Публікації за 2018 рік

Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Монографії

 1. Заповідні перлини Буковини: атлас–довідник / наук. ред. І.І.  Чорней, І.В. Скільський, М.В.  Білоконь. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 256 с.
 2. Чорней І.І., Коржик В.П., Скільський І.В., Буджак В.В., Величко М.В., Токарюк А.І., Юзик А.В., Бантишев О.Ф., Білоконь М.В., Салагор І.М., Мелещук Л.І. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський». – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 240 с.
 3. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш–Вацеба І.І., Коржик В.П. Кадастр раритетних видів флори Прут–Дністерського межиріччя: монографія / наук. ред. І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 264 с.
 4. Національний каталог біотопів України / За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. (співавтори Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В.)

Навчальні посібники

 1. Решетюк О.В. Заповідна справа. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань (для студентів спеціальності «Лісове господарство») / Чернівці, 2018. – 100 с.
 2. Фітопатологія: робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи / уклад. С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 104 с.
 3. Лабораторні роботи з ботаніки: робочий зошит / уклад. С. Г. Літвіненко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 80 с.
 4. Систематика вищих рослин: робочий зошит для лабораторних занять / Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 100 с.
 5. Робочий зошит для лабораторних занять з «Анатомії рослин»: Навчально–методичний посібник / Т.Д. Никирса. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 76 с.

Публікації у рейтингових закордонних журналах

 1. Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I.I., Roleček J. Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence // Folia Geobotanica. – 2018. – 53. – P. 301–315. IF – 1,254; SNIP – 0,815
 2. Dengler J., Wagner V., Dembicz I., .... Budzhak V., et al. GrassPlot – a database of multi–scale plant diversity in Palaearctic grasslands // Phytocoenologia. – Band 48. – Heft 3 (2018). – P. 331 – 347. IF – 1,721; SNIP – 0,815

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Вашеняк Ю.А., Коржик В.П., Розенбліт Ю.В., Токарюк А.І., Михайлюк Т.І. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра // Укр. бот. журн. – 2018. – 75 (2). – С. 149–159.
 2. Федорончук М.М., Чорней І.І., Шевера М.В. Іван Власович Артемчук (1898–1973) // Укр. бот. журн. – 2018. – 75 (4). – С. 402.
 3. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття) // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2018. – Т. 12 / №1. – С. 125–134.
 4. Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Biological sytems. – Vol. 10. – Is. 1. 2018. – Р. 68–73.
 5. Решетюк О.В. Перспективи використання парків природно–заповідного фонду Буковини для збагачення її біорізноманіття / О.В. Решетюк. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(10). – С. 42–50.
 6. Літвіненко С.Г. Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / С.Г. Літвіненко, М.І. Виклюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 2. – С. 54–58.
 7. Решетюк О.В. Барбариси (рід Berberis L.) у декоративному озелененні / О.В. Решетюк, А.Б. Філіпенко. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – т. 28, № 2. – С. 64–67.

Матеріали закордонних конференцій

 1. Didukh Ya., Chorney I., Budzhak V., Vasheniak Yu., Rosenblit Yu., Tokariuk A., Mikhailyuk T. Habitats 7220 – Petrifying springs with tufa formations (Cratoneurion) in the basin of Dniester River (Ukraine) // 27th Congress of the European Vegetation Survey. 23 – 26 May, 2018 Wrocław, Poland. Vegetation survey 90 years after the publication of Braun–Blanquet’s textbook – new challenges and concepts Book of Abstracts. – Wrocław, Poland 2018. – Р. 106.
 2. Korzhan K.V., Chorney I.I. Alien fraction of the flora of Chernivtsi (Chernivtsi region, Ukraine) // XIІ International Conference «Synanthropization of Flora and Vegetation». Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 38.
 3. Velychko M.V., Tokaryuk A.I.,. Budzhak V.V, Chorney I.I., Volutsa O.D. Alien species in the vegetation of the reserve «Bernivsky island» (Chernivtsi region) // XIІ International Conference «Synanthropization of Flora and Vegetation». Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 65.

Матеріали всеукраїнських конференцій з міжнародною участю

 1. Коржик В.П., Токарюк А.І., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В. Схема фізико–географічного районування Прут–Дністровської височинної області та деякі ботаніко–зоологічні особливості виділених хоріонів // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 45–53.
 2. Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Куземко А.А. База даних «Vegetation of Bukovyna+» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 84–86.
 3. Токарюк А.І., Буджак В.В., Чорней І.І. Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth (Caryophyllaceae) в Чернівецькій області // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м.  Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М–во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 109–111.
 4. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Білоконь М.В., Аврам М.М. Важливі ботанічні території Прут-Дністерського межиріччя (в межах Буковини) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.–практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І.І. Чорней, І.В. Скільський, А.В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – С. 228–232.

Матеріали всеукраїнських конференцій

 1. Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш-Вацеба І.І. Раритетні види судинних рослин Прут-Дністерського межиріччя // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат. V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – С. 90–93.
 2. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Екологічний аналіз дендрофлори та оцінка стійкості Заліщицького парку // Мат. міжнар. наук.–практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино–Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 53–54.
 3. Ванзар О.М., Романюк В.В., Будейчук О.І. Аналіз сучасного стану зелених насаджень пришкільної території Ворохтянської ЗОШ // Мат. міжнар. наук.–практ. конф. «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – С. 222–224.
 4. Ванзар О.М., Романюк В.В., Скорейко Н.М. Географічний аналіз походження видів бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ // Мат. міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої 100–річчю Національної академії наук України «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях Євроінтеграції» (НБС, м. Київ, 9 – 11 жовтня 2018). – Київ : Видавництво Ліра–К, 2018. – С. 36–38.
 5. Ванзар О.М., Романюк В.В. Біоекологічний аналіз екзотичної дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці // Мат. Х Міжнар. наук. конф. «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках» 12–15 червня 2018.– Київ: Кам’янець-Подільський ФОП Сисин  О.В. Абетка, 2018. – С. 157–160.