T5-V4-2013

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
К. І. КУБАЙЧУК, Д. О. МІНЧЕНКО, І. В. КРИВДЮК, О. В. КОВАЛЕВСЬКА, А. О. КУЛІНІЧ, О. Г. МІНЧЕНКО БЛОКАДА ФУНКЦІЇ ERN1 ЗМІНЮЄ ЕФЕКТ ДЕФІЦИТУ ГЛУТАМІНУ НА РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT,  CCN2 ТА ITGB1 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 455

О. Л. ХОЛОДКОВА, М. К. БУРЛОВА-ВАСИЛЬЄВА, О. М. САВЧУК, Н. К. КРАВЧЕНКО, В. С. МЕЛЬНИК, В. Ю. ШАНДЮК ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ 5G/4G ГЕНА PAI-1 ТА РІВНЯ ЙОГО ПРОДУКТУ ЗА АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ТА КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ 463

І.М. БУЗДУГА, І.І. ПАНЧУК ВПЛИВ ІОНІВ МІДІ НА АКТИВНІСТЬ АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗИ У НОКАУТНІЙ ПО КАТАЛАЗІ 2 ЛІНІЇ ARABIDOPSIS THALIANA 466

Я. КАВУЛИЧ, І. БОЙКО, М. КОБИЛЕЦЬКА, О. ТЕРЕК ХАРАКТЕРИСТИКА МІЦНОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ХЛОРОФІЛУ З БІЛКОВО-ЛІПІДНИМ КОМПЛЕКСОМ У РОСЛИН ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ ТА КАДМІЙ ХЛОРИДУ 471

Д. ГРУЛЬОВА, І. САЛАМОН СКЛАД ЕФІРНИХ ОЛІЙ ЧАЮ ШАВЛІЇ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 475

Ю.М.ДУГАРЬ ГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКИХ СОРТІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА ДНК-МАРКЕРАМИ 479

Н.М. МАТВІЄНКО, Л.П. БУЧАЦЬКИЙ ВИКОРИСТАННЯ ПЛР ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСУ ВЕСНЯНОЇ ВІРЕМІІ КОРОПА 484

О.О. ГОПАНЕНКО, Й.Ф. РІВІС ПРОДУКЦІЯ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ ПЕЧІНКОЮ КРОЛІВ ЗА ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ 489

C. Я. ПАРИЖАК ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛОНУВАННЯ ГЕНАФОРМАЛЬДЕГІДРЕДУКТАЗИ У МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA 494

О. В. ФЕДОТОВ, А. К. ВЕЛИГОДСЬКА СКРИНІНГ ВМІСТУ ТА ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ ВИДІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ 499

О. М. ВОЛОЩУК, М. М. МАРЧЕНКО, Н. В. САВЧУК СA2+-ЄМНІCТЬ МІТОХОНДРІЙ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА У ДИНАМІЦІ ОНКОГЕНЕЗУ ЗА УМОВ ПОПЕРЕДНЬОГО НИЗЬКОДОЗОВОГО ОПРОМІНЕННЯ 505

ЕКОЛОГІЯ
O. Я. БУЖДИГАН, С. С. РУДЕНКО ФІТОІНДИКАТИВНА ОЦІНКА ЛУЧНИХ УГРУПУВАНЬ ПАСТОРАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ 509

М. М. ФЕДОРЯК, В. Л. ВОЛОШИН АРАНЕОКОМПЛЕКСИ ПІД’ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗОНИ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ 514

В. В. РОДІНКОВА, О. О. ПАЛАМАРЧУК, О. А. БОБРОВСЬКА,  Л. В. КРЕМЕНСЬКА, В. В. ОГОРОДНИК ПУХ ТОПОЛІ ЯК АДСОРБЕНТ ЗЕРЕН ПИЛКУ АЛЕРГЕННИХ РОСЛИН 518

М. Ю. ТКАЧЕНКО, В. О. ДЕМЧЕНКО ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ТА МОРФОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) В АКВАТОРІЯХ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 522

А. С. ПРИЛУЦКАЯ, А. С. ВЛАЩЕНКО МАТЕРИАЛЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РУКОКРЫЛЫХ, ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА В ХАРЬКОВЕ (2008-2013 ГГ.) 532

БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
В. М. МИНАРЧЕНКО РЕСУРСНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ИХ ЖИЗНЕННОГО СТРАТЕГИИ 538

КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ 541

О. І. ТУРЛАЙ АНАТОМІЧНА СТРУКТУРА СТЕБЛА ВИДІВ РОДУ DIANTHUS L. ФЛОРИ БУКОВИНИ 549

К. А. ВОТКАЛЬЧУК СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ХРЕБТА 553

С. С. БЄЛАН ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКЦІЇ РІДКІСНОГО ВИДУ SCILLA SIBERICA HAW. (HYACINTHACEAE) У ФІТОЦЕНОЗАХ ЗАПЛАВИ Р. ПСЕЛ (СУМСЬКИЙ ГЕОБОТАНІЧНИЙ ОКРУГ) 558

Т. І. ІГНАТКО, Г. М. ДЕНЧИЛЯ-САКАЛЬ, А. В. КОЛЕСНИК,     В. І. НІКОЛАЙЧУК ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ARNIKA MONTANA L НА ЗАКАРПАТТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ 563

І. І. ЧОРНЕЙ, А. І. ТОКАРЮК, В. В. БУДЖАК ПОШИРЕННЯ TRAUNSTEINERA GLOBOSA (L.) REICHENB. (ORCHIDACEAE JUSS.) У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 567

ГРУНТОЗНАВСТВО
Ю. М. ДМИТРУК, А. В. ЮЗИК, Т. М. ДУМАНСЬКА, Х. Б. СЛОБОДЯН ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТІВ ЧЕРЕМОСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 571

О. В. ЛОБОВА ГІДРОСЛЮДИСТІ МІНЕРАЛИ В ГРУНТАХ БУРОЗЕМНОГО ТИПУ ЯК НАЙБЛИЖЧИЙ РЕЗЕРВ ДОСТУПНОГО ДЛЯ РОСЛИН КАЛІЮ 579

Г. О. ЦИГІЧКО, О. І. МАКЛЮК ЗМІНИ БІОХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ ОРГАНІЧНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 583

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
А. Я. ВЕЛИКА, В. П. ПІШАК ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗНОЇ АКТИВНОСТІ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ МЕРКУРІЮ ХЛОРИДОМ (II) ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 588