Наукова робота

Наукова тематика кафедри присвячена вдосконаленню й оптимізації методик атомно-абсорбційного, іонометричного, фотохімічного та класичних методів хімічного аналізу об’єктів довкілля, сільськогосподарської сировини та продуктів харчування, розробці нових екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій одержання продуктів оздоровчого харчування, поліфункціональних адсорбентів, композиційних матеріалів для іммобілізації токсичних відходів, створенню систем моніторингу забруднення сировини і продуктів харчування важкими металами, нітратами, пестицидами, канцерогенними речовинами тощо, створенню сучасних антисептичних пакувальних матеріалів для продовження терміну зберігання харчової продукції, пошук нових науково-методичних підходів та необхідного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення якості вищої освіти.

Тематична картка кафедри

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • Вдосконалення наукових критеріїв універсалізації методик атомно-абсорбційного визначення важких металів в об’єктах довкілля, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.
 • Розробка та впровадження іон-селективних електродів і тест-методів для аналізу харчових продуктів та об’єктів довкілля.
 • Розробка наукових засад, теоретичних основ і практичних рекомендацій застосування нанотехнологій у виробництві продуктів оздоровчого харчування.
 • Оптимізація методів дослідження якісного і кількісного складу продовольчих і промислових товарів, визначення їх фізико-хімічних показників.
 • Розробка систем моніторингу забруднення об’єктів навколишнього природного середовища відходами харчової промисловості.
 • Дослідження та розробка технологічних процесів одержання біопалива з відходів харчової промисловості.
 • Дослідження та розробка нових антисептичних пакувальних матеріалів для забезпечення тривалого зберігання харчових продуктів.
 • Застосування природних мінеральних сорбентів у харчових технологіях.
 • Розробка поліфункціональних адсорбентів на основі природних алюмосилікатів для очищення стічних вод харчових виробництв від іонних та молекулярних забруднень.
 • Пошук ефективних антиоксидантів для стабілізації харчових продуктів.

 

Колективом кафедри укладено угоди про науково-технічне співробітництво з вченими Ягелонського університету, Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшки (Польща), Сучавським університетом „Штефан чел Маре” (факультет технології харчування) та проведено стажування студентів, аспірантів та викладачів із засвоєння сучасних методик фізико-хімічних досліджень. З метою підвищення рівня наукових досліджень започатковано літню школу за участю провідних науковців кафедри та Краківської політехніки, Сучавського університету „Штефан чел Маре”; університету рільництва імені Г. Коллатая (м. Краків).
До наукової роботи на кафедрі активно залучається студентська молодь. Результати студентських науково-дослідницьких робіт доповідалися на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Студенти кафедри щорічно приймають участь у конференціях, які відбуваються в рамках програми „Україна – Румунія: результати і перспективи транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційних процесів” (університет Штефан чел Маре (факультет харчової інженерії), м. Сучава, Румунія).

Наукові публікації кафедри

Статті у виданнях, які входять до переліку фахових та науковометричних баз даних Scopus та Web of Science

 1. Efficiency of apple juice clarification with using of nano-sized mineral oxides / A. Sachko, I. Kobasa, O. Moysyura, M. Vorobets  // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol.9, Issue 2. – P.361–372. DOI:10.24263/2304-974X-2020-9-2-8. (Web of Science Core Collection).

 2. Structure and redox properties of polymethine dyes: Electrochemical and DFT/TD-DFT study / A.V. Kulinich, N.A. Derevyanko, A.A. Ishcenko, N.B. Gusyak, I.M. Kobasa [et. al.] // Dyes and Pigments. – 2019. –  Vol. 161. – Р.24–33. I.F. – 3,767 (Scopus).DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2018.09.031.

 1. Sensitization of TiO2 by a symmetric anionic polymethine dye with three conjugated chromophores / I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, L.I. Odosiy  [et. al.]  // Research on Chem. Intermed. – 2019.  – Vol. 45(8). – P.4043–4052. І.F. 2,064 (Scopus).https://doi.org/10.1007/s11164-019-03889-y.

 1. Sensitization of TiO2 by a symmetric cationic polymethine dye for the photocatalytic reduction of methylene blues / I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Y.V. Kropelnytska  // Funct. mat. lett. – 2019. – Vol. 12(3). – P.1950038. І.F. 1,388 (Scopus). https://doi.org/10.1142/S1793604719500383.

 2. Sensitizing of TiO2 with a merocyanine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue / I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Y.V. Kropelnytska  // Funct. mater. let. // 2018. – Vol.11(1). – P.1850017. І.F. (Scopus)1,084. https://doi.org/10.1142/S1793604718500170.

 1. Photosensitization of titanium dioxide with 4’-dimethylaminoflavonol / I. Kondratyeva, Ł. Orzeł, I. Kobasa [et. al.] // J. Materials Science in Semiconductor Processing. – 2016. – Vol.42. – P.62–65. I.F – 2,264. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2015.08.002.

 2. Bazalt tufa as a bactericide filler for some pascaging materials / I. Kobasa, M. Vorobets, L. Arsenieva // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue 1. – P.81–86. Index Copernicus.

 3. Influence of Thermal Treatment of the basalt tufa on its phase composition and sorption capacity / V. Diichuk, I. Diichuk, I. Kobasa // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue 1. – P.37–40.

 4. Perspectives of utilization of nanodispersive materials based on SiO2, TiO2 and SiO2-TiO2 for wine fining / A. Sachko, I. Kobasa, O. Moysyura.  // J. Food and Environment Safety. – 2017. – Vol. XVІ, Issue. 4. – P.216–221. Index Copernicus.

 5. Quinoa as a substitute for semolina: some aspects and problems of introduction / S. Boruk, I. Winkler, O. Romanovska, O. Gerych.  // J. Food and Environment Safety. – 2017. – Vol. XVІ, Issue. 4. – P.196–201. ISSN: 2068-6609. Index Copernicus.

 *У статтях 2–6 наведені результати дослідження нових функціональних матеріалів на основі титан(ІV) оксиду, які можуть бути використані для створення бактерицидних пакувальних матеріалів.

 

Nataliia B. Husiak, Igor M. Kobasa, Stefan S. Kurek. New dyes for dye-sensitised solar cells and photocatalysis. Verifying thermodynamic requirements for electron transfer // Functional Materials Letters. – 2014. – Vol.7, №3. – P.1450030-1–1350030-4. Impact factor 1,622.

ISSN 1793-6047. Online ISSN: 1793-7213.

И. М. Кобаса, Н. Б. Гусяк, Л. И. Одосий. Сенсибилизация диоксида титана бисцианиновым красителем в фотокаталитическом процессе восстановления метиленового голубого // Kinetica i katalyz. – 2015. – Т.56, №2. – С.166–171. Імпакт фактор 0,668.
ISSN: 0023-1584 (print version)
ISSN: 1608-3210 (electronic version)

Igor Winkler, Volodymyr Diychuk. Adsorption of toluene from the mixed water−toluene system on medicinal activated carbon. Canadian Journal of Chemistry, 2014, 92(5): 392-396.

I. M. Kobasa, N.B. Gusiak, S. Kurek. Photocatalytic Reduction of Methylene Blue by Formaldehyde in the aqueous medium in Presence of Titanium Dioxide Sensitized with 4-[3-(2,6-diphenylpyran-4-ilyden)-prop-1-en-1-yl]-2,6-diphenylpyranium borofluoride // Theoret. and experim. chem. – 2013. – Vol.49. – №5. – P. 304 – 309. (Lista filadelfijska №143. ISSN: 0040-5760). Іmpact factor – 0,459.

A.V. Sachko, V.P. Zakordonskii, A.S. Voloshinovskii. Fluorimetric study of the mechanism of molecular association in aqueous of polymethacrylic acid and sodium dodecylbenzenesulfonate // Rusian J. of Phys. Chem. – 2013. – V.87. – №3. – P.407–413.
(Lista filadelfijska №701. ISSN: 0036-0244). Іmpact factor – 0,386).

Volodymyr Diichuk, Mariia Vorobets, Igor Kobasa. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XII, Issue. 1. – P.34–37.

V.V. Diichuk. Sulfide-selective electrodes based on the sulfided monocrystals of CdSb, Journal of Education and Technical Sciences. – Vol. 1, Issue 1, November 2014, pages 5-7. ISSN 2300-7419. 

Igor Winkler. Strategic Missile Forces in Ukraine: Brief Survey of Past and Present Environmental Problems. // in: “Detection of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Agents for the Prevention of Terrorism”. Ed.: Joseph Banoub. – Springer Netherlands, 2014. – P. 285-291.
(DOI: 10.1007/978-94-017-9238-7_18).

Mariia Vorobets, Igor Kobasa, Aureliia Cheban Definition of phosphate content in cheeses  titrimetric method // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XII, Issue. 4. – P. 372 - 375

Igor Kobasa, Vasyl Biligolowka, Mariia Vorobets, Оксана Панімарчук // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XIІI, Issue. 4. – P. 341 - 348

Борук С., Винклер И., Трояновская Н. Получение и эксплуатационные характеристики топлива на основе вторичных энергоносителей. Noosfera, 2013. – Vol. 8. – P. 121-124.

Винклер И., Боднарюк Е., Борук С. Динамика концентрации толуола в открытой водной среде в присутствии толуольной фазы. Noosfera, 2013. – Vol. 8. – P. 125-128.

Кондрат М., Билоголовка В., Кобаса И. Оценка экологического состояния пруда с. Суховерхов Черновицкой области по результатам химического анализа воды, донных отложений и мяса рыбы. – Noosfera, 2013. – Vol. 8. – P. 101–104.

Igor Kobasa. Atom-absorption method of determination of Selenium content in some raw materials and food // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2013. – Vol. XII, Issue. 3. – P.233 – 239.

Nataliia B. Husiak, Igor M. Kobasa, Stefan S. Kurek. Nature inspired dyes for the sensitization of titanium dioxide photocatalys // Chemik 2013. Vol. 67, Issue. 12. – P.57–67.

Рейтингові вітчизняні видання

InfluenceofthedispersionmediumonthepropertiesofCdTemicro- andnanocrystalsinacolloidalsolution/ O.A. Kapush, S.I. Budzulyak (…) S.D. Boruk at al. // Functionalmaterials, 26, No1 (2019). – P. 1–8.

Вплив стабілізатору на властивості високодисперсних систем кадмій телуриду отриманих електроіскровим методом / К.С. Дремлюженко, О.Ф. Капуш, С.Д. Борук, Д.В. Корбутяк // Оптоэлектроника  и полупровод. техника. – 2018. – Вып. 53. – С.213 –219.

Thermodynamic and voltammetry investigation of processes on the Hg3In2Te6 electrodes / O. Sema, V. Diichuk, I.Kobasa.  // Biol. and Chem. Research. – 2017. – Vol.4, Issue 5. –P.121–129.

Кобаса И.М., Гусяк Н.Б., Курек С. Фотокаталитическое восстановление метиленового голубого формальдегидом в водной среде в присутствии диоксида титана, сенсибилизированного 4-[3-(2,6-дифенилпиран-4-илиден)-проп-1-ен-1-ил]-2,6-дифенилпираний тетрафторборатом // Теорет. и эксперим. химия. – 2013. – Т.49. – №5. – C. 290 – 294.
(Lista filadelfijska №143. ISSN: 0040-5760). Імпакт фактор за 2012 рік – 0,459.

А.В. Сачко, В.П. Закордонский, А.С. Волошиновский. Механизм молекулярной ассоциации в водных растворах полиметакриловой кислоты и додецилбензолсульфоната натрия по данным флуометрии // Журнал физической химии. – 2013. – Т.87. - №3. С.427 – 433.
(Lista filadelfijska №701. Іmpact factor – 0,386).

Українські академічні видання
Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин на десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+// Фізика і хімія твердого тіла. Т.15, №1 (2014) С.169-172

Фахові видання 

Кобаса І.М.,Кропельницька Ю.В. Вплив агрегації сквараїнових барвників на фотогенерацію носіїв заряду // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2018. – Вип. 805. –  Хімія. – Чернівці, 2018. – С.92–99.

Кобаса І.М.,Кондрачук І.В., Сема О.В. Сенсибілізація TiO2 несиметричним поліметиновим барвником у фотокаталітичному процесі відновлення метиленового блакитного // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2018. – Вип. 805. –  Хімія. – Чернівці, 2018. – С. 117–123.

Кобаса І.М.,Кондратьєва І.В., Гусяк Н.Б., Сема О.В. Фотокаталітична активність гетероструктур TiO2 з поліметиновим барвником з трьома супряженими хромофорами // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2018. – Вип. 805. –  Хімія. – Чернівці, 2018. – С.124 – 129.

Гетероструктури TiO2 та TiO2-CdTe з поліметиновими  барвниками  як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2018. – Вип. 805. –  Хімія. – Чернівці, 2018. – С.100–108.

Закордонський В. Агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах протилежно заряджених поліметакрилової кислоти та бензетоній хлориду / В. Закордонський, А. Сачко, М. Дума // Вісник Львів. ун–ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 496–506.

Кобаса І.М. Особливості електрохімічних і енергетичних характеристик поліметинових барвників-сенсибілізаторів / І.М. Кобаса, Н.Б. Гусяк, О.В. Сема // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2017. – Вип. 792. –  Хімія. – Чернівці, 2017. – С.51–57.

Кропельницька Ю.В. Сквараїнові барвники: синтез, будова, властивості, застосування / Ю.В. Кропельницька, І.М. Кобаса // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2017. – Вип. 792. –  Хімія. – Чернівці, 2017. – С.92–107.


Гусяк Н. Б. Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками різної будови: спектральні й електрохімічні характеристики та фотокаталітична активність в реакції окиснення калій йодиду // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 683 : Хімія. – С. 53–59.

Воробець М.М. Вплив компонентів розчину для фінішної хімічної обробки на величину електродного потенціалу Si-пластин // Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 683, Хімія. – Чернівці, 2014. С. 85–89.

С. Д. Борук, В. Р. Водянка, Я. Ю. Тевтуль, И. А. Винклер. Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 683: Хімія. – Чернівці, 2014. – С. 20-26.

Сема О.В., Волощук А.Г., Кобаса І.М. Вплив рН на іонний обмін в системі CdSb-Cu2+-H2O // Укр. хім. журн. – 2013. – Т.79. – №1-2. – С.40–44.

Бурденюк І.П., Кобаса І.М., Волощук А.Г., Петрюк А.Є., Пастушенко Є.П. Природний мінерал – базальтовий туф, перспективи застосування в харчовій промисловості, біології та медицині // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т.12. - №42(44). – С.35 – 41.

Воробець М.М. Корекція електродного потенціалу Si-пластин перед формуванням поруватого шару // Східно-Європейський журнал передових технологій ISSN 1729-3774.- Т.6. № 12 (66). – 2013.– С. 50-53.

Кобаса І.М., Кондратьєва І.В., Гусяк Н.Б. Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 640. – Хімія. – Чернівці, 2013. – С.52 – 56.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Одосій Л.І., Панімарчук О.І. Гетероструктури TiO2 і CdS з сенсибілізаторами-барвниками класу ціанінів: темнові й фотохімічні взаємодії // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 640. – Хімія. – Чернівці, 2013. – С.61 – 65.

Гусяк Н.Б., Кобаса І.М., Курек С. Вплив природи поліметинового барвника на фотокаталітичні властивості гетероструктур на основі діоксиду титану в реакції окиснення калій йодиду // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 658. – Хімія. – Чернівці, 2013. – С.52 – 58.

Кобаса І.М., Гусяк Н.Б., Одосій Л.І. Сенсибілізація перхлоратом 2 - [5-(1,3-дифеніл-1,3-дигідро-2(Н)-бензи-мідазол-2-іліден)пента-1,3-дієніл]-1,3 - дифеніл-3(Н)-бензмідазолію-1 діоксиду титана // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 658: Хімія. – Чернівці, 2013. – С.77–82.

Волощук А.Г., Кобаса І.М., Богданюк М.П., Петрова Г.П. Природні мінеральні сорбенти в харчових технологіях // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 658: Хімія. – Чернівці, 2013. – С.141–149.

Міщенчук В.В., Нечипорук В.В., Ткачук М.М., Дійчук В.В., Костюк Л.С. Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 658 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 102–107.

Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.

Воробець М.М. Дослідження стабільності електрофізичних параметрів Si-пластин перед формуванням поруватого шару // Східно-Європейський журнал передових технологій. ISSN 1729-3774.- Т.6. № 12 (60) – 2012.– С. 50-52.

Закордонський В., Сачко А., Солтис М., Сеньків Н., Голод Т. Міжмолекулярна взаємодія й агрегативна стійкість діоксину титану в змішаних розчинах поліметакрилової кислоти та додецилбензенсульфонату натрію // Вісник Львівського університету. – Серія хім. – 2012. – Вип.53. – С.276–284.

Воробець М.М., Воробець Г.І., Тевтуль Я.Ю. Термодинамічний аналіз фізико-хімічних процесів у системі Si – H2O // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. – Хімія. – Чернівці, 2012. – С.101 – 105.

Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Потенціометричне визначення вмісту нітратів у фруктово-овочевій продукції // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. – Хімія. – Чернівці, 2012. – С.112 – 115.

Сема О.В., Волощук А.Г., Кобаса І.М. Вплив рН на електродний потенціал CdSb у розчинах контактного виділення Аргентуму // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. – Хімія. – Чернівці, 2012. – С.82 – 86.

Дійчук В.В., Волощук А.Г. Діаграма Пурбе системи Hg3In2Te6 – H2O // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. – Хімія. – Чернівці, 2012. – С.38 – 42.

Сема О., Волощук А., Кобаса І. Електродний потенціал граней {100} CdSb у розчинах контактного виділення купруму // Вісник Львівського університету. – Серія хім. – 2012. – Вип.53. – С.315–320.

 

Монографії 

Кобаса І.М. Гетероструктури титан(ІV) оксиду з поліметиновим барвником як фотокаталізатори редокс-перетворень: монографія / І.М. Кобаса, Н.Б. Гусяк  (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 192 с.

Кобаса І.М. Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових матеріалів і фото каталітичні процеси за їх участю : монографія / І.М. Кобаса,І.В. Кондратьєва (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 280 с.

Воробець М.М., Воробець Г.І. Поруватий кремній і кадмій телурид: особливості формування, властивості, застосування. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.– 189 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)

 

Матеріали конференцій
Закордонні 

KobasaI.M., KropelnytskaYu.V., KondrachukI.V., VorobetsM.M., VorobetsG.I. Photocatalytic reduction of methylene blue by the titanium dioxide sensitized with the symmetrical cationic polymethine dyes. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. SimpoziumM. - M.2.4.

Kobasa I.M., Rotar D.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. THE INFLUENCE OF NANODISPERSE DIOXIDE TITANIUM AND BASALT TUFF ON BIOFILM FORMING BY MICROORGANISMS STRAIN REFERENCE.  E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.P1.3.

Matiiuk S.P., Grubinko V.V., Kobasa I.M., Vorobets G.I. Adsorption and antimicrobial properties of some materials based on the natural aluminosilicates.   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.P2.2.

Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part I).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.YSF.22.

Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part IІ experiment).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.PYSF.13.

Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic oxidation of iodine ions by titanium dioxide, sensitized by zwitterionic dye. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium H. - H.5.8.

KobasaI.M., SemaO.V., VorobetsM.M., VorobetsG.I. Heterostructures of titanium dioxide with polymethine dye as photocatalyst of oxidation reaction of iodideions.  E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium M. - M.PІІ.8.

Kobasa I.M., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Advanced investigation of the fundamental properties and bioactive functionality of nanostructured titanium dioxide. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.ІV.19.

Generalized Model of the Formation and Properties of Nanostructured Porous Silicon / H.I. Vorobets, M.M. Vorobets. E-MRS Fall Meeting 2014 Symposium B: Organized nanostructures and nanoobjects: fabrication, characterization and applications. Warsaw, Poland, 15-19 September, 2014 P. 148

I. Kobasa. Zastosowanie granulatu z tufu bazaltowego jako sorbentu dla oczysczania sciekow komunalnych. VІІ Miedzynarodowa Konferencja TIWS. – 2013. – Kielce 19-21 wrzesien 2013. (Inv. sp.).

I.M. Rarenko, S.G. Dremlyuzhenko, Z.I. Zakharuk, A.I. Rarenko, V.M. Sklyarchuk, V.Z. Tsaly, V.V. Diychuk, P.M. Fochuk. Growing of new radiation-resistant Hg3In2Te6 semiconductor crystals and development of based on them photodiodes / Symposium: F. E-MRS 2013 FALL MEETING. September 16-20 Warsaw University of Technology. – P. F31.

Міжнародні українські 

Kobasa I.M., Sema O.V., Kropelnytska Yu.VPhotochemical interactions between the polymethine dye consisting of three conjugated chromophores and TiO2. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 85.

Kobasa I.M., Kondratchuk I.V., Sema O.V., Panimarchuk О.І. Photocatalytic properties of the heterostructures based on TiO2and TiO2-CdTe with a polymethine dye. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 114.

Kobasa I.M., Kondratchuk І.V., Panasevych А.O. Solarcellsbasedonperovskite, titaniumdioxideandadye-sensitizer. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 113.

А. Сачко, В. Закордонський, Х. Корбутяк. Вплив добавок електролітів на солюбілізацію пірену в розчинах бензетоній хлориду та системах бензетоній хлорид-поліетиленоксид. Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019", Львів, 3-5 червня 2019 р., Ф2.

Анастасія Сачко, Володимир Дійчук. Визначення вмісту заліза в білих винах фотометричним та атомно-абсорбційним методами // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 13 с.

Юлія Шиманська, Анастасія Сачко, Віктор Федорів. Виготовлення карбонізованих напоїв з ягідним наповнювачем на основі пастеризованої молочної сироватки // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 168 с.

І.В. Побережна, В.В. Дійчук. Поведінка монокристалів CdSb у надосновних сульфурвмісних середовищах / Матеріали XV Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 21-23 травня 2014 року, Київ, 2014. – С. 87.

Н.Р. Грабовецька, В.В. Дійчук. Іон-селективні електроди на основі гідроксилапатиту / Матеріали XV Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 21-23 травня 2014 року, Київ, 2014. – С. 105.

Husyak N.B., Kobasa I.M. Heterostructures of TiO2 with Various Polimethine Dyes // Мatеrials XІV international conf. Physics and technology of thin films and nanosystems. May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – Р. 258.

Odosiy L.I., Kobasa I.M. Photocatalytic activity of the TiO2-based heterostructures with polymethine dyes // Мatеrials XІV international conf. Physics and technology of thin films and nanosystems. May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – Р. 275.

Sema O,V., Woloschuk A.G., Kobasa I.M. An Influence of pH on the Contact Deposition of Copper on the CdSb Surface // Мatеrials XІV international conf. Physics and technology of thin films and nanosystems. May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – Р. 148.

Diychuk V.V. Voltammetry investigation of the interphase CdSb – electrolyte / Матеріали ХІV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур, 20 – 25 травня 2013р., Івано-Франківськ. –С. 538.

Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки поверхні Si-пластин на адсорбцію/десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+// Матеріали ХІV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур, 20 –25 травня 2013р., Івано-Франківськ. – С.586.

Nataliya Husyak, Igor Kobasa. Spectral and Electrochemical Properties of Some Polymethine Dyes // VII International Scietific conf. in chemistry Kyiv-Toulouse. – 2-7 June 2013. – Р.98.

Lyubomyra Odosiy, Igor Kobasa. Heterostructures based on TiO2 and polymethine dye as new redox catalysts // VII International Scietific conf. in chemistry Kyiv-Toulouse. – 2-7 June 2013. – Р.105.

I. Kobasa, N. Hysyak and L. Odosiy. The heterostructures based on TiO2 and a polymethine dye as new materials with extended light sensitivity range // XІІ International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. – Lviv, Ukraine. – 22-26 september, 2013. – P. Р-106.

Воробець М.М., Майданик А.С., Кобаса І.М. Контроль якості продуктів харчування вітчизняного виробництва // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – С. 52 – 53.

Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Воробець М.М. Методика кількісного визначення вмісту Селену в харчових продуктах // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – С. 57 – 59.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Вміст нітрат-іонів у рослинній продукції м. Чернівці та Чернівецької області // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – С. 61 – 62.

Vorobets G.I., Vorobets M.M. The use of computer simulations to identify the fine structure of the reflection spectra of porous silicon / 14-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. SPO’2013: Scientific works. – October 24–26. – Kyiv, 2013. – P.91.

Воробець М.М. Корекція електродного потенціалу Si-пластин перед формуванням поруватого шару / Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції, 24–26 жовтня 2013 р., Чернівці. – С.174.

Всеукраїнські конференції
Я. Ю. Тевтуль, І. А. Вінклер. Екологічні аспекти експлуатації і утилізації побутових хімічних джерел електричного струму // Екологічні проблеми традиційних і альтернативних видів енергії. Горбуновські читання. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014. – С. 125-126

Наталія Гусяк, Ігор Кобаса. Фотокаталітичне окиснення калій йодиду в присутності TiO2, сенсибілізованого поліметиновим барвником // 14-та наукова конференція „Львівські хімічні читання” – 2013. – 26.05-29.05.2013 р. – Збірник наукових праць. – С. Ф30.

Любомира Одосій, Ігор Кобаса. Сенсибілізація діоксиду титану поліметиновими барвниками в фотокаталітичному процесі знебарвлення метиленового блакитного // 14-та наукова конференція „Львівські хімічні читання” – 2013. – 26.05-29.05.2013 р. – Збірник наукових праць. – С. Ф31.

Наталя Бродик, Анастасія Сачко, Віктор Закордонський. Аномалія електричної провідності змішаних розчинів протилежно заряджених йонних поверхнево-активних речовин // 14-та наукова конференція „Львівські хімічні читання” – 2013. – 26.05-29.05.2013 р. – Збірник наукових праць. – С. Ф16.

Гусяк Н., Кобаса І. Фотокаталітична активніс