Наукова робота

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Держбюджетні теми
• «Біотехнологічні підходи корекції функціонального стану та підвищення репродуктивного потенціалу об’єктів аквакультури»(2020 – 2022 рр.).

•  «Біохімічні та лазерно-поляриметричні параметри комплексного прогнозування метаболічних порушень» (№ ДР 0119U100717, 2019 – 2021 рр.).

•  «Оцінка сучасного стану та розробка аквакультурних методів підтримки біологічного різноманіття реофільних коропових риб річок Білорусі та України» (№ ДР 0117U003700, 2017-2018)
•  «Застосування біотехнологічних підходів у штучному відтворенні аборигенних риб з метою реінтродукції» (№ ДР 0117U001155, 2017 – 2019)
• «Біохімічні аспекти респонсивної інтеграції метаболізму есенціальних нутрієнтів»
(№ ДР 0115U003231, 2015 – 2017 рр.)

• «Біохімічне обґрунтування гепатопротекторної та протипухлинної активності есенціальних ліпофільних сполук»
(№ ДР 0112U002333, 2012 – 2014 рр.)

• «Метаболічна корекція нанобіотехнологічними препаратами наслідків дії малих доз радіації та пухлинного росту»
(№ ДР 0109U002246, 2009 – 2011 рр.)

• Грант Президента України для молодих учених «Біохімічне обгрунтування стратегії метаболічної корекції онкогенезу нанобіотехнологічними препаратами in vitro і in vivo» (№ ДР 0110U002277, 2010 р.)

Кафедральні теми

• «Біохімічні механізми інтегральної регуляції нутрієнто-метаболічного статусу живих організмів та комплексні біотехнологічні підходи їх корекції» (№ ДР 0120U105710, 2021-2025 рр.)

• «Біохімічні механізми метаболічної адаптації про- та еукаріот як основа для розробки біологічних технологій» (№ ДР 0116U006151, 2016 – 2020 рр.)

• «Біохімічні принципи застосування нутрієнтних факторів і вторинних метаболітів про- та еукаріот в попередженні і корекції патологічних станів»
(№ ДР 0111U002503, 2011 – 2015 рр.)

• «Біохімічні особливості онкогенезу та його корекція речовинами природного та синтетичного походження»
(№ ДР 0106U012349, 2006 – 2010 рр.)

Госпдоговірні теми

• «Environmental Protection of International River Basins (SC № 2011/279-666, EuropeAid/131360/C/SERMulti)», Ares (2013)2633879 (2013 р.)

• «Характеристика іхтіофауни р. Пробійна в зоні будівництва Пробійнівської ГЕС-2» (2012 р.)

• «Аналіз інформації щодо наявності рибозахисних засобів на гідроелектростанціях України та Російської Федерації та визначення переліку імовірних причин масового потрапляння риби в гідротурбіни ДсГЕС –1» за фінансової підтримки ВАТ «Укргідроенерго» (2010 р.)

• «Комплексна оцінка сучасного стану іхтіоценозу Дністровського водосховища у світлі оптимізації його експлуатації: розрахунок запасів, а також лімітів вилову основних промислових видів риб» за фінансової підтримки ВАТ «Чернівецький рибокомбінат» (2009 р.)

 • «Науково-біологічне обґрунтування здійснення штучного розведення, вирощування риби та невиснажливого використання її запасів у рибогосподарських водних об’єктах Кельменецького району Чернівецької області» (2009 р.)

• «Біологічні засади збереження та відтворення вирезуба Rutilus frisii (Nordmann)» за фінансової підтримки «Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»
та ДФФД України (2007 p.)

 
Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки кафедра біохімії та біотехнології була співвиконавцем проекту «Розроблення технології та виготовлення нових нанорозмірних антимікробних матеріалів широкого спектру дії та кон’югованих нанобіотехнологічних протипухлинних препаратів з низькою токсичністю на основі наночастинок срібла, золота, міді в колоїдах та суспензіях дисперсного кремнезему».

 


 СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ З ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ


• Instytut Rybactwa Śródlądowego imStanisława Sakowicza (Польша)

• Університет аграрних наук та ветеринарної медицини в м. Тімішоара (Румунія)

• Софійський університет імені Климента Охридського (Болгарія)

• Колумбійський університет міста Нью Йорк (США)  - відділ превентивної медицини та нутрієнтології

• Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України

• ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені           Тараса Шевченка

• Яський університет аграрних наук та ветеринарної медицини (Румунія)

• Інститут прісноводного рибного господарства імені Станіслава Саковіча (м. Ольштин, Польща)

• Інститут гідробіології Національної академії наук України 

• Інститутом рибного господарства Національна академія аграрних наук  України

• Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара - кафедра загальної біології та водних біоресурсів

•  Національний університет "Львівська політехніка" - кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології


ПАТЕНТИ

Пат. № 121772 Спосіб вирощування Daphnia magna (Srtaus, 1820) сумісно з кормовим субстратом (мікроводоростями) / Марченко М.М., Чебан Л.М., Гринько О.Е., Худий О.І., Кушнірик О.В., Худа Л.В., Дорош І.В. / Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Пат. № 104602 Спосіб культивування зоопланктону на скидній воді із рибоводної установки / Марченко М.М., Худий О.І., Худа Л.В., Чебан Л.М., Кушнірик О.В. Опубл. 10.02.2016.

Пат. № 101103 Спосіб культивування фітопланктону / Марченко М.М., Худий О.І., Чебан Л.М., Худа Л.В., Маліщук І.В. Опубл. 25.08.2015. Опубл. 10.02.2016.

 Пат. № 81681 Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibіrica (L.) Cass. для введення в культуру in vitro / Марченко М.М., Чорней І.І., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є., Буджак В.В.; Бюл. № 13, від 10.07.2013.

Пат. № 69107 Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів із листків Saussurea discolor (Willd.) DC. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; Бюл. № 8, від 25.04.2012.

Пат. № 65665 Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; Бюл. № 23, від 12.12.2011.

 Марченко М.М., Караван В.В., Васіна Л.М., Худа Л.М., Николюк І.Д. Патент № 22355 UA МПК (2006) А61К 35/00, А61К 35/12, А61К 35/74 (2007.01) Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Спосіб одержання протипухлинного препарату – 25.04.2007, Бюл. № 5, 2007.

 Пат.75784 Україна, МПК А61К 31/37, А61Р 35/00, С07D311/12 3-(5-Аміноурацил)-5,6-бензокумарину гідробромід та препарат на його основі: Пат.75784 Україна, МПК А61К 31/37, А61Р 35/00, С07D311/12/ М.М. Марченко, Г.П. Копильчук, І.О. Шмараков, О.В. Кеца, В.М. Кушнір (Україна); Чернівецький національний університет. № 20040706070; Заявл. 21.07.2004; Опубл. 15.05.2006. Бюл №5. – 8с.

   
   
 
   

 


            МОНОГРАФІЇ

 

Алексадров Б.Г., Волох А.М., Воровка В.П., Демченко В.О., Демченко Н.А., Дьяков О.А., Кавурка В.В., Коломійчук В.П., Мінічева Г.Г., Петрович О.З.,
Свідзінська Д.В., Сурядна Н.М., Худий О.І., Черничко Й.І. Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу, водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного опису  / За заг. ред. В. Демченка та О. Петрович. – Херсон: Видавництво «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 228 с.

Бушуєв С., Гоч І., Демченко В., Худий О., Балацький К. Сучасні аспекти вивчення та охорони осетрових України [Modern Aspects of Study And Protection of Sturgeon Populations in Ukraine]. – Київ: WWF- Україна, 2020. – 72 с.

Копильчук Г.П.Волощук О.М. Біохімічні механізми ушкодження клітин: монографія, Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 144 с.

Біохімічні аспекти функціонування ретиноїдів : монографія / М.М. Марченко, І.О. Шмараков, В.Л. Борщовецька. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 112 с.

Shmarakov I.O., Yuen J.J., Blaner W.S. Carotenoid Metabolism and Enzymology, in: Carotenoids and Human Health Ed. by S.A.Tanumihardjo. – Springer Science + Business Media New York, 2012.

Actualny stan i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych Acipenseridae / Pod redakcija: R. Kolmana, 2014. – Olsztyn: Instytut Rybactwa Srodladowego. – 253 p.

 Recirculation technologies in indoor and outdoor systems.  Handbook. – Szarvas: HAKI, 2013. – 92 p.

 Марченко М.М., Кеца О.В., Великий В.В. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 254 с.

 
Монографія

Монографія

Монографія

Монографія

                 Публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором

Копильчук Г.П., Гриненьків З.-М.І., Волощук О.М. Мітохондріальні цитохроми й ензими метаболізму гему в печінці щурів за умов різної забезпеченості раціону сахарозою та протеїном. Фізіол. журн. 2021. Т. 67, № 2. С. 37-43.

Borschovetska V., Marchenko M., Ivantsiv V. The effect of low-level laser irradiation on free radical processes in the mitochondrial fractions induced by the bisphenol A administration. Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems). 2021. V. 13, N 1. P. 14-23.

Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P. Indicators of the energy supply system in the liver of rats under the conditions of different nutrients content in a diet. Biopolymers and Cell. 2021. Vol. 37 (4). Р. 259-269.

Ketsa O.V., Marchenko M.M. Free radical oxidation in liver mitochondria of tumor-bearing rats and its correction by essential lipophilic nutrients// Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, №1. – C. 127-134.

Cheban L., Turianska Y., Marchenko M. Obtaining phycobiliprotein-containing Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah biomass via bioconversion of waste water from
recirculating aquaculture systems (RAS). Nova Biotechnologica et Chimica. 2020. V. 19 (2) Р. 32-42.

Marchenko M.M., Dorosh I.V., Cheban L.M. Induction of carotenogenesis in Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew cultivated on the closed waterside from recirculating aquaculture system // Biotechnologia acta. – 2019. - V. 12, No 2. – Р. 46-55.

 Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Голиней Т.Ю. Биохимические маркеры функционального состояния печени крыс, содержащихся на рационах с различной обеспеченостью пищевым белком и сахарозой // Вопросы питания. 2019. Т. 88, № 6. С. 61-67.

Cheban L., Marchenko M. Using basaltic tuff to regulate the number of cyanobacteria. International Letters of Natural Sciences. 2020. 78: 14-22.

Кеца О.В., Марченко М.М. Влияние эссенциальных липофильных нутриентов на свободнорадикальные процессы в митохондриальной фракции печени крыс-опухоленосителей. Вопросы питания. 2019. № 2. С. 32-39.

Zvarych V., Nakonechna A., Marchenko M., Khudyi O., Lubenets V., Khuda L., Kushniryk O., Novikov V. Hydrogen Peroxide Oxygenation of Furan-2-carbaldehyde via an Easy, Green Method. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2019. Vol. 67, № 11., P 3114–3117.

Marchyshak T. The Potential Protective Effect of Oligoribonucleotides-D-Mannitol Complexes against Thioacet-amide-Induced Hepatotoxicity in Mice / T. Marchyshak, T. Yakovenko, I. Shmarakov, Z. Tkachuk // Pharmaceuticals. – 2018. – Vol. 11, № 7. – Р. 1-14. 

Belyaeva O.V. Retinol dehydrogenase 11 is essential for the maintenance of retinol homeostasis in liver and testis in mice / O.V. Belyaeva, L. Wu, I. Shmarakov, P. S. Nelson, N. Y. Kedishvili // Journal of Biological Chemistry. – 2018. – Vol. 293, № 18. – Р. 6996-7007. 

Kolman R., Khudyi O., Kushniryk O., Khuda L., Prusinska M., Wiszniewski G. Influence of temperature and Artemia enriched with ω-3 PUFAs on the early ontogenesis of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 / Aquaculture Research. – 2018. – V. 49(5). – P. 1740-1751.

Prusiñska M., Khudyi O., Kolman R., Khuda L., Duda A., Wiszniewski G., Kushniryk O., Marchenko M. Impact of a polyunsaturated fatty acid supplement on enriching the nutritional value of brine shrimp nauplii, Artemia sp. // Archives of Polish Fisheries. – 2018 – V. 26, № 3. –Р. 173-184.

Shymanskyi I.O., Ketsa O.V., Marchenko M.M., Veliky М.М.Liver cytochrome P450-hydroxylation system of tumor-bearing rats under the influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin D3 // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, N 4. – Р. 36-44.

Tunowski J., Khudyi A.I., Tsarenko P.M. Zooplankton kilku zbiorników wodnych masywu Czarnohory (Wschodnie Karpaty, Ukraina) – Zooplankton of several water bodiesof Czarnohora Massif (East Carpathia, Ukraine). XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu – Hydrobiology in the face of climate change (Wrocław 4-7 września 2018) – Wrocław, 2018. – S. 230 – 231.

Korchevska V.V., Ketsa O.V., Klimashevskyi V.M. Expression profile of fatty acids in the liver and Guerin ’s carcinoma of rats under conditions of ω-3 polyunsaturated fatty acids administration // Тези доповідей конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2018». –Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, № 3. – Р. 121.

Ketsa O., Korchevska V., Marchenko M., Klimashevskiy V. Fatty-acid composition in the Guerin’s carcinoma mitochondrial fraction of rats under conditions of ω-3 polyunsaturated fatty acids administration // Symposium and Summer School «Fundamental principles of cancer biotherapy (May 21-23, 2018, Kyiv). – Experimental Oncology. – 2018. – V. 40, № 2. – Р. 165.

Voloshchuk O.M., Kopylchuk G.P., Y.I. Mishyna Y.I. Аctivity of the mitochondrial isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, № 1. – Р. 42-47.

Кеца О.В., Марченко М.М. Влияние эссенциальных липофильных нутриентов на свободнорадикальные процессы в митохондриальной фракции печени крыс-опухоленосителей. Вопросы питания. 2019. № 2. С. 32-39.

Shymanskyi I. O., Ketsa O. V., Marchenko M. M., Veliky М. М. Liver cytochrome P450-hydroxylation system of tumor-bearing rats under the influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin D3 // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90, N 4. – C. 36-44.

Ketsa O.V.Marchenko M.M., Shmarakov I.A. Role of mitochondrial NO-synthase in the implementation of antitumor effects of polyunsaturated fatty acids in the model of Guerin's carcinoma under in vivo conditions / Voprosy Onkologii. – 2018. – V. 64, № 1. – P. 138-143.

Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. The State of the Adenyl Nucleotide System in the Liver of Rats with Toxic Hepatitis under Conditions of Protein Deficiency // Biophysics. – 2017. – Vol. 62, № 6. – Р. 980-983. 

 Kopylchuk H.P.Nykolaichuk I.M., Zhuretska O.M. Rat liver arginase system under acetaminophen-induced toxic injury and protein deprivation // Ukr. Biochem. J. – 2017. – Vol. 89, № 2. – С. 92-98.

Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. Activity of liver mitochondrial NAD+-dependent dehydrogenases of the krebs cycle in rats with acetaminophen-induced hepatitis developed under conditions of alimentary protein deficiency // Biomeditsinskaia khimiia. 2016. 62 (2), 169-172

Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. Activity of liver mitochondrial Krebs cycle NAD+-dependent dehydrogenases in rats with hepatitis induced by acetaminophen under conditions of alimentary protein deficiency // Biochemistry Supplement Series B: Biomedical Chemistry 2016. 10 (3), 283-286.

Kopylchuk G.P., Voloshchuk O.M. Peculiarities of the free radical processes in rat liver mitochondria under toxic hepatitis on the background of alimentary protein deficiency // Ukr. Biochem. J. 2016. 88 (2), 66-72 

Кеца О.В., Шмараков И.А, Марченко М.М. Перекисное окисление липидов митохондриальной фракции сердца крыс в условиях различного обеспечения полиненасыщенными жирными кислотами // Биомедицинская химия. – 2016. – Т.62, вып.1. – С. 50-55.

Marchenko M.M.Ketsa O.V., Shmarakov I.O., Abutnaritsa K.H. Monooxygenase system in Guerin’s carcinoma of rats under conditions of ω-3 polyunsaturated fatty acids administration // Ukr.Biochem. J.. – 2016. – Vol. 88, №4. – P. 48-56.

Ketsa O.V., Shmarakov I.O., Marchenko M.M. Lipid peroxidation in cardiac mitochondrial fraction of rats exposed to different supplementation with polyunsaturated fatty acids // Biochemistry Supplement Series B: Biomedical Chemistry. – 2016. – Vol. 10, №. 3. – Р. 251–257.

Krupodorova T.A., Shmarakov I.A., Barshteyn V.Y., Borschovetska V.L., Ketsa O.V., Marchenko M.M. Anticancer potential of Trametes versicolor (L.) Lloyd and Auriporia aurea (Peck) Ryvarden mycelia in rat Guerin’s carcinoma // Adv. Biomed. Pharma. – 2016. – Vol. 3, №. 1. – Р.1–8.

Voloshchuk O.N., Kopylchuk G.P. The Peculiarities of the Structural and Functional State of the Cytochrome Component of the Liver Mitochondrial Respiratory Chain under Conditions of Acetaminophen-Induced Hepatitis on the Background of Alimentary Protein Deprivation // Biophysics. – 2015. – Vol. 60, №. 3. – Р. 420–424.

Волощук О.Н., Копыльчук Г.П. Соотношение редокс-форм убихинона в митохондриях печени при токсическом гепатите, индуцированном на фоне алиментарной белковой недостаточности // Вопросы питания. – 2015. – Т. 84, № 5. – С. 84-89.

Kushnir O. V., Voloshchuk O. N. , Marchenko M. M. , Vovk M. V. Synthesis and Antioxidant Activity of Ammonium Salts of 4-(3-Bromophenyl)-5-Methoxycarbonyl-1-(N,N-Dimethylaminopropyl)-3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-One // Pharm Chem J. 2015. 49(8): 515–518.

Копильчук Г.П., Волощук О.М. Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази в клітинах печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетамінофеном на фоні аліментарної нестачі протеїну // Укр. біохім. журн. – 2015. – Т. 87, № 1. – С. 20-25.

Shmarakov I. O., Borschovetska V. L., Marchenko M. M., Blaner W. S. Retinoids Modulate Thioacetamide-Induced Acute Hepatotoxicity // Toxicol. Sci. – 2014. – Vol. 139. – P. 284-292. doi: 10.1093/toxsci/kfu045 (SCOPUS, імпакт фактор 4,478).

ShmarakovI. O., Mukha I. P., Karavan V. V., Chunikhin O. Yu., MarchenkoM. M., Smirnova N. P., Eremenko A. M. Tryptophan-Assisted Synthesis Reduces Bimetallic Gold/Silver Nanoparticle Cytotoxicity and Improves Biological Activity // Nanomaterials and Nanotechnology. Nanobiomedicine. – 2014. – Vol. 1:6. doi: 10.5772/59684. (SCOPUS,імпакт фактор 0,949).

Kushnir O.V.,Voloshchuk O.N., Eften’eva R.I.,Marchenko M.M., Vovk M.V.Synthesis and antioxidant activity of 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbamides // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2014. – Vol. 48, № 4. – P. 246-248. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,249, impact factor of Science Index*RU – 0,300, E-Library.ru).

 Shmarakov I.O., Jiang Н., Yang K. J.,  Goldberg I. J.,  Blaner W. S. Hepatic retinoid stores are required for normal liver regeneration / I. O. Shmarakov, // Journal of Lipid Research. – 2013. – Vol. 54., № 4. – Р. 893-908. (імпакт фактор – 5,56).