Про кафедру

 

 

Завідувач кафедри:

доктор біологічних наук, професор, Відмінник освіти України

Копильчук Галина Петрівна

 

 

 

    

  Кафедра здійснює підготовку магістрів:

–        біологія ( спеціалізація біохімія та лабораторна діагностика)

–        біотехнології та біоінженерія 

 Підготовку фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад:

–  доктори біологічних наук:

• професор Г. П. Копильчук

• професор М. М. Марченко

• доцент О. І. Худий

– кандидати біологічних наук:

доценти:

• О. М. Волощук;  • О.В. Кеца;   • Л.В.  Худа;  • Л.М. Васіна; 

асистенти:

• Л. М. Чебан;  • І. М. Николайчук

Навчально допоміжний персонал кафедри:

  зав. лабораторії - А.К. Пішта

•  ст. лаборант - Ю.В. Стус

•  лаборант - М.С. Урсатий

•  зав. віварію - О.М. Рожок

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів:

 В.Л. Борщовецька - аспірантка (2017-2021р.), стипендіат Кабінету міністрів України.

• І.В. Дорош - аспірантка

• Ю.Ю. Джуравець - аспірантка

• О.Е. Фрунза - аспірантка

 Регулярно викладачі кафедри проходять стажування в провідних вітчизняних та зарубіжних наукових центрах – Інституті біохімії імені О. Палладіна НАН, Україна; Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Україна; Інституті прісноводного рибництва імені С. Саковича, Ольштин, Польща.

 Результати наукових досліджень публікуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до переліку науково-метричних баз даних (Scopus, PubMed, Web of Science, Web of Knowledge): «Journal of Lipid Research», «Archives of Biochemistry and Biophisics», «Experimental Oncology», «Biochemistry», «FEBS Journal», «Acta Biochimica Polonica», «Nanoscale Research Letters», «Acta Biol. Univ. Daugavp.», «Nova Biotechnologica et Chimica.», «Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems)», «The Animal Biology.», «The Animal Biology», «Український біохімічний журнал», «Доповіді НАН України», «Физиология и биохимия культурных растений», «Біотехнологія».

 Виступи викладачів з усними доповідями представлені на численних міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах: «FEBS Congres», «First International Retinoids Meeting (Cosenza, Italy)», «AQUAREDPOT Workshopon Recirculating Aquaculture. Abstracts (Vilnius, Lithuania)», «The IV International symposium “Invasion of alien species in Holarctic” (Borok – 4)», «ХІ Український біохімічний конгрес (м. Київ)», «Конференція-конкурс робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2021», «Международная конференция Управление трансграничной рекой Днестр в рамках бассейнового Договора: (м. Кишинів, Молдова)», «Сучасна онкологія: від фундаментальних досліджень до нових терапевтичних підходів», «Біотехнологія ХХІ століття», «The 5 th International Scientific Conference Current problems of biochemistry, cell biology and physiology», «XV IMBG all-Ukrainian Conference of Young Scientists with international participation»,

 Викладачі кафедри виступають опонентами при захисті кандидатських і докторських дисертацій, беруть участь у роботі комісій по ліцензуванню та акредитації спеціальностей у ВНЗ України, є членами наукової комісії Наукової ради Міністерства освіти і науки України, методичної комісії МОН України з біології.

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 1. Кафедра біохімії у складі біологічного факультету розпочала функціонувати в 1944 р. Перший завідувач кафедри - доцент В.Г. Клименко, який очолював її до 1950 року.

 2. У 1950-1978 рр. кафедрою біохімії завідував доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки К.М. Леутський. Завдяки професору К.М. Леутському, – відомому світовій науці дослідженнями ролі вітаміну А в обмінних процесах, – Чернівецький державний університет став провідним науковим центром розвитку біохімії.

 3. У 1978-2002 років кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.С. Костишин, який започаткував на кафедрі новий науковий напрямок, пов’язаний з вивченням молекулярних механізмів гетерозису в рослин. Цей період відзначився проведенням на базі кафедри біохімії ЧНУ VIII Українського біохімічного з’їзду, який зібрав провідних біохіміків України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

 4. У 2002-2013 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України М.М. Марченко. В цей період отримано державну ліцензію для підготовки бакалаврів за напрямом  ”біотехнологія” та акредитовано спеціальність ”молекулярна біотехнологія”. У 2009 році згідно рішення Вченої ради університету кафедра біохімії переіменована на кафедру біохімії та біотехнології.

 6. З вересня 2013 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор, Відмінник освіти України Копильчук Галина Петрівна. У 2014 р. за керівництва Г.П. Копильчук отримано державну ліцензію для підготовки магістрів за спеціальністю 8.04010213 - Лабораторна діагностика біологічних систем.

Сьогодні кафедра – одна з провідних у галузі біохімії в Україні.

 

 Положення про кафедру

 

ЗВІТИ зав. кафедри біохімії та біотехнології

Звіт за 2021 рік

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2018 рік

Звіт за 2017 рік

 

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Посадова інструкція завідувача кафедри

Посадова інструкція доцента

Посадова інструкція асистента

Посадова інструкція зав. лабораторії

Посадова інструкція зав. віварію

Посадова інструкція старшого лаборанта

Посадова інструкція лаборанта