Посібники, навчально-методичні та науково-методичні видання

Посібники, навчально-методичні та науково-методичні видання

 

 Основи наукових досліджень та історія науки: навч. посіб. для спеціальності «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» / укл. О.В. Решетюк. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. - 171 с.

 У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні засади організації науково-дослідної діяльності, а також надано рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних та інших робіт. Розглянуто роль науки та наукових досліджень у сучасному світі, організацію науково-дослідної роботи в Україні, організаційні основи наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень. Висвітлено питання технології виконання наукового дослідження, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів, а також вимоги й основні правила їх написання та захисту.
  Для студентів, аспірантів та здобувачів, викладачів вищих навчальних закладів.


 Педагогічна практика: методичні поради щодо організації, проведення, звітності (спеціальність "Середня освіта. Біологія та здоров'я людини) / Укл.: І. І. Чорней, С. Г. Літвіненко, О. В. Решетюк, О. М. Романюк, А. І. Токарюк.  Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. - 45 с.     

  Методичні поради розроблені з метою надання допомоги студентам спеціальності «Біологія та здоров’я людини» в проходженні педагогічних практик. Вони містять програму та завдання практик, рекомендації щодо їх проходження, вимоги до оформлення звітної документації, зразки документації, розподіл балів та критерії оцінювання результатів педагогічної практики за рейтинговою системою.


 

 Систематика. Розділ «Альгологія»: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т. Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 106 с. 

  Навчальне видання відповідає вузівській програмі вивчення нормативного курсу з «Ботаніки». Містить зображення основних представників водоростей, схеми життєвих циклів, перелік питань для поточного самоконтролю, термінологічний словник, а також перелік рекомендованої навчальної літератури.
 Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Біологія», «Середня освіта».


  Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів спеціальністі 014 «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини)» / Укладачі: І.І. Чорней, О.В. Решетюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 43 с.

  Методичні вказівки з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт відповідають освітньо-професійній програмі «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини)», 014 «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини)», 01 «Освіта/Педагогіка». У вказівках розглянуто вимоги щодо виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи, вибір об‘єкту та предмету дослідження, обгрунтування мети та завдань виконання, підготовка та етапи виконання роботи. Висвітлено структуру, зміст і обсяг дипломної роботи, особливості оформлення, вимоги до рецензування та захисту робіт.
  Для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини)», 01 «Освіта/Педагогіка».


 Мікологія: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т. Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 106 с.

  Навчальне видання відповідає вузівській програмі вивчення вибіркової курсу з «Мікології». Посібник містить зображення основних представників грибів і грибоподібних організмів, схеми життєвих циклів, перелік питань для поточного самоконтролю, термінологічний словник, а також перелік рекомендованої навчальної літератури.
  Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Біологія».


 

 

 Буджак В.В. Біометрія у термінах, поняттях і тестах: довідник. – Чернівці, 2019. – 56 с.

 У навчальному посібнику у довідковій формі викладено базові поняття та категорії біологічної статистики. Запропоновано тестові завдання для перевірки рівня засвоєння пройденого матеріалу.
 Для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 

  Систематика вищих рослин: робочий зошит для лабораторних занять. Частина 1 / Никирса Т.Д. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 62 с.

  Навчальне видання відповідає вузівській програмі вивчення нормативного курсу з «Ботаніки». Містить схеми життєвих циклів, зображення окремих представників вищих спорових і насінних рослин, перелік питань для поточного самоконтролю, а також перелік навчальної літератури, рекомендованої для підготовки до лабораторних занять.
  Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Біологія».

 


 

  Систематика вищих рослин: робочий зошит для лабораторних занять. Частина 2 / Никирса Т.Д. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 58 с.

  Навчальне видання відповідає вузівській програмі вивчення нормативного курсу з «Ботаніки». Містить схеми життєвих циклів, зображення окремих представників вищих спорових і насінних рослин, перелік питань для поточного самоконтролю, а також перелік навчальної літератури, рекомендованої для підготовки до лабораторних занять.
   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Біологія».

 


 

 Лабораторні роботи з ботаніки: робочий зошит / укл.: Літвіненко С. Г. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 80 с.

 Навчальне видання підготовлене відповідно до вузівської програми вивчення дисципліни «Ботаніка». Містить «німі» рисунки ботанічних об’єктів, таблиці для самостійної роботи студентів, а також запитання і завдання для підготовки до кожного заняття. Окремо винесені запитання та завдання для підсумкового модульного контролю та перелік літератури, рекомендованої для вивчення дисципліни. 
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Агрономія».


 Робочий зошит для лабораторних занять з «Анатомії рослин»: навч.-методичний посібник / Т.Д. Никирса. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2018. – 76 с.

 Робочий зошит підготовлений відповідно до вузівської програми вивчення курсу «Анатомії рослин». До всіх тем подається перелік необхідних матеріалів, основні завдання та методичні рекомендації до виконання й оформлення роботи, графічні «німі» рисунки. таблиці для самостійної роботи студентів, запитання для поточного контролю.
 Для студентів-біологів очної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Середня освіта».


 

 Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 104 с.

 Навчальне видання підготовлене відповідно до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія». Містить таблиці, рисунки уражених органів рослин, схематичні цикли розвитку фітопатогенних збудників, перелік питань для підсумкового контролю, а також список літературних джерел, рекомендованих для підготовки до роботи.
 Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Лісове господарство».

 


  Літвіненко С.Г., Никирса Т.Д. Конспект лекцій з «Анатомії рослин»: навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 52 с.

 Навчальне видання відповідає вузівській програмі вивчення курсу «Анатомія рослин» для студентів-біологів. Містить стислий виклад лекційного матеріалу курсу «Анатомія рослин». Наведені основні закономірності будови, розвитку і функцій клітини, тканин, вегетативних і генеративних органів рослин. Посібник не претендує на повноту викладу навчального матеріалу, а спрямований на його узагальнення й систематизацію. Тому при підготовці до занять та іспитів студентам слід користуватися джерелами із переліку літератури, рекомендованої для вивчення даної дисципліни.
 Для студентів-біологів очної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Середня освіта», «Садово-паркове господарство».


 

 

  Ботаніка: анатомія і морфологія рослин: навчальний посібник / укл: Літвіненко С.Г. – Чернівці, 2017. – 48 с.

  У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти морфології та анатомії рослин. Подано перелік рекомендованої літератури.
  Для студентів спеціальностей «Біологія», «Агрономія».

 

 

 


  Буджак В. В., Літвіненко С. Г. Фітопатологія: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 400 с.
ISBN 978-966-423-319-1 

  У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено базові поняття, категорії та методи фітопатології. Розглянуто основні відомості про хвороби рослин, їхню класифікацію, методи боротьби з ними та їх попередження. Наведено характеристику симптомів основних хвороб, спричинених різними групами патогенів – вірусами, фітоплазмами, бактеріями, грибоподібними організмами і справжніми грибами тощо.
Запропоновано тестові завдання для перевірки рівня засвоєння пройденого матеріалу.
  Для студентів спеціальностей «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарства», аспірантів та науковців.


 

   Буджак В.В. Біометрія: навчальний посібник. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. - 272 с.
ISBN 978-966-423-312-2

   У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено базові поняття, категорії та методи біологічної статистики. Розглянено основні питання планування біологічного експерименту й аналізу отриманих даних. Наведено приклади розв'язування типових біологічних задач з опрацювання результатів біологічного експерименту. Запропоновано тестові завдання для перевірки рівня засвоєння пройденого матеріалу, а також показано можливості використання сучасних приклад-них статистичних пакетів у роботі біолога-експериментатора.
   Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців


 Робочий зошит для лабораторних занять з фітопатології (заочна форма навчання) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко, Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 52 с.

 Навчання видання підготовлене у відповідності до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія». Містить графічні «німі» рисунки, таблиці для роботи студентів, а також список літературних джерел, рекомендованих для підготовки до роботи. До кожної теми подається перелік найпоширеніших хвороб рослин.
  Для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство».


 

 

 

 Чорней І.І., Деревенко Т.О., Токарюк А.І., Буджак В.В. Ботанічний польовий практикум для учнів (на прикладі НПП «Вижницький»): посібник. – Чернівці, 2015. – 48 с.

 У посібнику викладено програму і завдання з проведення польового практикуму з ботаніки для учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на території національного природного парку «Вижницький» (Чернівецька обл.).

 

 


 Лабораторні роботи з фітопатології (денна форма навчання) / В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко, Т.Д. Никирса. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 100 с.

  Навчальне видання підготовлене у відповідності до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія». Містить графічні «німі» рисунки, таблиці для роботи студентів, а також список літературних джерел, рекомендованих для підготовки до роботи. До кожної теми подається перелік найпоширеніших хвороб рослин.
  Для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство».


 

  Хвороби ягідних культур (атлас-довідник) / уклад.: В. В. Буджак, С. Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 32 с.

  У атласі наведено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Хвороби ягідних культур» з курсу «Фітопатологія».
  Описано основні хвороби суниць, малини, смородини, аґрусу, винограду, їх симптоми та приведено рисунки з характерними пошкодженнями, наведено систематичне положення збудників хвороб та основні методи боротьби із захворюваннями.
  Атлас-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців. 


 

 

Основи систематики вищих рослин: конспект лекцій / укл. С.Г. Літвіненко. – Чернівці, 2015. – 36 с.

  Висвітлено основні аспекти систематики вищих рослин. Подано перелік рекомендованої літератури, запитання для контролю. Посібник побудований відповідно до програми курсу «Ботаніка».
  Для студентів денної та заочної форм навчання напрямів «Біологія», «Агрономія», «Екологія», «Лісове і садово-паркове господарство».

 


  Хвороби плодових культур (атлас-довідник) / Укладачі Буджак В.В., Літвіненко С.Г. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.

  У атласі наведено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Хвороби плодових культур» з курсу «Фітопатологія».
   Описано основні хвороби кісточкових і зерняткових плодових культур, їх симптоми та приведено рисунки з характерними пошкодженнями, наведено систематичне положення збудника та основні методи боротьби із захворюваннями.
   Атлас-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 

 Фітопатологія : конспект лекцій / С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 48 с.

  Навчальне видання підготовлене у відповідності до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія» для студентів-біологів. Містить коротку інформацію про найпоширеніші хвороби рослин, біологічні особливості фітопатогенних збудників, методи боротьби з хворобами, а також список літературних джерел, рекомендованих для вивчення даної дисципліни, і перелік запитань для контролю.
   Для студентів-біологів заочної форми навчання вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство».


  Хвороби зернових культур: атлас-довідник / укл. В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 32 с.

  В атласі вміщено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Хвороби зернових культур» з курсу «Фітопатологія».
  Описано основні хвороби зернових культур, їх симптоми, наведено рисунки з характерними пошкодженнями. Показано систематичне положення збудника та основні методи боротьби із захворюванням.
   Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», аспірантів та науковців.


 

 

  Основи ботаніки та зоології: робочий зошит / укл. В.Ф. Череватов, С.Г. Літвіненко, Л.І. Тимочко. – Чернівці, 2014. – 84 с.

 

 

 

 

 


  Хвороби листяних деревних рослин (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 40 с.

  В атласі наведено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Хвороби листяних деревних рослин» з курсу «Фітопатологія».
  Описано основні хвороби листяних рослин, їх симптоми. Подано рисунки з характерними пошкодженнями, зображено систематичне положення збудника, вказані основні методи боротьби із захворюваннями.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 

  Рослини-паразити і напівпаразити: атлас-довідник / уклад.: В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 32 с.

  В атласі наведено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Рослини-паразити і напівпаразити» з курсу «Фітопатологія».
  Описано морфологічні особливості рослин-паразитів і напівпаразитів флори України, особливості їх існування на вищих рослинах-господарях. Приведено відповідні рисунки, показано систематичне положення рослин-паразитів і напівпаразитів та основні методи боротьби із ними.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 Цибулинні квітково-декоративні рослини відкритого грунту (атлас-довідник) / уклад. О.І. Турлай. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 76 с.

 Атлас-довідник містить ілюстрації та короткі відомості про походження, біологічні особливості, способи розмноження й вирощування найрозповсюдженіших в озелененні цибулинних квітково-декоративних рослин відкритого грунту.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів, науковців і всіх, кого цікавлять квітково-декоративні рослини.


 

 Квітково-декоративні одно- та дворічні рослини відкритого ґрунту (Атлас-довідник) / уклад.: О. І. Турлай. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 92 с.

 Видання містить ілюстрації та короткі відомості про походження, біологічні особливості, способи розмноження й вирощування найрозповсюдженіших в озелененні одно- та дворічних квітково-декоративних культур відкритого грунту.
 Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів, науковців і всіх, кого цікавлять квітково-декоративні рослини.


 Біологічна статистка на комп’ютері: навчальний посібник / В. В. Буджак – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – 88 с.

  У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено базові поняття, категорії та методи роботи в середовищі таких програмних продуктів, як Microsoft Excel, SPSS та STATISTCA, з метою їх використання для статистичного аналізу отриманих експериментальних даних.
  Наведено приклади розв’язування типових біологічних задач з опрацювання результатів біологічного експерименту та (оказано можливості використання сучасних прикладних статистичних пакетів у роботі біолога-експериментатора.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 Фітопатологія. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи студентів / В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко, Т.Д. Никирса. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 112 с.

 Навчальне видання підготовлене у відповідності до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія». Містить графічні «німі» рисунки, таблиці та завдання для самостійної роботи студентів, а також список літературних джерел, рекомендованих для підготовки до роботи. До кожної теми подається перелік найпоширеніших хвороб рослин.
 Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство».


  Основи загальної екології. Опорний конспект лекцій, тестові завдання: навч. посіб. для небіологічних спеціальностей вищих навч. закладів. - 5-те вид., доп. / В. В. Буджак, А. Г. Должицька, У. В. Легета. - Чернівці: ДрукАрт, 2014. - 160 с.
ISBN 978-966-2021-93-6.

  Навчальний посібник відповідає загальній вузівській програмі вивчення основ екології на неспеціальних факультетах.
  Матеріали видання дидактично та методично зорієнтовані на вивчення теоретичних і практичних питань екології з врахуванням модульно-рейтингової системи оцінки знань відповідно до основних положень Болонського процесу.
   Для студентів університетів, учнів і вчителів біології загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій.


 Хвороби хвойних рослин (атлас-довідник) / уклад. : В.В. Буджак, С.Г. Літвіненко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 40 с.

  В атласі наведено ілюстративний та довідковий матеріал для проведення лабораторної роботи «Хвороби хвойних рослин» з курсу «Фітопатологія». Описано основні хвороби хвойних рослин, їх симптоми. Подано рисунки з характерними пошкодженнями, зображено систематичне положення збудника, вказані основні методи боротьби із захворюваннями.
  Для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія» «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


   Фітогеографія (конспект лекцій) / Укладачі Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Бацура Г.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 100 с.

   У посібнику висвітлено основні поняття та терміни фітогеографії. Розглянуто історію науки, її зв'язок з іншими природничими дисциплінами. Охарактеризовано ареали рослин та їх типи; основні показники флори та її особливості на різних материках; детально охарактеризовано основні фітохорії Землі та їх особливості; зроблено огляд рослинності основних біомів Землі.
   Конспект лекцій призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів «Біологія», «Екологія», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», аспірантів та науковців.


 

 

 Фітопатологія: роб. зошит для лаб. занять / Т.Д. Никирса, С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

 Навчальне видання підготовлене у відповідності до вузівської програми вивчення курсу «Фітопатологія» для студентів-біологів. Містить графічні «німі» рисунки. таблиці для самостійної роботи студентів. До кожної теми подається перелік головних хвороб рослин, завдання для виконання та вимоги до оформлення лабораторних робіт.
  Для студентів-біологів вищих навчальних закладів.

 


 Охорона природи: навч.-метод. посібник / уклад. С. Г. Літвіненко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с.

  Наведено вказівки для підготовки до семінарських занять. Подано навчальну програму, тематику і плани семінарських занять, перелік запитань для підготовки до залікового модуль-контролю, а також інформаційний матеріал, рекомендації для підготовки, запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи і перелік рекомендованих джерел. Посібник побудований відповідно до модульної програми навчальної дисципліни «Охорона природи» (семінарські заняття).
   Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Біологія», які вивчають дисципліну «Охорона природи».


 

 Методика викладання біології у вищій школі: навч. посібник / уклад.: О.І. Турлай. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

  У посібнику обґрунтовано окремі навчально-методичні аспекти педагогічного процесу у вищій школі, подано рекомендації з методики організації форм навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів, а також основні поняття і терміни зі змісту цієї дисципліни.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


 

 

 Статистичні таблиці: методичні рекомендації до практичних робіт / укл. В. В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 40 с.

  Методичні рекомендації підготовлені відповідно де вимог нормативного курсу «Біометрія», містять статистичні таблиці, необхідні для аналізу основних статистичних показників вибіркових сукупностей.
  Для викладачів, науковців, аспірантів і здобувачів, студентів вищих навчальних закладів.


 

 

  Баканова Н.В., Ванзар О.М. Мікологія: Навчальний посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92 с.

  У посібнику викладено основні поняття про особливості будови, розмноження, екології міксоміцетів, мікоміцетів і лишайників.
  Посібник розрахований на студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 


 

  Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки: насінні рослини / О.М. Ванзар, І.І. Чорней. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 68 с.

   Робочий зошит включає основні теми лабораторних робіт, згідно навчальної програми з курсу «Ботаніки», їх мету, обладнання і завдання, для їх виконання «сліпі» рисунки, таблиці, питання для самоконтролю.
  У робочому зошиті представлено для використання практичні завдання, порівняльні таблиці, «сліпі» рисунки, які забезпечать самостійність студентів при підготовці до лабораторних робіт.
  Робочий зошит розрахований для студентів спеціальності «Біологія» всіх форм навчання.


 

  Технології навчання біології: навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. / Укл.: О.І. Турлай. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92 с.

  У виданні розкрито суть і особливості нових технологій навчання, їх дидактичні можливості та способи впровадження у процесі викладання шкільної біології.
  У систематизованому вигляді викладено професійні компетенції, якими повинен володіти студент після вивчення даного курсу, запропоновано методичні розробки до семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, подано запитання і завдання для самоконтролю з кожної теми та для підсумкового контролю.
  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, учителів біології, методистів.


 

   Основи ботаніки: навч. посібник / укл. С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 86 с.

  Висвітлено основні аспекти морфології, анатомії та систематики рослин. Подано програму курсу «Основи ботаніки», перелік рекомендованої літератури, запитання для контролю. Посібник побудований відповідно до програми курсу «Основи ботаніки».
  Для студентів спеціальності «Початкове навчання».


 

  Баканова Н.В., Ванзар О.М. Водорості: навч. посібник / Н.В. Баканова, О.М. Ванзар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 84 с.

  У посібнику викладено теоретичний матеріал із систематики, особливостей будови, життєвого циклу, екології водоростей.
  Посібник розрахований на студентів та викладачів університетів та педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за напрямом «Біологія».

 

 


 

  Никирса Т. Д., Решетюк О. В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т. Д. Никирса, О.В. Решетюк. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.

  Навчальний посібник відповідає вузівській програмі вивчення нормативного курсу з ботаніки на біологічному факультеті. Побудований за принципом модульно-рейтингової системи та містить практичні рекомендації до виконання лабораторних завдань. До всіх тем, що об’єднані в окремі змістові модулі, подається перелік необхідних матеріалів, основні завдання та методичні рекомендації до виконання й оформлення роботи, графічні «німі» рисунки, таблиці для самостійної роботи студентів, запитання для поточного та підсумкового модульного контролю.
  Для студентів-екологів, а також інших біологічних і географічних спеціальностей вузів.


 

  Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних занять. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 75 с.

  Навчальний посібник відповідає вузівській програмі вивчення анатомії та морфології рослин на біологічному факультеті. До всіх тем лабораторних занять, що об’єднані в окремі змістові модулі, подається перелік приладів і матеріалів, основні завдання та методичні рекомендації до виконання і оформлення роботи. Для організації самостійної роботи студентів пропонуються графічні «німі» рисунки, таблиці, запитання до поточного та підсумкового модульного контролю.
   Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Біологія».


 

  Турлай О.І. Анатомія та морфологія рослин. Робочий зошит для лабораторних робіт. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 68 с.

  Навчальний посібник відповідає вузівській програмі вивчення анатомії та морфології рослин на біологічному факультеті. До всіх тем лабораторних занять, що об’єднані в окремі змістові модулі, подається перелік приладів і матеріалів, основні завдання та методичні рекомендації до виконання і оформлення роботи. Для організації самостійної роботи студентів пропонуються графічні «німі» рисунки, таблиці, запитання до поточного та підсумкового модульного контролю.
  Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Біологія».


 

 

  Екологія рослин: методичні вказівки до лабораторних робіт / укл.: В.В. Буджак, К.В. Коржан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 80 с.

  Видання містить методичні рекомендації до проведення ла-бораторних робіт із курсу "Екологія рослин".
  Особлива увага приділена вивченню анатомо-морфологічних пристосувань вищих рослин до основних кліматичних факторів - температури, вологи та світла. Знайомство з анатомічними особливостями рослин різних екологічних груп полегшують численні ілюстрації.
  Для контролю засвоєння матеріалу до кожної роботи запропоновано-питання, перелік видів рослин з різних екологічних груп і підсумковий тест.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Екологія" та "Біологія".


 

   Методика навчання біології: навчальний посібник / Укл. О.І. Турлай. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 100 с.

  Подано теоретичні основи методики навчання біології, розкрито сучасні форми, методи і засоби навчально-виховної роботи з біології у школі. 
  Посібник відповідає програмі курсу «Методика навчання біології» для біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 


  Ванзар О.М. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. Водорості. Гриби. Вищі спорові рослини: навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 72 с.

  У навчальному посібнику наведені теми лабораторних робіт, мета, обладнання, порядок їх виконання, схеми будови, цикли відтворення основних представників водоростей, грибів, вищих спорових рослин. Вказане також систематичне положення досліджуваних об’єктів. Використання «сліпих» рисунків, таблиць забезпечує самостійність студентів при виконанні завдань на лабораторних заняттях. Запропоновані питання для самоконтролю.
   Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Біологія».


   Никирса Т.Д., Коржан К.В. Практикум із методики навчання біології: навч. посібник / Т.Д. Никирса, К.В. Коржан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 103 с.

  Навчальний посібник відповідає практичній частині програми курсу «Методика навчання біології». Подано основні теоретичні положення, що виносяться на семінарські та практичні заняття. До кожної з тем наведено завдання для самостійної роботи та запитання для самоконтролю.
  Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Біологія» усіх форм навчання.

 


 

 

   Фітомеліорація: метод. рекомендації до семінар. занять / укл.: С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 80 с.

   У методичних рекомендаціях наведено вказівки для ефективної підготовки до семінарських занять. Подано плани занять, теоретичні аспекти проблеми, яка обговорюється, перелік рекомендованої літератури, вказівки до підготовки. Розглядаються проблеми природної, сільськогосподарської, інженерно-захисної, етико-естетичної, рекреаційної, архітектурно-планувальної фітомеліорації. Окрему увагу приділено еколого-меліоративній характеристиці росяин-меліо-рантів й особливостям їх культивування. Посібник побудований відповідно до модульної програми курсу «Фітомеліорація» (семінарські заняття).
   Для студентів біологічного, хімічного та географічного факультетів спеціальності «Екологія», які вивчають предмет «Фітомеліорація».


 

  Турлай О.І. Анатомія і морфологія рослин. Тестові завдання: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 88 с.

  Навчально-методичний посібник містить тестові завдання різного рівня складності з дисципліни «Анатомія і морфологія рослин». Для полегшення роботи над тестами подано термінологічний словник.
  Для студентів природничих факультетів університетів і педагогічних інститутів, викладачів, аспірантів, учителів біології загальноосвітніх шкіл, методистів і всіх, хто цікавиться біологією.

 

 


  Систематика рослин: Список основних програмних таксонів нормативного курсу „Ботаніка”: Навчальний посібник / Чорней І.І., Решетюк О.В., Турлай О.І. та ін. За заг. ред. Чорнея І.І. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.

  Навчальний посібник підготовлений на основі матеріалів лекцій, прочитаних на кафедрі ботаніки та охорони природи біологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича протягом 1977-2007 рр. і являє собою список основних програмних таксонів нормативних курсів «Ботаніка» й «Анатомія рослин». Список побудований на основі сучасної класифікації рослин (за останнім варіантом системи А.Л. Тахтаджяна, викладеним у його праці «Систематика магнолиофитов» (1987)).
  Для студентів біологічних спеціальностей університетів, аспірантів, здобувачів, докторантів і викладачів, а також працівників ботанічних установ України, які мають справу з систематикою рослин.


 

  Систематика рослин і грибів: Навч. посібник / Укл.: Чорней І.І., Турлай О.І., Літвіненко С.Г. – Чернівці : Рута, 2007. – 80 с.

  У навчальному посібнику подано систематичну характеристику всіх відділів вищих рослин, біологічні й екологічні особливості їх основних представників.
  Для студентів і викладачів біологічного факультету вищих навчальних закладів, учителів ліцеїв і гімназій.

 

 


    Літвіненко С.Г. Основи ботаніки. Робочий зошит для лабораторних занять. – Чернівці: Рута, 2007. – 80 с.

   Зошит побудований у відповідності з модульною програмою курсу «Основи ботаніки» для студентів педагогічного факультету спеціальності «Початкове навчання». Подано «німі» рисунки ботанічних об'єктів, які розглядаються при вивченні даного курсу. Окремо винесені завдання для самостійної роботи (у вигляді таблиць, запитань у роботах) та запитання для проміжного та підсумкового модульних контролів.
   Для студентів небіологічних спеціальностей, які вивчають ботаніку.


 

 

Систематика вищих рослин: навчальний посібник / Укл.: Чорней І.І., Турлай О.І., Літвіненко С.Г. – Чернівці : Рута, 2006. – 80 с.

  У навчальному посібнику подано систематичну характеристику всіх відділів вищих рослин, біологічні й екологічні особливості їх основних представників.
   Для студентів і викладачів біологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів ліцеїв і гімназій.

 

 


 

 

  Педагогічна практика з біології: методичні поради / Укл.: О.І. Турлай, Н.В. Баканова, Г.В. Бацура. – Чернівці : Рута, 2005. – 44 с.

 

 

 

 


 Термена Б. К., Літвіненко С. Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навчальний посібник. – ХХІ, 2005. – 168 с.
ISBN 966-8653-35-1

 У посібнику висвітлено наукові основи та сучасні проблеми охорони живої природи в аспекті екологізації природокористування. Дана екологічна оцінка забруднення атмосфери, гідросфери, радіоактивного забруднення середовища. Значна увага приділена сучасним проблемам енергетики, демографічним перспективам та екологічним аспектам урбанізації. Висвітлені екологічні проблеми охорони ґрунтів і раціонального землекористування та необхідності збереження біологічного розмаїття як основи стабільності й еволюційної стратегії біосфери.
  Для студентів і викладачів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.


    Термена Б.К., Літвіненко С.Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. -175 с.
ISBN 966-568-720-4

  У посібнику висвітлено наукові основи та сучасні проблеми охорони живої природи в аспекті екологізації природокористування. Дана екологічна оцінка забруднення атмосфери, гідросфери, радіоактивного забруднення середовища. Значна увага приділена сучасним проблемам енергетики, демографічним перспективам та екологічним аспектам урбанізації, висвітлені екологічні проблеми охорони ґрунтів і раціонального землекористування та необхідності збереження біорізноманіття як основи стабільності й еволюційної стратегії біосфери.
  Для студентів і викладачів вищих і середніх навчальних закладів, спеціалістів природоохоронних органів.


  Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт з ботаніки / Укл.: І.І. Чорней, О.І. Турлай, С.Г. Літвіненко та ін. – Чернівці : Рута, 2003. – 45 с.

  Викладені основні вимоги до виконання курсових та дипломних робіт з ботаніки: організація виконання, збір матеріалу та його аналіз, оформлення, порядок захисту. Наводяться основні методики ботанічних досліджень, якими потрібно користуватись при виконанні дипломних робіт.

 

 


 

 

  Методика викладання біології: конспект лекцій / укл. Турлай О.І. – Чернівці : Рута, 2003. – 72 с.

  У посібнику подано теоретичні основи методики викладання біології, розкриваються основні завдання, форми, методи і засоби навчально-виховної роботи з біології у школі.
   Посібник відповідає сучасним вимогам підготовки майбутнього вчителя.
   Для студентів біологічного факультету університетів.

 


 Турлай О.І., Баканова Н.В., Буджак В.В., Чорней І.І. Анатомія вищих рослин. Практичний курс. Навчальний посібник для біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 108 с.

  Навчальний посібник відповідає загальній вузівській програмі вивчення будови вищих рослин на біологічних факультетах.Подані матеріали дидактично та методично зорієнтовані на вивчення теоретичних та практичних питань анатомії рослин.
  Для студентів університетів, учнів і вчителів біології загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій.