Романюк Василь Васильович

Наукові публікації

1. Ванзар О.М., Романюк В.В. Морфологічні особливості насіння і насіннєва продуктивність Galanthus nivalis L. у Верховинсько-Путильському низькогір’ї //Матеріали між нар.наук.конф «Фіто різноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення (11-13 вересня 2008р., Ужгород).-Ужгород:Ліра,2008.-С.42-44.

 2. Романюк В.В., Ванзар О.М., Чокан М.М.  Загальна характеристика перелогових грунтів як компоненту трансформованих біоценозів //Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Серія Біологія.-Вип.403-404. (по матеріалам Міжнар. наук-практ.  конф. «Проблеми класифікації та діагностики грунтів»-Чернівці: Рута, 2008.-С.224-229.

 3. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51-53.

 4. Ванзар О.Н., Романюк В.В. Комплексная оценка декоративных свойств древесных видов растений Черновицкого парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко //”Conservarea diversitatii plantelor” simpoz. st. intern. (2010, Chisinay.- Ch.: S.n., 2010.- P.615-621.

 5. Ванзар О.М., Романюк В.В. Структура популяцій окремих ефемероїдів державного заказника «Циківська лісова дача» // Природно-заповідний фонд України- минуле, сьогодення, майбутнє: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 20-річчю природного заповідника «Медобори».- Тернопіль, 2010.- С. 256-261.

 6. Ванзар О.М., Романюк В.В. Вікова структура та щільність популяцій ранньовесняних ефемероїдів околиць села Банилів-Підгірний //Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнар. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м.Київ).- К.: Альтерпрес, 2010.- С.69-71.

 7. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя //Науковий вісник чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи).- Т.4, Вип.1.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-С.81-84.

8. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Структурний аналіз флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (9-12 жовтня 2012р, м. Умань).- Київ: Паливода А.В., 2012.- С.235-238.

. Каланча О.В., Ванзар О.М., Романюк В.В. Структурний аналіз флори ландшафтного заказника «Цецино» //Матеріали VI Міжнар. Конф. Молодих вчених "БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ЕКОЛОГІЯ. АДАПТАЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЯ.”,

присвяч. 150-річчю від дня нар. В.І. Липського, м. Одеса, 13 – 17 травня 2013 р.- С. 26-27.

 10. Shevchuk O.V., Vanzar O.N., Romanyuk V.V. Taxonomic, biomorphological and geographic analysis dendroflora gardens historical part of  the city of Chernivtsi // Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», 18–22 червня 2013 року, м. Щолкіне Ленінського р-ну АР Крим. –C.341-342.

 11. Ванзар О.М., Романюк В.В. Фітоценотична приуроченість місцезростань ATROPA BELLADONNA L.в Чернівецькій області //Материалы I Международной научной конференции "Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования" (10–12 сентября 2013 года, Киев) – C.22-24.

 12. Ванзар О.М., Романюк В.В. Комплексна оцінка зелених насаджень загального користування м. Чернівці //актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 4-6 червня 2014.-Біла Церква, 2014-С.15-18.

 13. Ванзар О.М., Романюк В.В., Єленчук Ю.С. Фітоценотична характеристика рослинних угруповань за участю Atropa belladonna L. у флорі Чернівецької області //Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин – Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (4-7 червня 2014р, м.Львів).-Львів, 2014.-С.251.

 14 Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Стан раритетного флорофонду  ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» //Флорологія та фітосозологія.-Т.3-4.- К.:Фітон, 2014.-С.107-110.

 15.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Паладій Н.В. Оцінка декоративності бузків в умовах Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича //Проблемы  и перспективы исследований растительного мира.-Материалы междунар. нак.-практ. конф. молодых учених (13-16 мая 2014г., г. Ялта).-Ялта,2014.- С.162.

 16. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Особливості вікової структури популяцій рідкісних видів рослин ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» //Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат: М-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 25-річчю ств. НПП «Синевир» (Україна, с. Синевир, 25-27 червня 2014р.).-Ужгород: ТДВ»Патент»,2014.-С. 25-29.

17. Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Раритетний компонент флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» та його аналіз //Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. М-ли Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду ім.. акад.. О.В. Фоміна Київського національного університету ім.Т.Шевченка (20-24 травня 2014р., Київ, Україна).-К.: Паливода А.В., 2014.-С. 129-130.

 18. Романюк В.В., Ванзар О.М. Особливості біохімічних показників плодів сучасних сортів яблуні в режимі зберігання //Матеріали Міжнар. наук-практ. заочної конференції «Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування (4 вересня 2014, Київ).-Київ,2014.- С.206-211.

 19. Ванзар О.М. Романюк В.В. Еколого-ценотичні особливості місцезростань Adonis vernalis L. на території Прут-Дністровського межиріччя //Матеріали Міжнар. наук-практ. конференції «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністров’я (11-12 вересня 2014, Заліщики).-Заліщики,2014.- С.63-66.

 20 Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Цецино» //М-ли Міжнар. наук.-практ. конф. «Збереження біорізноманіття природних і аграрних ландшафтів  та розбудова заповідних територій (29-30 травня 2014р., Дніпропетровськ).-Дніпропетровськ, 2014.-С. 151-156.
 21.
Ванзар О.М., Романюк В.В. Перспективи вирощування рододендронів у Північній Буковині: Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 94с.

Романюк В.В., Дорофей М.С. Вплив бактеріальних препаратів на врожайність помідор в умовах Прут-Дністровського межиріччя Чернівецької області //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 березня 2015 р., с. Крути, Чернігівська обл.).- Крути, 2015.- С.182-184.

20. Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Оцінка декоративності видів Spiraea  L. в умовах Ботанічного саду ЧНУ // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Part I. Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”.- Nitra, 2015.- P.682-685.

21. Романюк В.В., Ванзар О.М. Оцінка якості плодів деяких сортів яблуні при зберіганні // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Part I. Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”.- Nitra, 2015.- P.577-580.

22. Ванзар О.М., Романюк В.В., Сеник В.В. Таксономічний склад та систематичний аналіз дендрофлори парку культури і відпочинку імені Івана Франка м. Калуш.   // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіто різноманіття ботанічних садів і дендропарків», присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, 23-25 травня 2016 року.- Біла Церква, 2016.- С.68-70.

23. Ванзар О. М., Романюк В. В., Скоропляс С. В. Систематичний склад макроміцетів історичної частини м. Чернівці //Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 13-14 травня 2016 року, смт. Путила – м. Чернівці.- Чернівці:Друк Арт, 2016.- С.193-195.

24. Ванзар О. М., Романюк В. В., Равлюсь І. В. Видовий склад і систематична структура флори Галицького Національного природного парку // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 13-14 травня 2016 року, смт. Путила – м. Чернівці.- Чернівці:Друк Арт, 2016.- С.157-159.

25. Ванзар О. М., Романюк В. В., Дричак О. М. Систематична структура та раритетний компонент мікофлори заказника «Скит Манявський» // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 13-14 травня 2016 року, смт. Путила – м. Чернівці.- Чернівці:Друк Арт, 2016.- С. 87-90.

26. О.М. Ванзар, В.В. Романюк, С.В. Скоропляс. Еколого- трофічна характеристика макроміцетів парків історичної частини м. Чернівці //Матеріали Міжнар. наук. конф. «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій», присвяч. 20-річчю створення НПП «Подільські Товтри», 25-27 травня 2016 року, м. Кам’янець-Подільський, 2016.- С.27-30.

27. Романюк В.В., Вартовник Л.В. Аналіз сучасного стану садівництва в Чернівецькій області // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації».  Збірник наукових праць, 30 листопада 2016 року.- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 559-562.

28. Романюк В.В., Василіка П.В. Фізико-хімічні властивості темно-сірого лісового грунту в умовах Прут-Дністровського межиріччя // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації».  Збірник наукових праць, 30 листопада 2016 року.- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 562-565.

29. Ратальський Б.В., Романюк В.В. Господарсько-біологічна характеристика столових сортів винограду в умовах Прут-Дністровського межиріччя //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (21-22 квітня 2017 року). Частина І.- Ужгород, 2017.-С.87-89.

30. Ванзар О. М., Равлюсь І. В., Романюк В. В. Созологічний аналіз раритетних видів рослин Галицького національного природного парку //Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2017 р., смт Путила, Чернівецька обл., Україна)– Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 163-165.

31. Ванзар О. М., Романюк В. В., Хімчак М.В. Комплексна оцінка декоративних ознак екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня нар. селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017р.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2017.-С.222-224.

32. Ванзар О. М., Романюк В. В., Сеник В.В. Географічний аналіз культивованої дендрофлори парку культури і відпочинку ім. І. Франка м. Калуш // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня нар. селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017р.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2017.-С.224-226.

33. Ванзар О. М., Романюк В. В., Хімчак М.В. Біоекологічний аналіз екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25-26 травня 2017р, Біла Церква).- Біла Церква, 2017.- С.222-224.

34. Ванзар О. М., Романюк В. В., Жищинська В.В. Інтегральна оцінка цінності парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сатанівська перлина». // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25-26 травня 2017р, Біла Церква).- Біла Церква, 2017.- С.20-22.

35. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Екологічний аналіз дендрофлори та оцінка стійкості Заліщицького парку // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 53-54.

36. Ванзар О.М., Романюк В.В., Будейчук О.І. Аналіз сучасного стану зелених насаджень пришкільної території Ворохтянської ЗОШ // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 222-224.

37. Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Географічний аналіз походження видів бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Національної академії наук України «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях Євроінтеграції» (НБС, м. Київ, 9 - 11 жовтня 2018). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 36-38.

38. Ванзар О.М., Романюк В.В. Біоекологічний аналіз екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці // Мат. Х Міжнар. наук. конф. «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках» 12-15 червня 2018.-Київ : Кам’янець-Подільський ФОП Сисин О.В. Абетка, 2018. - С. 157-160.

39. Ванзар О.М., Романюк В.В. Популяційні особливості Adonis vernalis L. у Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : Мат. V Міжнар. конф. (25-28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон : книжкове вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2018. – С. 35-37.

40. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори Заліщицького парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, збереження та охороні рослинного світу: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. 23-25 квітня 2018 р. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – С.43-44.

41. Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Біоморфологічні особливості бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках",  присв. 90-річчю від дня нар.чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф.Т.М. Черевченко, 25-27 лютого 2019 року.- Київ, 2019.-С.58-60.
42. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Оцінка стійкості дендрофлори Заліщицького парку //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019.).- Львів, НЛТУ України, 2019.-C.18-19.
 43. Ванзар О.М., Романюк В.В., Ковальський А.Й. Оцінка стійкості екзотів дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019.).- Львів, НЛТУ України, 2019.-C.86-87.
 Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Особливості загонової системи видів Бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ //Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14-17 травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019.-С. 346-351.

44. Ванзар О.М., Романюк В.В., Ільницька С.Т. Оцінка якості і привабливості дендрофлори та насаджень парку- пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заліщицький парк» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу в умовах техногенного навантаження та змін клімату» (Київ, 15-16 жовтня 2019 року). – Київ, 2019.- С. 31-32.

45. Романюк О.М., Романюк В.В., Сег Г.О. Систематична, вікова та таксаційна характеристики вікових дерев м. Чернівці //Сучасні виклики і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Біла Церква, 15 квітня 2021 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2021. – С.30-32.

46. Романюк О.М., Романюк В.В./ Комплексний аналіз систематичної, вікової та таксаційної структури вікових дерев м. Чернівці //Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). Т.14, №2. Чернівці:  Чернівецький національний університет, 2022. С.188-192.

47. Романюк О.М., Романюк В.В. Краєзнавчі екскурсії як засіб формування екологічної культури школярів //«Світ наукових досліджень. Випуск 16»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.) /[редкол.: О. Патряк та ін. ]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2023. С.134-136.

48. Романюк В.В., Романюк О.М. Біологічні особливості культивованих сортів інжиру в умовах відкритого грунту  //«Світ наукових досліджень. Випуск 16»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.) /[редкол.: О. Патряк та ін. ]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2023. С.379-381.

 


Навчальні матеріали

1. Романюк В.В., Ванзар О.М., Назарок П.Г. Екологізація захисту рослин: навчально-методичний посібник. Частина 1. - Чернівці: Рута, 2004. - 72с.

2. Романюк В.В., Ванзар О.М., Назарок П.Г. Екологізація захисту рослин: навчально-методичний посібник. Частина 2.   Чернівці: Рута, 2004. - 80 с.

 3. Романюк В.В. Плодівництво. Навчально-методичний посібник.- Чернівці:Рута, 2007.-82с.

4. Романюк В.В. Овочівництво. Навчально-методичний посібник.-Чернівці:Рута,2008.-72с.

5. Романюк В.В. Фізіологія рослин: Методичні рекомендації.- Чернівці: Рута,2008.-28с.

6. Романюк В.В. Управління якістю, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Навчально-методичний посібник.- Чернівці: Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2012.-75с.  
7. Вархол О.В., Романюк В.В. Агрохімія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з агрохімії.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.-48с.

8. Романюк В.В. Фітофармакологія. Конспект лекцій.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 126с.

9. Смага І. С., Черлiнка В. Р., Романюк В. В., Цвик Т. І. Землеробство. Бур’яни і сівозміни : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 122 с.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4695