Про кафедру

     Кафедра cтворена в 2012 році після реорганізації кафедр фізичної хімії та екології хімічних виробництв, органічної і фармацевтичної хімії. Зараз на кафедрі працює 1 професор, 5 доцентів та 1 асистент, 5 співробітників навчально-допоміжного штату, а також 2 аспіранти та 1 здобувач. Діє стаціонарна аспірантура за спеціальностями 02.00.03-органічна хімія та 02.00.04-фізична хімія.

    Кафедра фізичної хімії була створена на хімічному факультеті в 1944 р. Першим завідувачем кафедри був доц. П.К. Мігаль. У період 1954-1971 роки кафедру фізичної хімії очолював відомий вчений, вмілий організатор роботи у вищому навчальному закладі, д.х.н., проф. А.В. Памфілов. За цей час кафедра фізичної хімії стала однією із кращих в Чернівецькому університеті за рівнем наукових досліджень, підготовки науково-педагогічних працівників. Під керівництвом Аркадія Володимировича розпочато наукові дослідження в галузі кінетики електродних процесів, термодинаміки незворотних процесів, каталізу за участі напівпровідникових сполук. Науковий доробок проф. А.В. Памфілова відображений в 247 друкованих працях, а свої знання він передав учням – 8–ми докторам наук та 61 кандидату наук. Визнанням заслуг Аркадія Володимировича стало проведення під його керівництвом в Чернівецькому університеті Республіканського симпозіуму з електрохімії (1965 р.) та Першої Всесоюзної літньої школи з проблем електрохімії (1967 р.). Кафедра фізичної хімії була справжньою кузнею науково–педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів, науково–дослідних інститутів. У період з 1955 по 1970 роки кафедра фізичної хімії стає провідною у Чернівецькому університеті.

     У 1971 р. О.І. Лопушанську обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри фізичної хімії. Один із головних, пріоритетних напрямків наукових пошуків на кафедрі фізичної хімії з 60-х років минулого сторіччя – термодинаміка незворотних процесів. Про визнання доробку викладачів і наукових співробітників кафедри фізичної хімії свідчить проведення в Чернівецькому університеті в 1972 р. Першої, а в 1984 р. Другої Всесоюзної конференції „Термодинаміка незворотних процесів і її використання”, ІІІ Української республіканської конференції з електрохімії (1980 р.) та інші. Це в значній мірі спонукало, а в подальшому сприяло відкриттю завдяки зусиллям співробітників у Чернівецькому університеті єдиної в СРСР Проблемної лабораторії термодинаміки незворотних процесів, яка стала провідним центром цього напрямку розвитку фізичної хімії. Проф. О.І. Лопушанська ввійшла до складу редколегії міжнародного журналу Journal of Non–Equilibrium Thermodynamics, була членом Наукової ради з хімічної термодинаміки і термохімії АН СРСР, відповідальним редактором збірок наукових праць „Термодинамика необратимых процессов» (М.:Наука, 1987 г.). 

      У 1987 р. завідувачем кафедри став доц. В.В. Нечипорук, який у 1989 р. захистив докторську дисертацію.   Визнанням здобутків електрохіміків Буковини у цей час стало проведення у Чернівцях у 1988 р. VІІ Всесоюзної конференції з електрохімії. З 1990 р. проф. В.В. Нечипорук був членом бюро Наукової ради АН СРСР з хімічної термодинаміки і термохімії, головою секції термодинаміки нерівноважних процесів і біологічних систем.  Основним напрямком наукових досліджень в цей період було вивчення поведінки фізико-хімічних систем в станах, далеких від рівноваги В.В. Нечипорук багато уваги надавав підготовці науково-педагогічних кадрів; за його керівництва захистили кандидатські дисертації М.В. Курганецький, І.Л. Ельгурт, І.А. Вінклер, С.Д. Борук, Т.М. Олійник, Д.П. Баб’юк, М.М. Тураш, Б.В. Скіп, Й.Й. Наконечний, І.В.Берладин, М.М.Ткачук. 

       З 1999 по 2012 роки кафедру фізичної і органічної хімії очолив проф. Я.Ю. Тевтуль. В цей період відкрито нову спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища”. До цього часу фізико-хіміки вже набули значний досвід дослідження й розв’язування екологічних проблем Буковини. 

 

      Кафедра органічної хімії була заснована у 1944 р. Становлення кафедри відбувалось у важкий період післявоєнної розрухи. У наступних роках кафедрою органічної хімії завідували ряд добре знаних в колишньому СРСР учених, які зробили вагомий внесок у розвиток органічної хімії та підготовки висококваліфікованих кадрів на Буковині. З лютого 1945 р. по вересень 1973 р. кафедрою завідував Григорій Тимофійович Пилюгін, лауреат Державної премії СРСР. У наступні три роки кафедру очолював професор Андрій Володимирович Домбровський. З 1976 по 1990 рр. кафедрою керував проф. Шевчук Мирон Іванович. До вересня 1991 р. обов’язки завідуючого кафедрою виконував Чернюк Ігор Никанорович. У вересні 1993 р. кафедри органічної та аналітичної хімії були об’єднані в одну.  У вересні 1997 році відбулось об’єднання кафедр уже в новому варіанті – кафедра фізичної та органічної хімії. У вересні 2002 р. кафедра органічної хімії знову була виділена в окрему кафедру з назвою: кафедра органічної та фармацевтичної хімії. Завідуючим кафедри був призначений доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович.

       У різні часи на кафедрі розвивалось декілька наукових напрямків. З 1945 р. у Чернівецькому університеті працював Григорій Тимофійович Пилюгін, лауреат Державної премії СРСР (1937 р.), один з авторів правила гіпсохромного зсуву, який виявляють несиметричні ціанінові барвники. Саме дослідження у хімії барвників стали підґрунтям для плідного розвитку одного з наукових напрямів кафедри органічної хімії – синтез та реакційна здатність хінолінових сполук. Окрім того, саме під керівництвом проф. Пилюгіна Г.Т. на кафедрі органічної хімії розпочались перші дослідження синтезованих органічних речовин на предмет їх біологічної здатності, які продовжуються і нині.

        Інший науковий напрям кафедри органічної хімії сформувався під керівництвом талановитого науковця, прекрасного педагога й організатора, проф. Андрія Володимировича Домбровського. Цей науковий напрям був пов’язаний із синтезом та дослідженнями ненасичених сполук, а також хі­мією фосфорорганічних сполук. Поруч з Пилюгіним Т.Г. та Домбровським А.В. з 1956 по 1964 рр. на кафедрі органічної хімії Чернівецького університету працював професор Володимир Павлович Кравець, який свого часу був призначений головою комісії з прийому технологічної лінії одержання бутадієнового каучуку за методом С.В.Лєбєдєва. Основним напрямком досліджень проф. Кравця В.П. на кафедрі органічної хімії Чернівецького університету була хімія пентаеритриту.

        У вересні 1976 р. проф. Мироном Івановичем Шевчуком, який очолив кафедру органічної хімії, було об’єднано наукові дослідження, які виконувались на той час на кафедрі, в один напрямок – розробка методів синтезу і дослідження нових фосфор- та нітрогеновмісних сполук, що проявляють біологічну активність. З цієї тематики було синтезовано і досліджено понад 300 нових органічних регуляторів росту рослин. З 1977 року до складу кафедри органічної хімії входила наукова лабораторія нафтохімічного синтезу, очолювана ректором університету професором К.О.Червінським. Спочатку наукова робота під керівництвом проф. Червінського К.О. зосереджувалась на вивченні гомогенного каталізу реакцій рідиннофазного окиснення вуглеводнів молекулярним киснем. Упродовж 80-90-х років наукові інтереси лабораторії нафтохімічного синтезу змінювались. Почались пошуки впливу природи середовища на реакції гідропероксидів. Нині ця тема стала однією з провідних на кафедрі. При цьому сформувався оригінальний науковий напрямок: реакції пероксидів у надосновних середовищах.