T5-V1-2013

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Г.П. КОПИЛЬЧУК, І.М. БУЧКОВСЬКА, А.В. КИБИЧ АРГІНАЗНА АКТИВНІСТЬ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРОТЕЇНОМ 3
О.Ф. РИЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ СУМІШІ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПІГМЕНТОСИНТЕЗУЮЧУ ЗДАТНІСТЬSERRATIA MARCESCENS MP-141 8
О.В. ДРУЗЕНКО, В.В.ЗАМОРОВ, В.Н. ТОЦКИЙ, В.А. КУЧЕРОВ, Д.Б. РАДИОНОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ БЫЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) ИЗ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА 12
Л.В. ХУДА, М.М. МАРЧЕНКО, О.І. ХУДИЙ ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕРИТРОЦИТАХ КОРОПА ЗА УМОВ НІТРИТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 16
ЕКОЛОГІЯ
О.Ю. ПАРЕНЮК, В.В. ІЛЛЄНКО, І.В. ЧИЖЕВСЬКИЙ, А.І. МЕЛЬНИК, С.Є. ЛЕВЧУК, І.М. ГУДКОВ ДИНАМІКА СКЛАДУ ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП ГРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ЗОНІ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ’ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ НАВКОЛО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС 21
С.С. КОСТИШИН, С.С.РУДЕНКО, С.Б. ГРИЦЮК ХІРАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДІАГНОСТИКИ РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ 36
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Н.Г. ДРЕМЛЮГА, С.М. ЗИМАН БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ CAMPANULA L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ 31
О. О. КАГАЛО, В.А. КОЛОДІЙ ОСОБЛИВОСТІ Й ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСЕЛИЩНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ (НА ПРИКЛАДІ SCHIVERECKIA PODOLICA (BESS.) ANDRZ. EX DC.) 39
О.М. КОЗАК, Я.П. ДІДУХ СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ 43
В.В. БУДЖАК, Г.Б. ДАЧКОВСЬКА ФЛОРА ОСТРІВНИХ ЛІСІВ ДОЛИНЯНО-БАЛКОВЕЦЬКОГО ЯРУЖНО-БАЛКОВОГО ЛІСОСТЕПОВОГО РАЙОНУ 52
Т.С. ДВІРНА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДВЕНТИВНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ 58
С.Г. ЛІТВІНЕНКО БРІОФЛОРА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ М. ЧЕРНІВЦІ 66
А.А. КУЗЕМКО СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 71
І.В. КОВТУН ЦЕНОФЛОРИ МІСТА КИЄВА 75
А.С. МОСЯКІН ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОШИРЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ФЛОРИ УКРАЇНИ, ІНВАЗІЙНИХ У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ, НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОМПЛЕКСУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ 80
В.А. ОНИЩЕНКО ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) 93
Б. ПРОЦЬ УСПІШНА ІНВАЗІЯ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ РОСЛИН У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 116
В.Д. СОЛОДКИЙ, І.І.ЧОРНЕЙ  ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ FAGUS SYLVATICA L 122
О.М. ЦИМБАЛ SORBUS L. В УМОВАХ EX VITRO 127
Л.Т. ГОРБНЯК, Л.Г. ЛЮБІНСЬКА ГІБРИД PULSATILLA GRANDIS WENDER. ? PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL. В УКРАЇНІ 131
ГРУНТОЗНАВСТВО
Р.І. БЕСПАЛЬКО, Ю.В. ДРЕБІТ ОХОРОНА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 135
І.С. СМАГА, І.І. КАЗІМІР ФОРМУВАННЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ БУФЕРНОСТІ БУРУВАТО-ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕЄНИХ ГРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ПІД РІЗНИМИ ФІТОЦЕНОЗАМИ 139
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
І.В. СКІЛЬСЬКИЙ, Н.А. СМІРНОВ, Л.І. МЕЛЕЩУК ІВАН ДАНИЛОВИЧ ШНАРЕВИЧ ЯК ТЕРІОЛОГ (ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 143
С.В.ГОРОБЕЦЬ, О.Ю.ГОРОБЕЦЬ, Ю.М.ЧИЖ ГЕНЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ТА ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОГЕННИХ МАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК У ГРИБІВ 147