Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційних робіт

Загальний обсяг кваліфікаційної роботи студента 4-го курсу (без додатків) має складати 30-35 стор., 6-го курсу (магістри) – 40-60 стор. У розділ «Матеріали і методи дослідження» необхідно включити підрозділи «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» та «Статистична обробка даних». 

Титульний аркуш роботи має бути оформлений за формою, яка відповідає актуальним вимогам МОН України. 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ

Список використаної літератури рекомендовано оформляти за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» або в стилі дозволеному використовувати в дисертаційних роботах. 

Обсяг огляду літератури у кваліфікацінйх роботах студентів 4-го та 6-го курсів не повинен перевищувати 30% від загального об’єму роботи. 

Під час написання роботи студент 4-го курсу має використати 20-25, 6-го (магістри) – 30-35 літературних джерел, із яких мінімум 20% джерел іноземною мовою. Приблизно половина джерел має бути видана за останні 15 років. 

Для  кваліфікацінйої роботи студента 4-го курсу достатньо 2-4 висновки, 6-го – 4-5. Загальний обсяг висновків не має перевищувати 1 стор. Тривалість доповіді для студентів 4-го курсу становить 5-6 хв, 6-го курсу – 6‑7 хв.