Навчальна робота

Освітні програми підготовки

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 091 "Біологія"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

 

Курси, що викладаються співробітниками кафедри

Чорней Ілля Ілліч,
завідувач кафедри, професор
1. Ботаніка (систематика вищих рослин)
2. Таксономія і номенклатура рослин
3. Проблеми вивчення і збереження біорізноманіття
4. Популяційна біологія
5. Географія лісів
6. Лісова геоботаніка
7. Гірське лісівництво

Буджак Василь Васильович,
доцент кафедри
1. Біометрія
2. Фітопатологія
3. Екологія рослин
4. Фітогеографія
5. Біогеографія
6. Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних
7. Лісова геоботаніка

Ванзар Оксана Миколаївна,
доцент кафедри
1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Мікологія
3. Лісова дендрологія
4. Фітодизайн
5. Інтродукція та акліматизація рослин
6. Декоративна дендрологія
7. Озеленення населених місць
8. Квітникарство
9. Дендрологія

Літвіненко Світлана Григорівна,
доцент кафедри
1. Ботаніка
2. Фітопатологія
3. Проблеми вивчення і збереження біорізноманіття
4. Лабораторні спеціалізації
5. Сучасні досягнення в біології
6. Озеленення населених місць

Решетюк Олеся Володимирівна,
доцент кафедри
1. Рекреаційне та заповідне лісівництво
2. Історія садово-паркового господарства
3. Озеленення населених місць
4. Основи наукових досліджень
5. Фізіологія деревних рослин з основами алелопатії
6. Методологія наукових досліджень
7. Спецпрактикум з лісового і садово-паркового господарства
8. Методика та організація наукових досліджень в біології
9. Недеревні ресурси лісу

Турлай Ольга Іванівна,
доцент кафедри
1. Анатомія рослин
2. Методика викладання біології
3. Методика викладання біології у вищій школі
4. Технології навчання біології
5. Квітникарство

Ковальський Анатолій Йосипович,
в.о. доцента кафедри
1. Основи лісоексплуатації
2. Управляння лісогосподарським виробництвом та лісове ділочинство
3. Рекреаційне та заповідне лісівництво
4. Спецпрактикум з лісового і садово-паркового господарства
5. Лісознавство
6. Лісові дороги і транспорт лісу
7. Лісова політика
8. Організація та планування лісового господарства
9. Регіональне лісівництво

Токарюк Алла Іларіонівна,
асистент кафедри
1. Ботаніка (Анатомія рослин)
2. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
3. Лабораторні спеціалізації
4. Спецпрактикум (експериментальні дослідження)

Никирса Тетяна Дмитрівна,
асистент кафедри
1. Ботаніка (Нижчі рослини та систематика вищих рослин)
2. Ботаніка (Анатомія рослин)
3. Екологія рослин
4. Мікологія
5. Лабораторні спеціалізації
6. Методика викладання біології
7. Біометрія
8. Таксономія і номенклатура
9. Квітникарство
10. Популяційна біологія

Яковишин Вадим Михайлович,
асистент кафедри за сумісництвом
1. Дендрологія
2. Лісова меліорація
3. Лісова селекція
4. Лісознавство

Підручники

1. Буджак В.В. Біометрія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 240 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-168438 від 29.10.2012)

Навчальні посібники

1. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навальних закладів. – Чернівці: Місто, 2009. – 152 с.
2. Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Робочий зошит із ботаніки. Лабораторні роботи: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 102 с.
3. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. Гриби. Вищі спорові рослини: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 72 с.
4. Методика навчання біології: навчальний посібник / Укл. О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 100 с.
5. Турлай О.І. Анатомія та морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних робіт. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 68 с.
6. Решетюк О.В., Терлецький В.К. Рекреаційне лісокористування. Навчальний посібник. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 84 с.
7. Решетюк О.В. Заповідна справа. Теорія та практика: навч.-метод. посібник. – Част. 2-га. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 232 с.
8. Ванзар О.М., Чорней І.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Насінні рослини. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 76 с.
9. Фітомеліорація: метод. рекомендації до семінар. занять / укл.: С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 80 с.
10. Никирса Т.Д., Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т.Д. Никирса, О.В. Решетюк. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
11. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних занять. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 75 с.
12. Основи ботаніки: навч. посібник / укл. С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 86 с.
13. Никирса Т.Д., Коржан К.В. Практикум із методики навчання біології: навч. посібник / Т.Д. Никирса, К.В. Коржан. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 103 с.
14. Решетюк О.В., Стасюк Л.Л., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Екологічний туризм. Навчальний посібник. – Луцьк: ВАТ Волинська обласна друкарня, 2010. – 112 с.
15. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. гриби. Вищі спорові рослини. – Чернівці, 2010. – 72 с.
16. Баканова Н.В., Ванзар О.М. Водорості: навч. посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 84 с.
17. Ванзар О.М., Чорней І.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки: насінні рослини – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 68 с.
18. Технології навчання біології. Практикум. / Укл. Турлай О.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 92 с.
19. Баканова Н.В., Ванзар О.М. Мікологія: Навчальний посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92с.
20. Технології навчання біології: навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. / Укл.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92 с.
21. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів; 4-те вид., випр. і доп. – Чернівці: ТОВ «ДрукАрт», 2011. – 156 с.
22. Никирса Т.Д., Літвіненко С.Г., Буджак В.В. Фітопатологія: роб. зошит для лаб. занять / Т.Д. Никирса, С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
23. Охорона природи: навчально-методичний посібник / укл. Літвіненко С.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 82 с.
24. Екологічний туризм. Навчальний посібник / О.В. Решетюк, Л.Л. Стасюк, В.К. Терлецький, А.Б. Філіпенко. – Луцьк: Облдрук, 2012. – 176 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10768 від 23.11.2010)
25. Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Ботаніка: Лабораторний практикум: Навч.-метод. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
26. Методика викладання біології у вищій школі: навч. посібник / уклад.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
27. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Когутяк Я.М. Національний природний парк «Хотинський». Щоденник польових досліджень. – Хотин, 2013. – 52 с.
28. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – 84 с.
29. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин: Робочий зошит для лаб. Занять та сам ост. Роботи студентів/ О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 70 с.