Колектив кафедри

Чорней Ілля Ілліч

Чорней Ілля Ілліч

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Чернівецький державний університет у 1984 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії». Тема кандидатської дисертації – «Флора верхів’я Білого Черемошу її аналіз та охорона», захищена у 1997 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Тема докторської дисертації – «Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати)», захищена у 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Вчене звання доцента отримав у 2002 році, професора – у 2011 році.

Сфера основних наукових інтересів – регіональна та порівняльна флористика (Українські Карпати та прилеглі території), збереження фіторізноманіття, фітосоціологія.
Найвагоміші наукові здобутки: критичний аналіз таксономічного складу одного з флористичних районів Українських Карпат – Чивчино-Гринявських гір, уточнення таксономічного складу ендеміків флори Українських Карпат за результатами номенклатурно-таксономічної та ботаніко-географічної оцінки цієї групи рослин, розробка нової схеми флористичного районування Українських Карпат, уточнення та доповнення таксономічного складу раритетної фракції флори Буковини, знахідка низки нових для флори України, Українських Карпат та регіону видів судинних рослин.

Автор і співавтор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 15 монографій.

Керівник кафедральної наукової теми, низки держбюджетних тем, керував кількома госпдоговірними науковими темами, які виконувались за результатами конкурсного відбору і тендерних процедур Державного фонду фундаментальних досліджень та Мінприроди України. Як експерт з біорізноманіття приймав участь у виконанні кількох міжнародних проектів, які реалізовувались за підтримки програм TACIS, APENA, National Geographic, Міжнародної спілки охорони природи (IUCN) та Всесвітнього фонду охорони природи (WWF).

За ініціативи та безпосередньої участі І.І. Чорнея створена низка заповідних об’єктів різного рангу, в т.ч. національні природні парки «Вижницький», «Черемоський», «Верховинський», «Хотинський», розроблена схема регіональної екомережі Чернівецької області.
Науково-організаційна діяльність: голова Чернівецького відділення Українського ботанічного товариства, член наукової ради з проблем ботаніки та мікології при відділенні загальної біології НАН України, член Національної комісії з питань Червоної книги України при НАН України (постанова Президії НАН України від 26.06.2013 № 97), член науково-технічних рад національних природних парків «Вижницький», «Верховинський», «Дністровський каньйон», «Черемоський», «Хотинський», координаційної ради з питань формування національної екомережі у Чернівецькій області.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 26.211.01. Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 76.051.05. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу (наказ № 522 від 24.11.2014 р.). У 2014-2018 роках працював професором візитаційним у Європейській вищій суспільно-технічній школі (м. Радом, Польща).

Нагороди: знак «Відмінник освіти України»(2009), Почесна грамота Міністра освіти і науки України (2008), Почесна грамота Міністра охорони навколишнього природного середовища України (2008), Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2018), муніципальна відзнака ім. Антона Кохановського в номінації «Наукове відкриття року» (2019).

E-mail: il.chorney@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (систематика вищих рослин)
2. Географія лісів
3. Лісова геоботаніка
4. Методологія наукових досліджень
5. Популяційна біологія
6. Таксономія і номенклатура


 Буджак Василь Васильович Буджак Василь Васильович

кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – „Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у Північній Буковині та Північній Бессарабії (хорологія, біоекологія, охорона)”, захищена 27 грудня 1996 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримав 8 лютого 2003 року.

Сфера основних наукових інтересів – флористика, фітоценологія, сіткове картування, охорона природи.

Найвагоміші наукові здобутки: Керівництво науково-дослідними темами за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень («Перспективи розвитку транскордонного україно-румунського співробітництва шляхом створення міждержавних заповідних територій» (2006 р.), «Созологічна характеристика біорізноманіття територій, перспективних для створення транскордонних україно-румунських природних резерватів» (2007 р.)) та Державної служби заповідної справи України («Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку «Верховинський» (2006–2007 рр.), «Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обґрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин» (2008 р.), «Проведення оцінки стану популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України в межах лучних екосистем з метою подальшого їх заповідання» (2009 р.), «Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат» (2010 р.), «Створення еколого–просвітницького центру збереження біорізноманіття на базі кафедри ботаніки, лісового і садово–паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (2018 р.).

Виконавець держбюджетних тем «Розробка і впровадження методики ідентифікації ключових ботанічних територій в регіоні Українських Карпат (на прикладі Буковини)» (2007–2009), «Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття» (2007), «Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання» (2009–2010 рр.), «Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин» (2011–2012 рр.), «Оцінка сучасних тенденцій динаміки фіторізноманіття Карпат та прилеглих територій у зв’язку зі змінами клімату» (2015-2016рр.), «Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут-Дністерського межиріччя» (2017-2018рр.), «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареалогічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі (четвертий етап)»(2019 р.).
Участь у розробці наукових обґрунтувань зі створення трьох національних природних парків на території Чернівецької (НПП «Хотинський», НПП «Черемоський») та Івано-Франківської (НПП «Верховинський») областей.
Досвід роботи у міжнародних проектах в якості експерта з вивчення фіторізноманіття Карпатського регіону та формування транснаціональної екологічної мережі (Проекти Tacis «Транснаціональна екомережа Карпат» (1999–2001 рр.), «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи у Верховині, Україна» (2002–2003 рр.), проект PIN-MATRA «Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України в рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення в пілотній зоні» (2004–2005 рр.), «Інвентаризація трав’яної рослинності Українських Карпат» (2008–2010 рр.), «Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)» (2009–2011 рр.), «Розробка НЕМ Молдови як частини Панєвропейської ЕМ, з акцентом на транскордонне співробітництво» (2010-2011 рр.), «Carpathian grasslands - a genuine celebration of cultural and biological diversity» (National Geographic, 2018-2019 рр.).

 Науково-організаційна діяльність: 1999–2013 заступник декана біологічного факультету; 2013-2014 заступник директора інституту біології, хімії та біоресурсів; з 2014 по 2016 рр. - докторант кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства (тема дисертаційного дослідження «Фітоіндикаційна і созологічна оцінка трав’яної рослинності верхніх басейнів Прута та Сірету»).

Стажування: Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), кафедра лісової таксації та лісовпорядкування з 20 листопада 2017 р по 20 квітня 2018 р (наказ № 288 від 20.11.2017 р.; Довідка про підтвердження виконання плану стажування за № 35/17 від 23 квітня 2018р)

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006); Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України (2008; 2010); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008); Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2018).

E-mail: v.budzhak@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Біометрія з основами інформатики
2. Статистичний аналіз в екології
3. Екологія рослин
4. Фітогеографія
5. Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних
6. Сучасні інформаційні технології у лісовому господарстві


Ковальський А.Й.Ковальський Анатолій Йосипович

доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Закінчив Віницький технікум залізничного транспорту у 1972 році за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація – «Технік лісового господарства». У 1978 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Лісоінженерна справа», кваліфікація «Інженер-технолог».

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04- економіка управління підприємствами. Тема дисертації: «Обгрунтування стратегічних напрямків підвищення ефективності роботи лісогосподарських підприємств».

Сфера основних наукових інтересів – розвиток рекреації в лісовому господарстві, лісова політика.

Найвагоміші наукові здобутки:  один з піонерів Україні розвитку лісового туризму та рекреації в лісовому господарстві.
Науково-організаційна діяльність: З 1987 р. був призначений директором Сімферопольського лісгоспу. В 1993 р. за рішенням ВР АР Криму був призначений Головою Республіканського комітету з лісового та мисливського господарства АР Крим. В 2006-07р.р. та 2014-15 р.р. працював начальником Чернівецького обласного управління лісового і мисливського господарства. Державний службовець ІІ рангу.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України, кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій та менеджменту організацій і адміністрування (2017 р.) (довідка №34/17 від 21.12.2017 р.).

Нагороди: Заслужений працівник сільського господарства України (Указ Президента України № 5351 від 11.09.1998 р.); Відмінник лісового господарства України, відзнака Блаженійшого владики Філарета "Медаль за жертовність та любов до України".

Член Національної спілки фотохудожників України, а також королівського фотографічного товариства Великобританії. Очолює ГО "Кримчани Буковини".

E-mail: a.kovalskiy@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Основи лісоексплуатації
2. Спецпрактикум з лісового господарства
3. Охорона праці в галузі
4. Управління лісогосподарським виробництвом та лісове ділочинство
5. Економіка природокористування
6. Економіка лісового та садово-паркового господарства
7. Лісові дороги і транспорт лісу
8. Регіональне лісівництво
9. Лісова політика
10. Організація та планування лісогосподарського виробництва
11. Виробнича практика (гірська зона)
12. Виробнича переддипломна практика
13. Виробнича практика (студенти 4-го курсу спецальності "Лісове господарство")
14. Виробнича практика (студенти 5-го курсу спецальності "Лісове господарство")


Сівак В.К.Сівак Володимир Карлович
кандидат географічних наук, доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства
Закінчив Львівський лісотехнічний інститут. Тема кандидатської дисертації – «Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основа розвитку природоохоронних територій Чернівецької області», захищена у 2007 році.
З 1995 по 2008 р. був начальником Державного управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області.
Сфера основних наукових інтересів: підвищення продуктивності деревостанів Українських Карпат,  організація охорони природи.
Автор численних статей, навчальних посібників, підручників.
Стажування:
Нагороди: "Заслужений природоохоронець України" (2004 р.)
Почесні звання: Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2009 р.)

E-mail: v.sivak@chnu.edu.ua 
Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Індикатори типів лісу
2. Спецпрактикум з лісового господарства та лісової таксації
3. Соціальне лісівництво
4. Виробнича практика


Ванзар Оксана МиколаївнаВанзар Оксана Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1994 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Інтродукція рододендронів у Північній Буковині», захищена у Києві в 1998 р. (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2005 року.

Сфера основних наукових інтересів – паркознавство, мікофлора, альгофлора, фітодизайн, інтродукція, декоративне садівництво і квітникарство, лікарські рослини, рододендрони, мікрофлора, раритетний компонент флори регіону.

Науково-організаційна діяльність: секретар кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства, старший куратор.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України (м. Львів), кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології  (лютий-листопад 2017 р.), довідка № 1/17 від 14.11.2017 р.; №2/17 від 14.06.2017 р.

E-mail: o.vanzar@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Декоративна дендрологія
3. Декоративна дендрологія з основами інтродукції рослин
4. Дендрологія
5. Інвентаризація садово-паркових об'єктів
6. Квітникарство
7. Мікологія
8. Прикладна мікологія
9. Спецпрактикум
10. Озеленення населених місць
11. Інтродукція та акліматизація рослин
12. Фітодизайн
13. Лабораторні спеціалізації


Данілова О.М.Данілова Ольга Миколаївна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.
У 1993 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, здобувши кваліфікацію «Географ, викладач».
Кандидат сільськогосподарських наук з 1999 р. за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Кандидатська дисертацію на тему «Особливості формування яворових лісостанів в умовах Прикарпаття» захищена в Українському державному лісотехнічному університеті (Львів). Звання доцента отримала у 2003 році.
Сфера основних наукових інтересів - проблеми туристичного маркетингу,  екомаркетингу,  рекреаційного лісокористування, збалансованого лісогосподарювання,  екомоніторингу.
Найвагоміші наукові здобутки:
Результати наукових досліджень знайшли втілення в наукових та навчально-методичних виданнях. Загалом за час науково-педагогічної діяльності опублікувано близько 100 наукових та навчально-методичних праць.
Науково-організаційна діяльність: Член-кореспондент Лісівничої академії наук України, секретар Чернівецького відділу Українського географічного товариства. Науковий консультант НПП «Вижницький» з питань ведення лісового господарства та організації рекреаційної діяльності.

Стажування: університет «Штефана чел Маре» (м. Сучава), кафедра менеджменту, адміністративних відносин та туризму, 2018.
Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України (2004), Грамота Чернівецької обласної ради (2015).

E-mail:  o.danilova@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

Дисципліни, які читає:

1. Лісова таксація
2. Маркетинг у лісовому господарстві
3. Гірське лісівництво
4. Історія лісівництва
5. Навчальна практика з лісової таксації


Літвіненко Світлана Георгіївна

Літвіненко Світлана Григорівна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1995 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Еколого-біологічні основи інтродукціії покритонасінних деревних рослин Атлантично-Північоамериканської флористичної області у Північній Буковині», захищена у 2000 році у м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 2011 року.

Сфера основних наукових інтересів:

1. Бріофлора природних та антропогенно змінених територій.
2. Інтродуковані та аборигенні деревні рослини (еколого-біологічні особливості, аутфітосозологічний аналіз, використання у озелененні).
3. Хвороби рослин.
4. Лікарські рослини (поширення, стан популяцій, оцінка запасів лікарської сировини).

Стажування: кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України у період з листопаду 2016 р. по травень 2017 р. (довідка НЛТУ України № 1/17, видана 22 травня 2017 р.).

Науково-організаційна діяльність: розподіл навантаження на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

E-mail: s.litvinenko@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Фітопатологія
2. Ботаніка
3. Сучасні досягнення в біології
4. Проблеми вивчення та збереження біорізноманіття
5. Корисні рослини та фітооздоровлення
6. Лабораторні спеціалізації
7. Навчальна практика ботанічна
8. Навчальна практика з фітопатології


 Решетюк Олеся ВолодимирівнаРешетюк Олеся Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Рід Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) в Україні (систематика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів exsituта insitu)», захищена 13 червня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).
Вчене звання доцента отримала 31 травня 2013 року.

Сфера основних наукових інтересів – раціональне природокористування, оптимізація рекреаційних навантажень на природні комплекси із збереженням ландшафтного та біорізноманіття, заповідна справа, ресурсознавчі дослідження лікарських рослин, орхідні флори України, садово-паркове будівництво.

Найвагоміші наукові здобутки: Розроблено ценохорологічну характеристику роду Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.), виконано прогнозування успішності інтродукції його представників для впровадження видового асортименту в озеленення. Визначено біологічні та ценотичні особливості С. сalceolus ex situ та in situ, що стало основою для індикації та ординації локалітетів виду в природних умовах. Складено оригінальні методики розмноження та візуальної оцінки віку С. сalceolus in situ. Виконано успішну репатріацію C. сalceolus до складу природних угруповань. Здійснено оцінку кількісного і якісного складу ПЗФ Буковини, запропоновано напрями його оптимізації. Розроблено методологічні та організаційні основи рекреаційної оцінки лісопаркових територій, систематизовано теоретичні основи рекреаційного лісокористування. Обґрунтовано ліміти використання сировинних  запасів лікарських рослин родини Rosaceae L. флори Буковини, рекомендації раціонального використання природних запасів лікарської рослинної сировини, науково-методичні основи обліку ресурсів.
Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографій, 17 навчальних посібників (1 з грифом МОНУ).

Науково-організаційна діяльність: методист кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.

Стажування: Національний лісотехнічний університет України, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (2019 р.) (довідка № 25/18 від 28.12.2018 та довідка №13/19 від 26.06.2019).

E-mail: o.reshetyuk@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Рекреаційне та заповідне лісівництво
2. Природно-заповідна справа
3. Екологія рослин з основами фізіології
4. Основи наукових досліджень
5. Методологія наукових досліджень
6. Недеревні ресурси лісу
7. Загальна біологія (Ботаніка)
8. Кормовиробництво  та луківництво
9. Спецпрактикум з лісового і садово-паркового господарства
10. Лабораторні спеціалізації


Токарюк Алла Іларіонівна

Токарюк Алла Іларіонівна

кандидат біологічних наук, асистент

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1996 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».
Тема кандидатської дисертації – «Раритетний компонент флори Буковинського Прикарпаття, його аналіз та охорона», захищена 17 листопада 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).

Сфера основних наукових інтересів – раритетний компонент флори, охорона біорізноманіття.

E-mail: a.tokaryuk@chnu.edu.ua

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Анатомія рослин)
2. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
3. Лабораторні спеціалізації


Никирса Тетяна ДмитрівнаНикирса Тетяна Дмитрівна

кандидат біологічних наук, асистент

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2002 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Магістр біології».
Тема кандидатської дисертації – «Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз, порівняльна характеристика й охорона», захищена 16 листопада 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ (шифр 03.00.05 – Ботаніка).

Сфера основних наукових інтересів – флора вищих судинних рослин, проблеми сучасної систематика, збереження біологічного різноманіття, мікологія, методика викладання біологічних дисцплін у ЗНЗ, інноваційні технології навчання, дистанційне навчання.

Науково-організаційна діяльність: модерування та інформаційний супровід сайту кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства. Системний оператор перевірки студентських магістерських, бакалаврських і курсових робіт на плагіат [напрямки підготовки "Лісове господарство", "Садово-паркове господарство", "Середня освіта (Біологія)", "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"].

Стажування: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра біології та методики її викладання (наказ № 195 від 29 березня 2019 року).

E-mail: t.nykyrsa@chnu.edu.ua 

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Ботаніка (систематика водоростей і грибів)
3. Мікологія
4. Математичні методи в біології (Біометрія)
5. Організація кабінету біології, кутка живої природи та шкільної навчально-дослідної ділянки
6. Методика викладання біології в школі
7. Сучасні технології навчання біології в школі
8. Інформаційно-комунікативні методи навчання біології
9. Організація лабораторного практикуму з біології та екології
10. Організація гурткової роботи та факультативних занять з ботаніки


МирончукМирончук Катерина Василівна

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.Закінчила Національний лісотехнічний університет України, м. Львів у 2010 році. Магістр, спеціальність «Садово-паркове господарство», диплом з відзнакою.
Тема кандидатської дисертації – «Еколого-біологічні особливості формування живоплотів в умовах Буковинського Передкарпаття». Захищена у 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація в Національному лісотехнічному університеті м. Львів.
Сфера основних наукових інтересів: еколого-біологічні особливості формування живоплотів, ландшафтний дизайн та архітектура, 3-D моделювання садово-паркових об’єктів.

З 2018 р. входила до складу Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр» та «магістр» за напрямом підготовки 205 «Лісове господарство».
Стажування: Вища соціально-господарська школа, м. Пшеворськ (Республіка Польща). Термін стажування – лютий – квітень 2021 р.
E-mail: k.myronchuk@chnu.edu.ua
Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Ландшафтна архітектура
2. Топіарне мистецтво
3. Декоративне луківництво та газони
4. Лісові культури
5. Садово-паркове будівництво
6. Основи землеустрою та організації території
7. Стандартизація і нормування в землеустрої
8. Екологобезпечне використання земельних ресурсів
9. Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої


 Яковишин В.М.Яковишин Вадим Михайлович

асистент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства (працює за сумісництвом).

Основна посада - лісничий Буденецького лісництва ДП "Сторожинецьке лісове господарство".

Закінчив Київський національний університет біоресурсів і природокористування України у 2009 році за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікація – «Магістр лісового господарства».
Тема кандидатської дисертації – «Протиерозійна стійкість буково-ялицевих екосистем Буковинського Передкарпаття», захищена 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету біоресурсів і природокористування України (шифр 06.03.01 – Лісові культури та фітомеліорація).
Сфера основних наукових інтересів – захисні властивості лісових формацій.
Науково-організаційна діяльність: секретар Чернівецької обласної організації Товариства лісівників України

E-mail: v.yakovyshyn@chnu.edu.ua 

Посилання на персональну сторінку

 Дисципліни, які читає:

1. Лісознавство
2. Охорона праці в галузі
3. Практична підготовка
4. Розсадники і насінництво
5. Фітомеліорація


 Бойчук Світлана ВасилівнаБойчук Світлана Василівна

Аспірант кафедри

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2018 році за спеціальністю "Біологія".

Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: "Muscari botryoides (L.) Mill. (Asparagaceae) в Україні (хорологія, біолого-морфологічні та популяційні дослідження, охорона)".

Допомагає в обслуговуванні навчального процесу та підготовці документації пов'язаної з  організацією атестації випускників кафедри та роботою екзаменаційної комісії.


Ковалець МирославаКовалець Мирослава Романівна

старший лаборант кафедри
Обслуговує навчальний процес з систематики вищих рослин і готує заняття з курсів: «Ботаніка», «Анатомія та морфологія рослин», «Систематика нижчих рослин», «Мікологія», «Фітопатологія», «Фітомеліорація». Друкує кафедральні матеріали, відповідає за бібліотеку кафедри і табелює співробітників. Відповідає за розклад, списки студентів, здійснює облік успішності, курсових, дипломних і магістерських робіт. Матеріально відповідальна особа кафедри.

E-mail: m.kovalets@chnu.edu.ua


Бордіян Тетяна МиколаївнаБордіян Тетяна Миколаївна

старший лаборант кафедри

Допомагає обслуговувати навчальний процес з анатомії і морфології, систематики нижчих і вищих рослин та спецкурсів і спецсемінарів. Проводить роботу з впорядкування навчального гербарію кафедри, друкує і веде кафедральну документацію.

 

 


Волуца Олена Дмитрівна Волуца Олена Дмитрівна

старший лаборант кафедри 

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2003 році за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – «Біолог. Викладач біології і хімії».

Здійснюється підготовка кандидатської дисертації за темою: „Флора Північно-Бессарабського геоботанічного округу – її аналіз та охорона”

Сфера основних наукових інтересів – флора вищих судинних рослин, порівняльна флористика, раритетний компонент флори.

Науково-організаційна діяльність: модерування та інформаційний супровід сайту гербарію ЧНУ, завідувач гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федбковича (CHER).

E-mail: o.volutsa@chnu.edu.ua