T5-V3-2013

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
І. О. ШМАРАКОВ, В. Л. БОРЩОВЕЦЬКА, М. М. МАРЧЕНКО ІНДУКЦІЯ РЕТИНОЇДАМИ КЛІТИННИХ ОКСИДАЗ ПОТЕНЦІЮЄ ГЕПАТОТОКСИЧНІСТЬ ТІОАЦЕТАМІДУ 277
М.М. ВЕЛИКИЙ, О.В. ЗАЙЦЕВА, І.О. ШИМАНСЬКИЙ, С.Г. ШАНДРЕНКО,  Н.В. ЛАТИШКО, О.О. ГУДКОВА, А.О. МАЗАНОВА, Л.І. АПУХОВСЬКА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ БІОМОЛЕКУЛ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА НЕДОСТАТНЬОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВІТАМІНОМ D3 286
І. КУШКЕВИЧ, Г. АНТОНЯК, Р. ФАФУЛА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ DESULFOVIBRIO PIGER VIB-7 ТА DESULFOMICROBIUM SP. ROD-9 295
Т.О. РУСНАК, Р.А. ВОЛКОВ, І.І. ПАНЧУК ЗАГАЛЬНА РЕДУКУЮЧА СПРОМОЖНІСТЬ РОСЛИН ARABIDOPSIS THALIANA В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ 301
В.П.ПІШАК, М.І. КРИВЧАНСЬКА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВА СИСТЕМА: МОЛЕКУЛЯРНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯЦІЇ І  ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ПРИ ПАТОЛОГІЇ 305
ТЕВФИК А.Ш., МИТРОФОНОВА И.В. ИЗУЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЗАРОДЫШЕЙ, ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ КАННЫ САДОВОЙ (CANNA ? HYBRIDA HORT.)  В УСЛОВИЯХ IN VITRO 311
ЧАЙКА О.В., ФЕДОТОВ О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОДЕГРАДАЦІЇ METHYL ORANGE КУЛЬТУРАМИ КСИЛОТРОФІВ ПРИ ГЛИБИННОМУ КУЛЬТИВУВАННІ 316
КУШКЕВИЧ М.В., ВЛІЗЛО В.В. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ВМІСТ КЛІТИННОГО ПРІОНА У ПОРОЖНІЙ КИШЦІ ЩУРІВ ЛІНІЇ WISTAR РІЗНОГО ВІКУ 325
МУТЕРКО О.Ф., БАЛАШОВА І.А., СИВОЛАП Ю.М. ПЛР-АНАЛІЗ ПРОМОТОРУ ТА ЕКЗОНУ-1 ГЕНА PPD-B1 У ВИДІВ ГЕКСАПЛОЇДНОЇ ПШЕНИЦІ 330
ЕКОЛОГІЯ
М.В. КАСЬКІВ ОЦІНЮВАННЯ УРБОЕКОСИСТЕМИ МІСТА РІВНЕ ЗА МІКРОЯДЕРНИМ ТЕСТОМ 336
КОРІНЧАК Л.М. ЗМІНИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ В УЧНІВ 8-10-12 РОКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПІР РОКУ 339
Н.І. ГЛІБОВИЦЬКА ЗОЛЬНІСТЬ ЛИСТКІВ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ (TILIA CORDATA L.) В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 344
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
В.М. МІНАРЧЕНКО РЕСУРСНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ ЖИТТЄВОГО СТРАТЕГІЇ 347
М. Д. БУРЛАКА ОНТОГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ PEDICULARIS EXALTATA BESS. В УКРАЇНІ 350
І.І. ЧОРНЕЙ, А.І. ТОКАРЮК, В.В. БУДЖАК ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) RICH. (ORCHIDACEAE JUSS.)  У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ 354
С. В. СОСНОВСЬКА, І. М. ДАНИЛИК ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. (CYPERACEAE JUSS.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 359
БУЧЕНКОВ І.Е. АНАЛІЗ МОРФОЛОГIЧНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК МУТАНТНИХ ФОРМ CERASUS AVIUM 365
НАЧИЧКО В. О. ЗРАЗКИ РОДУ THYMUS L. (LABIATAE) В ГЕРБАРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА (CHER) 369
ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ) 395
ДОВГОПОЛА Л. І. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОДНІПРОВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ 403
МАНДЗЮК Л.О. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TRAPA NATANS L. В ЛАНДШАФТНОМУ ЗАКАЗНИКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КАСПЕРІВСЬКИЙ" 409
М. М. ФЕДОРЯК, М. Ю. МАРКО АРАНЕОКОМПЛЕКСИ РУХОТИНСЬКОЇ ПЕЧЕРИ І ДЕЯКИХ ШТУЧНИХ БІОТОПІВ ЧЕРНІВЦІВ ТА УЖГОРОДА 413
ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 418
ГРУНТОЗНАВСТВО
К.О. ДЕСЯТНИК ВАПНЯНІ МЕЛІОРАНТИ ЧИННИКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ҐРУНТУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 422
О.В. ЖУКОВ, Г.О. ЗАДОРОЖНА, Т.Ю. БЕЦЬ, І. В. ЛЯДСЬКА ДИНАМІКА УСАДКИ ДЕРНОВО-ЛІТОГЕННИХ ГРУНТІВ НА ЧЕ-РВОНО-БУРИХ ГЛИНАХ ЗА ШАРАМИ 425
В. Д. СОЛОДКИЙ, Р. І. БЕСПАЛЬКО, І. І. КАЗІМІР ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗОГЕННИХ ГЕОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ 432
Ю. М. ДМИТРУК, В. Р. ЧЕРЛІНКА, О. В. СТУЖУК КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ УРБОЛАНДШАФТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ (НА ПРИКЛАДІ М. ЧЕРНІВЦІ) 436
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
І. В. СКІЛЬСЬКИЙ, Н. А. СМІРНОВ, Л. І. МЕЛЕЩУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ КЛІТІН – ДОСЛІДНИК ОРНІТОФАУНИ БУКОВИНИ 440
РЕЦЕНЗІЇ  
І. Ф. МЕЩИШЕН РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФIЮ МАРЧЕНКА М. М., КЕЦИ О. В., ВЕЛИКОГО М. М. «БIОХIМIЧНА ТРАНСФОРМАЦIЯ КСЕНОБIОТИКIВ У ОРГАНIЗМI» 450