T2-V3-2010

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Г.П. КОПИЛЬЧУК БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІН- ТЕНСИФІКОВАНОГО НИЗЬКОДОЗОВОЮ РАДІАЦІЄЮ ОНКОГЕНЕЗУ  3
М.М. МАРЧЕНКО, О.В. КЕЦА ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ 5-АМІНОЛЕВУЛІНАТСИНТАЗИ В СУБ- КЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ ПЕЧІНКИ ТА КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ПОПЕРЕДНЬО ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ- ПУХЛИНОНОСІЇВ 10
Ю.М. ДАВИДЮК, В.І. ПАТРАШКАНУ, Р.А. ВОЛКОВ ПОЛІМОРФІЗМ 5S рДНК В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОПУ- ЛЯЦІЯХ ACER CAMPESTRE L. 16
Л.Н. МОЙСА, М.И. ВУДМАСКА, В.А. ШЕВЧУК, Г.В. КОВТОНЮК, Л.Н. КОРШУН, Е.К. КИСЕЛЕВА, И.В. ЧЕХЛОВ, Л.А. ГАНОВА, Н.Я.СПИВАК ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ НА ИМ- МУНОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕКОМБИНАНТ- НЫХ БЕЛКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИММУНОДОМИНАН- ТНЫЕ УЧАСТКИ ГЛИКОПРОТЕИНА G ВИРУСА ПРО- СТОГО ГЕРПЕСА 2 ТИПА 21
О.В. ЧЕРЕВАТОВ, Р.А. ВОЛКОВ 5S рДНК-ПОДІБНІ ПСЕВДОГЕНИ У ГЕНОМАХ МЕТЕЛИКІВ (LEPIDOPTERA: SATYRIDAE, NYMPHALIDAE) 26
ЕКОЛОГІЯ
О.Д. ЗАРОЧЕНЦЕВА, С.С. РУДЕНКО ПРИРІСТ БІО МАСИ САМОСІВУ ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ ХВОЙНИХ ПОРІД БУКОВИНИ ЗА ІМІТАЦІЇ ЧИННИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ У МІКРОКОСМАХ 30
М.М. ФЕДОРЯК, С.С. РУДЕНКО, Г.А. АНДРУСЕВИЧ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОРФОМЕТРИЧ- НОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ БІОМОНІТОРИНГУ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ PHOLCUS PHALANGIOIDES (ARANEAE: PHOLCIDAE) 37
Ю.А.ХОДОСОВЦЕВА ЛИШАЙНИКИ ЯК ІНДИКАТО- РИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УРБАНІЗО- ВАНИХ ЛАНДШАФТІВ ЯЛТИНСЬКОГО АМФІТЕАТРУ 46
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
В.В. ПРОТОПОПОВА, М.М. ФЕДОРОНЧУК, М.В. ШЕВЕРА, В.М. ДЖУРАН, Н.І. КРЕЦУЛ СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ЛУЧНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО КОМ- ПЛЕКСУ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я 52
Б.Г. ПРОЦЬ ЗАПЛАВНІ ЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ: ІСНУВАННЯ ПОРЯД ІЗ ЛЮДИНОЮ 58
М.А. КАЗЕМІРСЬКА, І.І.ЧОРНЕЙ FRITILLARIA MONTANA HOPPE (LILIACEAE): ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕ- РИСТИКА, ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ 63
І.І. МОЙСІЄНКО АДВЕНТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФЛОРИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 69
І.І. ЧОРНЕЙ, І.А.КОРОТЧЕНКО, А.І.ТОКАРЮК, В.В. БУДЖАК ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TAXUS BACCATA L. У БУКОВИНСЬКОМУ ПРИКАРПАТТІ 74
І.В. СКІЛЬСЬКИЙ, Л.І. МЕЛЕЩУК, М.В. ТАЩУК СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 79
ГРУНТОЗНАВСТВО
В.А. НІКОРИЧ, Т.М. ЧОРНЕВИЧ АЛЬГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ҐРУНТОГЕНЕЗУ БУРУВАТО- ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСІВ 92
С.М. ПОЛЬЧИНА МІЖНАРОДНІ ДІАГНОСТИЧНІ ПІД- ХОДИ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОФІЛЬНО- ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 96