T4-V3-2012

pdf-online

 

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО
А.М. Бортнік, Т.П. Бортнік, Н.С. Ковальчук, С.М. Демчук Застосування сучасних нетрадиційних органічних добрив для підвищення біопродуктивності ґрунтів на радіоактивно забрудне- них територіях 247
П.С. Войтків Особливості гранулометричного та мікроагрегат- ного складу буроземів пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника 252
М. Волощук, У. Карбівська, І.Мельник, С. Мількевич Еколо- гічний моніторинг осушених земель Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини ріки Прут 257
В.А. Гаврилюк, О.В. Абрамович Ефективність використання жовнових фосфоритів при вирощуванні вівса на зелену масу 263
О.Л. Гіржева, О.М. Маринець Досвід викладання дисципліни "Грунтознавство" студентам екологам національного університе- ту кораблебудування імені адмірала Макарова 265
В.М. Гришко, О.В. Сищикова, О.О. Корнійчук Деякі особли- вості вмісту амонійного азоту і функціонування ґрунтових мікро- організмів та біохімічних процесів трансформації сполук азоту в забруднених важкими металами едафотопах 270
Ж.З. Гуральчук, С.З. Гуральчук Дія добрив на вміст у грунтах важких металів та їх надходження у рослини 275
М.В. Денисюк, Ф.І. Дутка Агрохімічна характеристика ґрунто- вого покриву природних кормових угідь Путильщини 279
В.І. Долженчук, Г.Д. Крупко Баланс поживних речовин у земле- робстві Рівненської області 285
Н.В. Драган Антропогенна трансформація грунтів вікової дібро- ви урочища «Голендерня» (державний дендрологічний парк «Олександрія» НАНУ) 288
Ф.І. Дутка, О.М. Палійчук Динаміка кислотності ґрунтів орних угідь Чернівецької області 293
О.С. Зайчук, Д.В. Коротинський Сучасний агроекологічний стан деградованих торфовищ Західного Полісся 296
С.Г. Корсун, Л.І. Шкарівська, В.В. Гірник Особливості зміни хімічних характеристик ґрунту під впливом побутових миючих засобів 299
С.М. Крамарьов, Ю.С. Крамарьова, О.С.Матросов, К.О. Кравченко, Л. В. Скворець Перспективи використання органо-мінеральних добрив отриманих з осадів міських стіч- них вод для підвищення родючості чорноземів звичайних 303
Л. Г. Маргітай Проблема спалювання сухих рослинних решток на Закарпатті і вплив спалювання на родючість ґрунту 308
В.В. Масюк Вплив системи обробітку та удобрення на зміну фізичних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів за вирощу- вання ячменю ярого 312
І.М. Мерленко, О.В. Повх Оцінка придатності сільськогоспо- дарських угідь лісостепової частини Волинської області для створення спеціальних сировинних зон 316
В.А. Нікорич, О.М. Крижанівський, М.В. Микитюк Мікро- морфологічна діагностика мінералогічного складу бурувато- підзолистих оглеєних ґрунтів стаціонару «Сторожинецький» 319
О.Л. Овсієнко Вплив мікроорганізмів та мінеральних добрив на розвиток рослин буркуну при вирощуванні на лесоподібному суглинку 326
C.М. Польчина, І.В. Думіх Варіабельність гранулометричного складу заплавних ґрунтів р. Прут 329
С.П. Распопіна Класифікація піщаних ґрунтів України за їх лісопродуктивною здатністю 333
О.І. Симканич, С.М. Сухарев Визначення вмісту важких металів у ґрунтах Національного природного парку „Зачарований край” 338
С.Л. Синицький, Л.І. Павленко, О.Г. Хитрук, Ю.В. Боярко, С.В. Прудкун, С.В. Задорожна Способи вирішення проблем підви- щення родючості грунтів в Кіровоградській області за сучасних умов 341
Л.О. Чайковська, В.В. Ключенко, О.Л. Овсієнко Поживний режим чорнозему південного за впливу мікробних препаратів та мінеральних добрив 344
Ю.В. Чекаліна, В.Є. Дишлюк, Т.М. Мельничук, В.М. Нижеголенко, А.В. Волошенюк Мікробіологічний стан темно-каштанового ґрунту за зміни умов його обробітку 348
І. І. Чонка Сучасний стан грунтів Закарпатської області за агрохімічними показниками 353
В.Я. Ятчук, С.О. Гаврилов, Л.М. Красюк, Т.Б. Зведенюк Рециркуляція елементів живлення за використання на добриво побічної продукції рослинництва та різних способів основного обробітку грунту 356