T4-V2-2012

ЗМІСТ

ГРУНТОЗНАВСТВО
Н.В. Бойко, М.І. Зінчук До питання розробки технологій мікробіологічної меліорації осушуваних земель Західного Полісся 131

А.П. Бутило Охорона та підвищення родючості ґрунтів у яблуневих насадженнях 136

О.Б. Вовк, О.Л. Орлов Ґрунти оселищ (habitats) Українських Карпат в контексті збереження ґрунтового різноманіття 141

С.С. Волoщинська Важкі метали в ґрунтах урбоекосистеми м. Ковеля 145

В.М. Гришко Вміст різних за рухомістю форм цинку в ґрунтах урбанізованих територій 149

С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар Вплив тривалого застосування добрив на динаміку зміни лабільної органічної речовини в сірому лісовому ґрунті 154

Ю.М. Дмитрук, В.Р. Черлінка Передискретизація даних Аster gdem 2 для потреб картування ґрунтів 157

С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина Діагностика ґрунтоутворювальних процесів у викопних плейстоценових ґрунтах за даними мікроморфологічного аналізу 162

С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина Діагностика ґрунтоутворювальних процесів у викопних плейстоценових ґрунтах за даними мікроморфологічного аналізу 167

О.Є. Клименко, М.І. Клименко, О.Р. Акчурин, Н.М. Клименко Задерніння міжрядь і застосування бактеріальних препаратів для підвищення родючості ґрунту та продуктивності виноградника 171

О.М. Коріновська, В.М. Гришко Загальна характеристика чисельності та видового складу мікроміцетів в ґрунтах, забруднених сполуками важких металів 176

І.В. Костенко Вплив гідротермічних умов на властивості бурих лісових ґрунтів гірського Криму 180

С. М. Крамарьов, С. В. Краснєнков, С. Ф. Артеменко, Ю. Я. Сидоренко, К. В. Сироватко, В.А. Сироватко, С.І. Жученко, Ю. С.Крамарьова, К.О. Кравченко, О.О.Півень Зміни агрохімічних показників чорноземів звичайних під впливом тривалої дії на них антропогенного фактора 185

Г.Б. Мороз Антропогенна трансформація грунтів середньо-сухостепового педоекотону Північно-Західного Причорномор’я 189

В.А. Нікорич, О.М. Крижанівський, В. Шиманський Мікроморфологічна будова бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району Передкарпаття 193

С.М. Польчина Гетерогенетичність профільно-диференційованих oглеєних ґрунтів Передкарпаття 197

Н.В. Росіцька Використання сполук кремнію для біологічного землеробства 202

А.М. Свиридов Ґрунтово-екологічні закономірності вирощування сорго 207

О.В. Стрижак Еколого-мікроморфологічні особливості ґрунтів вільхових біогеоценозів Присамар’я Дніпровського 210

А.В. Тертишна, М.М. Мірошниченко Латерально-радіальний розподіл мікроелементів у схилових темно-сірих опідзолених ґрунтах 213

Ф. П. Топольний Ґрунти найкращі, врожаї найнижчі. Чому? 218

І.О. Хоролець, О.В. Лобова Мінералогічний склад високодисперсної частини ґрунтів буроземного типу ґрунтоутворення 221

Н.Ф. Чешко, Ю.Л. Цапко Термодинамічний підхід до оцінки значності окремих фізико-хімічних процесів для функціонування буферних властивостей ґрунтів 224

І.М. Шпаківська, О.Г. Марискевич Проблеми ревіталізації грунтового покриву посттехногенних ландшафтів сіркодобувних підприємств Львівщини 228

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
М.Д. Волощук, Г.М. Соловей Ерозійна деградація ґрунтів Рогатинського Опілля 233

Ж.З. Гуральчук Особливості використання арбускулярної мікоризи для фіторемедіації ґрунтів, забруднених важкими металами 236

О.О. Ожован Особливості гранулометричного складу та процесу гумусонакопичення в автоморфних грунтах Північно-Західного Причорономор’я 240