Новини

Відбувся захист Василини Копач

Опубліковано: Адміністратор ХіЕХП, 11.01.2023

10 січня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.852.42 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно відбувся захист кандидатської дисертації Копач Василини Вікторівни на тему «Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості стопів потрійної системи CdTe-ZnTe-MnTe» за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла. 


Офіційними опонентами виступили Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії напівпровідникових матеріалів Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України та Бондар Анатолій Адольфович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Наукове значення дисертаційної роботи полягає у дослідженні кінетичних закономірностей процесів топлення та кристалізації твердих розчинів системи, впливу кінетики нагрівання на параметри процесу топлення та кінетики охолодження і термічної біографії системи на параметри процесу кристалізації твердих розчинів системи CdTe−ZnTe−MnTe зі сторони CdTe; визначенні впливу концентрації Mn та Zn на кристалічну структуру вирощених кристалів твердих розчинів системи CdTe−ZnTe−MnTe та деяких електричних характеристик кристалів вказаних твердих розчинів, а також дослідженні оптичних властивостей кристалів вказаних твердих розчинів. 

Одержані дані про області поверхні ліквідусу та солідусу в потрійній системі CdTe−ZnTe−MnTe зі сторони CdTe можуть бути використані для поліпшення структурної досконалості вирощуваних кристалів аналогічного складу. На основі отриманих результатів залежності величин параметрів ґратки та ширини забороненої зони злитків Cd1-x-yMnxZnyTe від концентрації Mn та Zn можна прогнозувати та контролювати параметри вирощених матеріалів, змінюючи концентраційний склад вихідних речовин та температурні режими передростової термообробки.