T2-V4-2010

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
М.Д. КУРСЬКИЙ, М.М. МАРЧЕНКО, О.М. КОРЖЕНКО БІОХІМІЯ МІЖКЛІТИННОГО МАТРИКСУ  3
І.О. ШМАРАКОВ, М.М. МАРЧЕНКО, Ю.П. МУХА, Н.П. СМІРНОВА, Г.М. ЄРЕМЕНКО ЦИТО- І ГЕНОТОКСИЧ- НИЙ ВПЛИВ КОЛОЇДНИХ НАНОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ AG ТА AU НА ПЕРВИННІ КУЛЬТУРИ КЛІТИН 13
Ю.О. ТИНКЕВИЧ, П.О. МЕЛЬНИК, Р.А. ВОЛКОВ ЗАСТОСУВАННЯ 5S РДНК ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИКИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ФОРМ ПІДРОДИНИ MALOIDEA 21
Г.П. КОПИЛЬЧУК, І.О.ШМАРАКОВ, І.М. БУЧКОВСЬКА, А.О. РИБЕНЧУК NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ МИШЕЙ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВІТАМІНОМ А 25
Ю.С. СУХАРЄВ, С.О. ГУЖВИНСЬКА, С.Ю. СУХАРЄВ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИГЕННИХ ESCHERICHIA COLI НЕ- СПЕЦИФІЧНИМ КЛІТИННИМ БІОСЕНСОРОМ НА ОСНОВІ ІНФУЗОРІЙ STYLONICHIA MYTILUS 29
Л.Ф. ДЬЯЧЕНКО, Т.Г. АЛЕКСЕЕВА, В.Н. ТОЦКИЙ, В.А. ТОПИКОВ ЭКСПРЕССИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ И ЭСТЕРАЗ В ТКАНЯХ СЕМЯН И ЛИСТЬЕВ GINKGO BILOBA 33
ЕКОЛОГІЯ
В.В. БАЛЬКОВСЬКИЙ, Г.А. ЛИСАК ФІТОІНДИКАЦІЙНІ РЯДИ ВИДІВ-ТЕСТЕРІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 40
А.І. БАБИЦЬКИЙ, Н.М. ТРОФИМЕНКО ОКРЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ МАЛОПОШИРЕНИХ АЗІЙСЬКИХ ІНТ- РОДУЦЕНТІВ РОДИНИ ROSACEAE JUSS. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 46
Н.О. ВОЛОШИНА, П.Я. КІЛОЧИЦЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 50
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Д. ПІФКO, М. ШЕВЕРА АВТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ВИДІВ РОДУ CYTISUS В ГЕРБАРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА (CHER) 54
С.М. ЗИМАН, О.Д. БУЛАХ, Н.Г. ДРЕМЛЮГА, А.Ф. ГАМОР, М.І.ВОЛОЩУК ПРО РІДКІСНІ РОСЛИНИ Й ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ «ГОРЯЧИХ ТОЧОК» ЯК ОСЕРЕДКІВ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ У ВИСОКОГІРНІЙ ФЛОРІ СВИДОВЦЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРШИНИ БЛИЗНИЦІ ТА «КОМИНІВ» ДРАГОБРАТУ 58
Л.Г. ЛЮБІНСЬКА, І.О. ОДУКАЛЕЦЬ, М.М. МУСІЄНКО ОСОБЛИВОСТІ НАСАДЖЕНЬ PINUS SYLVESTRIS L. В НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 63
А.І. ТОКАРЮК, О.Д. ВОЛУЦА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСО- БЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ LIMONIUM GMELINII (WILLD.) O. KUNTZE (LIMONIACEAE) У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 67
ГРУНТОЗНАВСТВО
Ю.М. ДМИТРУК, О.В. СТУЖУК МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРС- ПЕКТИВИ ЗАСТОСОВУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЄФУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯНА ТЕРИТОРІЇ УРБОЛАНДШАФТІВ 72
О.В. ЛОБОВА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ФОРМ КАЛІЮ В ЧОРНОЗЕМАХ ТА БУРОЗЕМАХ 76
І.С. СМАГА, Т.І. ЦВИК ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ ТА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОГО ОПАДУ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНУ РІВНОВАГУ БУРУВАТО-ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ 79
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
К.В. КОРЖАН, В.В. БУДЖАК, І.І. ЧОРНЕЙ МЕТОДИКА КАРТУВАННЯ ВИДІВ УРБАНОФЛОРИ ЧЕРНІВЦІВ 84
Л.М. НЕЖИГАЙ, Т.М. ЧЕЧЕНЄВА ВАРІЮВАННЯ ВИСОТИ І КУЩИСТОСТІ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ 86
М.В. ВЕЛИЧКО, Н.О. ПУШКАРЬОВА КАРІОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН ФЛОРИ БУКОВИНИ 89
Ю.Л. ЦАПКО ЛОКАЛЬНЕ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ГРУНТУ – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ЗМЕНШЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО РОСЛИН 91
БІОСФЕРНА ПАРАДИГМА ҐРУНТОЗНАВСТВА 94