Колектив кафедри

Колектив кафедри

Галина Петрівна Копильчук

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології – доктор біологічних наук, професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема докторської дисертації: «Біохімічні особливості індукованого низькодозовим опроміненням пухлинного росту та його інгібування кумариновими похідними урацилу» (2011 р.)

Нагороди: грамота Департамента освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2015 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.); грамота МОН України (2007 р.); подяки МОН України (2005 р.) та неодноразові подяки та грамоти Чернівецького національного університету.

 Автор понад 200 наукових праць, опублікованих у рейтингових міжнародних і академічних виданнях. Підручник «Загальна цитологія» та «Функціональна біохімія», а такох 5 навчальних-посібників, затверджених Міністерством освіти і науки України як навчальні видання для студентів-бакалаврів біології. 

Входить до складу:
• вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів;
• спеціалізованої ученої ради Д 76.051.05 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – біохімія, 03.00.16 – екологія, 03.00.18 – ґрунтознавство при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; 
• редколегії журналу "Біологічні системи".

Базова освіта: випускниця біологічного факультету Чернівецького державного університету, спеціальність «Біологія» (1983 р.).

Напрям наукових досліджень: особливості процесів метаболізму в клітинах основних гомеостатичних органів тварин за умов аліментарної вітаміно-протеїнової депривації.

Забезпечує читання дисциплін: «Загальна цитологія», «Біохімія», «Функціональна біохімія», «Патобіохімія»

e-mail: kopilchuk@gmail.com        g.kopilchuk


 

Марченко М.М.Михайло Маркович Марченко 

 доктор біологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, академік УАН, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посада: професор кафедри біохімії та біотехнології, директор Інституту біології, хімії та біоресурсів

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема докторської дисертації: «Особливості біохімічних процесів при гібридизації рослин» (1993 р.), спеціальність біохімія – 03.00.04.

Нагороди: Лауреат премії Національної академії наук України імені О.В. Палладіна (2014 р.); диплом Соросівського ад’юнкт-професора; грамота МОН України (2005 р.); подяки МОН України (2004 р.) та неодноразові подяки та грамоти Чернівецького національного університету.

Входить до складу
• вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
• спеціалізованої ученої ради Д 76.051.05 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – біохімія, 03.00.16 – екологія, 03.00.18 - ґрунтознавство при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича;
• комісії з експертизи дисертаційних робіт з біології Міністерства освіти і науки України;
• президії навчально-методичної ради з біології Міністерства освіти і науки України;
• наукової комісії Наукової ради Міністерства освіти і науки України секції біологія, біотехнологія, харчування; наука про життя;
• редколегії журналу "Біологічні системи".

Голова Чернівецького обласного відділення Українського біохімічного товариства

Базова освіта: Чернівецький державний університет, 1969 р., спеціальність біохімія.

Напрям наукових досліджень: біохімічне обґрунтування гепатопротекторної та протипухлинної активності есенціальних ліпофільних сполук

Забезпечує читання дисциплін: «Біохімія», «Біохімія есенціальних нутрієнтів», «Біотехнологія вітамінних препаратів» 

 e-mail: m.marchenko


 

Оксана Миколаївна Волощук 

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Стан вільнорадикальних процесів у мітохондріальній фракції карциноми Герена і печінки попередньо опромінених щурів при онкогенезі», (2008 р.)

Нагороди: грамота Чернівецької міської ради (2013 р.); подяка та грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2008, 2009 р.).

 Голова профбюро Інституту біології, хімії та біоресурсів

Входить до складу вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2002 р.)

Напрям наукових досліджень: стан системи енергозабезпечення за умов вітаміно-протеїнової депривації та гепатопатологічних станів

Забезпечує читання дисциплін: «Імунологія», «Біоенергетика», «Імунобіотехнологічні препарати», «Біохімія вільнорадикальних процесів»

 е-mail: o.voloschuk


 

Кеца О.В.Оксана Віталіївна Кеца 

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи детоксикації в мікросомній фракції карциноми Герена та печінки попередньо опромінених щурів», (2007 р.)

Нагороди: грамота МОН України (2015 р.); Лауреат премії Національної академії наук України імені О.В. Палладіна (2014 р.); подяка та грамота Чернівецького національного університету (2008 р.).

Входить до складу:
 • методичної ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 
• ради з інформаційно-комунікаційних технологій Інституту біології хімії та біоресурсів.

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2002 р.).

Напрям наукових досліджень: стан системи детоксикації у організмі за умов генотоксичних факторів; встановлення метаболічного профілю тканин і біологічних рідин організму за умов диференційної забезпеченості організму ліпофільними сполуками.

Забезпечує читання дисциплін: «Ксенобіохімія», «Вірусологія», «Охорона праці в галузі», «Біоінформатика»

 е-mail: o.ketsa


 

Васіна Л.М.Лілія Миколаївна Васіна

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Вплив 5,6-бензкумарин-5-урацилу та оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов експериментального канцерогенезу», (2002 р.)

Базова освіта: Чернівецький державний університет, спеціальність біологія (1992 р.)

Напрям наукових досліджень: дослідження факторів антагонізму мікрооорганізмів, що володіють пробіотичними властивостями; вплив природних та синтетичних біологічно активних речовин на приріст біомаси та інтенсивність утворення ефективних цінних сполук прокаріот та нижчих еукаріот (лектинів, органічних кислот, ферментів)

Забезпечує читання дисциплін: «Мікробіологія», «Клітинна біохімія»,  «Основи мікробного синтезу»,  «Пробіотики та антибіотики»

 е-mail: l.vasina


 

Лідія Вікторівна Худа

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології; заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.04 – біохімія)

Тема кандидатської дисертації: «Особливості окислювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо опромінених тварин-пухлиноносіїв», (2002 р.)

Нагороди: подяка Чернівецького національного університету (2008 р.); грамота Чернівецької міської ради (2012 р.).

Входить до складу:
• вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів;
• методичної ради Інституту біології, хімії та біоресурсів.

Базова освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (1999 р.)

Напрям наукових досліджень: біохімічні механізми забезпечення функціонального гомеостазу крові риб за розвитку нітритної інтоксикації та експериментальної гіпоксії

Забезпечує читання дисциплін: «Біофізика», «Біохімія ензимів», «Радіобіологія», «Інженерна ензимологія»  

 е-mail: l.khuda


 

Чебан Л.М.Лариса Миколаївна Чебан 

Посада: асистент кафедри біохімії та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.20 - біотехнологія)

Тема кандидатської дисертації: «Мікроклональне розмноження рідкісних видів роду Saussurea DC. – продуцентів сесквілактонів», (2011 р.)

Нагороди: подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 р.).

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біологія (2001 р.)

Напрям наукових досліджень: біотехнологія гідробіонтів; ультивування мікроводоростей та розробка на основі їх біомаси кормів та преміксів.

Забезпечує читання дисциплін: «Загальна біотехнологія», «Біологія продуцентів БАР», «Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв», «Біотехнологія отримання вторинних метаболітів»

 е-mail: l.cheban


 

Бучковська І.М.Бучковська Іванна Михайлівна 

Посада: асистент кафедри біохімії та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, 2012, спеціальність біохімія – 03.00.04.

Тема кандидатської дисертації: «Окислювальні процеси й активність ензимів системи детоксикації печінки при нестачі вітаміну А та гепатектомії» 

Нагороди: подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2013 р.).

Базова освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність біохімія (2010 р.)

Напрям наукових досліджень: особливості процесів метаболізму в клітинах основних гомеостатичних органів тварин за умов аліментарної вітаміно-протеїнової депривації.

Забезпечує читання дисциплін: «Основи наукових досліджень», лабораторний практикум з нормативної дисципліни «Біохімія», «Лабораторні спеціалізації», лабораторні заняття з нормативної дисципліни «Біоорганічна хімія».

 е-mail: i.buchkovska 


Худий О.І.Олексій Ігорович Худий 

Посада: доцент кафедри біохімії та біотехнології

Вчена звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.10 - іхтіологія)

Тема докторської дисертації: "Біологічні засади збереження та невиснажливого використання іхтіофауни в умовах комплексної експлуатації водойм Карпатського регіону "

Нагороди: подяка та грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2005, 2007 р.); грамота Чернівецької міської ради (2011 р.); грамота Обласного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (2009 р.)

Базова освіта: Чернівецький державний університет, спеціальність біологія (1999 р.)

Забезпечує читання дисциплін:  «Гістологія», «Примислова біотехнологія»,   «Інтенсивні технології в аквакультурі»,  «Основи гідробіології»  

 е-mail: o.khudyi


 АСПІРАНТИ


Ірина Володимирівна Маліщук 

Посада: аспірант кафедри біохімії та біотехнології

Тема кандидатської дисертації: "Оптимізація культивування біомаси мікроводоростей як джерела комплексу нутрієнтів "

Базова освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність біохімія (2011 р.)

Науковий керівник: д.б.н., професор Марченко М. М.

 е-mail: Umwelt@ukr.net

 

 


 Борщовецька В.

 Віра Леонідівна Борщовецька

Посада: аспірант кафедри біохімії та біотехнології

Тема кандидатської дисертації: "Вплив різної забезпеченості ретиноїдами на процеси функціонування бісфенол-А-детоксикуючих ензимів "

Базова освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність біохімія (2014 р.)

Науковий керівник: д.б.н., професор Марченко М. М.

 е-mail: vira.borschovetska@gmail.com

 


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ


Пішта А.К.

 
Анжела Корнелівна Пішта
зав. лабораторії
Островська Юлія Казимирівна
старший лаборант