Критерії оцінювання захистів кваліфікаційних робіт

Тривалість доповіді до 7 хвилин.

Робота та доповідь оцінюєтья за такими критеріями.

За наявності публікацій вони оцінюються додатковими балами 3 бали тези доповіді, 5 балів стаття, але  сумарно не більше 5 балів.
Оцінка роботи

кафед-рою

Наукова новизна, оригінальність, обгрунтованість висновків

Оформ-лення роботи, відповід-ність до вимог

Об’єм та якість зібраного матеріа-лу, склад-ність методів

Доповідь: вільне володіння матеріа-лом, дотриман-

ня регла-менту, грамот-ність, етикет, культура


Чіткість та повно-та відпо-відей на

запитання

(знання літерату- ри, розу-міння методик)

Якість презен-тації
Загальна сума балів

30

5

5

10

20

25

5