Публікації за 2019 рік

Перелік основних публікацій співробітників кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Монографії

 1. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під ред. Борисенко К. А., Куземко А. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с. (у складі авторського колективу Буджак В.В., Токарюк А.І., Чорней І.І.)
 2. Національний каталог біотопів України. / За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. (у складі авторського колективу Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В.)
 3. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті : монографія / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці : ДрукАрт, 2018. – 180 с.
 4. Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко Продромус рослинності України. – К.: Наук. думка, 2019. – 784 с.
 5. Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ / голова ред.. колегії А.Д. Пліхтяк; наук. ред.. І.В. Скільський, В.В. Бучко. – Чернівці: Друк Арт, 2019. – 448 с. (серед авторів нарисів Мелещук Л.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І.)

Навчальні-методичні посібники

 1. Решетюк О.В. Рекреаційне лісівництво: методичні вказівки до виконання проекту "Ландшафтно-екологічний аналіз насаджень парку (лісопарку)" – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2019. – 109 с.
 2. Буджак В.В. Біометрія у термінах, поняттях і тестах. Довідник. - Чернівці, 2019. - 56 с.

Публікації у рейтингових закордонних журналах

 1. Jan Roleček, Michal Hájek, Pavel Dřevojan, Helena Prokešová, Karel Fajmon, Jakub Těšitel, Pavel Daněk, Petra Hájková, Ivana Jongepierová, Pavel Novák, Aleksandr Vladimirovich Poluyanov, Nadiia Vasylivna Shumska & Illia Illich Chorney. Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine) // Phytocoenologia. – 2019. – Band 49 (Heft 4)/ – P. 1-19 (IF – 1,750, SNIP – 0,815 )

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 65-72
 2. Krasylenko Yuliya A., Gleb Ruslan Yu., Volutsa Olena D. Loranthus europaeus (Loranthaceae) in Ukraine: an overview of distribution patterns and hosts // Укр. бот. журн. – 2019. – 76 (5). – С. 406– 417.
 3. Буджак В.В., Дідух Я.П., Чорней І.І., Токарюк А.І. Mетодичні аспекти прогнозування поширення чужорідних видів на основі фітоіндикації. // Чорноморський ботанічний журнал. – 2019. – 15 (2). – С. 113–123.
 4. Решетюк О.В. Природно-заповідний фонд Буковини: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова».- т.21. – Асканія-Нова: 2019. – С.

Матеріали закордонних конференцій

 1. Чорней И.И., Буджак В.В., Токарюк А.И., Дидух Я.П., Протопопова В.В., Шевера М.В., Кучер О.А., Завьялова Л.В. Инвазионные виды Прут-Днестровья (Украина) в биотопах Natura 2000 // Флора и растительность в меняющемся мире: проблемы изучения, сохранения и рационального использования. Материалы междунар. конф. (Минск-Домжерицы, 24-27 сентября 2019 года) / Науч. ред. С.А. Дмитриева. – Минск: Колорград. – С. 268-273.
 2. Janišová M., Devanova K., Budzhak V., Chorney I., Tokaryuk A., Shyriaeva D., Vynokurov D., Kuzemko A., Borsukiewicz L., Kish R., Magnes M., Rötzer H., Dembicz I., Kozub L., Iuga A., Ivascu C.-M., Palpurina S. Impact of regional rural history on grassland diversity and ecosystem services // Rural History 2019 (Conference of the European Rural History Organisation (EURHO) Paris. 10-13 September 2019). – Paris, 2019. – Р. 169.
 3. Iakushenko D., Chornei I., Budzhak V., Tokaryuk A. Communities of the class Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 in Chyvchyny Mountains (Ukraine) // Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress (ed. L. Frey). Botany without borders – 58th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, July 1–7, 2019 – Kraków, 2019. – P. 93.
 4. Kuzemko A., Didukh Y., Onyshchenko V., Borsukevych L., Chorney I., Moysienko I. & Šeffer J. National Habitat Classification of Ukraine // Vegetation Diversity and Global Change (28th Meeting of the European Vegetation Survey. 2-6 September 2019 Madrid, Spain). – Madrid, 2019. – P. 88-89.
 5. Dubyna D., Dziuba T., Iemelianova S., Bagrikova N., Borysova O., Borsukevych L., Vynokurov D., Gapon S., Gapon Yu., Davydov D., Didukh Ya., Kozyr M., Konyschuk V., Kuzemko A., Pashkevych N., Ryff L., Solomakha V., Felbaba-Klushyna L., Fitsailo T., Chorna G., Chorney I. & Iakushenko D. Prodrome of vegetation of Ukraine // Vegetation Diversity and Global Change (28th Meeting of the European Vegetation Survey. 2-6 September 2019 Madrid, Spain). – Madrid, 2019. – P. 100-101.

Матеріали всеукраїнських конференцій

 1. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Дідух Я.П., Протопопова В.В., Шевера М.В., Кучер О.О., Зав'ялова Л.В. Трансформери рослинного покриву Прут-Дністерського межиріччя // Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. Київ: Наш формат, 2019. С. 164-170.
 2. Ванзар О.М., Романюк В.В., Козак С.Т. Оцінка стійкості дендрофлори Заліщицького парку //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019.). – Львів, НЛТУ України, 2019. – C.18-19.
 3. Ванзар О.М., Романюк В.В., Ковальський А.Й. Оцінка стійкості екзотів дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці //там само. – C.86-87.
 4. Літвіненко С.Г., Галкіна С.П. Таксономічний склад і декоративність дендросозоекзотів Pinophyta у ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // там само. – С. 139-140.
 5. Решетюк О.В. Життєвий стан паркових насаджень м. Чернівці // там само. – С. 175-177
 6. Ванзар О.М., Романюк В.В., Ільницька С.Т. Оцінка якості і привабливості дендрофлори та насаджень парку- пам’ятки садово-паркового мистецтва «Заліщицький парк» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу в умовах техногенного навантаження та змін клімату» (Київ, 15-16 жовтня 2019 року). – Київ, 2019.- С.
 7. Решетюк О.В., Терлецький В.К. Відтворення лісових екосистем на порушених бурштинокопанням площах Волині / Міжн. наук.-практ. конф. «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату» (15-16 жовтня 2019 р.). – Київ, НУБІП, 2019. – С.77-78.