Наукова школа

«Вивчення і збереження біорізноманіття Буковини»

Коротка історична довідка
 Заснування школи пов’язано з іменами австрійських ботаніків Франца Гербіха та Жозефа-Арміна Кнаппа, які в середині 19 століття започаткували флористичні дослідження на території Буковини, що завершились публікацією фундаментальних флористичних зведень – «Flora der Bukovina» (Herbich, 1859) та «Die bischer bekannten Pflanzen Galiciens und der Bucovina» (Knapp, 1872). Тут описано низку нових для науки видів рослин, ці публікації не втратили актуальності і донині, постійно цитуються та слугують основою для моніторингу флори регіону.

читати далі >>>

Основні наукові напрямки

Вивчення біорізноманіття на популяційному, видовому та екосистемному рівнях:
- популяційна біологія (раритетні та адвентивні види);
- регіональна та порівняльна флористика і фауністика (Українські Карпати та прилеглі території);
- фітосозологія;
- фітосоціологія;
- оселищна (біотопічна) концепція збереження біорізноманіття;
- розробка і впровадження методів моніторингу, вивчення та збереження біорізноманіття in situ та ex situ.

Визначні здобутки

 За результатами тривалих багаторічних досліджень кількох поколінь ботаніків:
- сформовано Гербарій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який володіє унікальними науковими та історичними колекціями регіонального і загальнодержавного значення, поєднуючи функції фундаментальних та прикладних наукових досліджень з безпосереднім збереженням колекцій. Колекції Гербарію містять інформацію про таксономічний склад, історію розвитку, трансформацію флор, фіторесурси, географічне поширення, еколого-ценотичну приуроченість видів, які ростуть на Буковині, в регіоні Українських Карпат та на території прилеглих областей. Гербарій має не тільки наукове значення, а й велику культурну цінність, оскільки створення, дбайливе зберігання та активне використання великих гербарних колекцій є свідоцтвом високого рівня науки і культури регіону. Гербарій ЧНУ зараз є одним з найбільших в Україні і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1241 внесений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання;

читати далі >>>

Захищено 10 кандидатський дисертацій, 2 докторські дисертації, підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію.


Представники школи у складі авторського колективу брали участь у підготовці таких загальнодержавних видань:

 • Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007-2008. – Т. 1: А–Е. – 432 с.; Т. 2: Є–Н. – 416 с.; Т. 3: О–Я. – 472 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. - К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
 • Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с.
 • Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки / за ред. Т.М. Черевченко, С.С. Волкова. – К.: ТОВ «РСК МАКСИМУС», 2010. – 293 с.
 • Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ. – Ужгород: Карпати, 2011. – 336 с.
 • Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. / Колектив авторів під ред.. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
 • Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 580 с.
 • Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko, V.P. Kolomiychuk, I.I. Chorney, R.Ya. Kish, A.I. Tokariuk, V.V. Budzhak, et ol. – Kyiv: Alterpress, 2017. – 375 p.
 • Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. - К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.
 • Продромус рослинності України: Дубина Д.В.. Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М, Вино-куров Д.С., Гапон С.В., Гопон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В.. Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – 784 с.

Опубліковано монографії:

Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / [Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., та ін.]; відпов. ред. В.П. Коржик – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.

читати далі >>>

Публікації у рейтингових закордонних журналах, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science:

 • Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V. & Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Annali di Botanica. Coenology and plant ecology – 2012. – № 2. – P. 67-78;
 • Alla I. Tokaryuk, Illya I. Chorney, Ksenia V. Korzhan, Vasyl V. Budzhak, Mykola V. Velychko,Vira V. Protopopova, & Myroslav V. Shevera. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) / Proceedings X. International Symposium Anthropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation (September 4th – 7th 2012, Danišovce, Slovakia) // Thaiszia Journal of Botany – 2012. – vol. 22, № 2. – P. 243-254;
 • Roleček J., Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach // Preslia. – 2014. – 86: 1–XX. – P. 13-34;
 • Budzhak V.V., Chorney I.I., Tokariuk A.I. & Kuzemko A.A. Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. // Hacquetia – 15/2. – 2016. – P. 63-77.
 • Jakub Těšitel & Michaela Vratislavska & Pavel Novak & Illya I. Chorney & Jan Roleček Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence // Folia Geobotanica. – 55/1. – 2018. – P. 22-37.

Участь у реалізації міжнародних проектів:

 • ПРОЕКТ TACIS «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЕКОМЕРЕЖА КАРПАТ» (1999-2001 Р.Р.);
 • ПРОЕКТ TACIS «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ НА ВЕРХОВИНІ» (2002-2003 РР.);

читати далі >>>

Виконання держбюджетних тем:

- Дослідження раритетних видів верхів’я р. Білий Черемош та моделювання адаптаційних здатностей раритетних і господарсько-цінних видів флори (1996-2000 р.р.);
- Дослідження біорізноманіття природних екосистем Буковини як основа формування регіональної екомережі (2001- 2003 рр.);
- Розробка наукових основ формування трансзональних екомереж, як структурно-функціональної основи сталого розвитку та елемента національної екомережі (2004-2006 р.р.).
- Розробка і впровадження методики ідентифікації ключових ботанічних територій в регіоні Українських Карпат (на прикладі Буковини) (2007-2008 р.р.).
- Біотопічна диференціація карбонатних утворень Буковини, їх созологічне значення, завдання охорони й оптимізації використання (2009-2010 р.р.).
- Розробка методології функціонування Центру штучного розведення рідкісних і зникаючих видів рослин (2011-2012 р.р.).
- Організація моніторингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій (2013-2014 р.р.).
- Оцінка сучасного стану та динамічних тенденцій лучних екосистем гірської, передгірної та лісостепової зон України (на прикладі Буковини) (2015-2016 р.р.).

Виконання госпдоговірних тем:

- Підготовка матеріалів до проекту створення Черемошського національного природного парку (І етап) (2006 р., Мінприроди)
- Інвазійний потенціал видів адвентивних рослин та інвазіабельність рослинних угруповань Буковинського Передкарпаття (2007-2009 р., ДФФД).
- Созологічна характеристика біорізноманіття територій, перспективних для створення транскордонних україно-румунських резерватів (2007 р. ДФФД).
- Підготовка матеріалів до проекту створення Черемошського національного природного парку (ІІ етап) (2007-2009 р.р., Мінприроди).
- Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку «Верховинський» (ІІ етап) (2007-2009 р.р., Мінприроди).
- Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обгрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин (2008 р., Мінприроди).
- Проведення оцінки стану популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України в межах лучних екосистем з метою подальшого їх заповідання (2009 р., Мінприроди).
- Організація моніторингу за станом фіторізноманіття лучних екосистем в межах заповідних об’єктів Передкарпаття і Карпат (2010 р., Мінприроди).
- Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареалогічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі (другий етап) (2012 р., Мінприроди).
- Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареалогічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі (третій етап) (2013 р., Мінприроди).
- Оцінка сучасних тенденцій динаміки фіторізноманіття Карпат та прилеглих територій у зв’язку зі змінами клімату (2015-2016р., ДФФД).
- Оцінка впливу кліматогенних змін на структуру та динаміку екосистем Прут-Дністерського межиріччя (2017-2018 р.р., ДФФД).
- Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареалогічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі (четвертий етап) (2018 р., Мінприроди).


Впровадження результатів досліджень наукової школи:

- результати досліджень лягли в основу наукових обґрунтувань, матеріалів для створення та проектів організації території національних природних парків «Вижницький» (1994), «Черемоський» (2009), «Верховинський» (2010) і «Хотинський» (2010). В результаті функціонування зазначених національних природних парків у регіоні створено понад 300 нових робочих місць;
- розроблено схему регіональної екомережі Чернівецької області;
- створено еколого-просвітницький центр збереження біорізноманіття;
- щорічно (з 2014 року) проводяться всеукраїнські конференції з міжнародною участю «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень»

Лідер наукової школи Чорней І.І. є:
- членом наукової ради з проблем ботаніки та мікології при відділенні загальної біології НАН України;
- членом 2-х спеціалізованих вченої рад із захисту докторських дисертацій Д 26.211.01. Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Д 76.051.05. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
- експертом секції «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради МОН;
- експертом Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів;
- членом Національної комісії з питань Червоної книги України при НАН України (постанова Президії НАН України від 26.06.2013 № 97).
- членом редколегій:
• «Українського ботанічного журналу» (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Index Сopernicus)
• наукового журналу «Modern Phytomorphology / Сучасна фітоморфологія» (Index Сopernicus)
• наукового журналу «Біологічні системи» (Index Сopernicus).  
- членом науково-технічних рад національних природних парків «Вижницький», «Черемоський», «Верховинський», «Дністровський каньйон», «Хотинський», координаційної ради з питань формування національної екомережі у Чернівецькій області.
Згідно наказу МОНмолодьспорту України за № 535 від 07.06.2011 «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ» є керівником наукової школи «Охорона навколишнього середовища».