Цвик Тетяна Іванівна

Наукові публікації

 

Шляхи оптимізації фосфорного забезпечення сільськогосподарських культур на перезволожених кислих грунтах. Збірник наукових праць Уманського державного університету- Умань, 2003.-С.831-834.
Вплив елементарних ґрунтових процесів на профільний розподіл рухомого марганцю у бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття // Вісник Львівського університету. – Сер. Генеза, географія та екологія ґрунтів, 2003. – С. 257-260.
Основні властивості ґрунтів південно-західного лісостепу // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 169. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 194-200.
Шляхи підвищення продуктивності сіяних трав на осушених едафотопах Передкарпаття // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 193. – Біологія. – Чернівці: Рута. 2003. – С. 178-183.
Параметри кислотно-основної буферності ґрунтів різного генезису // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 169. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.201-209.
Рухомі фосфати в ґрунтах Передкарпаття та їх прилеглих територій // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С.29-30

Шляхи оптимізації фосфорного забезпечення сільськогосподарських культур на перезволожених кислих грунтах. Збірник наукових праць Уманського державного університету- Умань, 2003.-С.831-834.

Вплив елементарних ґрунтових процесів на профільний розподіл рухомого марганцю у бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття // Вісник Львівського університету. – Сер. Генеза, географія та екологія ґрунтів, 2003. – С. 257-260.

Основні властивості ґрунтів південно-західного лісостепу // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 169. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 194-200.

Шляхи підвищення продуктивності сіяних трав на осушених едафотопах Передкарпаття // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 193. – Біологія. – Чернівці: Рута. 2003. – С. 178-183.

Параметри кислотно-основної буферності ґрунтів різного генезису // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 169. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.201-209.

Рухомі фосфати в ґрунтах Передкарпаття та їх прилеглих територій // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С.29-30

 

Кислотно-основна буферність як показник спрямованості процесів ґрунтоутворення в умовах Передкарпаття // Вісник Одеського державного аграрного університету. Збірник наукових праць. – Вип..26.- Біологічні та сільськогосподарські науки . – Одеса. – 2004. – С229-234.

Сучасний стан земельних ресурсів чернівецької області // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 252. – Біологія. – Чернівці: Рута. 2005. – С. 53-58.

Генетична обумовленість вмісту доступних для рослин сполук фосфору і калію в опідзолених оглеєних грунтах Передкарпаття // М-ли І Між нар. наук.-практ. Конференції „Науковий потенціал світу 2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 73-74

Особливості формування складу фосфатів грунтів буроземного типу піл впливом хіммеліорантів// Матеріали Шостої Міжнародної наукової конференції. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. - Чернівці, Зелена Буковина, 2007.

Зміна забезпеченості бурувато-підзолистого оглеєного ґрунту рухомими сполуками фосфору та обмінним калієм під впливом хіммеліорантів// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " Проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства". - Івано - Франківськ, 2006. С. 143 - 146.

Шляхи поліпшення забезпеченості рухомими сполуками фосфору ґрунтів окремих локальних елементів екомережі Передкарпаття та його роль у формуванні врожаїв // Матеріали П’ятої Міжнародної наукової конференції. -  Чернівці, 2006.

.  Вплив хіммеліорантів на елементи фосфатно-калійного стану бурувато-підзолистого оглеєного   ґрунту // Матеріали  наукової конференції, присвяченої 50-річчю з дня створення "Інституту грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського . - Харків, 2006. - С. 181-182.

Генетична та антропогенна обумовленість формування елементів фосфатного стану фонових ґрунтів Передкарпаття Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 259. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 165-172.

Агрометеорологія : [Текст] : Метод. рекомендації до лаб. робіт / М-во         освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; Уклад. - Чернівці : Рута, 2011. - 52 с.

  Особливості формування ґрунтів з диференційованим профілем в Карпатській гірсько-лісовій провінції // Науковий вісник Чернівецького  університету. Біологія (Біологічні системи) – Т.4, Вип. 1. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.109-112

  Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження / Т.І Цвик, І.С. Смага //  Вісник ХНАУ. – 2011.-  №2. – С. 27-32.

  Територіальна специфіка буроземоутворення в умовах Карпатської гірсько-лісової провінції// Науковий вісник Чернівецького  університету. Біологія (Біологічні системи) – Т. , Вип.  . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.

  Стан насиченості рухомими фосфатами грунтів різного генезису Чернівецької області / Т.І.Цвик // Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2014. – Спец.випуск до ІХ з’їзду УТГА. – С. 168-170.

  Зміна параметрів фосфатного стану структурних фракцій чорнозему опідзоленого під впливом різного використання//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку АПК держави»  Збірник наукових праць Інституту охорони грунтів України – Київ : 2014. – С 94-96.

 Властивості ґрунтів буроземного типу сформованих на різних геоморфологічних елементах рельєфу в Карпатській гірсько-лісовій провінції//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства». Чернівецького національ-ного університету 19-21 квітня 2012 року. Природничі науки.- Чернівці: ЧНУ, 2012. – с. 44.

8.Трохимчук Ю. Науковий керівник расист. Цвик Т.І. Залежність вмісту рухомого фосфору від агрегатного стану грунтів.//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету.

9.Федоруца Р.  Науковий керівник асист. Цвик Т.І. Вплив способу використання на фосфатний стан профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Природничі науки - – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014

10.Галунка Н. .  Науковий керівник асист. Цвик Т.І. Фосфатний стан ґрунтів м Чернівці//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Природничі науки - – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015

Зв'язок показників калійного стану та гранулометричного й мінералогічного складу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. - Міжвідомч. наук. зб. - Спец. випуск до 7 з їзду  УТГА. - Кн.. 2.- Харьків, 2006. - С. 176-178.

Формування елементів фосфатного стану в грунтах буроземного типу за умов сільськогосподарського використання та хімічної меліорації. Збірник наукових праць. – Вип..15. Т. 1.- Проблеми моніторингу ґрунтів і сучасні технології відтворення їх родючості – Камянець - Подільський. – 2007. – С226-229.

Рухомі сполуки фосфору та калію в буроземно- та дерново-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького національного університету. - Біологічні, хімічні та географічні науки. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 99-100

Особливості формування складу фосфатів грунтів буроземного типу піл впливом хіммеліорантів// Матеріали Шостої Міжнародної наукової конференції. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. - Чернівці, Зелена Буковина, 2007.

Наталія Поставка, Тетяна Безверха. Діагностичне значення рухомих фосфатів у фонових ґрунтах Передкарпаття//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). - Природничі науки. - Чернівці, 2007. - С. 114-115. Наук. керівники: доц.. Смага І.С., асист. Цвик Т.І.

Формування показників фосфатного  стану ґрунтів буроземного типу під впливом хіммеліорантів// Вісник аграрної науки. №1, 2008р.

Діагностика спрямованості ґрунтоутворюючого процесу в Передкарпатті за елементами фосфатного режиму// Наук. вісник Чернівецького університету. – Зб. наук.. праць. Серія: Біологія. - (по матеріалам Міжнар. наук.- практ. конф « Проблеми класифікації та діагностики ґрунтів, 25-28 вересня 2008 р.») – Вип.. 403- 404. – Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 306-316

 Формування показників фосфатного стану ґрунтів буроземного типу під впливом хіммеліорантів // Вісник аграрної науки. 2008. -№1.С 80-82.

 Формування фракційного складу рухомих фосфатів бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття під впливом осушувальної та хімічної меліорації// Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. - Вип. 3(39). - Ч.1.- Рівне, 2008. - С

Методика польового досліду: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 81 с.

 Зміна фосфатного режиму ґрунтів буроземного типу під впливом осушувальної та хімічної меліорацій / Т.І. Цвик // Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник . – Харків, 2009. – Вип. 71. – С. 122-125.

Агрометеорологія : [Текст] : Метод. рекомендації до лаб. робіт / М-во         освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; Уклад. - Чернівці : Рута, 2011. - 52 с.

 Особливості формування ґрунтів з диференційованим профілем в Карпатській гірсько-лісовій провінції // Науковий вісник Чернівецького  університету. Біологія (Біологічні системи) – Т.4, Вип. 1. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.109-112

  Прояв потенційної буферної і відновної здатності стосовно фосфору в буроземних ґрунтах під впливом способу землевикористання та хемогенного навантаження / Т.І Цвик, І.С. Смага //  Вісник ХНАУ. – 2011.-  №2. – С. 27-32.

 Територіальна специфіка буроземоутворення в умовах Карпатської гірсько-лісової провінції// Науковий вісник Чернівецького  університету. Біологія (Біологічні системи) – Т. , Вип.  . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.

  Стан насиченості рухомими фосфатами грунтів різного генезису Чернівецької області / Т.І.Цвик // Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2014. – Спец.випуск до ІХ з’їзду УТГА. – С. 168-170.

 Зміна параметрів фосфатного стану структурних фракцій чорнозему опідзоленого під впливом різного використання//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку АПК держави»  Збірник наукових праць Інституту охорони грунтів України – Київ : 2014. – С 94-96.

  Властивості ґрунтів буроземного типу сформованих на різних геоморфологічних елементах рельєфу в Карпатській гірсько-лісовій провінції//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства». Чернівецького національ-ного університету 19-21 квітня 2012 року. Природничі науки.- Чернівці: ЧНУ, 2012. – с. 44.

8.Трохимчук Ю. Науковий керівник расист. Цвик Т.І. Залежність вмісту рухомого фосфору від агрегатного стану грунтів.//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету.

9.Федоруца Р.  Науковий керівник асист. Цвик Т.І. Вплив способу використання на фосфатний стан профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Природничі науки - – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014

10.Галунка Н. .  Науковий керівник асист. Цвик Т.І. Фосфатний стан ґрунтів м Чернівці//Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького університету. Природничі науки - – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015

11.Цвик Т.І. Характеристика фракційного складу мінеральних фосфатів окремих типів грунтів Чернівецької області / Т.І.Цвик // Агрохімія та ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2018. – Спец.випуск до ХІ з’їзду УТГА. – С. 112-113. 

12. Цвик Т Профільна динаміка основних показників родючості алювіально-дернового грунту різних частин заплави річки Прут/ Т.І. Цвик //Охорона грунтів:  Збірник наукових праць.- м. Чернівці 2018.- Спец. випуск матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. С 58-59. Київ 2018

13 Білоус О. Оцінка гумусного стану поверхневих горизонтів темно-сірого лісового ґрунту різного способу використання/ Олександр Білоус // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 2018 року). Природничі науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. -  . // Науковий керівник:   ас.Цвик Т.І.

14. Брезіцька Д. Вплив кислотності ґрунтів на формування їхнього фосфатного режиму/ Діана Брезіцька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 2018 року). Природничі науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. -  . // Науковий керівник:   ас.Цвик Т.І.

15.Григор І. Проблеми поживного  фосфатного  фонду ґрунтів Чернівецької області

/ Ірина Григор // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 2018 року). Природничі науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. -  . // Науковий керівник:   ас.Цвик Т.І1616

  Популярні методи аналізу грунтів: метод рекомендації/укл  Польчина С.М., Цвик Т.І.- Вид.3-тє, доповн.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. 100с