Cherlinka Vasyl Romanovych

Наукові публікації

Cтатті
 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Залежність рівноважної щільності ґрунтiв від вмісту гумусу і параметрів вбирного комплексу // Вісник аграрної науки. – 1998. – №5. – С. 17-19.
 2. Черлінка В.Р. Обґрунтування узагальненого показника родючості ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2001. – №5. – С. 78-79.
 3. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Кореляції між рівноважною щільністю, вмістом гумусу та показниками ГВК // Агрохімія і ґрунтознавство (спец. випуск). – Ч. 2. – Харків, 1998. – С. 44-46.
 4. Бербець М.А., Том’юк Б.П., Черлінка В.Р. Гумусний стан основних ґрунтiв України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 20. Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 181-190.
 5. Назаренко И.И., Бербец Н.А., Черлинка В.Р. Равновесная плотность и поглощающий комплекс основных почв Украины // Почвоведение. – 2000. – №10. – С. 1238-1241.
 6. I.I. Nazarenko and others, "Equilibrium bulk density and adsorption complex of the main soils in Ukraine", EURAS SOIL, 33(10), 2000, pp. 1085-1088EURASIAN SOIL SCIENCE issue: 10, volume: 33, year: 2000, pages: 1085 – 1088
 7. Назаренко І.І. Роль материнської породи у формуванні властивостей бурувато-підзолистого грунту / Назаренко І.І., Смага І.С., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Наук. вісн. Черн. ун-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 77. – Біологія. – Чернівці, 2000. – С.95-104. 
 8. Назаренко І.І. Регресивні моделі властивостей бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття / Назаренко І.І., Бербець М.А., Польчина С.М., Томюк Б.П., Смага І.С., Черлінка В.Р. // Агрохімія і грунтознавство. – 2001. - №61. – С. 49-58. 
 9. Черлінка В.Р. Модель родючості для озимої пшениці на чорноземах опідзолених / Черлінка В.Р., Беспалько Р.І. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Кн. 2. – 2002. – С. 207-209.
 10. Теоретичні й методологічні основи створення агроеколо¬гічних моде¬лей родючості ґрунту / І.С. Смага, І.І. Назаренко, В.Р. Черлінка, Р.І. Беспаль-ко // Ґрунтознавство. – 2002. – Т.3, №3-4. – С. 52-56
 11. Беспалько Р.І. Динаміка фракційного складу гумусу під впливом елементарних грунтових процесів у бурувато-підзолистих оглеєним грунтах природних екосистем Передкарпаття / Беспалько Р.І., Казімір І.І., Черлінка В.Р.// Науковий вісник ЧНУ. – Випуск, Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 148-153.
 12. Назаренко І.І. Екологічні функції гумусу / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р., Томюк Б.П. // Ґрунтознавство. – 2004. – Т.5. - №1-2. – С. 5-15.
 13. Смага І.С. Агроекологічні підходи до оцінки родючості бурувато-підзолистих оглеєних грунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 81: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 211-215.
 14. Смага І.С. Створення моделей родючості грунту: сучасний стан та перспективи розвитку / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р., Беспалько Р.І.  // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 241-246.
 15. Бербець М.А. Особливості перебігу процесу трансформації рослинних решток на першому етапі утворення ґрунтового гумусу / Бербець М.А., Черлінка В.Р., Вархол О.В. // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 252: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. - С. 25-30.
 16. Смага І.С. Обґрунтування та вибір об’єктивних показників оцінки продуктивної здатності фонових ґрунтів Передкарпаття / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 257. Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 177-184.
 17. Назаренко І.І. Особливості поглинного комплексу грунтів Прут-Дністровського межиріччя / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 111.
 18. Смага І.С. Комплексна оцінка грунтово-кліматичних умов у Передкарпатті / Смага І.С., Назаренко І.І., Черлінка В.Р. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до 7 з’їзду УТГА (липень 2006 р.). – Кн. 2. – Харків, 2006. – С. 176-178.
 19. Смага І.С. Оцінка грунтово-кліматичних умов південного Передкарпаття стосовно вирощування озимої пшениці / І.С.Смага, І.І.Назаренко, В.Р.Черлінка // Вісн. аграр. науки. – 2006. – №6. – С. 22-25.
 20. Назаренко І.І. Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток / І.І.Назаренко, М.А.Бербець, В.Р.Черлінка // Ґрунтознавство. – 2006. – Т.7. – №1-2. – С. 48-54. 
 21. Смага І.С. Актуальні проблеми визначення бонітету ґрунтів при агроекологічному моніторингу та земельно-оціночних роботах  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, О.Я.Кушнір, З.С.Хапіцька // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 43-51.
 22. Смага І.С. Аналіз функціонального використання земельного фонду Кельменецького району Чернівецької області / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, С.І.Максимчук, А.І.Вергунова // Наук. вісн. Чернів. нац. універс.: Зб. наук. пр. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 238-244. 
 23. Смага І.С. Оцінка лісопридатності ґрунту на основі моделей факторів родючості / І.С.Смага, В.Р.Черлінка, А.І.Вергунова // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. – Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 488-495. 
 24. Смага І.С. Сучасні підходи до визначення бонітувального статусу ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. – Одеса: СМНЛ, 2008. - Вип. 46. – С. 181-185. 
 25. Смага І.С. Бонітетна оцінка ґрунтів на агроекологічній основі  / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Сучасні проблеми збалансованого землекористування. – Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 19. – Камянець-Подільський, 2010. – С. 72-75. 
 26. Смага І.С. Вплив методів усереднення на бонітет ґрунтів / І.С.Смага, В.Р.Черлінка // Збірник наукових праць Державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 88-91.
 27. Черлінка В.Р. Застосування геоінформаційних систем у моніторингу стану ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, В.П.Смола // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 2. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. –  C. 233-235. 
 28. Черлінка В.Р. Еколого-безпечне  землекористу¬вання та охорона ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка, С.І.Молодик // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 3. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2010. – C. 70-72. 
 29. Смага І.С.  Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування грунтів / І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Грунтознавство.-2011.-Т.12.-№1-2.-С.35-41.
 30. Черлінка В.Р. Особливості та актуальність використання системи підтримки аналізу географічних ресурсів (GRASS) / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Ученые записки Таврийского национального университета им. В.И.Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т.24 (63). – №1. – С. 3-7.
 31. Дмитрук Ю.М. Окремі аспекти організації території на основі виокремлення потоково-орієнтованих структур із використанням ГІС GRASS / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 57-64.
 32. Черлінка В.Р. Вибір точок контролю забруднення ґрунтів із використанням ГІС GRASS при моніторингу / В.Р.Черлінка // Агрохімія і грунтознавство. – 2012. – №77. – С. 49-52.
 33. Дмитрук Ю.М. Передискретизація даних Aster GDEM 2  для потреб картування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 157-161.
 34. Черлінка В.Р. Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС / В.Р.Черлінка // Біологічні системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 113-116.
 35. Дмитрук Ю.М. Використання моделей водної ерозії при розв’язання прикладних завдань землеустрою: геоінформаційний підхід / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Землеустрій і кадастр. – 2012. – №1. – С. 12-18.
 36. Дмитрук Ю.М. Вплив роздільної здатності ЦМР на точність вихідних даних при моделюванні процесів водної ерозії / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Фізична географія та геоморфологія. – Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 2 (66). – Київ. – 2012. – С. 95-102.
 37. Дмитрук Ю.М. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування (Ів.-Фр). – 2013. – №1 (7). – С. 126-131.
 38. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 264-268. Dmutruk Y.M. The concept and methodology of analysis urbolandscape based elevation models (for an example Chernivtsi) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka, O.V.Stouguk // Biological systems. – 2013. – V. 5. – №2. – P. 264-268.
 39. Черлінка В.Р. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Т.1., Вип. 4 (74) – С. 174-182.
 40. Черлінка В.Р. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1 (77). – С. 176-181.
 41. Черлінка В.Р. Проблеми створення, георектифікації та використання крупномасштабних цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Т. 10. – Вып. 1. – 2014. – С. 239-244.
 42. Дмитрук Ю.М. Цифрові моделі рельєфу як методична основа сучасного картографування грунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 31-33.
 43. Черлінка В.Р. Корегування карт агровиробничих груп грунтів на основі моделювання потокових структур / В.Р.Черлінка, О.В.Стужук // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 97-98.
 44. Черлінка В.Р. Агроекологічні аспекти використання цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Л.В.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 99-100.
 45. Черлінка В.Р. Методологія отримання коректних цифрових моделей рельєфу для агрохімічних досліджень  / В.Р.Черлінка // Охорона ґрунтів. Зб. наук. праць. Спец. вип. присвячений  Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України. – Київ: ТОВ «ВІК-ПРИНТ», 2014. – С. 391-395.
 46. Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних грунтових карт до їх практичного використання у ГІС / В.Р.Черлінка  // Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 84. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. –  C. 20-28.
 47. Черлiнка В. Р. Напрями автоматизацiї розрахунку оцiнки якостi ґрунтiв / В. Р. Черлiнка, В. С. Захаровський // Агрохiмiя i ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. – Вип. 85. – Харкiв: ННЦ ІГА., 2016. – С. 40-46.
 48. Cherlinka, V. Models Models of soil fertility as means of estimating soil quality / Vasyl Cherlinka // Geographia Cassoviensis. – 2016. – Vol. 10, no. 2. – P. 131-147.
 49. Cherlinka V. Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine // Springer Nature // Soil Science Working for a Living . 2017. Springer.
 50. Черлінка В.Р. Вплив роздільної здатності цифрових моделей рельєфу на якість предикативної симуляції ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Ґрунтознавство. – 2017. – Т. 18. – №1-2. – P. 79-95.
 51. Черлінка В.Р. Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін / В.Р.Черлінка // Агрохiмiя i ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. – Вип. 86. – Харкiв: ННЦ ІГА, 2017. – С. 5-16
 52. Cherlinka V.R.  Comparative estimation of the accuracy of simulation modeling of soil cover and forecast of cartograms of agro-industrial groups / V.R.Cherlinka, Y.M.Dmytruk, V.S.Zaharovskyy // Біологічні системи. – 2017. – Т. 9. – Вип. 2. – С. 257-267.
 53. Черлінка В.Р. Варіації прогнозної ефективності ґрунтових карт залежно від способів побудови навчальних вибірок предикативних алгоритмів / В.Р.Черлінка // Екологія та ноосферологія. – 2017. – Т. 28. – №3-4. – P. 55-71.
 54. Cherlinka V.R. Solving existing problems with soil maps in Ukraine / V.R.Cherlinka, Y.M.Dmytruk // Biological systems. – 2018. – Vol. 10, no. 1. – С. 298-308.
 55. Черлінка В.Р. Методичні підходи щодо вибору навчальних даних при створенні карт-версій ґрунтового покриву / В.Р.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 1. Грунтознавство. – Харків: ПП « Стиль-Іздат », 2018. – C. 50-51.
 56. Черлiнка В. Р. Методи верифікації предикативних ґрунтових карт / В. Р. Черлiнка, Ю. М. Дмитрук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». – Вип. 287. – К.: НУБіП України, 2018. – С. 159-172.
 57. Черлiнка В. Р. Методичні підходи до узгодження ґрунтових картографічних матеріалів на межах адміністративно-територіальних одиниць України / В. Р. Черлiнка, О. В. Лобова // Наукові доповіді НУБіП України. – 2018. – №6 (76). – С. 1-15.
 58. Cherlinka V. Methods of verification of soils prediction maps: a case study from Chernivtsi region, Ukraine / V. Cherlinka, Y.Dmytruk, D.Barabas // Geographia Cassoviensis. – 2019. – Vol. 13, no. 2. – P. 141-160.  https://doi.org/10.33542/GC2019-2-04 
 59. Дмитрук Ю. Предикативні ґрунтові картографічні матеріали як елемент сучасних великомасштабних обстежень [Текст] / Дмитрук Ю., Черлінка В., Демид І.  // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Вип. 23. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 202-206. https://doi.org/10.31734/agronomy2019.01.202 
 60. Cherlinka V.R., Dmytruk Y.M., Bodyan Y.H. 2020. Effect of DEM sources on quality indicators of predictive maps of soil cover. Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. No. 90. Kharkiv: NSC ISSAR, P. 36-46.  DOI: https://doi.org/10.31073/acss90-04  
 61. Москалик Г.Г., Хлус Л.М., Черлінка В.Р., Ковальська М.С., Тимчук К. Ю., Федоряк М.М. Формування вторинного ареалу інвазійного виду молюсків Arion lusitanicus sensu lato на території Чернівецької області // Біологічні системи Т. 12. Вип. 2. 2020. С. 202-216. https://doi.org/10.31861/biosystems2020.02.202   

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Черлінка В.Р. Математичне моделювання факторів ґрунтової родючості // Матер. студентської наук. конф. ЧДУ (14-15 травня 1998 р.), Кн. 2, Природничі науки. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С. 184.
 2. Бербець М.А., Черлінка В.Р. До характеристики взаємозв’язку ряду ознак основних ґрунтiв України // Матер. наук. конф. викладачів, співробітн. та студентів, присвяч. 120-річчю заснування ЧДУ. – Т. 3. Природничі науки. – Чернівці: ЧДУ, 1995. – С. 184.
 3. Назаренко І.І. Імовірнісна характеристика показників гранулометричного складу бурувато-підзолистих грунтів Передкарпаття / Назаренко І.І., Бербець М.А., Смага І.С.  Черлінка В.Р., Вархол О.В.  // Всеукраїнська науково-практична конференція. Тези. – Харків, 2001. – С. 210-212.
 4. Назаренко І.І. Агроекологічні аспекти оцінки та використання земель / Назаренко І.І., Смага І.С., Бербець М.А., Черлінка В.Р., Беспалько Р.І. // Матеріали Першої Міжнародної науково – практичної конференції “Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах Єврорегіону  Верхній Прут”. 8 – 10 жовтня 2003 року. – Чернівці, 2003. – С. 6-7.
 5. Назаренко І.І. До питання про екологічну роль гумусу / Назаренко І.І., Бербець М.А., Смага І.С., Черлінка В.Р. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2004”. – Т.14. – Географія та геологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 46-48.
 6. Назаренко І.І. До проблеми фосфору у землеробстві / Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. – Харків, 2006. – С. 106-108.
 7. Смага І.С. Використання УПРГ для бонітетної оцінки ґрунтів Перед¬карпаття / І.С. Смага, В.Р. Черлінка // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21 століття: міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського,  15-16 травня 2006 р.: тези доп. – Харків, 2006. – С. 77-78.
 8. Черлінка В.Р. Особливості виділення папілярів стоку засобами ГІС GRASS / В.Р.Черлінка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і тенденції розвитку грунтознавства”, присвяченої 80-річчю від дня народження І.І.Назаренко. – Чернівці: “Рута”, 2012. – C. 46-47.                           
 9. Дмитрук Ю.М. Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”, 20-22 вересня 2012 р., Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – С.39-40.
 10. Черлінка В.Р. Застосування вільного програмного забезпечення при створенні тематичних атласів  / В.Р.Черлінка, Ю.М.Дмитрук // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору»  (Чи може міжнародна??? – більше 15 країн) 13-14 вересня 2012 р., м.Київ. – Вип. 5. – С. 180-182.
 11. Дмитрук Ю.М. Застосування гексагонально-растрових ЦМР в оцінці екологічних ризиків агропромислових виробництв / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України", Київ, 28 березня 2013 р. – Київ: ДІА, 2013. – С. 47-49.
 12. Дмитрук Ю.М. Использование гексагонально-растровых ЦМР в почвенно-экологических исследованиях / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Материалы Третьей  Национальной научной конференции с международным участием «Математическое моделирование в экологии» 21-25 октября 2013 г. – Пущино: ИФХиБПП РАН, 2013. – С. 100-101.
 13. Стужук О.В. Оцінка екологічних ризиків природних та техногенних ландшафтів на основі цифрових моделей рельєфу / О.В.Стужук, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» 2-4 жовтня 2013 р. – Харків: ХНАУ ім..В.В.Докучаєва, 2013. – С. 78.
 14. Дмитрук Ю.М. Некоторые вопросы преобразования ортогональных цифровых моделей рельефа в гексагональные / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Материалы V Международной научной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах» 28-31 октября 2013 г. – Белгород: КОНСТАНТА, 2013. – С. 47-51.
 15. Дмитрук Ю.М. Моделирование динамики развития почвенного покрова / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлинка // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития. Материалы Международной научной конференции посвященной 10-летию факультета естествознания и агроэкологии Бэлцкого государственного университета имени Алеку Руссо, Республика Молдова, 10-11 октября 2013 г. – Băļti: Presa universitară băļteană, 2013. – P. 80-84.
 16. Черлинка В.Р. Анализ методов ресемплинга ортогональных ЦМР в гексагонально-растровые для почвенных исследований / В.Р.Черлинка // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития. Материалы Международной научной конференции посвященной 10-летию факультета естествознания и агроэкологии Бэлцкого государственного университета имени Алеку Руссо, Республика Молдова, 10-11 октября 2013 г. – Băļti: Presa universitară băļteană, 2013. – P. 53-57.
 17. Dmytruk Y.M. Rates of pedogenesis and their changes over the results of analysis soils of early Slavic settlements areas (West Ukraine) / Y.M.Dmytruk, V.R.Cherlinka // Ulm-Germany, September 30th - October 5th 2013. – Ulm: 2013. – pp. 1-2.
 18. Черлінка В.Р.  Цифрові моделі рельєфу як складовий елемент 4D кадастру / В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства», м.Кам’янець-Подільський, 21–22 листопада 2014 р. – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 162-165.
 19. Дмитрук Ю.М. Тримірна візуалізація ресурсів підземних вод засобами ГІС GRASS / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Матеріали І-го науково-практичного семінару «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», м.Трускавець, 10-14 листопада 2014 р. – Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – С. 376-379.
 20. Рудницький В.Я. Кореляція геоморфологічних елементів із структурою ґрунтового покриву / В.Я.Рудницький, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 85-86.
 21. Куцик К.В. ГІС «Система добрив» на основі бази аналітичних даних / К.В.Куцик, В.Р.Черлінка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», м.Умань, 19-20 листопада 2014 р. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 60-61.
 22. Dmytruk Y. Certain methodological approaches to the assessment of contamination of agricultural landscapes’ soil / Y.Dmytruk, O. Stuzuk, V.Cherlinka // Programme, Abstracts and Proceedings of the 5th ICEEE-2014 International Conference „Global Environmental Change and Population Health: Progress and Challenges” Conference, Óbuda University, Budapest, Hungary, 19-21 November, 2014. – Budapest: Sándor Rejtő Faculty of Light Industry and Environmental Protection Engineering, Óbuda University, 2014. – p. 87.
 23. Черлінка В.Р. Застосування даних SRTM у агрономії та агроекології // В.Р.Черлінка /  Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. - Ч.1. - С. 109-111. cherlinka2015zastosuvanna_
 24. Дмитрук Ю.М. ГІС GRASS як засіб моделювання шляхів розповсюдження полютантів / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Третя міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення», 19 – 22 травня 2015 р., Київ – ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії наук України». – С. 13.
 25. Черлінка В.Р. Цифрові моделі рельєфу Національного природного парку «Черемоський» як базовий елемент комплексних природничих досліджень / В.Р.Черлінка // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 24–25 квітня 2015 р. НПП «Черемоський» (смт. Путила, Чернівецька область). – С. 442-444.
 26. Черлінка В.Р. Problems of assessment of environmental hazards at the absence of modern soil maps / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Четверта міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення», 17 – 20 травня 2016 р., Київ – ДУ«Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії наук України». – С. 17
 27. Черлінка В.Р. Предикативні технології побудови прогнозних карт ґрунтів / В.Р.Черлінка // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів», 11 листопада 2016 р., м. Київ. – Вип. 7 – К.: ДНВП «Картографія», 2016. – С. 98–101.
 28. Дмитрук, Ю. М. Tехнологiї оцiнки екологiчної безпечностi полiгонiв твердих побутових вiдходiв для довкiлля / Ю. М. Дмитрук, В. Р. Черлинка // Нацiональний форум «Поводження з вiдходами в Українi: законодавство, економiка, технологiї». м. Київ, 22-23 листопада 2016 р. — Київ : ХХХ, 2016. — С. ХХ.— в друцi.
 29. Черлінка В.Р. Шляхи подолання кризи з ґрунтовими картографічними матеріалами  / В.Р.Черлінка // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» 3-4 листопада  2017 р. Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2017 – С. ХХ-ХХ // в друці
 30. Черлінка В.Р. Сучасні види моделювання у ґрунтознавстві / В.Р.Черлінка // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки». 15 листопада  2017 р. Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Умань: НУС, 2017 – С. ХХ-ХХ // в друці
 31. Cherlinka V. Water erosion modelling in areas with absent soil maps in GRASS GIS / V.Cherlinka, Y.Dmytruk // Asia-EC JRC Joint Conference 2017 on "All That Soil Erosion the Global Task to Conserve Our Soil Resources", Seoul, Korea, December 4-7, 2017. – С. 55-56.
 32. Uvarov N. V. Data assimilation techniques for retrieving soil moisture in root-zone by using a combination of satellites / N. V. Uvarov, P. M. Martyniuk, V. R. Cherlinka and other // 21st World Congress of Soil Science. “Soil Science: beyond food and fuel”. 12nd-17th August 2018, Windsor Convention & Expo Center, Rio de Janeiro, Brasil, 2018. – P. 121.
 33. Черлінка В.Р.  Проблеми моніторингу, попередження та захисту ґрунтів від агродеградацій / В.Р.Черлінка // Охорона грунтів. – Зб. наук. праць. – Спец. вип. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальність впровадження системних заходів щодо попередження та захисту грунтів від деградації», м.Чернівці, 20-23 листопада 2018 р. –К.: ТОВ «ВІК-ПРИНТ», 2018. – С. 16-17.
 34. Dmytruk Y. Identification of soils pollution points based on set of surface curvature / Y.Dmytruk, V.Cherlinka // Global Symposium on Soil Pollution, FAO – Rome, Italy. 2-4 May, 2018. – Rome, Italy: FAO – P. 627-633.
  Dmytruk Y. Models erosion as methodical basis combating its manifestations in Ukraine / Y.Dmytruk, V.Cherlinka // Global Symposium on Soil Erosion (GSER19), ‘Stop soil erosion, Save our future’, FAO – Rome, Italy. 15-17 May, 2019. – Rome, Italy: FAO – P. 251-255.
   
 35. Dmytruk Y. Models erosion as methodical basis combating its manifestations in Ukraine / Y.Dmytruk, V.Cherlinka // Global Symposium on Soil Erosion (GSER19), ‘Stop soil erosion, Save our future’, FAO – Rome, Italy. 15-17 May, 2019. – Rome, Italy: FAO – P. 251-255. 
 36. Дмитрук Ю.М. Агровиробниче групування ґрунтів: ретроспектива і перспективи / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Всеукраїнська наукова конференція 'Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення', присвячена 100-річчю від дня народження Гоголєва І.М., м.Одеса, 12-13 вересня 2019. – Одеса: ОНУ, 2019. – С. 112-115.
 37. Черлінка В. Р., Дмитрук Ю.М. Особливості визначення точок контролю забруднень в ареалах підвищеної техногенної небезпеки // Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології". м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2020 р. — Київ, 2020. — С. 1-4.
 38. Дмитрук Ю.М., Черлінка В. Р., Осадчук В.Д. Особливості управління відходами в агроекосистемах // Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології". м. Івано-Франківськ, 8-10 жовтня 2020 р. — Київ, 2020. — С. 5-8.
  37. Дмитрук Ю.М.  Агровиробниче групування ґрунтів: ретроспектива і перспективи / Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка // Всеукраїнська наукова конференція „Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення”, присвячена 100-річчю від дня народження Гоголєва І.М., м.Одеса, 12-13 вересня 2019. –Одеса: ОНУ, 2019. – С. 112-115.

Навчальні матеріали

Навчальні  посібники

 1. Назаренко І.І., Бербець М.А., Черлінка В.Р. Грунтознавство у запитаннях, задачах і відповідях (хімічні основи грунтотворних процесів та родючості грунтів): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 210 с.
 2. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2005. – 103 с.
 3. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2005. – 73 с.
 4. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 1. -  Чернівці: Рута, 2007. - 74 с. 
 5. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 2  -  Чернівці: Рута, 2007. – 78 с. 
 6. Землеробство та меліорація: [підручник для вищ. навч. закл] / І.І.Назаренко, І.С.Сма¬га, С.М.Польчина, В.Р.Черлінка. − Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 543 с. (гриф МОНУ) 
 7. Сучасний стан ґрунтових ресурсів Чернівецької області: [навч. посібник] / Укл. В.О.Греков, В.І.Папіжук, М.В.Денисюк, І.С.Смага, В.Р.Черлінка. - Чернівці: Рута, 2007. - 36 с. 
 8. Черлінка В.Р.  ГІС в кадастрових системах: [конспект лекцій]  / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1.  – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с. 
 9. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с. 
 10. Черлінка В.Р. Інформаційні системи в землеустрої: [навчальний посібник] / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с. 
 11. Смага І.С., Черлінка В.Р. Землеробство з основами ерозії та охорони грунтів: [навчальний посібник]. - Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 156 с. 
 12. Дмитрук Ю.М. Цифрові моделі рельєфу в ґрунтознавстві / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 140 с.
 13. Смага І.С., Черлінка В.Р. Землеробство з основами охорони ґрунтів та ерозії [Текст]: навчальний посібник. Частина 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.¬ –  80 с.
 14. Дмитрук Ю.М. Морфологія рельєфу та його цифрова модель / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 15. Дмитрук Ю.М. Моделі водної ерозії ґрунтів / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.
 16. Черлiнка В. Р. Геоiнформацiйнi системи в картографуваннi ґрунтового покриву / В.Р.Черлiнка, Ю.М.Дмитрук. – Навчальний посiбник. – Частина 1. – Чернiвцi: ЧНУ, 2018. – 100 с.

Методичні рекомендації

 1. Черлінка В.Р. Проектування системи удобрення польових культур: Методичні рекомендації /Укл. В.Р.Черлінка, І.С.Смага  – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
 2. Смага І.С. Ефективність використання ресурсів в АПК: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.
 3. Смага І.С. Порядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: [методичні рекомендації до практичних занять] / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. - Чернівці: Рута, 2007.- 32 с. 
 4. Беспалько Р.І. Агровиробничі групи ґрунтів України: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с. 
 5. Черлінка В.Р. ГІС у кадастрових системах. Вступ до практичного використання вільної ГІС GRASS 6.4: [методичні рекомендації до лабораторних робіт]  / Укл.: В.Р.Черлінка. – Частина 1. –  Чернівці: ЧНУ, 2010. – 80 с. 
 6. Дронь Ю.С. Маркетинг агрохімічного обслуговування: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Ю.С.Дронь, В.Р.Черлінка, І.І.Казімір. – Чернівці. – 2010. – 52 с.
 7. Оцінка вартості та ефективності використання землі: метод. реком. до практ.  занять/ Укл. І.С.Смага, В.Р. Черлінка.-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.-40 с.
 8. Методика крупномасштабного картографування ґрунтів і запобігання явищам водної ерозії та локалізації шляхів розповсюдження полютантів / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 9. Рекомендації для сфери управління галузей, пов'язаних з землеустроєм, містобудуванням, природокористуванням та охороною навколишнього середовища / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка, Я.В.Смірнов. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с..
 10. Побудова цифрових моделей рельєфу для цілей ґрунтознавства / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Методичні рекомендації. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 80 с.
 11. Дмитрук Ю.М. Застосування  ЦМР у моделях водної ерозії та міграції полютантів / Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка, О.В.Стужук. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.
 12. Цифрове моделювання рельєфу / Укл. Ю.М.Дмитрук, В.Р. Черлінка. – Тлумачний англо-українсько-російський словник. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 60 с.
 13. Методика визначення агровиробничих груп ґрунтів (для нормативно-грошової оцінки) / За наук. ред. В.Б.Солов'я (Авт. колект.: В.Б.Соловей, М.М.Мірошніченко, П.О.Волков, Ю.М.Дмитрук, В.Р.Черлінка, С.В.Канівець, М.О.Солоха, О.В.Круглов, Ю.В.Залавський, М.М.Скляревська, В.В.Лебедь). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 244 с.