Буздуга Інна Миколаївна

Наукові публікації

Статті у міжнародних журналах:

1. Buzduga I.M., Volkov R.A., Panchuk I.I. Metabolic compensation in Arabidopsis thaliana catalase-deficient mutants // Cytology and Genetics. – 2018. – Vol. 52, No 1. – P. 41-51. https://doi.org/10.3103/S0095452718010036

 

 Статті в українських фахових виданнях:

1. Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Втрата активності каталази 2 впливає на обмін аскорбату у арабідопсису за дії важких металів // Физиология растений и генетика. - 2020. - Т. 52., № 3.

2. Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вплив хлориду натрію на активність DHAR у накаутного по каталазі 2 мутанту Arabidopsis thaliana // Вісник УТГіС. – 2017. – Т. 15, № 2. – С.138-144. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/871.

3. Панчук І.І., Буздуга І.М., Волков Р.А. Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу // Вісник УТГіС. – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 47-51. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/710.

4. Буздуга І.М., Гаврилюк І.Г., Панчук І.І. Активність DHAR у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу // Біологічні системи. – 2017. – Т. 9, Вип. 1. – С. 11-17.

http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/BS_T9_V1_2017/_Buzduha.pdf

 5. Буздуга І.М., Панчук І.І. Вміст аскорбату у рослин Arabidopsis thaliana L. за дії сольового стресу. – Біол. системи. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 12-19. http://ibhb.chnu.edu.ua/biosystem

 6. Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вплив температури вирощування та сахарози на активність аскорбат пероксидази у Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу. - Наукові записки ТНПУ. – 2017. - № 4. – С. 59-64. http://journal.chem-bio.com.ua/archive/archive-2/category/45-4-71

 7. Діденко Н.О., Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вміст вільного проліну у нокаутних мутантів cat2 та саt3 Arabidopsis  thaliana за дії сольового стресу // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2016. – T. 14, № 1. – C. 3-7.

http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/538

 8. Діденко Н.О., Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2016. – T. 14 (2), - C. 174-177. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/683.

 9. Буздуга И.Н., Волков Р.А.,  Панчук И.И.  Влияние ионов кадмия на содержание аскорбата у Arabidopsis thaliana // Buletin stiintific. Chişinău. – 2016. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/54486.

 10. Буздуга І.М., Заворотна Т.А., Діденко Н.О., Панчук І.І. Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу // Біологічні системи. – 2016. – Т. 8, №2. – С. 159-165. http://ibhb.chnu.edu.ua/biosystem/t8-v2-2016

 11. Диденко Н.А., Буздуга И.Н., Панчук И.И. Активность аскорбат и гваякол пероксидаз Arabidopsis thaliana в условиях солевого стресса // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2015. – Т. 10, № 3. – С. 14-18. Режим доступу: http://elibrary.ru/item.asp?id=23660882

 12. Диденко Н.А., Буздуга И.Н., Волков Р.А., Панчук И.И. Влияние острого солевого стресса на перекисное окисление липидов у Arabidopsis thaliana// Buletin stiintific. Chişinău. – 2015. – P. 16-20.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/16_20_Vliyanie%20ostrogo
%20solevogo%20stressa%20na%20perekisnoe%20okislenie%20lipidov%20 u%20Arabidopsis%20thaliana.pdf

 13. Діденко Н.О., Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу// Вісн. укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2015. – Т. 13, № 1. – C 34-38. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/issue/ view/Visnyk_V13_N1_2015.

 14. Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вплив теплового стресу на перекисне окислення ліпідів та активність аскорбат пероксидази у Nicotiana tabacum // Физиол. растений и генетика. – 2014. – Т. 46, № 2. – С. 151-157. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2014_45_2_8.

 15. Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий шок // Вісник Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 12-19. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/354.

 16. Буздуга І.М., Діденко Н.О., Волков Р.А., Панчук І.І. Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії гострого сольового стресу // Вісник Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 147-153.

http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/354

 17. Буздуга І.М., Панчук І.І. Вплив іонів міді на активність аскорбатпероксидази у нокаутній по каталазі 2 лінії Arabidopsis thaliana // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5., N4. – С. 466-470. http://ibhb.chnu.edu.ua/biosystem

 18. Руснак Т.О., Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Активність гваякол пероксидази у нокаутної лінії KO-Cat2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу // Физиол. биохим. культ. растений. – 2013. – Т. 45, № 3. – С. 246-253.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66484/07-Rusnak. pdf? sequence=1

 19. Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вплив іонів міді на активність каталази та аскорбатпероксидази в Arabidopsis thaliana // Физиол. биохим. культ. растений. – 2012. – Т. 44, № 2. – С. 153-161.

 20. Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вплив іонів міді на перекисне окислення ліпідів у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana // Вісник Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 13-19.

 21. Доліба І.М., Руснак Т.О., Волков Р.А., Панчук І.І. Перекисне окислення ліпідів у Arabidopsis thaliana дикого типу та KO-Cat2 мутантної лінії за дії теплового стресу // Вісник Укр. товариства генетиків і селекціонерів – 2012. – Т. 10, №2. – С. 195-201.

 22. Доліба І.М., Должицька А.Г., Панчук І.І. Швидке накопичення іонів кадмію активує перикисне окислення ліпідів у Arabidopsis thaliana // Біол. системи. – 2012. – Т.4, B. 4. – С. 366-371.

 23. Доліба І.М., Руснак Т.О., Волков Р.А., Панчук І.І. Підвищена активність АРХ у подвійного мутанту Arabidopsis thaliana по генах cat2 та cat3 // Вісник Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т. 9, № 1. – С. 3-9.

 24. Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Активність каталази та аскорбат пероксидази у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana за дії іонів кадмію // Вісник Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т. 9, № 2. – С. 200-208.

 25. Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Метод визначення каталазної активності у рослинному матеріалі // Физиол. биохим. культурних растений. – 2010. – Т. 42, № 6 – C. 497-503.

 26. Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Зміни активності каталази у Arabidopsis thaliana дикого типу та у нокаутного мутанту по гену арх2 за дії теплового шоку // Вісник Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2010. – Т. 8, № 2. – С. 211-217.

 27. Доліба І.М., Кузь І.В., Панчук І.І. Вплив іонів кадмію на активність каталази Arabidopsis thaliana (L.) Heynh // Біологічні системи – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 22-26.

 28. Доліба І.М., Діденко Н. О., Панчук І. І. Участь каталази та аскорбатпероксидази тютюну у стресовій відповіді на дію іонів кадмію // Біологічні системи. – 2010. – Т. 2, № 2 – С. 16-21.


Навчальні матеріали

Навчальні матеріали та патенти:

 

1. Панчук І.І., Буздуга І.М. Фізіологія рослин: практикум. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2017. – 160 с.

2. Волков Р.А., Панчук І.І., Буздуга І.М. Біохімічні методи дослідження рослин: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2017. – 122 с.

3. Волков Р.А., Буздуга І.М. Основи охорони праці / Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2016. –  256 с.

4.  Патент на корисну модель. Волков Р.А., Панчук І.І., Буздуга І.М. Спосіб кількісного визначення експресії трьох генів каталази –  cat1, cat2, cat3 у рослин / опуб. 25.04.2018, Бюл. № 8.