Навчальна робота

Освітні програми підготовки

Програма дворічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма трирічної підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 091 "Біологія"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство"

Програма підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Cилабуси навчальних дисциплін

ОП "Лісове господарство"

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Курси, що викладаються співробітниками кафедри

Чорней Ілля Ілліч,
завідувач кафедри, професор
1. Ботаніка (систематика вищих рослин)
2. Географія лісів
3. Лісова геоботаніка
4. Методологія наукових досліджень
5. Популяційна біологія
6. Таксономія і номенклатура
7. Дипломування

Буджак Василь Васильович,
доцент кафедри
1. Біометрія з основами інформатики
2. Екологія рослин
3. Комп'ютерне моделювання та обробка експериментальних даних
4. Лабораторні спеціалізації
5. Математичні методи в біології (Біометрія)
6. Статистичний аналіз в екології
7. Сучасні інформаційні технології у лісовому господарстві
8. Фітогеографія

Ковальський Анатолій Йосипович,
в.о. доцента кафедри
1. Економіка природокористування
2. Лісова політика
3. Організація та планування лісогосподарського виробництва
4. Лісові дороги і транспорт лісу
5. Маркетинг у лісовому господарстві
6. Основи лісоексплуатації
7. Охорона праці в галузі
8. Регіональне лісознавство
9. Спецпрактикум з лісового господарства
10. Управління лісогосподарським виробництвом та лісове ділочинство

Ванзар Оксана Миколаївна,
доцент кафедри
1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Декоративна дендрологія
3. Інтродукція та адаптація декоративних рослин
4. Інвентаризація садово-паркових об'єктів
5. Квітникарство
6. Мікологія
7. Прикладна мікологія
8. Спецпрактикум з садово-паркового господарства
9. Озеленення населених місць
10. Дипломування

Літвіненко Світлана Григорівна,
доцент кафедри
1. Ботаніка
2. Лабораторні спеціалізації
3. Проблеми вивчення і збереження біорізноманіття
4. Сучасні досягнення в біології
5. Фітопатологія
6. Озеленення населених місць
7. Загальна біологія (Ботаніка)
8. Мікологія
9. Дипломування

Решетюк Олеся Володимирівна,
доцент кафедри
1. Ботаніка
2. Вступ до спеціальності
3. Загальна біологія (Ботаніка)
4. Історія садово-паркового господарства
5. Лабораторні спеціалізації
6. Методологія наукових досліджень
7. Основи наукових досліджень
8. Рекреаційне та заповідне лісівництво
9. Спецпрактикум з садово-паркового господарства
10. Природно-заповідна справа
11. Озеленення населених місць
12. Кормовиробництво і луківництво

Токарюк Алла Іларіонівна,

асистент кафедри
1. Ботаніка (Анатомія рослин)
2. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
3. Лабораторні спеціалізації
4. Дипломування

Никирса Тетяна Дмитрівна,
асистент кафедри
1. Ботаніка (Нижчі рослини)
2. Ботаніка (Анатомія рослин)
3. Ботаніка (Систематика вищих рослин)
4. Мікологія
5. Біометрія з основами інформатики
6. Таксономія і номенклатура
7. Популяційна біологія
8. Організація лабораторного практикуму з біології
9. Організація гурткової роботи та факультативних занять
10. Методика викладання біології
11. Організація НДР учнів з біології
12. Організація кабінету біології
13. Інноваційні технології викладання біології

Яковишин Вадим Михайлович,
асистент кафедри за сумісництвом
1. Селекція, насінництво та декоративні розсадники
2. Спецпрактикум з лісового господарства
3. Фітомеліорація
4. Лісознавство


 

Підручники

1. Буджак В.В. Біометрія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 240 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-168438 від 29.10.2012)

Навчальні посібники

1. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навальних закладів. – Чернівці: Місто, 2009. – 152 с.
2. Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Робочий зошит із ботаніки. Лабораторні роботи: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 102 с.
3. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. Гриби. Вищі спорові рослини: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 72 с.
4. Методика навчання біології: навчальний посібник / Укл. О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 100 с.
5. Турлай О.І. Анатомія та морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних робіт. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 68 с.
6. Решетюк О.В., Терлецький В.К. Рекреаційне лісокористування. Навчальний посібник. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 84 с.
7. Решетюк О.В. Заповідна справа. Теорія та практика: навч.-метод. посібник. – Част. 2-га. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 232 с.
8. Ванзар О.М., Чорней І.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Насінні рослини. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 76 с.
9. Фітомеліорація: метод. рекомендації до семінар. занять / укл.: С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 80 с.
10. Никирса Т.Д., Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т.Д. Никирса, О.В. Решетюк. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
11. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних занять. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 75 с.
12. Основи ботаніки: навч. посібник / укл. С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 86 с.
13. Никирса Т.Д., Коржан К.В. Практикум із методики навчання біології: навч. посібник / Т.Д. Никирса, К.В. Коржан. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 103 с.
14. Решетюк О.В., Стасюк Л.Л., Терлецький В.К., Філіпенко А.Б. Екологічний туризм. Навчальний посібник. – Луцьк: ВАТ Волинська обласна друкарня, 2010. – 112 с.
15. Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. гриби. Вищі спорові рослини. – Чернівці, 2010. – 72 с.
16. Баканова Н.В., Ванзар О.М. Водорості: навч. посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 84 с.
17. Ванзар О.М., Чорней І.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки: насінні рослини – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 68 с.
18. Технології навчання біології. Практикум. / Укл. Турлай О.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 92 с.
19. Баканова Н.В., Ванзар О.М. Мікологія: Навчальний посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92с.
20. Технології навчання біології: навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. / Укл.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92 с.
21. Буджак В.В., Должицька А.Г., Легета У.В. Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання. Навчальний посібник для небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів; 4-те вид., випр. і доп. – Чернівці: ТОВ «ДрукАрт», 2011. – 156 с.
22. Никирса Т.Д., Літвіненко С.Г., Буджак В.В. Фітопатологія: роб. зошит для лаб. занять / Т.Д. Никирса, С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
23. Охорона природи: навчально-методичний посібник / укл. Літвіненко С.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 82 с.
24. Екологічний туризм. Навчальний посібник / О.В. Решетюк, Л.Л. Стасюк, В.К. Терлецький, А.Б. Філіпенко. – Луцьк: Облдрук, 2012. – 176 с. (гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10768 від 23.11.2010)
25. Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Ботаніка: Лабораторний практикум: Навч.-метод. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.
26. Методика викладання біології у вищій школі: навч. посібник / уклад.: О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
27. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Когутяк Я.М. Національний природний парк «Хотинський». Щоденник польових досліджень. – Хотин, 2013. – 52 с.
28. Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – 84 с.
29. Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин: Робочий зошит для лаб. Занять та сам ост. Роботи студентів/ О.І. Турлай. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 70 с.