Про кафедру

 

 

Завідувач кафедри:

доктор біологічних наук, професор, Відмінник освіти України

Копильчук Галина Петрівна

 

 

 

    

  Кафедра здійснює підготовку магістрів:

–        біологія ( спеціалізація біохімія та лабораторна діагностика)

–        біотехнології та біоінженерія 

 Підготовку фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад:

–  доктори біологічних наук:

• професор Г. П. Копильчук

• професор М. М. Марченко

• доцент О. І. Худий

– кандидати біологічних наук:

доценти:

• О. М. Волощук;  • О.В. Кеца;   • Л.В.  Худа;  • Л.М. Васіна; 

асистенти:

• Л. М. Чебан;  • І. М. Николайчук

Навчально допоміжний персонал кафедри:

  зав. лабораторії - А.К. Пішта

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів:

 В.Л. Борщовецька - аспірантка, стипендіат Кабінету міністрів України.

 Регулярно викладачі кафедри проходять стажування в провідних вітчизняних та зарубіжних наукових центрах – Інституті біохімії імені О. Палладіна НАН, Україна; Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Україна; Інституті прісноводного рибництва імені С. Саковича, Ольштин, Польща.

 Результати наукових досліджень публікуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до переліку науково-метричних баз даних (Scopus, PubMed, Web of Science, Web of Knowledge): «Journal of Lipid Research», «Archives of Biochemistry and Biophisics», «Experimental Oncology», «Biochemistry (Moscow)», «FEBS Journal», «Acta Biochimica Polonica», «Биомедицинская химия», «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Вопросы питания», «Вопросы онкологии», «Химико-фармацевтический журнал», «Радиационная биология. Радиоэкология», «Український біохімічний журнал», «Доповіді НАН України», «Физиология и биохимия культурных растений», «Біотехнологія».

 Виступи викладачів з усними доповідями представлені на численних міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах: «FEBS Congres», «First International Retinoids Meeting 2013 (Cosenza, Italy)», «AQUAREDPOT Workshopon Recirculating Aquaculture. Abstracts (Vilnius, Lithuania)», «The IV International symposium “Invasion of alien species in Holarctic” (Borok – 4)», «ХІ Український біохімічний конгрес (м. Київ)», «Конференція-конкурс робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2013», «Международная конференция Управление трансграничной рекой Днестр в рамках бассейнового Договора: (м. Кишинів, Молдова)».

 Викладачі кафедри виступають опонентами при захисті кандидатських і докторських дисертацій, беруть участь у роботі комісій по ліцензуванню та акредитації спеціальностей у ВНЗ України, є членами наукової комісії Наукової ради Міністерства освіти і науки України, методичної комісії МОН України з біології.

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 1. Кафедра біохімії у складі біологічного факультету розпочала функціонувати в 1944 р. Перший завідувач кафедри - доцент В.Г. Клименко, який очолював її до 1950 року.

 2. У 1950-1978 рр. кафедрою біохімії завідував доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки К.М. Леутський. Завдяки професору К.М. Леутському, – відомому світовій науці дослідженнями ролі вітаміну А в обмінних процесах, – Чернівецький державний університет став провідним науковим центром розвитку біохімії.

 3. У 1978-2002 років кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.С. Костишин, який започаткував на кафедрі новий науковий напрямок, пов’язаний з вивченням молекулярних механізмів гетерозису в рослин. Цей період відзначився проведенням на базі кафедри біохімії ЧНУ VIII Українського біохімічного з’їзду, який зібрав провідних біохіміків України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

 4. У 2002-2013 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України М.М. Марченко. В цей період отримано державну ліцензію для підготовки бакалаврів за напрямом  ”біотехнологія” та акредитовано спеціальність ”молекулярна біотехнологія”. У 2009 році згідно рішення Вченої ради університету кафедра біохімії переіменована на кафедру біохімії та біотехнології.

 6. З вересня 2013 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор, Відмінник освіти України Копильчук Галина Петрівна. У 2014 р. за керівництва Г.П. Копильчук отримано державну ліцензію для підготовки магістрів за спеціальністю 8.04010213 - Лабораторна діагностика біологічних систем.

Сьогодні кафедра – одна з провідних у галузі біохімії в Україні.