ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЕКЗАМЕНУ

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 102 Хімія та 014.6 Середня освіта. Хімія

 

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється  в онлайн-режимі з використанням платформи дистанційного навчання Moodle із забезпеченням надійної ідентифікації здобувачів вищої освіти.

Проходження іспиту здобувачем здійснюється за допомогою  цифрового пристрою, під‘єднаного  до мережі Інтернет (комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона), обладнаного відеокамерою та мікрофоном.

Іспит розпочинається згідно графіку, оприлюдненого на сайті Інституту.

На початок іспиту здобувачі зі своїх корпоративних акаунтів  в домені chnu.edu.ua під‘єднуються до відеоконференції Google Meet, де здійснюється їх аутентифікація.

Надалі здобувачі здійснюють самореєстрацію на відповідному курсі в Moodle (випускний кваліфікаційний іспит з біології).

 Державний  екзамен проводиться в тестовій формі. З банку тестових завдань трьох рівнів складності (близько 1000 тестів з фахових дисциплін) випадковим чином обирається 47 тестових завдань . До кожного тестового завдання пропонується 4 варіанти відповідей, з яких лише один правильний. Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 2 бали, за винятком 2 у яких оцінка становить 5 балів. 

На проходження тесту здобувачу надається 60 хвилин часу.

При проведенні іспиту здійснюватиметься його відеозапис.

У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили здобувач вищої освіти повинен негайно повідомити секретаря ЕК про ці обставини за допомогою каналу зв'язку (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об'єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначається екзаменаційною комісією в індивідуальному порядку.

Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань складає 100. Загальна оцінка як результат складання екзамену загалом становить 100 балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у національну шкалу оцінювання.

 

За шкалою ECTS

За національною системою

За системою навчального закладу

A

5 (відмінно)

90-100

B

4 (добре)

80-89

C

4 (добре)

70-79

D

3 (задовільно)

60-69

E

3 (задовільно)

50-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю перескласти

35-49

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

0-34
ПРОГРАМА