Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт ОР «Бакалавр»

Критерії оцінювання

кваліфікаційних робіт ОР «Бакалавр»

  

 

Вимоги до дипломних робіт

Макси-мальна кіль-кість балів

1.

Оформлення роботи, відповідність до вимог

 

10

2.

Об’єм та якість опрацьованого матеріалу, адекватність методів для вирішення поставлених завдань

15

3.

Доповідь: вільне володіння матеріалом, дотриманння регламенту

30

4.

Чіткість та повнота відповіді на запитання

 

40

5.

Якість презентації

 

5

Сума балів                 

100

 

Додатково

6.

Наявність та рівень публікацій:

- тези конференцій

- статті у наукових журналах

 

5

10

7.

Участь у конкурсах наукових робіт

Призове місце у конкурсах наукових робіт

(один із варіантів)

5

10

 

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали)

Пояснення за розширеною шкалою

Відмінно

 А (90-100)

відмінно

 

Добре

 

В (80-89)

 

дуже добре

             С (70-79)

                добре

Задовільно

             D (60-69)

              задовільно

             Е (50-59)

              достатньо

 

 

Незадовільно

             FХ (35-49)

(недостатньо)

з можливістю повторного складання

              F (1-34)

(недостатньо)

з обов’язковим  повторним курсом