. Черлінка.-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.-40 с.
 8. Методика крупномасштабного картографування ґрунтів і запобігання явищам водної ерозії та локалізації шляхів розповсюдження полютантів / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 9. Рекомендації для сфери управління галузей, пов'язаних з землеустроєм, містобудуванням, природокористуванням та охороною навколишнього середовища / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка, Я.В.Смірнов. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с..
 10. Побудова цифрових моделей рельєфу для цілей ґрунтознавства / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 11. Дмитрук Ю.М. Застосування  ЦМР у моделях водної ерозії та міграції полютантів / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка, О.В.Стужук. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.
 12. Цифрове моделювання рельєфу / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Тлумачний англо-українсько-російський словник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.