T2-V2-2010

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Г.П. КОПИЛЬЧУК, О.М. ВОЛОЩУК, М.М. МАРЧЕНКО СУКЦИНА- ТДЕГІДРОГЕНАЗНА АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ПОПЕРЕДНЬО ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ-ПУХЛИНОНОСІЇВ ЗА ДІЇ ЛІПОСОМНОЇ ФОРМИ БКУ  3
С.В.СТЕПАНЮК, В.Г.НАЙДЬОНОВ, М. И.ВУДМАСКА, В.Г.ПИЛИПЕНКО, В.В.ГЕРМАН, Н.Я.СПИВАК РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ГРИППА А (H5N1)С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА МУЛЬТИПЛЕКСНОГО REAL-TIME RT-PCR  6
Ю.М. ДАВИДЮК, Т.М. СТОЛЯР, Р.А. ВОЛКОВ МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСКРИБОВАНОГО СПЕЙСЕРА 35S РДНК SOLANUM VILLOSUM MILL. 12
І.М. ДОЛІБА, Н.О. ДІДЕНКО, І.І. ПАНЧУК УЧАСТЬ КАТАЛАЗИ ТА АСКОРБАТ ПЕРОКСИДАЗИ ТЮТЮНУ У СТРЕСОВІЙ ВІДПОВІДІ НА ДІЮ ІОНІВ КАДМІЮ 16
ЕКОЛОГІЯ
О.Я.БУЖДИГАН, О.В.ВАРХОЛ АГРОЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ПЕРЕДГІРСЬКОГО ТА ГІРСЬКОГО РЕГІОНІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 22
М.М.ВАКЕРИЧ, В.І.НІКОЛАЙЧУК ФІТОАКТИВНІСТЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЇХ СПОЛУК ТА МЕХАНІЗМИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ДАНОГО АБІОТИЧНОГО ФАКТОРА 26
Ю. Л. КУЛЬБАЧКО, О. А. ДИДУР, А. Е. ПАХОМОВ АККУМУЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПОДСТИЛКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЙМЕННЫХ ЛЕСОВ РЕКИ САМАРЫ ДНЕПРОВСКОЙ 31
В. С. ТЕПЛЮК ВПЛИВ ХИЖАКІВ ТА РИБ НА ДИНАМІКУ ПОПУЛЯЦІЙ ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ МОШОК 37
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Б.Г. ПРОЦЬ, А. ДРЕШЕР РОЛЬ ЧИННИКІВ ПРИ ПОШИРЕННІ ІНВАЗІЙНОГО ВИДУ РОСЛИН IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE НА ЗАКАРПАТТІ 42
М.В. ВЕЛИЧКО АПОМІКТИЧНІ ВИДИ У ФЛОРІ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 47
С.В. ГУЦМАН, В.О. ВОЛОДИМИРЕЦЬ ЕКОЛОГІЧНИЙ І БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗИ ФЛОРИ МІСТ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 52
С.М. ЗИМАН, Н.Г. ДРЕМЛЮГА, О.В. БУЛАХ АНАЛІЗ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ З УЧАСТЮ ВИДІВ CAMPANULA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 56
М.А. КАЗЕМІРСЬКА, І.І.ЧОРНЕЙ ВІКОВА ТА ПРОСТОРОВА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ FRITILLARIA MONTANA HOPPE У ПРУТ- ДНІСТРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ 62
О.А. КРЕЦУЛ, В.М. ДЖУРАН АНАЛІЗ ФЛОРИ УРОЧИЩА "ДІБРОВА", ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ НПП "БІЛООЗЕРСЬКИЙ" 67
А. А. КУЗЕМКО, Ю. А. ВАШЕНЯК ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕФУГІУМ БОРЕАЛЬНОЇ ФЛОРИ: СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТА ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ 73
А.І.ТОКАРЮК HELLEBORUS PURPURASCENS WALDST.& KIT. (RANUNCULACEAE) У ФЛОРІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 78
М.М. ФЕДОРОНЧУК ТАКСОНОМІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ОЗНАК ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ РОДИНИ CARYOPHYLLACEAE 83
Л. В.КРУЛЬКО , Ф. Ф.КУРТЯК БАТРАХОФАУНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СИНЕВИР" 87
В.К. РАКОЧИЙ ОНТОГЕНЕТИЧНІ ВІДМІННОСТІ КЛІТИННОГО СКЛАДУ ГЕМОЛІМФИ МОЛЮСКІВ РОДИНИ HELICIDAE 96
ГРУНТОЗНАВСТВО
Ю.Л.ЦАПКО ВЗАЄМОДІЯ АЛЮМІНІЮ ІЗ ГУМУСОВИМИ КИСЛОТАМИ І КАЛЬЦІЄМ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІНУ рН ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ 102
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
БОРИС-ВСЕВОЛОД КОСТЯНТИНОВИЧ ТЕРМЕНА (24.03.1932 – 17.02.2010) 106
РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МАРТИНЕНКО О.І. «МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ: ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ» ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ ПРОФЕСОРА ГОВОРУНА Д.М. 107