СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОР магістр ОП ''Біохімія та лабораторна діагностика''

Обов'язкові компоненти ОП

Професійна та корпоративна етика

Охорона праці в галузі

Спецпрактикум (експериментальні дослідження)

Дипломування

Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних

Виробнича практика за фахом

Науково-дослідна практика

Навчально-асистентська практика

Вибіркові компоненти ОП

Лабораторна імунологія

Фізична хімія біополімерів

Клінічна ензимологія

Біохімія ензимів

Біохімія ессенціальних нутрієнтів

Інтегральна регуляція метаболізму

Цитотоксичний скринінг

Біохімічні основи імунітету

Функціональна біохімія

Клітинна біохімія

Біохімічні основи ушкодження клітин

Біохімія вільнорадикальних процесів

 


 

ОР магістр ОП ''Біотехнології та біоінженерія''

Обов'язкові компоненти ОП

Дипломування

Спецпрактикум з біотехнології

Основи мікробного синтезу

Біотехнологія отримання вторинних метаболітів

Вибіркові компоненти ОП

Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних

Біотрансформація ксенобіотиків

Цитотоксичний скринінг

Біотехнологія білків та ферментних препаратів

Біоконверсія

Біотрансформація органічної сировини

Біотехнологія кормових організмів


 

 ОР бакалавр ОП ''Біологія''

Обов'язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Основи наукових досліджень та історія науки

Цикл професійної підготовки

Загальна цитологія

Гістологія

Біометрія з основами інформаційних технологій

Загальна біохімія

Метаболічні біохімія

Мікробіологія

Вірусологія

Біофізика

Імунологія

Навчальна практика з біології

Науково-виробнича практика 

Переддипломна практика

Вибіркові компоненти ОП

Лабораторні спеціалізації в біохімії (2020)

Лабораторні спеціалізації в біохімії (2021)

Нутрієнтна біохімія

Вітамінологія

Біоінформатика

Комп'ютерна біологія

Гідробіологія

Іхтіологія з основами аквакультури

Біохімія вільнорадикальних процесів

Клінічна біохімія

Інженерна ензимологія

Біоенергетика

Сучасні досягнення в біології

Вибрані глави історії біології

 


 

 ОР бакалавр ОП ''Біотехнології та біоінженерія''

Обов'язкові компоненти ОП

Біологія клітини

Загальна біохімія

Метаболічна біохімія

Загальна мікробіологія та вірусологія

Біологія продуцентів БАР

Загальна біотехнологія

Біофізика

Промислова біотехнологія

Вибіркові компоненти ОП

Культивування біологічних агентів

Культивування продуцентів

Вступ до фаху та основи наукових досліджень

Пробіотики та антибіотики

Мультифункціональні мікробні препарати

Імунобіотехнологічні препарати

Основи імунобіотехнології

Інтенсивні технології в аквакультурі

Біотехнологія вітамінних препаратів

Біотехнологія ессенціальних сполук

Контроль якості продукції біотехнологічних виробництв

Стандартизація та контроль біотехнологічної продукції

Інженерна ензимологія

Біоінформатика

Інформаційні ресурси в біотехнології

Лабораторні спеціалізації

 


 

Інші спеціальності

Біохімія

Біохімія спорту

Технічна мікробіологія

 Біологія клітини