Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Держбюджетні теми

• «Біохімічні аспекти респонсивної інтеграції метаболізму есенціальних нутрієнтів»
(№ ДР 0115U003231, 2015 – 2017 рр.)

• «Біохімічне обґрунтування гепатопротекторної та протипухлинної активності есенціальних ліпофільних сполук»
(№ ДР 0112U002333, 2012 – 2014 рр.)

• «Метаболічна корекція нанобіотехнологічними препаратами наслідків дії малих доз радіації та пухлинного росту»
(№ ДР 0109U002246, 2009 – 2011 рр.)

• Грант Президента України для молодих учених «Біохімічне обгрунтування стратегії метаболічної корекції онкогенезу нанобіотехнологічними препаратами in vitro і in vivo» (№ ДР 0110U002277, 2010 р.)

Кафедральні теми

• «Біохімічні принципи застосування нутрієнтних факторів і вторинних метаболітів про- та еукаріот в попередженні і корекції патологічних станів»
(№ ДР 0111U002503, 2011 – 2015 рр.)

• «Біохімічні особливості онкогенезу та його корекція речовинами природного та синтетичного походження»
(№ ДР 0106U012349, 2006 – 2010 рр.)

Госпдоговірні теми

• «Environmental Protection of International River Basins (SC № 2011/279-666, EuropeAid/131360/C/SERMulti)», Ares (2013)2633879 (2013 р.)

• «Характеристика іхтіофауни р. Пробійна в зоні будівництва Пробійнівської ГЕС-2» (2012 р.)

• «Аналіз інформації щодо наявності рибозахисних засобів на гідроелектростанціях України та Російської Федерації та визначення переліку імовірних причин масового потрапляння риби в гідротурбіни ДсГЕС –1» за фінансової підтримки ВАТ «Укргідроенерго» (2010 р.)

• «Комплексна оцінка сучасного стану іхтіоценозу Дністровського водосховища у світлі оптимізації його експлуатації: розрахунок запасів, а також лімітів вилову основних промислових видів риб» за фінансової підтримки ВАТ «Чернівецький рибокомбінат» (2009 р.)

 • «Науково-біологічне обґрунтування здійснення штучного розведення, вирощування риби та невиснажливого використання її запасів у рибогосподарських водних об’єктах Кельменецького району Чернівецької області» (2009 р.)

• «Біологічні засади збереження та відтворення вирезуба Rutilus frisii (Nordmann)» за фінансової підтримки «Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»
та ДФФД України (2007 p.)

 
Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки кафедра біохімії та біотехнології була співвиконавцем проекту «Розроблення технології та виготовлення нових нанорозмірних антимікробних матеріалів широкого спектру дії та кон’югованих нанобіотехнологічних протипухлинних препаратів з низькою токсичністю на основі наночастинок срібла, золота, міді в колоїдах та суспензіях дисперсного кремнезему».


 СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ З ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ


 • Колумбійський університет міста Нью Йорк (США)  - відділ превентивної медицини та нутрієнтології

• Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України

• ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені           Тараса Шевченка

• Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

• Інститут прісноводного рибного господарства імені Станіслава Саковіча (м. Ольштин, Польща)

• Інститут гідробіології Національної академії наук України 

• Інститутом рибного господарства Національна академія аграрних наук  України

• Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара - кафедра загальної біології та водних біоресурсів

•  Національний університет "Львівська політехніка" - кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології


ПАТЕНТИ

Пат. № 104602 Спосіб культивування зоопланктону на скидній воді із рибоводної установки / Марченко М.М., Худий О.І., Худа Л.В., Чебан Л.М., Кушнірик О.В. Опубл. 10.02.2016.

Пат. № 101103 Спосіб культивування фітопланктону / Марченко М.М., Худий О.І., Чебан Л.М., Худа Л.В., Маліщук І.В. Опубл. 25.08.2015. Опубл. 10.02.2016.

 Пат. № 81681 Спосіб стерилізації насіння Ligularia sibіrica (L.) Cass. для введення в культуру in vitro / Марченко М.М., Чорней І.І., Чебан Л.М., Шелифіст А.Є., Буджак В.В.; Бюл. № 13, від 10.07.2013.

Пат. № 69107 Спосіб отримання сесквітерпенових лактонів із листків Saussurea discolor (Willd.) DC. / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; Бюл. № 8, від 25.04.2012.

Пат. № 65665 Спосіб мікроклонального розмноження видів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen / Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М.; Бюл. № 23, від 12.12.2011.

 Марченко М.М., Караван В.В., Васіна Л.М., Худа Л.М., Николюк І.Д. Патент № 22355 UA МПК (2006) А61К 35/00, А61К 35/12, А61К 35/74 (2007.01) Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Спосіб одержання протипухлинного препарату – 25.04.2007, Бюл. № 5, 2007.

 Пат.75784 Україна, МПК А61К 31/37, А61Р 35/00, С07D311/12 3-(5-Аміноурацил)-5,6-бензокумарину гідробромід та препарат на його основі: Пат.75784 Україна, МПК А61К 31/37, А61Р 35/00, С07D311/12/ М.М. Марченко, Г.П. Копильчук, І.О. Шмараков, О.В. Кеца, В.М. Кушнір (Україна); Чернівецький національний університет. № 20040706070; Заявл. 21.07.2004; Опубл. 15.05.2006. Бюл №5. – 8с.

 

   
 

 
 

 


            МОНОГРАФІЇ

 Shmarakov I.O., Yuen J.J., Blaner W.S. Carotenoid Metabolism and Enzymology, in: Carotenoids and Human Health Ed. by S.A.Tanumihardjo. – Springer Science + Business Media New York, 2012.

Actualny stan i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych Acipenseridae / Pod redakcija: R. Kolmana, 2014. – Olsztyn: Instytut Rybactwa Srodladowego. – 253 p.

 Recirculation technologies in indoor and outdoor systems.  Handbook. – Szarvas: HAKI, 2013. – 92 p.

 Марченко М.М., Кеца О.В., Великий В.В. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.– 254 с.

Монографія

Монографія

Монографія

Монографія

                 Публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором

 Shmarakov I. O., Borschovetska V. L., Marchenko M. M., Blaner W. S. Retinoids Modulate Thioacetamide-Induced Acute Hepatotoxicity // Toxicol. Sci. – 2014. – Vol. 139. – P. 284-292. doi: 10.1093/toxsci/kfu045 (SCOPUS, імпакт фактор 4,478).

ShmarakovI. O., Mukha I. P., Karavan V. V., Chunikhin O. Yu., MarchenkoM. M., Smirnova N. P., Eremenko A. M. Tryptophan-Assisted Synthesis Reduces Bimetallic Gold/Silver Nanoparticle Cytotoxicity and Improves Biological Activity // Nanomaterials and Nanotechnology. Nanobiomedicine. – 2014. – Vol. 1:6. doi: 10.5772/59684. (SCOPUS,імпакт фактор 0,949).

Копыльчук Г.П., Бучковская И.М.Активность ферментов метаболизма L-аргинина в субклеточных фракциях печени крыс при алиментарной белковой недостаточности // Вопр. питания. – 2014. – Т. 83, № 4. – С. 15-21. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,186; impact factor of Science Index*RU – 0,489, E-Library.ru).

Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Бучковская И.М. Активность маркерных ферментов печени при токсическом гепатите в условиях алиментарной депривации протеина // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. – Т. 108, № 8. – С. 96-100. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,103 ; impact factor of Science Index*RU – 0,378, E-Library.ru).

Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Кадайская Т.Г. Состояние системы энергообеспечения митохондрий печени в условиях алиментарной депривации протеина // Вопр. питания. – 2014. – Т. 83, № 3. – С. 12-16. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,186 ; impact factor of Science Index*RU – 0,489, E-Library.ru).

Кеца О.В., Марченко М.М. Влияние соотношения полиненасыщенных жирных кислот семейств омега-6 и омега-3 на активность аминотрансфераз и гамма-глутамил-трансферазы в сыворотке крови у крыс / О.В. Кеца,  // Вопросы питания. – 2014. – Т. 83, № 1. – С. 27-32. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,186; impact factor of Science Index*RU – 0,489 ,E-Library.ru).

Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Мукан К.Я. Цитохромоксидазная активность митохондриальной фракции печени крыс в условиях алиментарной депривации протеина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 12 (59). – С. 26-28. (impact factor of Science Index*RU – 0,042, E-Library.ru).

Копыльчук Г.П., Борщовецкая Н.Л., Чопик Н.В., Бучковская И.М. Активность ключевых ферментов синтеза и конъюгации глутатиона в гепатоцитах крыс при алиментарной белковой недостаточности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных на-ук. – 2014. – № 6-1. – C. 70-73. (impact factor of Science Index*RU – 0,042, E-Library.ru).

Волощук О.Н., Копыльчук Г.П., Аврам И.И. Особенности острофазового ответа при токсическом гепатите, развивающемся на фоне алиментарной депривации протеина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 6-1. - C. 33-35. (impact factor of Science Index*RU – 0,042, E-Library.ru).

Кушнир О.В., Волощук O.Н., Ефтеньева Р.И., Марченко М.М., Вовк М.В. Синтез и антиоксидантная активность амидов 2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропирими-дин-5-карбоновых кислот // Хим.-фарм. журн. – 2014. – Т. 48, № 4. – С. 25-27. (impact factor of Science Index*RU – 0,418, E-Library.ru).

Kushnir O.V.,Voloshchuk O.N., Eften’eva R.I.,Marchenko M.M., Vovk M.V.Synthesis and antioxidant activity of 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbamides // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2014. – Vol. 48, № 4. – P. 246-248. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,249, impact factor of Science Index*RU – 0,300, E-Library.ru).

 Shmarakov I.O., Jiang Н., Yang K. J.,  Goldberg I. J.,  Blaner W. S. Hepatic retinoid stores are required for normal liver regeneration / I. O. Shmarakov, // Journal of Lipid Research. – 2013. – Vol. 54., № 4. – Р. 893-908. (імпакт фактор – 5,56).

Волощук О.Н., Марченко М.М., Мудрак М.С. Изменение структурно-функциональной организации цитохромного участка дыхательной цепи карциномы Герена предварительно облученных опухоленосителей // Биомедицинская химия. – 2012. – Т. 58 , № 6 . – С. 684 - 690. (SCOPUS, імпакт фактор – 0,315)

Волощук О.Н., Марченко М.М. Влияние малых доз радиации на глутаматдегидрогеназную активность тканей крыс с трансплантированной карциномой Герена // Бюлл. эксперим. биол. мед. – 2013. – Т. 156, № 7. – С. 103 - 106. ( SCOPUS, імпакт фактор – 0,451)

Шмараков І. О.,  Борщовецька В. Л.,  Марченко М. М. Модуляція ретиноїдами тіоацетамід-індукованої гепатотоксичності  // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т. 85, № 4. – С. 155 (SCOPUS)

 Marchenko M.M.,  Ketsa O.V. Functional Activity of the NADH_Dependent Reductase System in Liver and Guerin’s Carcinoma Microsomal Fraction in Rats Exposed to Preliminary Irradiation // Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry. – Vol. 6, №. 4. – 2012. – Р. 321–327. (імпакт-фактор 1,402)

Копыльчук Г.П., Шмараков И.А., Бучковская И.М., Марченко М.М., Бленер В.С. Активность компонентов системы цитохрома Р-450 и синтазы оксида азота в печени мышей при отсутствии запасов ретиноидов // Биомедицинская химия. – 2012. – Т. 58, № 5. – С. 529 – 538. (імпакт-фактор 0,270)

 Марченко М.М.,  Волощук О.Н. Состояние цитохромного участка дыхательной цепи печени крыс-опухоленосителей в условиях предварительного облучения малыми дозами радиации // Радиационная биология. Радиоэкология. . – 2012. –Т. 52, № 5. – С. 1-7. (імпакт-фактор 0,467)

Шмараков И.А., Катан Н.В. Индукция ретиноидами гидроксилазной активности цитохрома Р-450 карциномы Герена // Биомедицинская химия. – 2012. – Т. 58, вып. 5. – С. 539 – 548. (імпакт-фактор 0,270)

Марченко М.М.,  Копильчук Г.П.,Шмараков І.О. ,Бучковська І.М. Активність ензимних систем детоксикації в печінці мишей в умовах різної забезпеченості ретиноїдами // Укр. біохім. журн. – 2012. – Т. 84, № 2. – С. 42 – 47. (SCOPUS)

Гарматюк О.М., Худый А.И. Анализ состояния изученности ихтиопаразитофауны реки Днестр / Поведение, экология и эволюция животных: монографии, статьи, сообщения. Сб. научных трудов РГУ имени С.А. Есенина (Серия Зоологическая). Т. 3. – Рязань: НП «Голос губернии», 2012. – С. 267-287 с.