Романюк Василь Васильович

Наукові публікації

1. Ванзар О.М., Романюк В.В. Морфологічні особливості насіння і насіннєва продуктивність Galanthus nivalis L. у Верховинсько-Путильському низькогір’ї //Матеріали між нар.наук.конф «Фіто різноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення (11-13 вересня 2008р., Ужгород).-Ужгород:Ліра,2008.-С.42-44.

 2. Романюк В.В., Ванзар О.М., Чокан М.М.  Загальна характеристика перелогових грунтів як компоненту трансформованих біоценозів //Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Серія Біологія.-Вип.403-404. (по матеріалам Міжнар. наук-практ.  конф. «Проблеми класифікації та діагностики грунтів»-Чернівці: Рута, 2008.-С.224-229.

 3. Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19-21: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – С. 51-53.

 4. Ванзар О.Н., Романюк В.В. Комплексная оценка декоративных свойств древесных видов растений Черновицкого парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко //”Conservarea diversitatii plantelor” simpoz. st. intern. (2010, Chisinay.- Ch.: S.n., 2010.- P.615-621.

 5. Ванзар О.М., Романюк В.В. Структура популяцій окремих ефемероїдів державного заказника «Циківська лісова дача» // Природно-заповідний фонд України- минуле, сьогодення, майбутнє: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 20-річчю природного заповідника «Медобори».- Тернопіль, 2010.- С. 256-261.

 6. Ванзар О.М., Романюк В.В. Вікова структура та щільність популяцій ранньовесняних ефемероїдів околиць села Банилів-Підгірний //Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнар. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м.Київ).- К.: Альтерпрес, 2010.- С.69-71.

 7. Романюк В.В., Ванзар О.М. Водно-фізичні властивості чорнозему вилугуваного перелогових земель Прут-Дністровського межиріччя //Науковий вісник чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи).- Т.4, Вип.1.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-С.81-84.

8. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Структурний аналіз флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (9-12 жовтня 2012р, м. Умань).- Київ: Паливода А.В., 2012.- С.235-238.

. Каланча О.В., Ванзар О.М., Романюк В.В. Структурний аналіз флори ландшафтного заказника «Цецино» //Матеріали VI Міжнар. Конф. Молодих вчених "БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ЕКОЛОГІЯ. АДАПТАЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЯ.”,

присвяч. 150-річчю від дня нар. В.І. Липського, м. Одеса, 13 – 17 травня 2013 р.- С. 26-27.

 10. Shevchuk O.V., Vanzar O.N., Romanyuk V.V. Taxonomic, biomorphological and geographic analysis dendroflora gardens historical part of  the city of Chernivtsi // Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», 18–22 червня 2013 року, м. Щолкіне Ленінського р-ну АР Крим. –C.341-342.

 11. Ванзар О.М., Романюк В.В. Фітоценотична приуроченість місцезростань ATROPA BELLADONNA L.в Чернівецькій області //Материалы I Международной научной конференции "Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования" (10–12 сентября 2013 года, Киев) – C.22-24.

 12. Ванзар О.М., Романюк В.В. Комплексна оцінка зелених насаджень загального користування м. Чернівці //актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 4-6 червня 2014.-Біла Церква, 2014-С.15-18.

 13. Ванзар О.М., Романюк В.В., Єленчук Ю.С. Фітоценотична характеристика рослинних угруповань за участю Atropa belladonna L. у флорі Чернівецької області //Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин – Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (4-7 червня 2014р, м.Львів).-Львів, 2014.-С.251.

 14 Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Стан раритетного флорофонду  ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» //Флорологія та фітосозологія.-Т.3-4.- К.:Фітон, 2014.-С.107-110.

 15.  Ванзар О.М., Романюк В.В., Паладій Н.В. Оцінка декоративності бузків в умовах Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича //Проблемы  и перспективы исследований растительного мира.-Материалы междунар. нак.-практ. конф. молодых учених (13-16 мая 2014г., г. Ялта).-Ялта,2014.- С.162.

 16. Ванзар О.М., Каланча О.Д., Романюк В.В. Особливості вікової структури популяцій рідкісних видів рослин ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» //Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат: М-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 25-річчю ств. НПП «Синевир» (Україна, с. Синевир, 25-27 червня 2014р.).-Ужгород: ТДВ»Патент»,2014.-С. 25-29.

17. Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Раритетний компонент флори ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» та його аналіз //Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. М-ли Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду ім.. акад.. О.В. Фоміна Київського національного університету ім.Т.Шевченка (20-24 травня 2014р., Київ, Україна).-К.: Паливода А.В., 2014.-С. 129-130.

 18. Романюк В.В., Ванзар О.М. Особливості біохімічних показників плодів сучасних сортів яблуні в режимі зберігання //Матеріали Міжнар. наук-практ. заочної конференції «Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування (4 вересня 2014, Київ).-Київ,2014.- С.206-211.

 19. Ванзар О.М. Романюк В.В. Еколого-ценотичні особливості місцезростань Adonis vernalis L. на території Прут-Дністровського межиріччя //Матеріали Міжнар. наук-практ. конференції «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового Придністров’я (11-12 вересня 2014, Заліщики).-Заліщики,2014.- С.63-66.

 20 Ванзар О.М., Романюк В.В., Каланча О.Д. Ценотична приуроченість раритетних видів у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Цецино» //М-ли Міжнар. наук.-практ. конф. «Збереження біорізноманіття природних і аграрних ландшафтів  та розбудова заповідних територій (29-30 травня 2014р., Дніпропетровськ).-Дніпропетровськ, 2014.-С. 151-156.
 21.
Ванзар О.М., Романюк В.В. Перспективи вирощування рододендронів у Північній Буковині: Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 94с.


Навчальні матеріали

1. Романюк В.В. Плодівництво. Навчально-методичний посібник.- Чернівці:Рута, 2007.-82с.

2. Романюк В.В. Овочівництво. Навчально-методичний посібник.-Чернівці:Рута,2008.-72с.

3. Романюк В.В. Фізіологія рослин: Методичні рекомендації.- Чернівці: Рута,2008.-28с.

4. Романюк В.В. Управління якістю, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Навчально-методичний посібник.- Чернівці: Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2012.-75с.  
5. Вархол О.В., Романюк В.В. Агрохімія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з агрохімії.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.-48с.

6. Романюк В.В. Фітофармакологія. Конспект лекцій.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 126с.